Vollenhove in oude ansichten deel 2

Vollenhove in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.E.C. Helderman
Gemeente
:   Brederwiede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1466-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vollenhove in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Gezien haar rijke geschiedenis en het feit dat er in de loop der jaren zoveel van verloren is gegaan, waren voor mij argumenten om met beide handen het verzoek van de uitgeverij Europese Bibliotheek aan te grijpen om, aan de hand van oude ansichten en toto's, een boekje over Vollenhove samen te stellen over de periode 1890 tot 1940. De geschiedenis van deze plaats begon toen keizer Otto de Grote in 944 aan bisschop Balderic het recht verleende om in de bossen en woeste gronden van Fulnaho te jagen. In de tweede helft van de twaalfde eeuw liet bisschop Godfridus van Reenen hier een kasteel bouwen, 't Oldehuis genaamd, teneinde het land tegen de stroperijen van de Stellingwerver Friezen te beschermen.

De Utrechtse bisschoppen verbleven hier dikwijls, wat blijkt uit een groot aantal stukken dat hier getekend is. Er vestigden zich steeds meer mensen bij het kasteel en aan de zo gevormde gemeenschap werden door bisschop Jan van Arkel in 1354 stadsrechten ver1eend. De hier wonende personen werden daardoor burgers van de stad Vollenhove. De stad bestond to en uit drie straten, te weten de Kerkstraat, de Bisschopstraat of Achterstraote en de Groenestraat of Achterstege, onder1ing verb on den door stegen. In een latere periode kwam er, door het gedeeltelijk dempen van de noordelijke gracht, nog een straat bij, de Visserstraat. Door de aanwezigheid van de bisschopszetel en de adel die zich daardoor hier vestigde, was Vollenhove een plaats van aanzien.

Dat Vollenhove bloeide blijkt onder andere uit de verschillende gilden die hier zijn geweest, zoals het Cramersgilde, het Bakkers- en Linnenweversgilde en het Smids-, Glazenmakers- en Kuipersgilde. Reeds in

1461 werd de stad het ijkrecht verleend en het recht van waag en in 1492 het recht tot het houden van een weekmarkt. De handel bestond toen voor een groot dee1 uit marktgoederen, die met name naar Zwolle werden vervoerd.

Met het tanen van de invloed van de bisschop en de ade1, nam ook de belangrijkheid van Vollenhove af. 't Oldehuis werd nog slechts a1s legeringsp1aats gebruikt, zoals tijdens de Franse Revolutie, toen hier Bataafse dragonders waren gelegerd, en a1s gevangenis, tot het slot in 1854 voor afbraak werd verkocht. In 1823 werd besloten om de gracht om het kasteel met de Zuiderzee te verbinden, zodat er een haven voor de vissersschepen ontstond. Vanwege een groter wordende vloot werd in 1902, door het leggen van een dijk voor de bestaande haven, een nieuwe haven gevormd. De afsluiting van de Zuiderzee betekende ook voor de Vollenhoofse visserij het begin van het einde. Na de drooglegging van de Noordoostpolder trokken dan ook ve1e Vollenhovenaren naar elders.

Door de eeuwen heen heeft Vollenhove steeds dezelfde vorm en omvang behouden. Met name in en na de jaren zestig werden vele verouderde, maar ook vaak karakteristieke gebouwen afgebroken en werden er buiten de oude kern nieuwe wijken bijgebouwd. Bij de samenstelling van dit boekje is daarom getracht die afbeeldingen van vroegere tijd te kiezen waarin het karakter van de plaats en haar bewoners het best tot uitdrukking komen.

Tot slot wil ik graag al diegenen bedanken die mij bij het samenstellen hun we1willende medewerking hebben verleend.

~arechaussee kazerne

Vollenhove.

1. De marechausseekazerne werd aan het eind van de negentiende eeuw tegenover de havezate "Tweenijenhuizen" gebouwd en behield zijn functie tot de Eerste Wereldoorlog. Totdat het gebouw door de zuivelfabriek werd gekocht en geschikt gemaakt voor- kaasopslag, waren de verschillende kamers voor bewoning verhuurd. In het linker gebouw bevonden zich behalve de woonvertrekken ook de paardestallen.

2. Zo kwam men rand 1900 Vollenhove bij de Voorpoort binnen. Het grandgebied van Vollenhove was toen gescheiden in Stad en Ambt Vollenhove, waarbij de grens werd gevormd door de stadsgracht. In het gebouw voor de boerderij was de kuiperij van Lambert Smeenk gevestigd. De beide meisjes die op de weg zitten zijn Geesje Vis en Griet Spit.

Station Stoomtram - Vollenhove.

3. Mede op initiatief van baron Sloet van Marxveld werd, ter ontsluiting van dit gebied, een smalspoor tramlijn van Zwolle via Vollenhove naar Blokzijl aangelegd. De lijn werd in gedeelten gelegd in de jaren 1910 tot 1914. Bij het station splitste de lijn zieh in een lijn die naar de haven doorliep, terwijl de andere met een gro te boeht, via de Turfsteeg en de Moespot, naar Blokzijl doorging. In 1934 werd de tramlijn opgeheven.

Voorstraat - Vollenhoven.

4. De Voorstraat zoa1s deze op de foto is te zien, dateert van na 1865. In dat jaar brand den alle, vee1al houten huizen in deze straat af. Het vrouwtje reehts is Jante de Knobbe. De aangrenzende boerderij werd, totdat hij in 1960 werd afgebroken, bewoond door de familie Sehuurman. Op deze p1aats staat nu de Rabobank. De hoefsta1 een eindje verder behoorde bij de smederij van Van Heerde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek