Vianen in grootmoeders tijd deel 2

Vianen in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   F.J.Th. Baars
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5732-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een echt boeren huwelijksfeest, in 1928. Bruid en bruidegom zittend achter de bloemen, het zijn Wilhelmina Berensen en Henk Bassa. Links naast de bruidegom de moeder van de bruid, daarnaast de moeder van de bruidegorn. Rechts van de bruid de vader van de bruidegorn Dirk Bassa van Lekzicht en daarnaast de vader van de bruid Rijk Berensen uit Bolgarijcn, een zeer bekend boer die daar de hofstede genaamd het Panhuis bezat. Bij elkaareen zeer grote familie. Deze boerderij werd het Panhuis genoemd omdat op het huis pannen waren gelegd, wat destijds bij boerderijen niet gebruikelijk was. Riet had de voorkeur, omdat het 's winters warm en zomers koud onder zo'n dak was.

50. De Langenlaan was een bijnaam voor de Lindenlaan, waarvan de lindebomen in 1916 vanwege ouderdom werden orngehaald. Er werden vervolgens beukebomen geplant en de naam werd Beukenlaan. De beukebomen werden rond 1982 omgezaagd. De laan werd hierna weer met lindebomen beplant. De naam bleef echter onveranderd: Beukenlaan. Ongeveer eenderde van deze laan is verdwenen voor de aanleg van de Rijksweg en de afrit voor de Lekbrug. De dames op de foto zijn mevrouw Van Eijndthoven-Tukker. Rechts en links mevrouw Stuve. Het kappen van de Lindelaan werd geheel met de hand gedaan en dat kostte veel tijd en de laan werd tijdelijk afgesloten; daarop werd een vers gemaakt:

Vianen, Vianen, hoe heerlijk zijn Uw lanen! Hoe heerlijk is Uw groot plantsoen,

Waar Venus schuilt in 't bltidergroen. Vianen, Vianen, hoe heerlijk zijn Uw lanen. Waar Amor met pijl en boog bespiedt,

Met liefdespijltjes schiet .

Ja, dat is ie ... ja, dat is ie .

De Zedelijkheidscommissie ... Mondjes worden dichtgeplakt ...

'I Viaansche bosch wordt omgehakt. Wij sluiten de plantsoenen,

Geen meisje mag ons zoenen.

Geen maagd kan ons verlei-je

Wij "benne" .uuui-vrije" ...

Hel zwak geslacht vischt achter 'I net ...

Bij ... bij ... bij de leden der Zedelijkheidswet ...

51. Fotograaf G. van Eijndthoven was zeer creatief en wist van iets lelijks en ouds toch iets moois te maken, zie hier achter zijn fotostudio aan de Molenstraat, een fraai decor voor een foto. Het was dan ook zijn echtgenote mevrouw Van Eijndthoven-Tukker die geheel rechts staat, links naast haar Helena van Amstel. Het echtpaar rechts is Theodoor Tukker met zijn vrouw Elizabeth van Amstel.

52. Het be ken de toneelgezelschap de R.K. Toneelvereniging Ons Genoegen vierde in 1938 zijn 25-jarig bestaan met het toneelstuk "De Roode Adelaar", wat te zien is op het raambiljet. Zittend, van links naar rechts: Gerard de Korte, Wim Ratterman, kapelaan B. Meijer, Jo Delpeut en Piet Delpeut. Staand, van links naar rechts: Theo Werkhoven, Hermie de Groot, Jan Wammes, Bertus Koenheirn, Huub Steehouwer, Kees van Straaten, Eef de Korte, Bertus Delpeut en Hannes Steehouder.

53. De toneelkomiek en regisseur Jo Delpeut rechts, met zijn medespelers; in het midden Eef de Korte en links Piet Delpeut (foto links). Met een andere schets rechts Jo Delpeut en links Beb Poot. Vele verenigingen en/of buurtfeesten van Vianen profiteerden vele jaren van de grate kwaliteiten van Jo Delpeut als regisseur en om zijn komische aankondigingen; hij werd dan ook alom geprezen.

54. Jo Delpeut kon nog meer: In 1932 startte zijn vader, J.H. Delpeut in Vianen met een radiodistributiecentrale. Vianen werd langs huizen en aan palen volgespannen met draden voor de aansluitingen van een gehuurd toestel, De uitzendingen kwamen vanuit de Centrale bij Delpeut aan huis en werden verzorgd door Jo Delpeut en diens broer Wil. In 1942 werd de centrale verzegeld door de Duitsers, maar op de dag van de bevrijding, 5 mei 1945, werden de zegels verbroken en als eerste spreker kon Jo Delpeut waarnemend burgemeester de heer W. Oosterbeek aankondigcn, die zijn toespraak open de met de juichkreet die velen in Vianen nog in de oren zal klinken "Wij zijn vrij - inderdaad wij zijn vrij."

RADIO·DISTRIBUTIE U-, Gemeente: __ ._/ ~

STAATSBEDRI~j;" DER POSTERIJEN, 'TELEGRAFIE EN T

. I (('){j .£g;#.~ ..

De cndergeteekende, Oirecteur va et (P)TT-kantoor te _. ~~ I verktaart van

bovengenoemden machtiginghoud ontvangen te hebben een bedrag van f --c~..J.-!I_----, ats vergocding

ad 4 cent per m a and per aangestctene, bereken~ ~r;;een aantal a;l.ngeslotene~m·et inbegrip van de kcstetccae, doeh zond., d. ::z.:::g.n) van .. _/; iz ._._ (X), aa nwezlg blJ h ??? Ind. van den ' aatste n dog d..-

~:.~~ ,d-::--X7---' 1931 ..

De Olreeteuf,

193 f

Houder van de machtiglng

De dteeeteue van tret (P)TT -kantccr cnderteekent en dctee-t. Gegevens voor dit formulier worden door den houder van de m3.chtiging volledig ingevuld, en in doorschrift op net onderbl:1d cvergebrecht.

(X) Oit aantal zoo noodig 3M de ommezijde van het doorsehrift omschriJven, met aanduiding van de ptaatsen en pereeeten, waer de verschillende centrates gevestigd .z:ijn, indien de houder van de m01chtlging bet hem toegeweaen gebi~ door middel van rneer dan ~n centrale bedlent.

~n.~g~ Voor iedere machtiging moet een stel formulieren ingevuld worden.

55. Hier het eerste betalingsbewijs van het bedrag dat verschuldigd was aan het Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Telefoon Mei 1932. Er waren toen 176 aansluitingen en begin 1936 waren dat aI472. De hum van het radiotoestel werd wekelijks opgehaald, men had dan ook de gelegenheidom een verzoek te doen voor een speciale plaat. Daarvan werd erg veel gebruik gernaakt. Een van de vele verzoeken was het lied "Bij de mum van het oude kerkhof". Bij cen vraag aan de heer J. R. Delpeut Sf. of dit lied nog eens gespeeld kon worden, zei hij: "Dat kan niet meer, de muur is orngevallen."

AIle Automobilisten

die belanghebben bij het verdwijnen van de Tollen te Jutphaas en Vreeswijk

worden verzocht deze te bezoeken

Zaterdaq 4' April a.s, te 1 uur t1J1

56. Notaris J.e. Koedam in zijn kantoor aan de Voorstraat, tegenover het postkantoor, dat men door het raam heen kan ontdekken. Vele jaren heeft de heer Koedam het notariaat in Vianen beheerd. Voor vee! activiteiten kon men van hem steun en raad verkrijgen; hij was ook zcer aetief voor de afschaffing van de tolheffing bij Vreeswijk en Jutphaas,

,J I

'

57. In 1938 gingen de leden van de R.K. Middenstandsvereniging een dagje uit: Schiphol werd bezocht om die grote vliegtuigen te bewonderen. Van links naar rechts zien we, zittend: Stien Zijderveld, Anna Delpeut, Riet Tukker , Rina Otten, Beb Knoop, mevrouw Stekelenburg en mevrouw Tukker. Staand: A. Wammes, kapelaan Meijer, Beb Gosman, Piet van Maurik, J. Stekelenburg, Beb de Korte, B. Jonkers.To Delpeut, mevrouw Jonkers, T. Willems, mevrouw Wammes-van Straaten, Th. Tukker sr., Nolda Delpeut , Th. Tukker , Fie Willems, J. Wammes, Marie Willems, Joh. Delpeut sr.. Gien de Korte, Anna Bosman, mevrouw Korte-Mulder (?), J. Otten, mevrouw Gosman (?), A. Bosman, Marie Genzcr, Piet Strik , mevrouw Strikvan Maurik , Marike Rovers, Cor Zijderveld, mevrouw Zijderveld, Jo Zijderveld, M. Willems, Eef de Korte, C. Knoop, Henk Bosman, met dienstpet twee chauffeurs.

58. Hier is het hoogste punt bereikt van de schoorsteen voor de verwarming van de bloemenkassen van Tukker aan de Zandstraat, nu Brederodestraat. Deze verwarming werd met kolen gestookt wat inhield dat ook 's nachts een paar keer kolen op het vuur gegooid moesten worden, dus: even wakker worden, naar de tuin vanaf de Voorstraat en dan weer lekker slapcn. Boven op de steiger, staat tweede van rechts, Ernst Voorboom en geheel Iinks Theodoor Tukker sr. Het moet omstreeks 1928 geweest zijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek