Vianen in oude ansichten deel 2

Vianen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.A. Verduin
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4479-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Onder den grauwen wijden hemel lag in de stillen najaarsdag "de straat", de hoofdstraat van het kleine verge ten stadje in zijn vereenzaming ver achter de uiterwaarden van de grote rivier.

Zo begint Ina Boudier-Bakker, in haar roman "De Straat", haar beschrijving over het leven te Vianen in de jaren twintig.

In de zestiende en zeventiende eeuw kende het stadje een zekere vermaardheid door het geslacht Brederode en door zijn status als vrijstad, daarna kwam echter het verval, de rust en de verlatenheid. De economische situatie was aan het einde van de vorige en aan het begin van deze eeuw niet bepaald gunstig. De industrie bestond uit een viertal steenovens, een dakpannenfabriek, enkele hoepmakerijen, een borstelfabriekje en enkele middenstandsbedrijfjes. Beslist geen welvaart.

Doch dit boekje, "Vianen in oude ansichten dee1 2", wil u laten zien dat het leven in deze stad, in de eerste decennia van deze eeuw, ook zijn prettige kanten had. Er ging een opgewekt verenigings1even bloeien. Er werd een voetbalvereniging opgericht met de naam

"Hercules", later "Brederodes", voorts de gymnastiekvereniging "D.O.S.", het Vianens mannenkoor, een tweede muziekvereniging met de voor die tijd zeer toepasselijke naam "Nieuw Leven", ("Exce1sior" bestond reeds sinds 1901) en ve1e andere verenigingen die ontspanning en gezelligheid brachten. Opmerkelijk was ook de gehechtheid van de Vianees aan zijn woonplaats. Hij was trots op zijn Voorstraat, op zijn grote en kleine "klok", op het Viaanse Bos en op de prachtige landelijke omgeving.

Voor het samenstellen van dit boekje hebben veel particulieren hun foto's en ansichtkaarten aan mij afgestaan; ook heb ik kunnen putten uit de collectie van de gemeente Vianen en uit die van de Historische en Oudheidkundige Vereniging. Mijn bijzondere dank gaat uit naar hen die mij hebben geholpen aan de ve1e namen van de personen die op de toto's voorkomen. Met name wil ik u noemen mevrouw J. Baggerrnan-de Klerk en de heer en mevrouw Brittyn, die mij zeer prettig hebben bijgestaan. Ook de gemeentesecretaris, de heer E.J. Jansen, dank ik hartelijk voor zijn medewerking.

1. Mevrouw Ina Boudier-Bakker woonde in Vianen van 1917 tot 1921 en zij heeft in haar roman "De Straat" een prachtig beeld gegeven van het leven in deze kleine stad, vooral van de sfeer in de Voorstraat tijdens de kermis.

Postkantoor

Vianen

2. Ret oude postkantoor aan de Voorstraat. Hier woonde mevrouw Ina Boudier-Bakker van 1917 tot 1921 en hier schreef zij haar bekende boeken over het 1even in Vianen, onder andere "De Straat", "Aan de Overkant" en "De Moeders", Momenteel prijkt haar beeltenis in de gevel en het gebouw wordt geheel als museum ingericht. Een gedeelte wordt bestemd voor de werken van mevrouw Ina BoudierBakker.

3. De Amsterdamse schilder G.J.H. Poggenbeek 1eefde van 1853 tot 1903. Hij vond de kermis in Vianen be1angwekkend genoeg om vast te 1eggen op een van zijn charmante schilderijen. We zien op de voorgrond de poffertjeskraam en verder een rij kraampjes, afgesloten door de draaimo1en. Het schilderij is eigendom van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

4. De nog zeer bescheiden kermis in 1911. Er was aIleen een draaimolen. Maar wie hier staan? De zeer sterken uit Vianen kunnen ons dat misschien vertellen.

5. De hervormde kerk, na de restauratie in 1950, gezien vanuit de Molenstraat. Door haar machtige omvang sterk dominerend in de omgeving. In de kerk bevindt zich de graftombe van de familie Van Brederode. De toren, die oorspronkelijk wat lager zal zijn geweest, vertoont nog zuivere romaanse sporen. De kerk was in eerste aanleg k1einer dan tegenwoordig, door het toen nog ontbreken van zijbeuken. In de zestiende eeuw werd de kerk na de brand van 1540, die de gehele stad teisterde, radicaal vernieuwd, met a1s uitgangspunt de bestaande hoofdvormen.

6. De graftombe van de grafelijke familie Van Brederode in de hervormde kerk. Ret grafmonument is gemaakt op last en tijdens het leven van Reinoud III. De maker is onbekend, maar de beeldengroep is een van de mooiste uit de renaissancetijd in ons land. Op een zware lidietsteen liggen, in kalksteen gehouwen, de figuren van Reinoud III van Brederode en zijn vrouw Philipote van der Marek. Aan hoofd- en voeteneind staan besehermende engelfiguren met de stamwapens van de familie Brederode en Van der Marek. Onder de hoofdfiguur ligt, eveneens op een grote zwarte zerk, een uit steen gehouwen lijk, in staat van ontbinding. Dit lugubere beeld is een symbool van de dood dat we in de zestiende eeuw wei vaker op grafmonumenten aantreffen en dat de vergankelijkheid van het leven moet uitbeelden.

7. Ret laat-gotische stadhuis na de restauratie in 1960. Boven de deur, onder het bovenlicht, bevindt zich het wapen van Vianen: drie zuilen van sabel op een zilver veld met de spreuk "Audi Alteram Partem". Boven de oorspronkelijke stenen kruisvensters in de voorgevel bevinden zich de wapens van Van Valkenburg, Brederode en Van Borssele, benevens de wapens van Ameide, Tienhoven, Meerkerk, Lakerveld, Lexmond en Heicop, zijnde het oude rechtsgebied. Ret gebouw was eertijds de zetel van het stadsbestuur, de justitie en het waterschap.

8. In 1905 bezochten enkele muziekgezelschappen uit Utrecht onze stad. Er was vee 1 volk op de been en men had niet de minste last van het verkeer. Er nadert wel een handkar, doch dat was niet storend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek