Veere in oude ansichten deel 2

Veere in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4476-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

l)orpsplein, Serooskerk~ (Ill.)

12. Tijdens de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina in 1898 werd hier ter opluistering het muziekkorps "Voorwaarts" uit Koudekerke uitgenodigd. Zij bliezen blijkbaar zo inspirerend dat nog in hetzelfde jaar "Eendracht Maakt Macht" werd opgericht. Mejuffrouw Van Vollenhoven werd besehermvrouwe en zegde geldelijke steun toe, op voorwaarde dat Jan Morks, luitenantkapelmeester van het Middelburgse sehutterijorkest, dirigent werd. Dit werd aanvaard; bij elke repetitie werd hij gehaald en gebraeht met een koets van mejuffrouw Van Vollenhoven. Jan Morks, later direeteur van het Middelburgs muziekkorps en stadsbeiaardier, is vooral bekend geworden als eomponist van het Zeeuwse volkslied, door zijn befaamde Zeeuwse reien, zijn klompendans en klepper- en trommelmars. Hij overleed in 1926. Een borstbeeld op het Molenwater te Middelburg herinnert nog steeds aan deze talentvolle musieus. In 1904 ging het dirigeerstokje over in handen van Piet Broerse, die ruim dertig jaar dirigent is geweest. Deze foto is waarsehijnlijk genomen bij het vijfjarig bestaan, in 1903.

Nu de namen. Van links naar reehts staan: Willem Louwerse, Piet Vreke, onbekend, Jan Gesehiere, W. Stevenhage, koetsier op "Vrederust"; Jan Houterman, Piet Broerse, Arie v.d. Broeke, Piet Joziasse, Bram Stoppels, Pauw Kesteloo, Gerard Maas, onbekend, Gerard Jobse, Kees Broerse, Jan van Hoeve, J. Cappon, Jan in 't Anker, Isaak de Later, Bram Melse, Leen Passenier en dirigent Jan Morks.

13. De Noordweg omstreeks 1920, nog geheel in het groen. In 1665 werd deze weg vanaf de poort van het huis "Om" tot aan de dreef van "Zoetendaal" met keien bestraat. Dit had men te danken aan de eigenaar van de buitenplaats "Zoetendaal", J ohan Steengracht. In 1962/1963 werd de Noordweg aangesloten op de zuiveringsinstallatie. Hierdoor verdwenen gelukkig de sterk vervuilde sloten, waarin ongeveer zestig jaar geleden nog stekelbaarsjes zwommen.

.z: _ SEROOSKER}<j

-ยค~ ?.?. -... - - ~.

14. Boven: het interieur van de hervormde kerk voor 1925. Ret orgel dat we hier zien werd in 1866 aangekocht voor vierhonderd vijftig gulden. Waar het vroeger in gebruik was is niet bekend. Na menigmaal te zijn gerestaureerd kwam dit instrument met zijn prachtige achttiende-eeuwse orgelkast later in het bezit van de gereformeerde kerk te Gapinge. Ret doet daar nog steeds dienst. De Hervorrnde Gemeente kreeg toen namelijk een legaat van mevrouw Tak-van Vollenhoven die op het buiten "Vrederust" had gewoond. Van dit legaat kocht de gemeente het nu nog aanwezige orgel. Hieronder bevindt zich de fraai besneden eikehouten bank uit 1905, een geschenk van dezelfde dame. In 1907 werd de preekstoe1 ontdaan van de verflaag. Zo prijkt zij weer in haar oorspronke1ijke, natuur1ijke, bijzonder mooie eikehouten kleur. De kansel draagt het jaartal 1661. Ret kunstig snijwerk komt goed tot zijn recht. De luife1s boven de zijbanken werden in 1910 aangebracht, doch verdwenen bij de 1aatste restauratie in 1957/1958. In het midden van de kerk hangt een mooie achttiende-eeuwse koperen kroon. Opvallend is dat vroeger de eikehouten ba1ken wit waren geschilderd. In 1937 werden zij vernieuwd.

Onder: dominee en mevrouw Gunning in hun mooie serre achter de pastorie. In zijn blad "Pniel" had de predikant geschreven over de oude vervallen warande, die hoog nodig moest worden gerestaureerd. Deze vernieuwing stelde aan de kas der kerkvoogdij te zware eisen. Zij kon dat niet bekostigen. De lezers van "Pniel" brachten echter uitkomst. Run gift en stroomden rijkelijk toe, zodat reeds in 1921 de serre kon worden gebouwd. Een koperen plaatje dat hieraan herinnert werd binnen aangebracht.

Midden: dominee Gunning aan de arbeid in zijn studeerkamer, te midden van zijn grote bibliotheek.

15. Dit huisje staat nog in de Zandput, maar het heeft zowel van binnen a1s van buiten enige verandering ondergaan. Kaatje Bosselaar-Hendrikse ligt hier ziek in de "bestee", terwijl Keetje Joziasse bij haar thuis wacht. Deze foto van omstreeks 1920 geeft ons een mooi bee1d hoe men toen woonde en 1eefde. Een prachtige petroleum1amp, tegeltjes in de schoorsteen en lampierstoelen; een typisch Zeeuwse stoe1, genoemd naar de Zuidzandse stoelenmaker omstreeks 1900. Ze1fs de stoel voor de bestee ontbreekt niet. Een schitterende kachel, waar je uren aan kon (moest) poetsen; een aangek1ede juffrouw werd deze genoemd, wegens het ve1e lofwerk. De zwanehals was het gebogen handvat dat aan het dekse1 zat. Op de tafel 1igt het steentje waar de scheuteldoek werd opge1egd. Een pracht p1aatje.

16. Deze foto van 1914-1918 toont ons de mi1itaire keuken in het Smidswegje. Bij de keuken waren vaak kinderen te vinden, want er was altijd wel iets te eten. Dit wegje, vroeger ook 't Achterwegje genoemd, is in 1910/1911 bestraat. In de bocht van dit wegje lag vroeger de "assiebak". Hier moesten de dorpelingen de as uit hun haardsteden deponeren. As van hout of turf was vroeger een gewilde meststof. Op de achtergrond zien we "Noordhout". Daarnaast was de timmermanswinke1 van Willem J obse.

De namen van de vo1gende personen hebben wij kunnen achterha1en. Tegen de deur van de keuken staat Lein Flipse, het meisje in de jurk is Lena Me1se en naast haar staat Pie Jobse. De vrouw en het meisje aan de hand zijn Be1gische v1uchtelingen. Ten slotte sluiten Gerrit Kesteloo en Piet Olyslager de rij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek