Vlagtwedde in oude ansichten

Vlagtwedde in oude ansichten

Auteur
:   J.R. Brunig en R. Kraai
Gemeente
:   Vlagtwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4119-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlagtwedde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. V66r Wollinghuizen gaan we eerst rechts af, richting Over de Dijk, waar rond 1930 ook grote complexen woeste gronden werden ontgonnen in "werkverschaffing". Het Moddermansdiep werd vergraven tot scheepvaartkanaal en hierover werd, ook door werklozen, deze brug gebouwd. Met het verdwijnen van de aardappelschepen is het kanaal gedempt. De brug bestaat nog. In de ruimte achter de brug lag vroeger, in het Bourtanger moeras, het Sellingermeer, dat op oude kaarten nog is te vinden. Deze foto is genomen vanaf de plaats waar zich vroeger het "alloziegat" beyond. Een kolk, ontstaan bij een doorbraak van de vroegere Leidijk, vermoedelijk in maart 1876. Aan de horizon ligt Bourtange.

~ezichl bij Boerlc:n~e (jbeJl;eshuis)

60. We gaan het Bourtangermoeras door, nu over een verharde weg, langs vruehtbare ve1den en bereiken via Pallert de provincia1e weg. We gaan eerst reehts. Hier zien we het oude "Abeltjes huis", een boerderij en vroeger ook herberg van de familie Van Hateren, v1ak bij de Duitse grens. Zij werd in 1945 door de oor1ogshandelingen verwoest, evena1s het Nederlandse grenskantoor, dat in de verte nog juist is te zien.

61. Het grenskantoor van Bourtange in 1916. Het is mobilisatie en ook Bourtange heeft weer een bezetting van militairen, dienende tot bewaking der grenzen. Als onderkomen zijn hiervoor bij de haven twee barakken gebouwd, die later als kunstmestloodsen dienst deden. Als provoost diende een provisoriseh ingeriehte eel in de kerk. In de plaats van het grenskantoor, dat bij de bevrijding in april 1945 afbrandde, is een kleiner gebouw gekomen. Verderop is het Duitse grenskantoor te zien.

Groete ulf Bourtang

62. De Bourtange-kenner van we1eer, K. van Oosterom, wist het te vertellen: "Waar eens het vee liep te grazen op de "Konijnenberg" ontstond bij het opwerpen van de versterking in 1593 het marktpleintje." Het vormt een vijfhoek, waarop tien straatjes uitkomen. Achter de nog bestaande meesterwoning, links, stond tot 1919 de school. Het huis rechts, dat vroeger de bakkerij van Visser was, daarna van Veenhuizen en anderen, is na vele verbouwingen weer in oude staat gebracht en is nu als cafe Hebers in gebruik. In de verte de (nu reeds verdwenen) boerderij van Mulder.

63. De rnolen van Bourtange, zoals de ouderen die nog hebben gekend en waarvan aileen het onderstuk nog be staat. Hij werd in 1886 gebouwd door H. Haaijer aan de oude buitengracht van de vesting en kwarn later in het bezit van Irnrnenga en daarna wederorn in dat van Haaijer (geen farnilie van de vorige).

64. De weg over Wollingboermarke werd in werkverschaffing aangelegd en was in 1932 gereed. Kort nadien is deze foto genomen op de driesprong voor de boerderij van N. Rotgers, nu van Louwdijk. Het is te zien dat de jonge boompjes in de berm nog maar pas zijn geplant. Verderop links staan de boerderijen van J. Geikens, A. Teijen en H. Kuper. Rechts staat de woning van de weduwe Bosschers, daarna van Nobbe en thans van J. Arnoldus. In 1975 is deze weg gereconstrueerd en zijn opnieuw jonge bomen geplant.

Foto N.V. Heidemaatschappij Beheer.

65. We zijn hier in Wo1linghuizen. Dit is een hoekje waar, zo te zien, nog niet z6veel is veranderd. We schrijven maart 1934. Nadien heeft een verharde weg de zandweg voor ons ha1verwege doorsneden. Verderop, bij het begin van de nu ook verdwenen Venneweg, is denkelijk een paasvuur in aanbouw. Ret transformatorhuisje heeft tegenwoordig geen puntdak meer en het darnmetje vooraan in de sloot vormde toen de dagelijkse verbinding tussen R. Kraai A.Jzn., die rechts woonde, en de boerderij van diens zoon, hier niet te zien, verder naar links. Ret huis wordt nu bewoond door mevrouw Bruining.

66. Wanneer we ons op dezelfde plaats als het voorgaande plaatje zouden omdraaien, zouden we dit beeld zien, behoudens natuurlijk dat we de oude stoomtram van "Oostelijk-Groningen" slechts in onze herinnering kunnen zien voorbijtuffen, Hier staat hij langs het perron van Wollinghuizen om passagiers in en uit te laten stappen. De schuur van landbouwer Twiest, waarvan de "voldeuren" openstaan, stond bij de ouderen in het dorp bekend als "Jande Boer zien hoes", zo genoemd naar de vorige eigenaar. Daarnaast is door de bomen vaag de woning van de daar vroeger alleenwonende Hindrik Bontkes te zien. Dit huis is allang verdwenen.

67. De naam Pottenberg behoeft geen verklaring, gezien de vele potten (urnen) die hier zijn gevonden. De reeds in 1819 gevonden exemp1aren kwamen aanvankelijk terecht in het museum te Brussel en vandaar in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, waar ze zich thans nog bevinden. In 1920 werd een onderzoek van dit kringgrepgrafve1d verricht door dr. A.E. van Giffen. De resultaten hiervan zijn vermeld in het verslag van het museum te Groningen over 1920. Bijgaande foto van bedoeld onderzoek is we1willend beschikbaar geste1d door het B.A.I. te Groningen. Ze is genomen op de akker aan de oostzijde van de weg, tegenover de boerderij van Velema (nu Bakker). In 1819 woonde daar Koens.

68. We zijn bijna het gehele kerkdorp Vlagtwedde doorgekomen en via Vlagtwedder Veldhuis bereiken we weer de Oosterbrug met het zo bekende "huisje Meijer". Vanaf 1967 was dat onbewoond en in de nacht van 11 op 12 mei 1976 is het in vlammen opgegaan. Nog steeds wijzen de resten ons waar het eens heeft gestaan ... In het huis links, waarin nu de familie Dekker woont, woonde toen Berendsen, opzichter bij de Heidemaatschappij. Later Harms Meems en na hem weer anderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek