Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1686-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In opdracht van de vereniging "Oud-Vriezenveen", hebben we getracht een keuze te maken uit de vele oude ansichten die voor een ieder ter inzage liggen in de "Oudheidskamer" te Vriezenveen, gevestigd in de kelder van het nieuwe gemeentehuis. Daarnaast werden ons nog vele ansichten beschikbaar gesteld uit particuliere verzamelingen, zelfs hele albums vol, die verzameld werden met de gedachte aan een oud gezegde: "den wat bewaa(r)t den hef wat", waarvan wij met hartelijke dank gebruik gemaakt hebben. We moesten ons beperken tot een summiere documentatie, vanwege de beperkte ruimte, die voor de onderschriften beschikbaar was. Achter in dit boekje vindt U een lijst van uitgaven voor hen die meer willen weten over het verleden, de rijke historie en interessante geschiedenis van ons dorp, tevens een bron van studiemateriaal. Dankbaar hebben wij gebruik gemaakt van het archief van wijlen Herman Jansen, mede-initiatiefnemer van de oprichting van de vereniging "Oud- Vriezenveen", die met het verzamelen van gegevens betreffende de oorsprong van ons dorp en van bijna alle oude erven en hun bewoners, van hun gewoonten en gebruiken een geweldige documentatie bijeen heeft gebracht, welke voor een, groot gedeelte enige jaren geleden "gepubJiceerd is in de "Vriezenveense Courant" onder het hoofd: "Ken Uw dorp en heb het lief'. In deze publicaties zijn ook veel gegevens verwerkt, welke reeds verzameld werden door de oud-Vriezenveense arts L. Jonker; zie ook:

"Woordenboek van het Vriezenveens" door dr. H. Entjes. Wij hopen dat het nog eens mogelijk zal zijn al dit kostelijke materiaal, waar jaren van intensief speurwerk mee gemoeid is geweest in boekvorm uit te geven. Ook willen wij nog wijzen op de unieke verzameling betreffende de geschiedenis van de handelsbetrekkingen van Vriezenveense kooplieden met het tsaristische Rusland, waarvoor de secretaris van de

vereniging de heer Hosmar, na Herm Jansen, veel werk heeft verricht.

Vriezenveen is in veel opzichten een merkwaardig dorp. Het heeft een geheel eigen gezicht, wat zowel het interieur als exterieur van de boerderijen betreft. In de oneconomische verdeling van de landbouwgronden in lange smalle kavels, waar de Dorpstraat scheef (niet haaks) doorheen loopt, met als gevolg dat alle huizen weer scheef op de Dorpstraat gebouwd moesten worden, is gelukkig door de algehele ruilverkaveling van de landbouwgronden in compacte eenheden een grote verbetering ontstaan, waardoor een meer economische werkwijze mogelijk is geworden, waardoor echter het typische van de Dorpstraat niet is veranderd. Het eeuwenlange isolement in moerassige veenstreken, met geen of slechte verbindingswegen naar omliggende plaatsen, heeft een bepaald stempel op de bevolking gedrukt, waardoor onder andere een geheel eigen dialect behouden bleef. Maar dit isolement behoort nu tot het verleden; momenteel is Vriezenveen een dorp met goede woongebieden in door het gemeentebestuur gernaakte bebouwingsplannen in een nog betrekkelijk rustige landelijke omgeving, waar het ook voor de velendie de laatste jaren uit andere delen van ons land hier zijn binnen gekomen, prettig wonen is. Vriezenveen heeft een oppervlakte van 7.394 hectaren en heeft zes bevolkingskernen, namelijk: de ongeveer vijf kilometer lange Dorpstraat met het uitbreidingsplan dat de laatste veertig jaar tot ontwikkeling is gekomen, verder de buurtschappen Westerhaar, Vriezenveensewijk, de Pollen, Bruinehaar en tenslotte Aadorp, onder de rook van Almelo.

De bevolkingsgroei geeft het volgende beeld per 31 december van de navolgende jaren: 1850 ~ 2991 inwoners; 1875 3561 inwoners; 1900 - 4323 inwoners; 1925 - 7678

inwoners; 1950 - 11225 inwoners en 1971 - 15044 inwoners. Vriezenveen heeft meermalen onrustige tijden doorgemaakt, de ene keer werd dit veroorzaakt door geweld van buitenaf: de inval van de bissehop van Munster, die a1 brandstichtend naar het noorden trok, de Franse revolutie ging hier niet ongemerkt voorbij; de andere keer meende de bevolking dat haar onrecht geschiedde en kwam in opstand tegen het wettig gezag, zodat zelfs meerdere keren door militairen de orde en tueht hersteld moest worden. Protestoptochten werden gehouden tijdens het graven van de eerste waterleiding ten noorden van de Dorpstraat, tijdens de wethoudersverkiezingen en tijdens de ruilverkaveling der Westerhoeven, terwijl kerkelijke twisten niet zeldzaam waren, tot groot verdriet in het gezinsleven. Het is jammer dat hierop niet verder ingegaan kan worden, vanwege de beknopte inhoud. In dit boekje maken wij eerst een wandeling door de Dorpstraat van oost naar west, daarna zien we enige interieurs van vroegere woonruimtes. Dan volgen enige beelden van de grote brand en de brandweer om te eindigen met diverse fotos uit het leven van de Vriezenveense bevolking, Er zijn ook enige foto's opgenomen, die gemaakt zijn naar sehilderijen van

onze boerensehilder Bern.J aspers Fayer, die een groot aandeel heeft gehad in het vastleggen van oude boerenhuizen, interieurs en woon- en leefgewoonten.

Het is interessant en leerzaam kennis te nemen van gesehiedenis van land en volk, van streek en plaats, daarom nogmaals: "den wat bewaart, den hef wat". Alles wat vandaag nieuw is, is morgen geschiedenis. Daarom z ijn wij blij met wat tot nu toe is vastgelegd in boekvorm van de geschiedenis van ons dorp en waarvan dus iedereen kan kennisnemen en wij hopen dat dit boekje weer een kleine bijdrage daartoe mag zijn. Gaarne verwijzen wij U nog naar de aehter in dit boekje opgenomen lijst van literatuur en tijdschriftartikelen, betrekking hebbende op de geschiedenis van Vriezenveen.

Wij wensen U enkele genoeglijke ogenblikken toe bij het doorbladeren van dit boekje, De fotos werden besehikbaar gesteld door: De vereniging "Dud- Vriezenveen", archief H. Sijtstra, mevrouw Smelt-Sikking, B. Kobes, J. Hosmar, firma Boswinkel, burgemeester Huyssen van Kattendijke, boekhandel de Jong, W. Holtman, mejuffrouw Jonker, mevrouw Jansen-Meier, H. Leemans en foto Lamberts reprodueties.

I. Foto van huize "Het Herfst" van de famitie Webbink aan de Paterswal. Deze weg werd vroeger benut door de monniken van het Cisterciensterklooster te Sibculo en liep via de Oudenhoevenweg en Geesteren naar het klooster te Albergen. Een beschrijving van de stichting en geschiedenis van het klooster te Sibculo komt voor in het archief van Herm.Jansen. Op dit punt splitst zich de weg af naar de Pollen en Vriezenveen.

2. De Kozakkenbrug over de Schipsloot. Voor de brug zien we een "zijl" of waterkering, om het water in de Schipsloot op peil te houden. In de Schipsloot liggen enige turfschuiten, waarmee de turf vervoerd werd. De brug kreeg haar naam doordat in 1813 een afdeling Kozakken hierover de Dorpstraat inreed. Tot hun verbazing werden ze door V riezenveners in het Russisch aangesproken, waardoor ze welwillend tegen de bevolking optraden.

3. Interieur van een oude smederij, waar gewerkt werd "in het zweet des aanschijns" met de zware voorhamer. Links zien we de smid Jan Slot met de zware smidshamer en rechts G. Smelt.

4. Zoals op de foto gedrukt staat werd dit huis geacht het oudste gebouw van Vriezenveen tezijn. Het stond vroeger schuin tegenover de boerderij "Fik". Het is in zijn oorspronkelijke staat vermoedelijk gebouwd aan het einde van de zestiende eeuw en later herhaaldelijk gerestaureerd en van een bakstenen voorgevel voorzien aan het begin van de vorige eeuw. Laatste bewoner was Beemaons Siene,

5. Dude boerenwoning met een grote hefboom voor het putten van water uit de put achter het hek. Vroeger werd dit huis bewoond door de familie Nijkamp (Jan Fik). Typerend voor de neiging naar meer wooncomfort is, dat de linker zijgevel hoger is dan de rechter zijgevel om meer ruim te te krijgen in de woonvertrekken. Op de put van Bentheimersteen stond gebeiteld 1787 H.L.H. (= Hendrik Lohuis-Hendriks). Een familielid van Lohuis trouwde met Jan Fik; hun dochter Jennigje, trouwde met H. Nijkamp.

Molen Gebr. Dekker Vriezenveen.

6. Korenmolen van gebroeders Dekker op het Oosteinde, gebouwd in 1845; hij kostte toenf6000,-. Op de avond van 16 oktober 1936 stegen vlammenzuilen uit de molen omhoog in de donkere avondhemel. Met donderend geraas stortten de zware molenstenen neer, dwars door de balken en brandend gebint, een laatste siddering van de brandende wieken en daarna was er een lege plaats. De oude wachter aan de waterleiding was verdwenen en werd niet herbouwd.

Vr1ezeveen

~_~~_~ D~orpstraat, Oosteinde

7. De Dorpstraat Oosteinde in de mobilisatiejaren 1914/18 toen ook hier een groot aantal militairen gelegerd was om de grens te bewaken. Rechts zien we de smederij van smid Evert(Pereboom), een vertrouwd en bekend beeld in deze buurt. Het meisje op de voorgrond toont ons hoe de Vriezenveense schonen in het zomerseizoen gekleed waren in het zogenaamde "boonte jak". Zowe! jak a!s schort zijn gemaakt van lichtbont bedrukte katoenen zomerstof.

8. De eerste christelijke school Oosteinde gesticht in 1884. Op de foto zien we de heer W.G. Alderhof die tot 1915 als eerste hoofd van deze school fungeerde met personeel en leerlingen. Begonnen werd met een lokaal, dat al spoedig te klein bleek, tot dat de school uitgroeide tot acht lokalen in de vijftiger jaren. Thans zijn er negen christelijke scholen met drieenveertig lokalen in Vriezenveen en een christelijke MA Vo-school.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek