Veghel in oude ansichten

Veghel in oude ansichten

Auteur
:   A.C.J. van der Plas
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2787-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veghel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Stationsweg met Marechaussee-kazerne.

9. De marechausseekazerne (thans in gebruik bij de groep Veghel van het korps rijkspolitie) werd aan de Stationstraat gebouwd in 1918/19 en verleende huisvesting aan de marechaussee totdat dit korps in de tweede wereldoorlag door de bezettende macht werd opgefieven, Voordat de nieuwe kazerne werd betrokken waren de marechaussees gekazemeerd in de Zonnebloemstraat, welk complex als vervallen woningen nag bestaat maar voor sanering in aanmerking komt. De rechts zichtbare rails voeren naar de tram remise van de lijn 's-Hertogenbosch-Helrnond, nu ingenomen door het busstation van de B.B.A., welke ondememing in 1933 met de trammaatschappij fuseerde.

STATIONSTRAAT, VEGHEL

10. Het grote huis rechts is nu Stationstraat 24 en werd in 1914 gebouwd door dokter A.C. van de Voort. Deze zeer geziene huisarts vestigde zich in 1897 in Veghel, komende van Amsterdam. In 1933 vertrok hij om gezondheidsredenen naar Wassenaar waar hij op 30 april 1935 overleed. In de woonwijk Vijverplan II is de Dr. Van de Voortsingel naar hem genoemd. Rond 1915 gaf de Stationstraat nog weinig de indruk dat ze in de kom van de gemeente lag; de bebouwing aan de linkerzijde is nog maar zeer spaarzaam.

11. Nogmaals de Stationstraat, nu wat verderop gezien en in 1902 Moleneind geheten. Links, nu Stationstraat 17, was de kruidenierswinkel van D. Korthals; de kleine woningen rechts werden wei "de kamers van Rath" genoemd. Ret rechtse is nu, verbouwd, de winkel van loodgieter M. van Doorn. Bij het tramstation midden op de foto de onafscheidelijke tram.

12. De feesten van het oranjehuis hebben in Veghel per traditie altijd grote aandacht gekregen. Bij gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 trok een grote historische optocht door het dorp, opgeluisterd door de stafmuziek van het tweede regiment infanterie uit 's-Hertogenbosch. De optocht werd gevolgd door een stoet welke hulde bracht aan burgemeester De Kuyper bij zijn veertig-jarig burgemeesterschap van Veghel. In deze stoet trokken deputaties mee van de acht toen in Veghe1 aanwezige handboogschutterijen. Hier de deputatie van "De Unie" ter hoogte van het tegenwoordige cafe "De Molen".

13. De molen, waarvan op de vorige foto slechts het onderstuk zichtbaar was, hier in zijn volle lengte. Deze graanmolen, een van de grootste standerdmolens in Nederland, werd gebouwd in de achttiende eeuw en afgebroken in 1929 toen hij door de voortschrijdende bebouwing er omheen onvoldoende wind meer ving. De aanwezigheid van de molen leeft voort in de naam Molenstraat. De laatste eigenaar, Jan van Run, staat op de kruising van de wieken. Rechtsonder een rrrarketentster uit 's-Hertogenbosch die tweemaal per maand met sigaren ventte.

14. Het lijkt hier meer opeen tramremise dan op een dorpsstraat. Begin 1900 was di t echter een normaal bee1d bij trarnstation "De Gouden Leeuw", waar het personeel van de goederentrams elkaar trof en waar men drie breed kon "parkeren"; ook de hondekar kon er nog wei bij. Naast het tram station staat, geheel achter de tram verscholen, de winkel van bakker Fleskens; daarnaast, met een gaslantaarn voor de deur, woonde slager P van Weert.

15. Kijken we te zelfder tijd de andere kant de straat in dan zien we dat de personentram vanuit Den Bosch bij "De Gouden Leeuw" is aangekomen. Dat weerhoudt bakker Cor van de Steijn met op de rails een praatje te maken met Henrica van Driel, dienstbode bij G. Franssen. In het huis met het hek woonde Laurens Rath (medevennoot van de gelijknamige linnenweverij), daarnaast mejuffrouw Fien Rath; haar buurman was Jan Vos, de schoenmaker. Zoals op vele foto's hierna bepalen ook hier de bomen in belangrijke mate het straatbeeld.

16. Nu gaan we even de Bolken in. Dit trapgevclhuis stond tot 1952, toen het werd gesloopt, aan de Kleine Bolken. Dat we er slechts een bouwval van kunnen tonen komt omdat het plotseling gedeelrelijk instortte. In dit huis werd op 3 januari 1722 Cornelis J. Krayenhoff geboren. De zoon van dominee Krayenhoff was een beroemd waterbouwkundige die onder andere, toen geen van de Spaanse waterbouwkundigen daartoe in staat bleek, het Keizerskanaal heeft aangelegd dat parallelloopt met de Ebro bij Saragossa. De Krayenhoffstraat is naar hem genoemd.

17. Op de Grote Bolken stond tot 1944, toen het door oorlogshandelingen werd verwoest, dit gebouw waarin vanaf 1931 de in 1922 opgerichte vleeskeuringsdienst was gevestigd. Tot apri11931, toen deze een achter dit complex gelegen nieuw gebouw betrok, was er de open bare lagere school gevestigd en de tekenschool, later de gemeentelijke ambachtsschool. In het voorste deel van het complex woonde de heer Rooyackers, hoofd van de lagere school. De school werd ook weI "jodenschooltje" genoemd omdat er veel Joodse kinderen lager onderwijs ontvingen. Ter plaatse ligt nu het Bolkenplein.

18. Op 24 juli 1906 began Gijsbertus J .M. van den Boer (in de wandeling Lambert Boer genoemd), won van A.J. van den Boer die aan de Markt de koekfabriek .Bretagnia" dreef, aan de Stationstraat een beseheiden bakkerij (de zevende), geeombineerd met een winkel in kruideniers- en grutterswaren. Tot dan woonde daar G. Franssen die er vanaf 1887 zijn koperslagerij had. In 1910 liet de jonge ondernemer, reehts in het wit, zieh met gezin en personeel voor zijn zaak fotograferen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek