Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3715-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 6'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Dat steden en dorpen veranderen is een vast gegeven. Bijna dagelijks zijn slopers - soms op verschillende locaties - bezig met het afbreken van oude huizen en villa's, een enkele keer zelfs een kerk, een schoolgebouw en een dorpshuis. De oude gebouwen moeten plaatsmaken voor nieuwbouw.

Hoe vooruitstrevender een gemeentebestuur, hoe sneller een dorpsbeeld zich over het algemeen wijzigt. 't Midden van Vriezenveen is in een tijdsbestek van enkele decennia bijna geheel gemetamorfoseerd.

Met recht kunnen de oudere Vriezenveners zeggen: 'Ie kent 't Vjenne niet wier.' Daaram mogen we blij zijn dat bekende en onbekende fotografen in het verleden talrijke inmiddels verdwenen panden 'op de gevoelige plaat' hebben vastgelegd. Uitgeverij Europese Bibliotheek te Zaltbommel was bereid om ook dit zesde boekje overVriezenveen van ondergetekende uit te geven, die aan de hand van oude prentbriefkaarten en oude foto's het spoor van de vraegere fotografen volgde.

De vorige deeltjes van 'Vriezenveen in oude ansichteri' hebben ettelijke Vriezenveners (en ook vele niet-dorpsgenoten!) menig gezellig lees- en kijkuurtje verschaft. De inhoud van dit vervolgdeeltje staat er borg voor dat wederam vele herinneringen aan oude Vriezenveense situaties en 'Oalde Vjenneluie' tot nieuw leyen zullen worden gewekt.

BIke oude prentbriefkaart en elke foto geeft stof tot kout en overpeinzing, tot bespreking en bezinning. Want er zijn nog andere

dan gezelligheidsredenen om de verschijning van dit op zich pretentieloze lees- en kijkboekje met in stemming te begraeten. HetTwentse volkslied zingt van 'ons schone en nijvereTwente'. Dat lied werd omstreeks 1933 door J.]. van Deinse, folklorist, geschreven en sindsdien heeft de tijd, ook in deze landouwen, bepaald niet stilgestaan.

Er werd wel aan geknabbeld, maarTwente bleef een mooi en nijver gewest; ondanks het feit dat met name de textielindustrie de laatste jaren in omvang en betekenis helaas aanzienlijk afnam en er, niet aIleen in de textiel, diverse oude bedrijven van grate naam en faam verdwenen.

Twente is nu het derde industriegebied van Nederland. Toch baart de toekomst grate zorgen. Niet alleen ten opzichte van het nijvere, van werkgelegenheid, maar ook met betrekking tot het schone, het mooie van Twente.

De gewestelijke steden en dorpen verjongen zich en breiden zich uit; dat zal ook, zij het in bescheidener mate dan de laatste vijftig jaar, in de toekomst het geval zijn. Dat vraagt om waakzaamheid, om nog meer aandacht dan tot dusverre aan de dag werd gelegd ten opzichte van milieu, natuurschoon en historische waarden.

Geldt dit alles Twente, het geldt ook voor Vriezenveen, thans Twenterand. Vooruitgang is verheugend en verdient waardering. Om die waardering te kunnen opbrengen, om het he den te begrijpen, is het noodzakelijk het verleden te kennen. Het is ver-

heugend en veelbelovend dat de interesse in het wat en het hoe van vroeger tijden gestadig toeneemt.

De historische gegevens bij deze oude foro's komen voor een groot deel uit oude gemeenteverslagen, die zich in het gemeentearchief bevinden.

Wat de 'Russian-story' betreft heeft ondergetekende veel medewerking ondervonden van jonge historici uit Sint-Petersburg onder leiding van de heer A.R. Markov, vice-president van deze groep. Hetzelfde geldt voor de medewerking van studenten van de Theologische Universiteit Kampen van de gereformeerde kerken in Nederland. Met name wil ik noemen drs. Th.J.S. van Staalduine en de heer G. Brinkman. Voor deze hulp ben ik veel dank verschuldigd. Oak kreeg ik medewerking van de Stichting Wilhelmina E. Jansen Fonds, die zich ten doel stelt de culturele betrekkingen tussen Rusland, met name Sint-Petersburg, en Nederland te bevorderen.

Verder wil ik dank brengen aan onze plaatsgenoot F. Voerknecht en de heer D.P. van der Kamp uit Vollenhove, die oude ansichten en foto' voor dit boekje beschikbaar wilden stellen.

Moge dit boekje u veellees- en kijkplezier schenken.

Vriezenveen, oktober 2002 ]. Hosmar

I'L:R:I ?? '9

1. Op de achterkant van deze oude ansicht staat het volgende: 'Dit is een type van een boerenwoning, zoals ik er verscheidene in 't land gezien heb.' Hoewel op de voorzijde van de ansicht staat gedrukt 'Greet uit Almelo' en 'Twentsche waning', blijkt op een bijgesloten velletje papier dat het hier am een Vriezenveense boerderij gaat, want daar staat opgedrukt: 'Boerderij van Sip-Sina aan de Geesterenseweg te Vriezenveen.' Waarvan akte.

2. Deze oude boerderij op het Oosteinde van Vriezenveen behoorde vroeger aan de' Appen- keerlties' , vier vrij gezellen. De drie mannen heten Appie, Henk en Bats en samen met hun zuster Sientie woonden zij naast smederij Slot, die rechts op de ansicht nog juist te zien is. Hun familienaam was Berkhof Sientie was een heel klein vrouwtje, de braers waren al niet veel grater. Zij leefden van de opbrengsr van de boerderij. Bats werkte bij de firma Jansen &Tilanus. Henk zag men altijd met het paard rijden, hij was koetsier, terwijl Appie altijd de wag en moest laden. Na het overlijden van Sientie werd Bats de kok in huis. De Appen hadden op het Oosteind zelf geen opweg. De broers moesten met paard en wagen bij Slot langs. AIle grond opzij en naar achteren heeft eens aan de 'Appen' toebehoord. De boerderij is in 1965 afgebraken.

3. Toen de bekende auteur H.W Heuvel in het voorjaar van 1884 Vriezenveen bezocht schreefhij in zijn reisverslag het volgende: 'En dan die antieke huizen met zwarte plankengevels, kleine ramen met halve blinden, kleine ruitjes, soms nog in load; die waterputten van Bentheimersteen met wip en zwengel of wel beneden van turfmuurtjes (goede filters) en boven met planken; die verweerde bijgebouwtjes; schuurtjes, varkenshokken, tot een overdekt zandhok toe.' Waarschijnlijk heeft hij dan ook deze fraaie boerderij gezien, die wel niet die 'entourage' kent als hierboven omschreven, maar wel die bekoring. De kunstschilderWicherTromp legde dit alles vast op een doek, dat hierbij in zwart-wit wordt getoond. Een prachtig winterlandschap, nietwaar?

4. Een van die prachtige doorkijkjes, die de auteur H.W Heuvel (18641927) op zijn reis doorVriezenveen ook gezien zal hebben. Fraaie bomen beschaduwen deze 'hofstede'. Vroeger stonden al die mooie boerderijen zo aardig in het hout, om de woorden van Heuvel eens te gebruiken. Veel boerderijen zijn inmiddels aan de Dorpsstraat verdwenen ofhebben een andere bestemming gekregen.

5. Bij smederij E. Pereboom in het Oosteinde van Vriezenveen kwam men vroeger graag samen om het 'laatste nieuws' te horen of te vertellen. Op deze foto, die gemaakt werd v66r de smederij van E. Pereboom, ziet men, van links naar rechts: Leo Pot, J. Wessels, knielend F. Meijer, staandA. Fikkert, smid E. Pereboom, 1. Broekhuis en H. Schipper junior.Vermeld dient nog te worden dat de smid ook dikwijls als 'tandarts' fungeerde. Het kiezentrekkersgereedschap had hij zelf in de smederij vervaardigd. Van verdoving had hij nooit gehoord. Na afloop van de 'trekkerij' werd er gespoeld met brandewijn en de smid kreeg zelf ook een borrel als beloning. Zo waren er twee geholpen.

6. Deze foto werd op 't Midden van Vriezenveen genomen in januari 1932. FotograafBrusse uit Enschede maakte er de volgende aantekening bij: 'Er zijn nog heel wat kerstbomen overgebleven. Te Vriezenveen stonden er verscheidene achter een hek keurig aaneen gereid: De oudere Vriezenvener heeft de plek waarschijnlijk al geraden. Achter de 'kerstbomen' vindt u villa Hospers. Een winters 'plaatje' met veel charme.

7. Door de groei van de agrarische bedrijvigheid ontstond in de loop der tijden de behoefte aan uitbreiding van de veemarkt. Er kwam een aparte varkensmarkt. Op een terrein achter het voormalige hotel Holland op 't Midden van Vriezenveen werd tot aan de eerste woning aan de Almeloseweg een perceel verhard. Hier kregen de varkens en biggen een plaats om verhandeld te worden. Vooral uit het naburige Geesteren en Vasse kwamen er elke veertien dagen vele kleedwagens met varkens naar de markt in Vriezenveen zoals men op deze foto ziet, De stalling van de paarden van de kleedwagens gebeurde bij cafe-restaurant Koebrugge op het Oosteinde. De varkensmarkt was in de [aren zestig een aflopende zaak en werd gesloten.

8. Ondanks dar de varkensmarkt niet meer bestaat willen we toch nag enige agenblikken in gedachten verwijlen bij dit ' gebeuren'. Het was er altijd zo gezellig tussen die 'krulstaarten'. Op de vorige foto lieten we u speciaal de kleedwagens zien, maar op deze kiek ziet u de biggen, dikwijls in grote man den ter markt gebracht. Zoals u ziet hebben de kopers genoeg keuze. Links is nog net een kleedwagen zichtbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek