Veere in oude ansichten deel 2

Veere in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4476-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

32. Ret verzamelen van ansichtkaarten is aloud. Dat blijkt ook uit deze foto. Antoon Isiger aan het Waterlooplein 143 te Amsterdam kreeg van zijn oom Willem op 13 februari 1901 een pracht kaart, nu zeer zeldzaam geworden. "Om in de album te zetten." Dit was blijkbaar niet de eerste aanwinst. Maar er zat een vermaning en belofte aan vast. Lees maar: "Wees dus een heele zoete Jongen dan krijgt hij noch veel meer." De kaart, afgestempeld op 14 februari 1901, is mogelijk nog ouder. Ondanks alle naspeuringen is het ons niet gelukt om ook maar een naam van de afgebeelde kinderen te achterhalen. Jammer. U mag ze ditmaal zelf uitzoeken. Ret wordt dus een aardig zoekplaatje. Worden er door u kinderen herkend, dan gaarne bericht. Links staat de hervormde pastorie en op de achtergrond cafe "De Lindeboom".

33. Het begin van de Veerseweg, omstreeks 1900, met reehts een stuk van de wallen waar de Oude Waeht achter ligt. In vroeger tijden kwam men via deze Oude Waeht door de Zandijkse poort de stad binnen. In 1860 moet deze poort er nog hebben gestaan. In 1972 werd op het bouw1and boven op de wallen, tussen de Oude Waeht en het voetpad, een massagraf ontdekt. Het is heel goed rnogelijk dat het militairen zijn uit de Franse tijd. De Grote Kerk werd immers in 1812 a1s militair hospitaa1 gebruikt. Dat de verp1eging vee1 te wensen overliet, kan men nagaan als wij 1ezen dat er in 1813 in acht maanden tijds 1427 Franse soldaten overleden. Het hokje met het p1akbord, dat nu wordt gebruikt als bushalte, heeft ook dienst gedaan a1s hulpte1egraaf- en te1efoonkantoor. Oorspronkelijk is het gebouwd a1s waehthuisje. De Veerseweg is de oudste weg op Walcheren die is bestraat. Dat gebeurde in 1616.

Groote Kerk te VEERE.

34. Het kerkportaa1 voor de restauratie van 1949/1950. Deze kleine kerk, aan1eunend tegen de indrukwekkende steenkolos van de Grate Kerk, was oorspronkelijk een zogenaamde hallenkerk van drie beuken. De noorde1ijkste daarvan, a1s Sehotse kerk in gebruik geweest, werd in 1832 afgebraken, zodat er thans nog twee aanwezig zijn, Een gravure uit 1598 toont ons reeds de kerk met het Iage driebeukige hallenkoor. Vermoedelijk is deze k1eine kerk aan het eind van de zestiende eeuw in de p1aats gekomen van het vraegere grote koor met de ommegang. De restauratie braeht zowe1 in- als uitwendig grate veranderingen. Wij bepa1en ons tot het exterieur. Het poortje aan de oostelijke sluiting, jarenlang de ingang van de kerk (zie de foto) werd dicht gemetse1d, terwij1 de trap verdween. Aan de noordzijde van de kerk werd een gehee1 nieuwe entree gemaakt met een bakstenen poortje. In de muur die het oude kerkhof omsloot werd een ingang gehakt. Voor Napoleons tijd was die hoge kerkmuur er niet, daar de kerk toen was omringd door huizen die rand een kerkplein stonden. De moderne ramen van de kerk werden teruggebraeht in de middeleeuwse stijl met fraai gek1eurd oud glas. Ook de consistorie onderging een vernieuwing. De grate dubbe1e kruisvensters, die geheel waren verrninkt, werden in oude glorie hersteld, Op hervormingsdag 1950 werd door de Hervormde Gemeente haar eigen huis weer betrakken, na aeht jaren gastvrijheid te hebben genoten van de gereformeerde kerk.

35. Omstreeks 1931 zag het vriende1ijke hervormde kerkje van Veere er zo uit. De preekstoel dateert van ongeveer 1700, evena1s de herenbank en het doophek. Zij staan thans niet meer op deze1fde plaats, want bij de grote restauratie van de kerk in 1949/1950 onderging het interieur een tota1e vernieuwing en wijziging, waardoor het kerkmeubilair werd verp1aatst. In de loop der jaren was de kerk erg bouwvallig geworden. In 1942 werd dan ook besloten het gebouw niet langer voor de eredienst te gebruiken, daar dit onverantwoord was. Op de voorgrond zien we de toenmalige predikant van Veere, dr. G.J. Weyland.

36. De brief van 22 juli 1834 van dominee Renier te Veere aan notaris Snijder aldaar, over de opdracht in "de Nieuwe Naamlijst der predikanten in de Hervormde Gemeente van Veere". Zie hiervoor de inleiding.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek