Veghel in oude ansichten

Veghel in oude ansichten

Auteur
:   A.C.J. van der Plas
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2787-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veghel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. De stijlvolle raadzaal van 1925 met rood pluchen stoelen, rijke ornamentuur en fraai stucadoorwerk. Bij de modernisering van het gemeentehuis, versneld door de oorlogsschade in 1940, verdween het meubilair en werden de twee grote luchters vervangen door een kaarsarmatuur. Links aan de muur een schilderij van burgemeester De Kuyper. De Ieuning is de afscheiding van de publieke tribune (anderhalve meter breed). In 1906 klaagt een verslaggever van de Vegheise Courant dat hij op de publieke tribune "tussen het gewone volk moet blijven staan hetgeen de kwaliteit van de verslagen niet ten goede kornt".

40. In 1926 besloot de raad over te gaan tot aanschaffing van een draagbare motorbrandspuit, een aanmerkelijke verbetering in vergelijking tot de tot dan gebezigde handspuiten welke werden bediend door de ter plaatse van een brand eerst aanwezige burgers en door enige speciaal hiertoe aangewezen personen met de titels van pompmeesters, pompers en spuitgasten. Op de foto een kleine handspuit welke door vier personen werd bediend. De gemeente beschikt nog over een grote zuigperspornp, in 1849 te Maastricht gebouwd door Louis van Beethoven, welke pomp door acht pompers moest worden bediend.

41. In het uiterst rechtse gedeelte van het gerneentehuis was de "botermijn" gevestigd. Hier werd door de boerinnen de zelfgemaakte boter aangevoerd in tenen manden, de boter afgedekt met een Brabants bon ten doek. De handel ging dikwijls via "toe beurzen ", dat wil zeggen dat een winkelier de boter kocht en als tegenprestatie vooral grutterswaren en galanterieen leverde. Let bij deze boerinnen in de Kerkstraat (op de achtergrond de Lambertuskerk) op de hoofddeksels; de twee jongsten dragen nog de zwarte muts, zij zijn nog met "mundig". Pas als men eenentwintig jaar was mocht men de witte poffer dragen.

42. De rechtszaal van het kantongerecht; het raam op de achtergrond ziet uit op de Markt. De laatste rechtszitting had plaats op 29 december 1933 waarbij het gerecht bestond uit mr. J .B.H.M. Hengst die, als plaatsvervangend kantonrechter, zijn vader was opgevolgd, jhr. mr. Fr. van Rijckevorsel als ambtenaar van het openbaar rninisterie en mr. baron Van Boetzelaar, griffier; deurwaarder was de heer Van Hoorn.' .Plaatsvervangend" plaatsvervangend kantonrechter was burgemeester F.e. van Lith; plaatsvervangend griffier was gemeentesecretaris S. de Visser.

43. Mr. t' .A. Hengst (1859-1927) werd in 1896 benoemd tot kantonrechter in VegheL Hi] woonde in Uden waar hij 's zondags spreekuur hield en door raad en daad processen trachtte te voorkomen. Kwam het toch tot een proces dan streefde hij er steeds naar de zaak in der minne te doen schikken. Bij gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubi1eum in 1921 werd deze foto gemaakt van gemeenteveldwachters, rijksveldwachters en marechaussees in het kanton Veghel, Behalve de jubilaris (zittend in het midden) onderscheiden we tweede van links met witte snor deurwaarder Brak.

.\arktpiein - 'egheJ.

44. Marktdag gedurende de mobilisatie 1914/18. Deze goederenmarkt werd slechts om de drie maanden gehouden, De pomp, daterend uit 1886 en aanvankelijk gesierd met drie gaslantaarns, werd in 1933 verplaatst naar de linkerzijde van de Markt om plaats te maken voor de permanente muziekkiosk. De op deze foto zichtbare kiosk was demontabel en stond het eene jaar op de Markt en het andere jaar op het Havenplein. Hondekar, huifkar, uitgespannen paarden, afwezigheid van welk gemotoriseerd voertuig dan ook; wat een verschil met de tegenwoordige weekmarkt.

45. Dit bleef

er na 1933

een der fraaiste . over van de 0 .

pomp werd . was In de verre OJ p mp die eens

woners aan d~~:t al~een gebruik gem~;~~I~g. Van de die van over d bZIJ e van de Aa maar oor de in-

he rug' h vooral ook d

et raadslid P ,et water was d: oor malen met e~:an Doorn in de raadsv:rarazo slecht dat aandacht t flesje water op tafel gk denng nicer-

e vestle wa

Truus Jansen . gen op het drinkv m om de

woont nu in ~mks, d.Jenstbode bij famv;.terprobleem.

dienstbode bii ustrahe. Bertha van d Me Van Hout) (midden) th IJ secretaris De Visser te osselaar was

ans In Canada woont. ,WIens zoon Bertie

46. Burgemcester Van Lith (met ambtsketenj samen met het bestuur van de middenstandsvereniging en anderen bij de opening van de "winke1week" voor het gerneentehuis omstreeks 1925. Rechts van de burgemeester staat wethouder L. de Folter, daarnaast de heer A. Franssen, voorzitter van de middenstandsvereniging. Er schijnt in die tijd door het gemeentebestuur veel bekend te zijn gemaakt, getuige de aanp1akborden aan weerszijden van de ingang.

lIeghel. f'osjkantoor.

47. Veghel was een van de eerste gemeenten met een post- en telegraafkantoor, hetgeen blijkt uit het lage nummerstempel, narnelijk 111. Het kantoor werd voor het publiek opengesteld op 1 januari 1867. In 1876 kreeg het kantoor de beschikking over de linkervleugel van het nieuwe raadhuis; in 1897 stelde de gemcente aan de Markt kosteloos een terrein ter beschikking van het rijk voor de bouw van dit nieuwe post-, telegraaf- en te1efoonkantoor dat op 1 april 1900 in gebruik werd genomen. Door het springen van de Aa-brug in mei 1940 werd het gedeeltelijk verwoest en daarna afgebroken. Ter plaatse ligt nu de tuin van hotel Jilesen.

-.-... -'.c_~

48. In het midden van de foto de galanteriewinkl van de gezusters Vervoort (nu hotel "De Kroon"); geheel rechts het huis van notaris B.E.J. Vaalman, daarnaast cafe "Terneuzen". Elke donderdag werd op de markt de kalvermarkt gehouden, waarvoor het driehoekige marktterrein met hardstenen palen was omzoomd, en welke markt behalve Veghelse boeren ook veer boeren uit de omgeving trok. Hoewel de kalvermarkt voor Veghel erg belangrijk was zou de herinnering daaraan pas in 1951 in een straatnaam worden vastgelegd toen de toenmalige Marktstraat Kalverstraat ging heten. De kalvermarkt werd ook weI "staolmert" genoemd omdat men gelijktijdig kledingstoffen kocht waarvan men aileen stalen zag.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek