Vlaardingen in beeld deel 2 1945-1964

Vlaardingen in beeld deel 2 1945-1964

Auteur
:   M.P. Zuydgeest en A.J. van Druten
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4690-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlaardingen in beeld deel 2 1945-1964'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Door de goede ontvangst van "Vlaardingen in beeld 19451964" was het mogelijk een deel2 samen te stellen. Het thans voor u liggende boekje is, wat opzet betreft, geheel gelijk aan het vorige dee!. Het eerste gedeelte geeft een overzicht van de oude binnenstad, terwijl het tweede gedeelte van het boekje weer aandacht schenkt aan de Vlaardingse visserij.

Bij de foto's hebben wij de tijdgrens (1964) overschreden om interessante foto's, die na dat jaar genomen zijn, te kunnen plaatsen. Zoals wij in de inleiding van het eerste deel van ons beeldverhaal reeds schreven, werden na de oorlog de schepen weer geschikt gemaakt voor de visserij. Na enkele jaren gingen de rederijen er toe over de loggers verder te moderniseren. Op een enkele uitzondering na werden de stoom- en motorloggers voorzien van een bak of buiskap, ten einde het zeewater te keren en het dek wat droger te houden om zodoende de werkzaamheden beter te doen verlopen.

De loggers die nog niet voorzien waren van een hut achter de brug, kregen die nu we!. Dit had namelijk diverse voordelen: bij eventuele calamiteiten was de schipper direct bij de hand, terwijl hij tevens een kaartentafel tot zijn beschikking kreeg, waarop hij zijn zeekaarten kon leggen en op deze wijze gemakkelijker bestek kon maken. Onder de kooi van de schipper bevonden zich laden, waarin hij zijn kaarten plat kon neerleggen. Voor zover nog niet aanwezig, werd in deze hut ook de radiotelefooninstallatie geplaatst. In het verleden hadden de schepen hooguit radio-ontvangst in het achterlogies. Verder kreeg elk schip, ter opsporing van haringscholen, een echolood. Ook werden de loggers aan stuur- en bakboordzijde voorzien van grotere geestenrollen, met een diameter van ongeveer 30 centimeter.De twee kleine geestenrollen werden verwijderd en maakten plaats voor bovengenoemde rollen, die door een mechanisme werden aangedreven. Bij de stoomschepen yond de aandrijving plaats vanaf het spil en bij motorschepen vanaf de winch. Door gebruik te maken van de nieuw aangebrachte geestenrollen werd het halen van de vleet gemakkelijker en hoefde men niet zo zwaar meer te trekken. Enkele schepen kregen ook nog een net mee, aan beugels bevestigd, dat aan de

buitenkant van de verschansing werd opgehangen. Dit net diende voor het opvangen van grote haring; daar deze grote haring niet zover met de kop in de mazen van het net kwam zou zij anders buitenboord vallen en verloren gaan.

Vleetloggers vormden op zee soms grote concentraties en hun in zee staande netten werden belaagd door koopvaardijschepen en tankers. Deze schepen voeren dikwijls over de netten en veroorzaakten dan grote schade.

De Redersvereniging voor de Nederlandse Haringvisserij stelde in 1955 een brochure samen in de Nederlandse en Engelse taal, genaamd , ,Attentie, vleten in Uw koers", die werd verspreid onder marine- en koopvaardijofficieren om hen te wijzen op drijfnetconcentraties, met het verzoek deze zoveel mogelijk te mijden. Daartoe moesten de's nachts vissende vleetloggers als uitvloeisel van het nieuwe Zee-aanvaringsreglement drie witte, rondom zichtbare lichten voeren in de vorm van een gelijkzijdige driehoek met de top naar boven. De onderlinge afstand van deze lichten moest tenminste 91 centimeter bedragen. In visserskringen werden deze lichten de "kerstboom" genoemd. Deze lichten werden op de meeste schepen aan de brug bevestigd. De VL.14 "Margaretha" droeg de "Kerstboom" in de achtermast.

Begin februari 1955 werd op de werf ,,'s Lands Welvaren" de kiel gelegd voor de eerste motortrawler, die voor rekening van een Vlaardingse rederij besteld was. Op 22 juli 1955 werd dit schip, de VL.27 "Burgemeester Heusdens", te water gelaten. Deze trawler was eigendom van een nieuwe visserijmaatschappij "De Nieuwe Mercurius", onder directie van J .C. van Buuren van Heijst. De onderneming werd helaas geen succes. In april 1958 werd de VL.27 opgelegd en het schip werd in hetzelfde jaar naar Katwijk verkocht. Als KW.4 "Goifstroom" van de rederij Meerburg nam het schip weer aan de visserij dee!. Uiteindelijk kwam de KW.4 in 1963 in Canada terecht. Op 7 september 1981 ging het schip als "Gail Bernice" verloren. Voor diverse Vlaardingse rederijen kwam nu een grootschalig nieuwbouwprogramma op gang. De Visserij Maatschappij "Vlaardingen" liet tussen 1957 en 1965 in totaal vier trawlers

bouwen, de VL.121 "Willem", VL.131 "Petronella", de VL.34 "Anita" en VL.90 "Caroline".

De Doggermaatschappij bestelde tussen 1960 en 1964 bij de werf Boot te Woubrugge drie motortrawlers en een hektrawler. (VL.16 "Voorloper", VL.I03 "Voorbode", VL.142 "Voorwaarts" en de VL.115 "Vooraan"). DeN.V. W. Kwakkelstein bleef met drie motortrawlersniet achter (VL.IlO "Michiel Jan", VL.73 "Elly", VL.105 "Elizabeth"). Deze schepen werden tussen 1958 en 1964 aan de vloot toegevoegd, in 1974 gevolgd door de hektrawler VL.89 "Monica".

Rederij Verboon vernieuwde haar vloot in 1957 met de motortrawler VL.84 "Jan Senior" en in 1963 met de VL.14 "Margaretha". Ook rederij Komaat bleef niet achter met in 1957 de VL.153 "Liesje & Rutger" en in 1962 met de VL.112 "Bets & Gerda". De VL.153 was zelfs nog uitgerust met een voorroer om eventueel ook nog met de vleet te kunnen vissen. Ten slotte liet de N.V. Zeevisserij Maatschappij "Holland" nog twee motortrawlers bouwen. (In 1956 de VL.7 "Ada" en in 1965 de VL.l "Ursinus".) De Vlaardingse vissersvloot bestond in 1966uiteindelijk nit 16 motortrawlers en 1 hektrawler. De schaalvergroting in de visserij, de toename van het motorvermogen en economische factoren brachten met zich mee dat de motortrawlers snel verouderden. Dit had tot gevolg dat omstreeks 1979 aile Vlaardingse trawlers aan de visserij waren onttrokken. Zij werden gesloopt, enkele werden nog een paar jaar voor de haringvrachtvaart gebruikt of naar het buitenJand verkocht. De hektrawler VL.115 "Vooraan" werd naar Engeland verkocht en vertrok op 25 maart 1981 uit Vlaardingen naar Lowestoft. Als "Seahorse Minder" werd het schip aldaar voor offshore-doeleinden gebruikt. De Doggermaatschappij liet in 1975 nog een nieuwe hektrawler bouwen, de VL.142 "Voorwaarts", maar dit schip werd onJangs naar Scheveningen en daama naar Engeland verkocht, waardoor de Doggermaatschappij als rederij ophield te bestaan. (VL.142 "Voorwaarts" werd in april 1974 naar Argentinie verkocht.)

Thans telt Vlaardingen nog slechts een rederij, de "Astrid" C.V. (Kwakkelstein) met een schip, de zeer grote VL.70

"Astrid" meteen afmetingvan 97,75 x 14,50 x 9 meter en met een motorvermogen van 6600 pk. Dit is alles wat nog rest van de eens zo grote Vlaardingse vissersvloot.

De foto's in dit boekje zijn afkomstig uit particuliere collecties. De foto's van het oude Vlaardingen zijngemaakt door de heer A.J. van Druten (nr. 1 tim 48) en wijlen de heer J. Sluimer (nr.49 tim 57); terwijldeherenA. VerboonJzn.,A. Moerman en M.P. Zuydgeest voor de visserijgedeelte een bijdrage leverden. Ook zijn enkele foto's van de bekende Vlaardingse fotograafMuns geplaatst, waarvan de rechten in ons bezit zijn. Ten slotte willen wij gaame mevrouw S.L. Zuydgeest-van der Valk dankzeggen voor het uittypen van het manuscript, wat zij reeds voor de vierde maal heeft gedaan.

M.P. Zuydgeest A.J. van Druten

Geraadpleegde bronnen

"De Vlaardingers & hun haringvisserij" door A.G. Lighthart. Enropese Bibliotheek 1966

"Van Want weten." Herinneringen van een boetster door H. de Jonge - Vlaardingen 1973

"De laatste fiets 1896 - 1963" door A.G. Lighthart, tijdschrift "De Visserijwereld", 2e jaargang nr. 20.16-05-1963 "Kroniek van Van Dooren." 1907/1956

"Vlaardingse Straatnamen geschiedkundig verklaard" door A. Bijl Mzn. en C. Postma

"Naamlijst der Nederlandse Reederijen & Haringschepen", diverse jaargangen, uitgave Dorsman & Ode Vlaardingen "De scheepswerven aan de Oude Haven en het Buizengat te Vlaardingen" door M.A. Struijs, M.P. Zuydgeest en D. van Os. Vlaardingen 1987

Gegevens beschikbaar gesteld door de heer A. Verboon J zn. te Schiedam

Jaarverslag 1963 van de N.V. Taanderij en Nettendrogerij te Vlaardingen

"Oude Volksnamen te Vlaardingen" door J. Anderson, verschenen in "Tijdschrift", nr. 14 augustus 1973

1. De Struijkstraat. Deze straat liep van het Westnieuwland tot aan de Maassluissedijk. De naam werd ontleend aan Jacob Struijk, de bouwer van de huizen aan deze straat. Op de plaats waar later de Struijkstraat werd aangelegd, vindt men op oude plattegronden van Vlaardingen tuinen afgebeeld. De tweede week van maart 1970 zijn de laatste pandjes van de Struijkstraat afgebroken en hiermee verdween weer een stukje oud Vlaardingen. Op de foto zien we de Struijkstraat vanaf de Maassluissedijk, op de achtergrond het Westnieuwland met het voormalige winkeltje van mejuffrouw M.A. Zonneveld (juni 1966).

2. De Struijkstraat gezien vanuit het Westnieuwland. Op de achtergrond de Maassluissedijk. De foto werd gemaakt in juni 1966.

3. Hier zien we -links op de foto - hoe de Struijkstraat in het Westnieuwland uitkomt. Op de hoek de slagerij van lac. Broek. In het pand daarnaast was voorheen de waterstokerij van P. Groeneveld gevestigd. Daarnaast de poort van Brobbel's Kolenhandel. De foto is genomen in augustus 1960.

4. Sclaavenburg. Deze straat liep, evenals de Struijkstraat, van het Westnieuwland tot aan de Maassluissedijk en houdt de herinnering levend aan een oude Vlaardinger, namelijk Bartholomeus van Bueren, landdrost-generaal over Holland, marineofficier, baljuw van Vlaardingen etc. Hij is de man geweest die op het eind van de 16e eeuw de galeien bij de Nederlandse marine introduceerde, zoals de Rode- of Vlaardingse galei, de Zwarte- of Dordtse galei en verschillende andere schepen, die met slavenroeiers, bandietenvolk uit alle oorden des lands, bemand werden. Daarbij diende het verbouwde en totstaatsgevangenis ingerichte Zuidertransept van de Grote Kerk aan de Markt tot het vasthouden van een reserve en tot afIossing van de roeiers. Het Sclaavenburg werd in mei-juni van 1970 afgebroken. De opname is van juni 1967.

5. In het midden van de straat, aan de oostzijde, was een zogenaamde omloop (zie plattegrond). De foto toont het tweede zijstraatje vanaf de Maassluissedijk en is genomen aan het einde van dit straatje richting Sclaavenburg Gull 1967).

6. Sclaavenburg gezien richting Maassluissedijk. In de winkel rechts op de hoek was voorheen de slagerij van W. van Wolferen en later G. Broek gevestigd (juli 1967).

7. Twee Vriendenstraat. Deze straat liep vanaf de Nieuwelaan via het Westnieuwland naar de Maassluissedijk. De bouwers van de huizen aan deze straat - J.J. van Heijst en J. Zonneveld - hebben hun wederzijdse vriendschap in de straatnaam vastgelegd. Het straatgedeelte tussen Westnieuwland en Maassluissedijk heette aanvankelijk Nassaustraat. De opname dateert van augustus 1967.

8. Een buurpraatje in de Twee Vriendenstraat, gezien vanuit het Westnieuwland richting Maassluissedijk (juli 1967).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek