Voorhout in oude ansichten

Voorhout in oude ansichten

Auteur
:   J.W. van de Aardweg
Gemeente
:   Voorhout
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4124-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het tijdperk 1880 - 1930 hebben vele inwoners in hun jeugdjaren nog beleefd en zij zullen met genoegen kijken naar de oude, vertrouwde beelden, zoals het was in de beslotenheid van het toen eigentijdse leefmilieu; zij zullen daarbij herinneringen uit hun eerste levensperiode ophalen en misschien met weemoed glimlachen om de rust van de oude dorpsstraat. Dejongeren zullen zich aan de hand van deze ansichten en foto's enigszins een beeld kunnen vormen van het Voorhout, uit de tijd, dat hun ouders en grootouders klein waren; zij zullen zich misschien verbazen over de grote verschillen tussen toen en nu, in wegenaanleg en behuizing, in kleding en leefgewoonten, zonder zich te realiseren dat het allemaal nog zo'n korte tijd gel eden is. En voor de nieuwkorners, die zich sedert 1950 in groot aantal in Voorhout vestigden en nog zullen vestigen kan dit boekje wellicht een welkome aanleiding zijn om zich nader te orienteren omtrent het dorp waar zij zijn komen wonen.

Dit boekje wil geenszins de geschiedenis van het dorp Voorhout (in 988 Foranholte genoemd) beschrijven; zulks is in dit kleine bestek niet aileen onmogelijk, maar het is ook niet de opzet ervan. V oor een recente beschrijving van enige markante punten uit de geschiedenis van deze plaats verwijzen wij naar het boekje "Uit Voorhouts verleden" van de hand van Walfridus de Mooij, in 1964 uitgegeven in opdracht van de broederscongregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de door haar bestuurde bisschoppelijke nijverheidschool aan de Leidsevaart te Voorhout. Er is slechts gepoogd van een nog niet zover verwijderd tijdperk

door middel van ansichten en foto's een beeld te schetsen.

Deze periode kenmerkt zich in Voorhout door de opkomst en de grote bloei van de bloembollencultuur; vele boerenbedrijven schakelen successievelijk over op de teelt van bollen en nieuwe bedrijven vestigen zich op door afgraving beschikbaar gekomen gronden. De mannelijke bevolking is voor het grootste deel hetzij als werkgever, hetzij als werknemer in deze cultuur werkzaam. Het economisch leven wordt geheel door bloembollencultuur met zijn ups en downs beheerst. De Hoofdstraat, thans Herenstraat, kent aanvankelijk slechts een zijstraat met enige bebouwing, de tegenwoordige Dinsdagselaan, later komt er een tweede zijstraat, de Boekhorstlaan, bij; de Hoofdstraat zelf is ongeordend hier en daar bebouwd; langs de buitenwegen in het agrarisch gebied verschijnen schuchter enige rijtjes arbeiderswoningen.

Aan het eind van de periode, in de twintiger jaren, komt er enig perspectief voor een verantwoorde uitleg, maar crisis en oorlog zullen die uitgroei nog twintig jaren tegenhouden.

Aan dit meest recent veri eden zal op een andere plaats aandacht worden geschonken.

Wij zijn allen die bereid waren voor dit doel ansichten en foto's af te staan, zeer erkentelijk. Van het vele beschikbaar gekomen materiaal hebben wij slechts een zeer beperkt deel kunnen plaatsen, daarbij rekening houdende met de verschillende sectoren die de aandacht verdienden.

Moge een ieder naar eigen smaak genoegen bel even aan .Voorhout in oude ansichten",

VOORHOUT. Hoofdstraat met Postkantoor

Gedeelte van de Hoofdstraat, thans Herenstraat genoemd, nabij de katholieke kerk. In het geheel rechtse pand was vanaf rond 1900 tot 1 april 1939 het postkantoor gevestigd met als postkantoorhouder onder andere de heer Dijkhuis; thans is in dit pand het sigarenmagazijn Heerings gevestigd. Daarnaast was de melkwinkel van de heer Hoogstraten en daarnaast het huis van Marijtje Prins, die aldaar met Jansje van Dam een manufacturenwinkel begon. In het midden het oude patronaatsgebouw, waar rond 1900 de bollenschuur van "Witte" Piet Berbee stond.

5

De Herenstraat rond 1900. Geheel rechts het cafe "Klein Boerhaave" van Comelis Paardekooper. Verderop de kruidenierswinkel van Piet Lemmers, de kapperszaak van Willem Huijts en de kruidenierswinkel van Nicolaas van Steijn. Trottoirs, verharding en verlichting waren in die tijd nog niet aanwezig.

7

.? .

{r60RHouT, Hoofdstraat

Hetzelfde gedeelte van de Herenstraat in een wat latere periode. In het midden is het torentje van het in 1906 gebouwde raadhuis zichtbaar. In het pand geheellinks was in die tijd de winkel van Rein van der Plas gevestigd, waar onder andere klompen, touw, tabak en sigaren werden verkocht. Voor de woningen is een klinkerbestrating aangebracht, maar de rijweg zelf heeft het bekende "paardenpad".

9

Dorpstraat met Raadhuis. Voorhout.

Het in 1906 gebouwde raadhuis aan de Herenstraat nabij de spoorbaan met daarnaast de bergruimte voor de brandspuit. Deze ruimte is bij de uitbreiding van het raadhuis in 1929 afgebroken. Bij de verbouwing van het raadhuis in 1955 werd het gebouw uiterlijk en innerlijk geheel veranderd. De vier huisjes tegen de spoorbaan zijn in het begin van de dertiger jaren afgebroken, op welke plaats toen het kantoor van de Coop. Raiffeisenbank werd gesticht. Thans is dat gebouw in gebruik bij de dienst van Gemeentewerken.

11

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek