Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in oude ansichten

Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in oude ansichten

Auteur
:   A. Boom
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4552-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Geachte lezer, bij het samenstellen van dit boekje "Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in oude ansichten" hebben wij ons tot doel gesteld am zowel de oudere als jongere en nieuwe inwoners van deze drie dorpen aan hun trekken te laten komen. Wij hebben getracht dit doel te bereiken door in kort bestek zoveel mogelijk informatie te geven bij elk van de getoonde foro's. Het is een greep uit het verleden van drie dorpen, die door hun ligging en gemeentelijke verwevenheid altijd nauw met elkaar verbonden zijn geweest.

Vandaar dat de foto's van deze drie dorpen in een boekje zijn samengevoegd, oak omdat in mei 1935 door een gemeentelijke herindeling Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in een gemeente, de huidige gemeente Vlijmen, zijn ondergebracht.

Vlijmen.

Over het hoe en het wanneer van het ontstaan van Vlijmen valt niets met zekerheid te zeggen. De oudste

schriftelijke bronnen waaruit blijkt dat Vlijmen bestand, gaan niet verder terug dan de twaalfde eeuw. Vlijmen behoorde vanouds tot het Land van Heusden. Op 10 september 1339 kreeg hertog Jan III van Brabant definitief dit gebied in bezit door ruiling van de tot dan toe Brabantse leengoederen tegen Gelderse leengoederen. Toch bleef het gebied een twistappel, totdat op 18 oktober 1374 een scheidsgerecht van vijf personen te Breda de uitspraak deed dat Vlijmen tot het Land van Heusden behoorde en dus tot Holland. Dit bleef zo tot 1814. De ligging van Vlijmen in het grensgebied tussen Holland en Brabant en in de nabijheid van de Maas is er de oorzaak van geweest dat het dorp in de loop der eeuwen veel te lijden heeft gehad van oorlogsgeweld en natuurrampen.

Nieuwkuijk.

De naam Nieuwkuijk komt voor het eerst voor in 1312 als "Nijeencuyc". In dat jaar namelijk wordt Jan III van Cuyk genoemd als grondheer van de heerlijkheid

Nieuwkuijk. Door vererving ging de heerlijkheid Nieuwkuijk over in handen van Jan Kuijst van Honsoirde, die ook de heerlijkheid Onsenoort in zijn bezit had. Ook voor wat het bestuur betreft waren Nieuwkuijk en Onsenoort nauw met elkaar verbonden. De heren van Nieuwkuijk en Onsenoort bewoonden het kasteel Onsenoort, thans abdij Marienkroon, Beide dorpen hadden het in de loop der eeuwen zwaar te verduren ten gevolge van calamiteiten en oorlogshandelingen. Het meest trieste voorval vond plaats op 2 juni 1746 toen beide dorpen nagenoeg geheel in de as werden gelegd.

Haarsteeg.

Over de oorsprong van Haarsteeg tast men in het duister. De eerste keer dat de naam Haarsteeg in een schriftelijke bron wordt genoemd is in 1400. Bij gelegenheid van een kerkvisitatie in 1572 werd er gewag gemaakt van een kapel te Haarsteeg. Deze kapel ressorteerde onder de parochie Hedikhuizen. De huidige

kerk werd in 1873 in gebruik genomen. In de loop der eeuwen heeft Haarsteeg veel te lijden gehad van het water. De Maasdijk brak door in 1610,1740, 1795 en 1799. Haarsteeg had vroeger ook een haven. Deze werd in de jaren dertig gedempt.

Een woord van dank aan allen die ons geholpen hebben met het opsporen van de gegevens voor dit boekje. In het bijzonder een woord van dank aan de heer A. de Graaff, archivaris van de gemeente Vlijmen, die ons voortreffelijk heeft geholpen door zijn spontane medewerking en door het beschikbaar stellen van verschillende toto's uit het gemeentearchief.

Wij hopen dat u door het bekijken van dit boekje geboeid bent geraakt door de toch wei rijke historie van Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg.

Nieuwkuijk, februari 1987

Ad Boom Marinus Boom

1. Gemeentehuis Vlijmen omstreeks 1913. Dit gerneentehuis, naar ontwerp van architectenbureau Van Dobbe-van Pelt uit 's-Hertogenbosch, werd medio juli 1871 in gebruik genomen. Het oude gemeentehuis zal na het gereedkomen (eind 1987) van het nieuwe in aanbouw zijnde gemeentehuis als trouwzaal dienst blijven doen. Hoewel het gebouw is opgetrokken in een eenvoudige architectuur heeft het zeker voor Vlijmen historische waarde en het is in 1974 op de monumentenlijst geplaatst.

2. Het laatste gedeelte van de Pastoriestraat in 1929. De pastorie in het midden op de foto is met enkele huizen in de onmiddellijke omgeving op 14 februari 1945 door een neerstortende VI volledig vernield.

3. De Akkerstraat omstreeks 1919. De woning links op de voorgrond is thans slagerij Van de Ven. Met uitzondering van het huis met het rieten dak dat door oorlogshandelingen is vernield, zijn de overige huizen nog steeds intact. Het straatbeeld is nu, ongeveer zeventigjaarlater, echter welingrijpend veranderd.

4. De voormalige koekfabriek van Van der Ven-Hendriks aan de Burgemeester Van der Venstraat hoek Wolput, met op de voorgrond het voltallige personeel. Deze fabriek, die op 18 september 1962 volledig door brand is verwoest, werd vanaf 1953 door M. van Ruremonde gebruikt als veevoedermalerij. De foto is genomen in 1916.

Dorpstraat, ,I fJ. <.

5. Deze foto dateert van omstreeks 1930 en is gemaakt aan de Wolput ter hoogte van waar thans garage Van Helvoort is gevestigd. De twee boerderijen aan de linkerzijde zijn in 1934 door brand vernield. Het met pannen gedekte huis aan de linkerzijde is in 1981 afgebroken; het eerste huis aan de rechterzijde onderging in november 1986 hetzelfde lot.

6. Meliestraat omstreeks 1910, vanaf de hoek Molenstraat gezien in westelijke richting. Het huis aan de rechterzijde werd in die jaren bewoond door Jan de Vaan, bijgenaamd "de blauwe bril". De hondekar, zoals op de voorgrond, was in die tijd een vertrouwd beeld in het plaatselijke verkeer.

VLI]MEN. Wolput.

7. De Wolput met de splitsing Achterstraat. Het pleintje met de elektriciteitsmast werd "Schoppen Zeven" genoemd. Aan de rechterzijde is duidelijk de tramlijn te zien, die na het opheffen van de lijn in 1937 is opgebroken. Het pand in het midden is in 1977 gesloopt.

8. Einde Meliestraat begin Julianastraat, hoek Wilhelminastraat met een fraaie blik op de rooms-katholieke kerk, omstreeks 1935. Zoals gebruikelijk in die tijd was aan publieke beiangstelling voor het werk van de fotograaf geen gebrek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek