Volendam in oude ansichten

Volendam in oude ansichten

Auteur
:   Dick Brinkkemper
Gemeente
:   Edam-Volendam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5901-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Volendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Kermis op de dijk in 1907 voor het postkantoor reehts. Midden op de dijk komen twee Volendammers elkaar tegen; de een met een fles wijn, de ander met een sigaar in zijn hand en een glas dat zijn maat hem zojuist heeft volgesehonken. .Proostl Een gezellige kermis!" In vroeger jaren dronk men hier geen bier, maar wijn en jenever. Meisjes met sierlijke hullen op het hoofd staan even te waehten om te kijken hoe dat afloopt. Aehter de mannen staat half verseholen een Volendammer vrouw met op het hoofd een ouderwetse boomhul die in die tijd nog weI werd gedragen.

20. Een oosters aandoende foto van enkele vrouwen die de witte was spoelen. Toch is deze foto genomen in Volendam en wei achter het postkantoor dat hoog tegen de dijk stond aangebouwd. Daarachter was net boven het water een beun die de vrouwen bijzonder geschikt vonden om daar de was te boenen en te spoelen. Het slootwater in Volendam was de laatste jaren te veel verontreinigd door het afval van de steeds groeiende bevolking. Wei waren er in de loop der jaren door de gemeente enkele nortonpompen geplaatst waarmee schoon spoelwater omhooggepompt kon worden, maar de Volendammer vrouwen gaven er de voorkeur aan hun witte goed te spoelen in het zoute water van de haven.

21. Een ansichtkaart uit 1904. Links is het postkantoor te zien met de klokkepaal en daarachter de haven. Het is zaterdagmiddag; de botters zijn net teruggekeerd en liggen nog met volle zeilen in de haven. Rechts heeft een handelaar zijn spullen uitgestald onder de veranda van Akkerboom: wat potten en pannen, een allegaartje van scheepsbenodigdheden zoals kettingen, touwen en katrollcn, een stel karrewielen en enige schilderijen die een artiest daar neergezet heeft om ze aan de toeristen te laten verkopen. Enige Volendammer vrouwen tonen wei belangstelling voor de konterfeitsels, niet om ze te kopen, maar ze vragen zich meer afwie er op de doeken staan afgebeeld. In de Volendammer huizen hing men geen schilderij op met een tafereel van eigen dorp, weI afbeeldingen met religieuze figuren en toto's van de familie.

22. Dit is het Volendam waarop kunstschilders, fotografen en toeristen verliefd werden: de haven met zijn honderden roodgezeilde botters, de wimpels wapperend in de wind vanuit een eindeloze lichtgolvende zee vanwaar de vissers net teruggekomen zijn om hun vis te lossen bij de afslag; de dijk met daarop de klokkepaalsymbool van folklore en traditie - en de handkarren waarmee de visventers straks hun handel ophalen; daar tussendoor de vrouwen in hun schilderachtige klederdracht en de grappig uitziende kinderen, klompenklepperend over de straat, heen en weer springend van links naar rechts, zich verstoppend achter handkarren, om dan opeens te voorschijn te komen, net op tijd voor de lens, zodat dit een unieke foto is geworden van het Volendam uit vroeger jaren.

23. De haven op een zondagmorgen. De botters liggen naast elkaar in de haven, rijen dik in een aantal van meer dan tweehonderd. Er is een plekje opengehouden voor de kleine roeibootjes waarmee sommige visserlui naar hun botters gingen. Wanneer in vroeger jaren de ruimen van de botters vol met vis zaten, lagen de batters buitengaats om de vis in leven te houden. Met deze roeibootjes werden de schippers door de "boaters", zoals die genoemd werden, aan wal gebracht. De knechts evenwel bleven aan boord.

24. Een prachtige foto van enkele botters in de haven. In de masten hebben de schippers hun netten en zeilen te drogen gehangen. Op de achtergrond in het midden is de gemeente-visafslag te zien. Deze foto doet denken aan een tafereel van de zeventiende-eeuwse zeeschilder Willem van der Velde die een meester was in het weergeven van stilliggende schepen op een spiegelende zee met daarboven een grijsblauwe wolkenlucht. Aileen betreft het hier geen oorlogsschepen temidden van dikke wolken kruitdamp, maar vissersschepen op een wat bewolkte zondagmorgen waarbij het licht getemperd wordt door enkele nevelslierten.

25.I'Histoire se repete: de geschiedenis herhaalt zich. Net zoals er in deze tijd aljarenlangstrijd gevoerd wordt over de vraag of de dijk autovrij moet zijn of niet, zo was het ook in het begin van deze eeuw toen de eerste automobielen in Volendam hakkepuffend over de dijk reden en de wegen onveilig maakten. Het verkeersbord in het midden van de foto maakte daar abrupt een einde aan. Er staat op te lezen: "Verboden in te rijden voor motorrijtuigen, motortweewielers uitgezonderd." De dijk was voor de Volendammers en niet voor de auto's. De mannen zitten daar in hun geliefkoosde houding gehurkt langs de kant of zelfs midden op de weg om een praatje te maken. Er bleef genoeg ruimte over voor de mensen die een eindje gingen kuieren am te genieten van het uitzicht op de haven en de zee,

26. Een zeldzame foto van de Volendammer vloot die overdag de haven uitvaart. Dat gebeurde namelijk altijd 's nachts en weI in de nacht van zondag op maandag wanneer de kerkklok twaalf slagen had laten horen. Maar na een lange winter met een zee die wekenlang niet bevaarbaar was geweest, proberen de vissers nu met hun schepen de open zee te bereiken. Een ijsbreker heeft al een smalle vaargeul gemaakt en met de botters achter elkaar varend gaan de vissers het havengat uit. De schuiten varen met aIle zeilen op en stuwen elkaar in een lange rij voort de vrije ruimte in. Er kan gevist worden! Er komt weer brood op de plank!

27. De gemeente-visafslag, gebouwd in 1901 op initiatief van burgemeester H.I Calkoen. De afslag werd direct al een succes en bracht veel geld in het laatje van de gemeentekas. AIleen werden vanaf de oprichting aIle beslissingen omtrent de visafslag in besloten vergaderingen van B & W vastgesteld. De raadsleden kregen aIleen te horen waaraan de winsten werden besteed. Dat was niet naar de zin van de Volendammer raadsleden, waardoor er in 1918 op initiatief van Jaap Zwarthoed .Doede" een cooperatievc visafslag werd opgericht, die na korte tijd gevestigd werd in het vroegere gebouw van de gemeente-visafslag. Achter de visafslag is het kantoorgebouw te zien. Dat is later afgebroken en staat nu te pronk in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.

28. Winter 1904. Een storm uit het noordoosten heeft weer eens voor hoog water gezorgd. Niet dat de golven over de dijk waren geslagen, maar wei dat het buitendijks land bij de haven onder water stond en de regenputten vol waren gelopen met het zoute zeewater. Het echtpaar in het midden op de foto, de vrouw met een kind op de arm en de man met het putemmertje in de hand, is op weg naar de regenput van de kerk om daar drinkwater te halen. De twee kinderen voorop mogen op de heenweg de houten ton dragen. Ze hebben er een hele hijs aan, maar vader loopt er achter om in te grijpen als de ton te zwaar wordt. De vrouw rechts kijkt wat medelijdend naar het echtpaar dat met al die kou en armoede nu ook verstoken is van drinkwater.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek