Veendam / Wildervank in oude ansichten

Veendam / Wildervank in oude ansichten

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4104-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veendam / Wildervank in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Op 8 oktober J 919 werd te Bareveld, in aanwezigheid van velc familieleden en belangstellenden, vooral uit landbouwkringen, een monument onthuld voor de onderwijzer-landbouwleraar Klaas de Vrieze (1836-1915), de grote propagandist voor de kunstmest in de Veenkolonien. De huldigingsrede werd uitgesproken door H. Wolters, rechts op de voorgrond, voorzitter van de Veenkoloniale Boeren Bond.

73

Levensgroot, in olieverf geschilderd, zelfportret van Bart Peizel, geboren 6 augustus 1887 te Veendarn, waar zijn vader een bekende onderwijsman en journalist was. Bart werd feeding van de Rijksnormaalschool en de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam. Daar trouwde hij in de bekende schildersfamilie Ansingh en werd hierdoor en door zijn talent op velerlei gebied: figuur, stadsgezichten, stillevens, spoedig geintroduceerd in de Amsterdamse kunstenaarswereld en in de kring van grote zakenlieden, die zich door hem lieten portretteren. Hij verloor echter niet het contact met zijn geboorteplaats, waar hij in de loop der jaren nog verschillende portretten schilderde. Zijn zelfportret schonk hij aan het Veenkoloniaal Museum.

Het door Bart Peizel geschilderde portret van Jan Kok (1871-1954), de grote voorvechter van het landbouwonderwijs in de Groninger Veenkolonien, daarbij nauw samenwerkend met de propagandist voor de kunstrnest, Klaas de V rieze. De gemeente Veendarn stichtte in 1904 een Gemeentelijke Landbouwschool met Jan Kok als directeur en tot 1908 ondergebracht in de Gerneentelijke H.B.S. in de Kerkstraat. In 1908 werd de school orngezet in een Rijkslandbouwwinterschool, met een eigen nieuw gebouw in 1909. Jan Kok bleef directeur en was bovendien landbouwconsulent voor Z.O. Groningen. Hij heeft veel op zijn gebied gepubliceerd en veel bijgedragen tot het tot stand komen van de Veenkoloniale proefboerderijen, zoals die in Borgercornpagnie, waarvan de latere wethouder Jonker jarenlang chef is geweest. Na zijn pensionering in 1936 trok Kok zich uit zijn vele functies terug, maar hij bleef een vraagbaak voor velen. Zijn opvolger, Pieter Sneeuw, werd door de Duitsers gefusilleerd; sindsdien is directeur If. Derk Pattie. In 1957 werd de school gepromoveerd tot Rijks Middelbare LandbouwschooJ en draagt boven de deur de naam Jan Kok School.

76

Toen koningin Wilhelmina 5 juli 1912 een bezoek aan Veendam bracht, bezocht zij ook, in gezelschap van commissaris Mr. Geertsema, de nieuwe Rijks Landbouw Winterschool, waarin toen ook de Landbouw Huishoudschool gevestigd was. Voor de ramen verdringen zich de meisjes. Bij de deur staat in zwarte gekledejas directeur Jan Kok. Uit de deur staptjuist burgemeester Van Beresteyn.

Toen de jonge fabrikant Engbert Jurjen Duintjer J zn. in 1903 ging trouwen, liet hij zich naast het huis van notaris Boer aan het Boven-Oosterdiep door de bekende architect J. A. Hooykaas een huis bouwen in de toen in de mode komende .Jugendstil". Het interieur was rijk aan sierlijke mahoniehouten betimmeringen die een rijke achtergrond vormden voor de steeds groeiende collectie schilderijen, oude muziekinstrumenten, keramiek enz. die aan een druk bezet leven een diepere zin gaven dan aIleen aardappelmeel had kunnen doen. "Groot Engbert" is in zijn lange leven in stilte een grote steun geweest voor vele jonge kunstenaars en filosofisch aangelegde gees ten, die vaak kostelijke uren in dit huiselijk museum hebben doorgebracht en daar misschien ook een van de zoons, als jongen, ontmoet hebben, de later bekend geworden architect prof. II'. Marius Duintjer, die in Veendam een huis bouwde voor zijn oudste broer Jurjen, die behalve directeur van D.W.M., jarenlang voorzitter was en nog is van de Kamer van Koophandel.

77

Levensgroot geschilderd zelfportret van Herman Mees, geboren 19 september 1880 te Veendam, waar zijn vader arts was. De familie woonde aan het Oosterdiep in het grote huis, waarin nu het hoofdkantoor van het A.V.E.B.E. gevestigd is, maar vertrok vrij spoedig naar Rotterdam. Herman werd leerling van de Academie in Amsterdam, volgde in 1905 een cursus figuurtekenen in Londen bij de beroemde Brangwijn, werd in 1909 leraar en in 1923 hoofdleraar aan de Academie te Rotterdam, waar hij verder bijna zijn hele leven gewoond heeft. Hij schilderde en tekende hoofdzakeIijk portretten, die tot ver over de landsgrenzen bekend werden. Het contact met Veendam verloor hij evenmin als Bart Peizel. Hij schilderde en tekende er portretten en schonk zijn zelfportret ook aan het Veenkoloniaal Museum. Hij overleed 28 november 1964, te Zuidlaren waar hij de laatste jaren had gewoond.

Portret van de Veendammer industrieel, tevens kunstkenner en kunstverzamelaar, Engbert Jurjen Duintjer Jzn. (1873-1956), getekend door Herman Mees. Voortreffelijk is de gelijkenis getroffen, de opvallende combinatie van degelijke zakelijkheid, zin voor levensstijl en een fijngevoeligheid, die grensde aan een zekere schuchterheid. Toen ik hem, heel wat jaren geleden. voor het eerst had bezocht, zijn kunstverzameling had bewonderd en bij het afscheid opmerkte, dat het toch prettig was als directeur van D.W.M. ook voor dit alles belangstelling te hebben, kwam het er bijna stamelend uit: ,,Ja, ik kan van aardappelmeel alleen niet leven". Hij is een paar jaar lid van de gemeenteraad geweest, maar heeft zich daaruit teruggetrokken, omdat de publiciteit, die aan die functie verbonden was, hem tegenstond. Vele jaren echter was hij voorzitter van de Muziekvereniging Veendam.

80

Toen burgemeester Ubbo Wilkens in 1921 overleed liet hij een legaat na, dat was bestemd voor een op te richten monument, als Veendam eenmaal waterleiding zou hebben gekregen. Dat liet nog enige jaren op zich wachten, maar in J 934 was het zover. Het monument, een fontein, versierd met allerlei zinnebeeldige voorstellingen en ontworpen door een kunstzinnig familielid Charles Hugeunot van der Linden, werd geplaatst op het kruispunt van de Van Beresteynstraat, de Winkler Prinsstraat, de Ubbo Wilkensstraat en de Aekade en werd door burgemeester De Zee onthuld in een stromende regen. Terwille van het verkeer werd kort geleden het hele monument verplaatst, op de kaart naar rechts achter de bomen aan het eind van de vijver van de Aekade. Ubbo Wilkens, geboren en getogen Veendammer, mede-directeur van D.W.M., is twee keer burgemeester van Veendam geweest. Eerst van 1907-1910, toen hij benoemd werd tot Gedeputeerde van Groningen en daarna nog eens kort van 1920-1921.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek