Veghel in oude ansichten

Veghel in oude ansichten

Auteur
:   A.C.J. van der Plas
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2787-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veghel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. In 1910 werden links en rechts van de drieentachtigeneenhalve meter hoge toren (met haan vijfentachtig meter) op de zijbeuken kleine torentjes (pinakels) bijgebouwd, Het grote huis rechts was de manufaeturenwinkel van de heer A.M. Volker die van 1906 tot 1924 burgerneester was van Veghel, Na de benoerning tot burgerneester werd de zaak overgenornen door de heer Th. Winters; in het pand is ook vandaagde dag nog een textielzaak gevestigd. Links op de hoek het huis van bakker J. Vervoort,

30. Tot 1872 zal men zich in de nieuwe kerk hebben bediend van een uit de oude kerk meegenomen preekstoel; in dat jaar kreeg de firma Stolzenberg-Cuypers opdracht voor het maken van deze rijk gebeeldhouwde "predikstoel" voor een bedrag van f 4.350,-. Het priesterkoor was tot kort nadat deken Teurlings in 1948 in Veghel kwam de gehele week afgesloten door een smeedijzeren hek. Het werd alleen 's zondags geopend voor het communie uitreiken aan de grote communiebank; door de week gebeurde dat in de sacramentskapel achter het hoogaltaar.

31. Op het kerkhof van de Lambertuskerk werd gelijktijdig met de bouw van de kerk in de stijl daarvan een kerkhofkapel gesticht. De kapel en de beide zuilen werden na 1944 met hersteld van de opgelopen oorlogsschade en afgebroken. Rond de kapel werden in de loop der jaren de notabelen van Veghel begraven. Daar is ook het graf van mevrouw Commandeur die, aldus het opschrift van de grafzerk, honderd jaar min handerd dagen oud werd (overleden op 19 augustus 1885) en die een fonds naliet waaruit de congregatiekapel werd gesticht. In dit gebouw is thans de open bare leeszaal gevestigd.

32. Tot op de dag van vandaag trekt jaarlijks de Veghelse processie naar Kevelaar, zij het dan dat er nu niet meer zoveel mensen aan deelnemen dan ten tijde van deze foto (1906) toen een deelname van duizend tot twaalfhonderd person en niet zeldzaam was. De processie, die's morgens vroeg per trein vertrok en's avonds laat weer terugkeerde, voerde veel en kostbare ornamenten mede hetgeen haar in de volksmond in Kevelaar "Die Goldene Prozession " deed heten. Omdat men slechts een dag van huis was en daarom leeftocht meenam noemde de horecawereld van Kevelaar de processie smalend "Die Brotprozession" .

esĀ«

KAS EEL FRISSELSTEI ,VECHE_ '400

33. Al werd kasteel .Frtsselstcin" dan al in 1810 gesloopt, deze naar een oude tekening gemaakte ansichtkaart mag in deze uitgave niet ontbreken; de naam van het kasteelleeft nog op meerdere wijzen voort, Het kasteel werd v66r 1470 gebouwd; de bouwer is niet bekend maar dr. A. Meeuwese, die studie maakte van Veghe1s geschiedenis, acht het niet uitgesloten dat het een Duits officier was (Fritz) die hier een "stein" (kasteel) bouwde. Na afbraak van het kasteel werden van de afkornende stenen het "Hoog Huis" en gedeelten van de brouwerij "Frisselstein" en het huis van de brouwer gebouwd.

Kerkstraat met Raadhuis, - V <z;heJ.

.. ~ ~

34. Dit was rond 1905 het gezicht vanaf de Lambertuskerk op het gemeentehuis. Ook hier weer ziet men enkele grote huizen zoals er die in de kom vele stonden en een zekere indicatie vormden voor de welstand in Veghel. Uiterst rechts het huis van brouwer H. v.d. Bergh, achter welk huis de brouwerij "Frisselstein" stond. Het hoge huis met de witte kozijnen ("het wit huis" in de volksmond) was tijdelijk pastorie toen in 1902/03 voor de Lambertuskerk een nieuwe pastorie werd gebouwd. Links de woningen van A. Rath en F. Stender, de fotograaf die vele van de in dit boekje opgenomen ansichtkaarten fotografeerde.

35. Omstreeks 1300 wera ueze St.-Lambertuskerk gebouwd aan de rivier de Aa op de plaats waar thans het gemeentehuis staat. De kerk lag georienteerd, dat wi1 zeggen het priesterkoor was naar het oosten gericht; de grote kerkdeur lag dus naar het westen aan de Aa. De kerk, die van 1648 tot 1819 in hand en was van de protestanten - er werd toen gebruik gemaakt van de naast het Hoog Huis gelegen schuurkerk - werd in 1862 aan de gemeente verkocht voor f 30.000, ~ en afgebroken nadat in 1863 de nieuwe Lambertuskerkgereed was gekomen.

36. Voordat in 1876 het huidige gemeentehuis in gebruik werd genom en resideerde het gemeentebestuur in dit raadhuis dat in 1782 werd gesticht en waarvan dankzij het feit dat een der Veghelse inwoners, de heer Wiesell, rond 1860 de kunst van het fotograferen tot op zekere hoogte meester moet zijn geweest, deze afbeelding bewaard is gebleven. Dit raadhuis stond op de plaats van de huidige muziekschool met de rug naar het tegenwoordige gemeentehuis. Vanuit het stadhuis keek men uit op de markt welke toen nog in de Hoofdstraat lag.

Veghel

Raadhuis en Kantongerecht

37. Ret gemeentehuis, geopend in 1876, is in neo-renaissancestijl gebouwd door architect Dobbe. Aanvankelijk was het gehele benedengedeelte verhuurd aan het rijk; in de niet zichtbare linkervleugel was het postkantoor met directeurswoning, links van de hoofdingang de ontvanger der registratie en domeinen, rechts van de ingang het kantongerecht (zie het.rijkswapen in de daklijst boven de deur van de rechtervleugel). Bij het herstel van de oorlogsschade in 1940 verhuisde het torentje boven de voordeur naar de nok van het dak.

/

38. De secretarie was in 1925 gevestigd op de etage van het gemeentehuis waar nu de burgemeesterskamer is. De toen pas benoemde gemeentesecretaris S. de Visser, die veertig jaar secretaris van de gemeente zou blijven, (eerste van links) had geen eigen kamer maar zat knus met de overige ambtenaren in hetzelfde vertrek. De foto toont de volledige bezetting van de secretarie; behalve de secretaris zien we, van links naar rechts, de ambtenaren A. van Pelt, F. van Lith en J. Nielen. De gemeenteontvanger L. van Lotringen, die weI een eigen kamer had, ontbreekt op deze toto.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek