Vianen in oude ansichten deel 1

Vianen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.W.H. Baggerman
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4478-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het kelderraam in het pand van bakker Verduin, voorheen Brokking, is nog in dezelfde straat aanwezig, doch de woning er naast is verdwenen. Na de dames van der Stok, woonde daar dokter Knechtering. Zijn patienten zullen zich nog weI zijn steriotiepe gezegde kunken herinneren: "borst en rug wassen, slappe kost gebruiken". Het laatste huis is ook aJ verdwenen. Hier woonde jarenlang de familie Dumolin, de bouwers van de R. K. kerk. Aan het einde van de straat stond de Oostpoort, ook we! de Gentgenspoort of Verraerspoort geheten.

33

Langendijk mj de Wilhelminasl Greet uit Vianen,

Even voorbij de plaats, waar de Oostpoort stond, keren wij om. In het hoge huis rechts stond de wieg van dokter Camelis Winkler, de latere bekende Utrechtse hoogleraar. Zijn vader en grootvader woonden eveneens in dit pand, Beiden waren stadsgeneesheer. Halverwege de straat zien wij nog de trapgevel van het Weeshuis. Links op de hoek van het Walsland de woning van de familie DumoJin en die van dokter Knechtering. Ziet u de zware schoorstenen met kap op dat huis? En boven dit alles weer het spitse torentje van de Lekpoort.

34

Vianen

Weesdiji< met Schoot B

t.: t~. . 01: .erse, Vlane:t:

Door het Walsland wandelend komen wij aan op de Weesdijk. Hieraan stond eens het in 1660 door Louise Christine, gravin van Solms-Braunfels, weduwe van Johan Wolfert. Heer van Brederode, gestichte Weeshuis. Op deze foto staat aileen maar de school van .aneester Schenk". Zij dateert van 1880. Wie herinnert zich nog meester van Dort, die met zijn Ieerlingen bij feestelijke gelegenheden, kleppermarsen organiseerde? Tot voor enkele jaren was deze school nog in gebruik. Vandaar komen wij bij de Varkensmarkt aan, waar tot op heden nog een boerderij staat. Wij slaan links af de Valkenstraat in.

35

36

Over feestelijkheden gesproken. Hier is juist een buurtfeest. In het midden de heer van den Heuvel, bijgenaamd .Kromme Hendrik". Aan deze straat heeft tot 1890 de Franse kostschool gestaan. Van 1707-1730 was David Kosterus kostschoolhouder. In 1793 wordt de heer Dupper door de "Gecommitteerde Raaden van de Staten van Holland en Westfriesland geadmitteerd" tot het houden van een Franse jongenskostschool en aangesteld tot voorlezer en voorzanger van de Waalse gemeente. De laatste kostschoolhouder was W. M. Waal. De school stond waar zich nu de Chr. Kleuterschool bevindt.

Op de hoek van de Stadhuisstraat staat de kapel van het voormalige gasthuis, Na in onbruik te zijn geraakt, werd deze in 1 725 de kerk voor de Waalse gemeente alhier, zulks op initiatief van de toenmalige souverein van Vianen, Frederik Adolf, graaf van Lippe. In 1822 is de Waalse gemeente opgehouden te bestaan. De kerk werd als pakhuis verkocht (op de foto goed te zien), het avondmaalstel kwam in bezit van de N.H. gemeente alhier en het orgel werd geplaatst in de kerk van Beesd. Bij de restauratie van het stadhuis is dit pakhuis bij het stadhuis getrokken en verbouwd tot burgerneesterskamer.

Wij staan thans in de Kerkstraat. Wat is deze straat veranderd, let u maar eens op de huizen rechts. Ook hier is het feest, vele vlaggen hangen uit en er is veel yolk opde been. Wie herkent nog deze jonge zeventigers, tachtigers en wellicht nog wei ouderen?

Wij hebben ons echter door de mensenmassa heen geworsteld, aangezien wij de kerk willen zien. Waar wij nu lopen is het rustig, Opeens zien wij, aan onze linker hand, de statige woning van de heer Rooseboorn, burgemeester van Vianen. Het gehele gezin staat buiten. In die tijd, ornstreeks 1860, zal het ijzeren imijhek nag wei geheel intact zijn geweest. De tuin was rijker aan beplanting, Thans wordt het reeds meer dan 80 jaren bewoond door de farnilie van Rooijen. Wij wandelen verder en gaan het hek door, dat het oude kerkhof omgeeft, bekijken de pastorie en betreden dan de kerk aan de koorzijde,

39

40

Op de plaats waar al eerder een kapel had gestaan, stichtte omstreeks 1327 Willem van Duvenvoorde, schoonzoon van Zweder van Vianen, de kerk, die tot 1435 nog afhankelijk was van die van Hagestein. In de 15de eeuw werd de kerk uitgebreid en na de brand van 1540, in 1542 geheel vernieuwd op initiatief van Reinoud III, Heel' van Brederode. De kerk diende representatief te zijn en dit verklaart de grate omvang vaal' een zo kleine stad. Temeer daar zij bestemd moest zijn vaal' de bijzetting in de grafkelders van de Brederodes.

Na het nog aanwezige praalgrafvan Reinoud I II van Brederode bezichtigd te hebben, stappen wij de kerk binnen door de deur, waarboven M. C. van Hall's gedicht is aangebracht, ter gelegenheid van de inwijding van het orgel in 1803. Dit orgel werd gebouwd door Abraham Meere, doch, door gebrek aan deskundige voorlichting, tijdens de restauratie van de kerk (I 949-1 956}, verkocht. Heel erg jammer. Onder het orgel de preekstoel.

Molen te VIANE ?.

Na de vluchtige kerkbezichtiging gaan wij de Molenstraat in. waar aan het einde van de straat, de korenmolen nog in volle glorie staat. Deze glorie heeft geduurd tot 11-4-1913 want dan brandt de mol en totaal af. Nimmer is zij weer opgebouwd, Het stadsbeeld verarmde daar aanzienlijk door. Het stenen onderstuk, voorzien van een platte afdekking, deed toen dienst als schuur. Thans is ook dit onderstuk verdwenen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek