Vorden in oude ansichten

Vorden in oude ansichten

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4481-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

19. In VOlden wisten ze ook wel van feestvieren. Daar werd vroeger veel werk van gemaakt; optoehten en allerlei versieringen hoorden daarbij. Hier een mooie erepoort ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten in 1913, toen het Koninkrijk der Nederlanden honderd jaar bestond. De poort staat bij het blok van drie woningen aan de Zutphenseweg net naast het Smidsstraatje. In een daarvan woonde en werkte kapper Hietbrink; het uithangbordje van zijn zaak is reehts nog vaag te onderseheiden. Het Smidsstraatje begon bij de lantaarn reehts; aan het begin daarvan stond toen een vaste brandspuit opgesteld. Trottoirs kende men nog niet in die tijd a1 was er hier aan de Rijksweg naast de rijbaan verharding aangebraeht helemaal tot aan de woningen, zodat de mensen in ieder geval met droge voeten thuis konden komen.

20. Bij een dorp dat zich respeeteert, zoais Vorden, behoort natuurlijk ook "de muziek", Vorden is wat dat betreft goed bedeeld en is zelfs twee muziekkorpsen rijk. Hier ziet u "Concordia" in actie op de Zutphenseweg in 1931. De muzikanten blazen ter gelegenheid van twee feesten tegelijk. Het herstellingsoord de Deeanije is vijfentwintig jaar in Vorden gevestigd, terwiji dorpsdokter Lulofs, die ook aan de Decanije is verbonden, juist zijn vijfenvijftigste verjaardag viert. De foto is voor zijn huis genomen. Van links naar reehts zijn (met enig voorbehoud) nog de volgende personen te herkennen:

Frans Smit, Jan van Ark, Johan Harmsen, dirigent Wolters, Jan van der Wal, Eb Wijers, Gerrit Wesselink, Derk Lettink, Wan sink en Ten Have. Achter de muziekgroep staat de eeksehuur, die bij cafe "De Zon" behoorde. Zowel de schuur als het daarachter gelegen cafe "De Zon" is sindsdien afgebroken.

21. Nog een foto van de Zutphenseweg zoals die er ornstreeks 1915 uitzag in de buurt van cafe "De Zon", Links staat het al eerder genoemde blok van drie woningen met het uithangbord van kapper Hietbrink. Daarnaast woonden zadelmaker Raat en Wijers, die bakker en kruidenier tegelijk was. Later is die zaak voortgezet door Albers, Smit en vervolgens Remmers, voordat het pand onlangs als textielzaak in gebruik is genom en. Het hoge huis links is de dokterswoning waar vroeger de doktoren Hesselink en vader en zoon Lulofs hun praktijk hebben uitgeoefend. Nu woont er dokter Sterringa. De kinderen in het midden zijn van de families Wijers en Lulofs en de man rechts is Nol Meijer, de cafehouder van "De Zon". Dat cafe is rechts te zien, compleet met klimplant en lindebornen, Binnen lag in de gelagkamer een mooie vloer van zogenaamde "kannegeurtjes", smalle geglazuurde striptegels die als afval ontstonden bij het bakken van kannetjes en potjes.

22. Hier dan de .Kroezeboom", zoals die in volle glorie aan de Zutphenseweg priikte, Het was een eik en een van de bekende bomen in het dorpsbeeld. Daarachter liep de Zwarteweg waaraan nog enkele huizen stonden. Later is daar de Berend van Hackfortweg aangelegd en nu is er al weer een begin gemaaktmet een wegverandering waarbij het Hoetinkhof ontstaat dat naar een nieuw te bouwen woonwijk zalleiden. Toen de boom een tientaljaren geleden wegens zijn slechte toestand werd geveld was de boomchirurgie nog onvoldoende bekend, anders zou wellicht nog een poging tot gezondmaken zijn gedaan. De woning achter de bomen rechts werd vroeger door varkenshandelaar Bijenhof bewoond en later door schoenmaker Visser. Nu staan hier moderne bejaardenwoningen. Gelukkig is daarbij nog groen gespaard en ook van de bomen rechts, die langs de Zutphenseweg staan, zijn er nog enkele aanwezig. Het blijft zo, met de er schuin tegenover staande molen, een van de aantrekkelijke punten van Vorden.

23. Verder langs de Zutphenseweg staat "Villa Nueva" aan de linkerkant. Dit gebouw is al voor vele doeleinden gebruikt. Vroeger was het de woning van onder anderen de familie Engelberts, freule Van Dorth tot Medler en de familie Lulofs-Umbgrove. Later is het gebruikt voor gerepatrieerden, terwijl het nu als verpleeghuis dienst doet. Rechts staat nog de dubbele woning van Biienhof waarin ook nog Hoevers en post bode Muetstege hebben gewoond. Een paar jaar geleden is de woning afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe weg "De Steege" die toegang geeft tot de woonwijk "De Boonk". Voorallinks vooraan zijn de tramrails duidelijk te zien. De tram kruiste hier de Zutphenseweg. In het dorp werd de rechterkant van de weg gevolgd en buiten het dorp de linkerkant.

24. "Sursum Corda" heet tegenwoordig een van de Vordense muziekverenigingen. De naam betekent:

"De harten omhoog"; voorwaar een loffelijk streven! Een voorloper van die vereniging was de christelijke muziekvereniging, waarvan de leden hier met hun instrumenten zijn afgebeeld. De naam van de vereniging was niet met zekerheid te achterhalen, doch waarschijn1ijk was het "Wilhelmina". WeI is uit de notulen van "Sursum Corda" nog op te maken dat er van een voortzetting sprake was: het batig saldo van de oude vereniging was een onderdeel van het stichtingskapitaal van de nieuwe! Van links naar rechts ziet u: staand: G.E. Slothouber, Joh. Hofs, K. Bulten, Kr, Bijenhof, J. Slothouber, Joh. Bulten en H.J. Vonkeman; Zittend: E. van Zuilekom, H. Teunissen, H. Bijenhof, Joh, Scholten en H.J. Eggink. De foto dateert van omstreeks 1905.

25. Van het gemeentehuis in de richting van Hengelo loopt de Raadhuisstraat. Omstreeks 1930, toen deze foto van het eerste deel van die straat werd genomen, zag het er hier nog erg gemoedelijk en knus uit. In de verte zijn het gemeentehuis en het postkantoor te zien. Links vooraan bevindt zich de textielzaak van Mellink, later van Schoolderman. Naast de textielzaak van Mellink woonde architect Mellink die nog voortleeft in de degelijke gebouwen die mede door zijn zorg in de gemeente werden gebouwd. De daarnaast gelegen zaak van Hassink is reeds lang een begrip in Vorden. Het huis rechts met de hoge stoep wordt bewoond door de familie Wansink. In een van de achtervertrekken was vroeger de bewaarschool ondergebracht. De school stond onder leiding van juffrouw Reehorst die er ook bij woonde. In het huis ernaast woonde de varkenshandelaar "dikke" Hassink die ook nog schoenmaker en kolenhandelaar was.

26. En daar is dan juffrouw Reehorst samen met de kleuters die ze in een van de jaren aan het begin van deze eeuw onder haar hoede had. Van links naar rechts ziet u: op de bovenste rij: juffrouw Reehorst, Jan Lievestro, Anton Hissink, Herman Barendsen, Derk Gerritsen, Gert Olthuys, Bertus Jansen, Jan Wahl, Piet Nipius, Johan Wansink en juffrouw Hilferink. Op de tweede ri]: Mies Vlogman, Trui Albers, Dina van den Brink, Fien Kreunen, Gerritje Hesselink, Dina Tragter, Tonia Bijenhof (? ) en Gerritje Enzerink. Op de derde rij: Heintje Beeftink (?), Jennie Kreunen, Dora Albers, Dina Greuters, Gerritje Scholten, Anna Olthuys, Derkje Haverkamp, Tonia Hietbrink, Anna Kieskamp en meisje Harmsen. Op de voorste rij: Gerrit Albers, Appie Hesselink, Gert Wesselink, Johan Stapper, Gerritje Bijenhof, Bertha Bijenhof, Ab Hesselink, Marie Haverkamp en Lex Nipius. Als bijzonderheid valt nog te melden dat juffrouw Reehorst later met buurman Hassink is getrouwd, waaruit blijkt dat niet alles van ver behoeft te worden gehaald om lekker te zijn!

Uilg. G. J. Hietbrink, Varden.

Vorden.

27. Een eindje verder, waar de Raadhuisstraat overgaat in de Nieuwstad, ligt de Peppelbrug over de Vordense beek. De brug die hier te zien is werdjuist vom de tweede wereldoorlog vervangen door een nieuwe, die echter in de oorlogsdagen van 1940 werd opgeblazen. De betonbrug die in 1941 als vervanging op dezelfde plaats werd gebouwd ligt er nog steeds. In het midden stond de oude woning van Gosselink die inmiddels is afgebroken evenals het daarnaast gelegen pand, Tussen deze woning van Gosselink en de brug is later eerst een schuur neergezet; in 1924 is daar een dwarshuis v66r tegenaan gebouwd. Daarin woont de familie Gosselink nog steeds. Ret oude pand is pas later, in 1972, gesloopt. De woning links, van Wolsink, is sinds 1908, toen de foto werd genomen weinig veranderd. Tussen de woning en de beek is later nog wel een dubbel woonhuis gebouwd.

28. Op deze foto is duidelijk te zien waarom de brug over de Vordensebeek "Peppelbrug" heet. De scheve peppel links was een van de born en waar Vorden trots op was. In het pand achter de boom was de slagerij van Mein Philips gevestigd. Volgens overgeleverde verhalen moet hij van zichzelf gezegd hebben dat hij een van de rijkste joden van Vorden was. Dat was begrijpelijk want er waren er maar weinig. Jammer genoeg keerde er na de laatste wereldoorlog geen van deze bevolkingsgroep in Vorden terug, De oudere Vordenaren zullen de panden rechts nog wel herkennen. In het midden van de foto ziet u nog de oude woning van Bielderman, later ook nog bewoond door de familie Maandag. De meeste bomen zijn hier verdwenen. In het verlengde van de weg, door de vroegere woning van Bielderman, loopt nu de Beatrixlaan. Links staat nu een woonhuis; rechts het pand van de Sorbo, een groothandel in huishoudelijke artikelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek