Vrijmetselaarsloge Wending (1953-2003), Amsterdam

Vrijmetselaarsloge Wending (1953-2003), Amsterdam

Auteur
:   Thomas Herman Bianchi en Kees Kaldenbach
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3765-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vrijmetselaarsloge Wending (1953-2003), Amsterdam'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

13/10- geen comparitie.

20/10- bevoordeelt broeder Jager ons met zijn 'Gedachten over retraite'. Het doel van de maconnicke retraite ziet hij als een geestelijke oefening om te komen tot de ontmoeting, het contact met het Hogere. Het is een zich terugtrekken uit de profane wereld, doch niet vanuit een hooghartige afwijzing van wat te maken heeft met het z.g. wereldse, doch om daarin gesterkt en verdiept terug te keren. De maconnicke retraite is een geestelijke training en een bezinning en daarvoor is de Stilte een onontbeerlijke factor. Voor de nabespreking stelt broeder Jager drie vragen: a. wat is naar Uw mening een retraite? b. waarom is een retraite - ook voor ons - nodig? c. hoe moeten wij een mac. retraite inrichten?

27/10- 1 ste Graads inwijding van de broeders v.d. Wijs, Schimmel en Van Meerkerk.

3/1 1- broeder Van Dam van de A.L. Will em Frederik houdt een leerlinginstructie. Broeder Van Dam blijkt een voorstander van de mening dat niet ieder onzer maar zonder meer op eigen wijze onze symbolen mag uitleggen. Daardoor ontstaat z.i. de chaos, dus juist het tegenovergestelde van hetgeen wij beogen, namelijk orde. Dat neemt niet weg, dat wij wel ieder onze eigen belevenis van de symbol en behouden. Spreker behandelt achtereenvolgens de begrippen 1 ste en 2de Opzieners, het ontsteken van de Kleine Lichten en de betekenis der Grote Lichten 10/11- de Achtbare Meester omvat de Gebroken Kolom ter oplevering van zijn bouwstuk 'Levensbehoeften'. Het moeilijke vraagstuk over de Waarheid wordt door hem aangesneden. Het blijkt dat de Waarheid niet te definieren is, doch slechts door

Ji'k I{ i1 jJ~::::::::a April 1953 p v s ,

W.K.S." H.Z.V.

Aan het Hoofdb~--u'~- van de Or-de van VrjlQ.et~elaren.

Fluwelen-Burgwal 22 te p 8 GravenhA.ge.

'""'''''''= ====Z'" " ???? = "' ????? = ?? == .....???.?.. - .... ----- .......? = "''''== .??? "" ??

H.E .. Z.V. ,Z.A.Broeders,

De cnder-ge trekenden I allen MeesterVrymetselaar} ve r-aoeken U toestemmlng te verlenen tot bet op-

ft~~gX~~e~; d:e~e L~~:z~~ ~i;u~,~s~:~~:n~~~~:Isg~a~:r

Tar motiver1ne en ondersteuning van 11 t verzoek zy als doe I en doe l a tie l Lfng vermeld:

"By voortduring te arbeiden aan he t Grote Doel,in de ruimste zin met steeds ae er- bewuster inzet van ef.gen aanl.eg en per-aeonlykheid aldus trachtende de Vr,ymetselaarsidee het meest te benaderen' en passend tie doen zyn in het tydsgestel,de Loge uoe e zyn in het eaatiec happe Lys e leven,wat het hart is veer het menselyk lichaam: bouwendj s tuwend , vernieuwend. Het leven ,in de ruimste zin,moet z,ich afspiegelen in de Loge !de Loge coe t zyn stempel drukken op het leven,in de ruimste z i.n , Het ia daar-om , da't de na ae "Wending" is gekoaen , typisch uitgedrukt in een gedichtje van Garm.Stuiveling:

Daar is geen einde, daar is ge en begin, Het en1g aynde 1s wisseling I

Het enlg blyvende is het steeds dr-yvend e Stuwezde rythne,dat alles wendt.

Dat wenden wordt bedoeld."

Uw instemmlng en guna tn.g advt es hopende, tekenen met Broederl,yke gr oe'ten en heilwensen

~u U troeg .medeBrs. ,

L B.H.R.Hu19t. C ~ J;.Jjz .

., 2. ~.P.Moe1ker. IJY/~

.?. ,. T.J.T.Papeveld. 't 4. J.C.J.Rademaker.

5. A.R,ykhof. 6.

If' 7. ?. 8.

Tekenplank van de oprichters van Wending aan het Hoofdbestuur der Orde, gedateerd ] 0 april ]953. De brief is voorzien van negen handtekeningen. CoIIectieArchief van de Orde.

23

tegenstellingen kan worden aangeduid. Intellect en wetenschap - hoe nuttig ook - zullen ons nooit de waarheid leren kennen, omdat Waarheid in ons is, en slechts door de levenshouding werkelijkheid kan worden. Waarheid zou men kunnen zeggen is een ideaal; het oordeel der ziel. Alle met verstand benaderen van de vraag 'war is waarheid' zal altijd gedoemd zijn een schamel pogen te blijven.

24/11- broeder Krienz van de A.L. Groot Nederland uit het 0. 's-Gravenhage geeft zijn 'Gedachten over Inwijding'. En deze gedachten gaan in de eerste plaats naar door spreker en vele jonge broeders na de oorlogsjaren opgedane ervaringen en de daardoor ontstane drang tot verandering van het Rituaal. Veel is hierover in de Loge van broeder Krienz, ook door hemzelf, in bouwstukken gesproken. Veel is veranderd in de maatschappelijke verhoudingen na de oorlog, Maar niet alle verandering was verbetering. [a, zelfs krijgt men de indruk dat vele verandering en voorboden waren voor de ondergang van een levensbeschaving. Zo zullen wij ons hebben te bezinnen op het Heilige, het Onveranderlijke. De eeuwigheidsgedachte ligt in onze ritualen verankerd, en verandering daarvan zou wel eens tot de ondergang van onze Vrijmetselarij kunnen leiden.

Vervolgens bespreekt broeder Krienz het rituaal en de eigenlijke inwijding. Hij ziet het doel van de Inwijding als een bewustmaking. De Tempel is in onszelf. Zelf hebben wij de Tempelpoort te ontsluiten en hebben wij binnen te treden, om het Grote Geheim te ontsluieren. Symbool en Rituaal zijn daartoe aileen middeL 1/12 De correspondent en van onze Loge geven een indruk van de door hen vertegenwoordigde Mac. instellingen.

15/12- 'Van vroeger en nu' vertelt ons broederVan Leeuwen en hij geeft ons daarbij zijn indrukken weer, bij zijn Inwijding opgedaan. 9/12- viering van ons Winter-St.-Jan 1954 met de Dames in de Tempel.

1955

Inmiddels he eft broeder Rademaker de taak van broeder Hulst als Secretaris van de Loge overgenomen.

5/1- broeder Rijkhof bevoordeelt ons met zijn bouwstuk 'Overpeinzingen'. Veel, zegt spreker, van wat onvolkomen was in het afgelopen werkjaar, is onvolkomen gebleven. En dat heeft spreker gehinderd. Hij he eft de indruk dat de geestdrift waarmee de nieuw-aangenomen leden waren gekomen, vaak wordt geremd door een teveel aan theoretische beschouwingen. En dat, terwijl er zeer veel practisch werk valt te verrichten. Het practische werk dat spreker het meest na aan het hart ligt is de zorg voor hen, die zo zwaar werden getroffen door de twee wereldoorlogen en wel in het bijzonder de Indische broeders. Hij zou gaarne een rapport zien samengesteld, dat een uitvoerig overzicht gaf van alle redenen van wegblijven van die Indische broeders, om aan de hand daarvan tot practische maatregelen te kunnen komen tot het opnieuw inschakelen van deze broeders. 1 2/1- 'Over catechismus, Tableau en nog wat' spreekt onze Achtbare Mr. in verband met het te verwachten bouwstuk van broeder Moelker over hetTableau 'an sich'. Feitelijk kan dit bouwstuk van Achtbare Mr. worden gezien als een instructie. En als zodanig belicht het de verhouding van hetTableau tot Ritus en Cathechismus.

24

26/1- geen comparitie (intussen is broeder Zweeres overgeschreven naar Loge Wending).

2/2- Broeder Jansen vraagt zich af: 'Waarom lid van de Orde?' Het bouwstuk wordt heden voor het eerst verslagen door een van de andere broeders dan door broeder Secretaris. Broeder Sprekers bouwstuk is een goede inleiding geworden tot een levendig debat.

912- 'Over de Tempel' spreekt voor ons broeder Seijffardt. En dit geschiedt op metafysische en kosmische basis. Zodra wij ons bewust worden en daardoor in de Tempel vanuit het hog ere gaan werken, moet het lagere vanzelf uitgeschakeld worden. Uit het gehele bouwstuk blijkt, dat spreker er van overtuigd is, dat bij een juiste maconnicke arbeid in de Tempel, ook inderdaad het lagere wijkt en het hogere inwerkt.

16/2- Is het dan broeder Moelker die, zoals te voren in het inleidend bouwstuk van Achtbare Meester is aangekondigd, spreekt over 'Het Tableau'. dat hij ons laat zien als de uitbeelding van de weg naar het Licht. Het is de bekentenis, de geloofsbelijdenis van de Vrijmetselaar.

23/2- is er geen comparitie.

2/3- Als Leerling is broeder Schimmel aan het woord. Hij blijkt speciaal getroffen door de lichtende woorden 'uit innerlijke drang geboren geestesrichting', die voor hem aanleiding werden voor zijn zoeken naar het hogere. Het 'zoekt en Gij zult vinden' bracht hem in gezelschap van medezoekers.

9/3- broeder Hoenders beschrijft in zijn bouwstuk 'Gedachten bij het Boek Job' Job als een zeer vroom man, rechtvaardig en welgesteld, die door het noodlot zwaar getroffen wordt. In een-

zaamheid blijft hij achter en overdenkt zijn lot. En hij doet dit, geheel aan zichzelf overgelaten, 66k als vrienden hem bezoeken. Het zwijgen van zijn vrienden, onder de indruk van het leed en het zwijgen van Job zelf, ziet spreker als de maconnicke arbeid aan de ruwe steen.

16/3 - ontvangst van de belangstellende dames en heren.

23/3 - Brengt ons de 'Indische ervaringen' van broeder Ri jkhof. Hij beschrijft het maconnicke leven en de moeilijkheden van de broeders in Indie, wie het niet te veel was soms enorme afstanden af te leggen om de Loge te kunnen bezoeken.

30/3- Op de bijeenkomst met de vrouwen heeft de heer Schultink het over Het Ballet.

6/4- 'De Ritus' wordt behandeld door broeder Wijnhoven van de A.L. Will em Frederik. Hij wijst o.a. op bet verschil tussen de latere R.K. Ritus en de oorspronkelijke, tot in onze Orde overgeleverde Ritus. Hij trekt een parallel tussen onze Ritualen en de R.K. sacramenten.

13/4- broeder Jagers bouwstuk 'Wat is de Waarheid' wordt verslagen door broeder Zweeres, die dit verslag nog moet inleveren.

20/4- is er geen comparitie.

27/4- heeft de inwijding in de 1 ste graad plaats van Bbr. Weijde en Ellens. ('Bbr.' is een afkorting voor 'broeders'.)

4/5- Na een korte inleiding van de A.Mr. omvat broeder Jager de Gebroken Kolom en herdenkt in gevoelvolle woorden de dag dat ons land tien jaar geleden werd bevrijd van de Duitse overheersing. Te 20 uur worden de twee minuten Stilte in acht genomen, staande in ons Teken van Trouw.

25

De tekst van de in schoonschrift opgestelde constitutiebrief van Wending, uit ]953.

26

27

11/5- De bestuursverkiezingen verlopen als voIgt: Gedeputeerd Meester, Dekker en Penningmeester die aan de beurt van aftreden zijn, blijven in hun functie gehandhaafd. Broeder Stegman verklaart zich op uitnodiging van het Bestuur bereid als Secretaris van de Commissie van Onderzoek op te treden. 18/5- 2deGraads-inwijding van de broeders Van Dalsen, Hoenders en Van Leeuwen.

25/5- Bezochten verscheidene broeders. onzer Loge de A.L. In het Oosten Sneek, waar men aan een 1 ste-Graads-inwijding medearbeidde.

1/6- Verrijkte broeder Papeveld ons met zijn bouwstuk 'Her licht te zien', waarin hij ons door de geschiedenis der mensheid voerde naar onze Vrijmetselarij, die in bewogen dagen ontstond. Gedachten die reeds door de eeuwen he en waren voortgedragen werden een aanleiding om zich aaneen te sluiten en gezamenlijkWijsheid, Kracht en Schoonheid te ervaren. 8/6- Naar aanleiding van het geschriftje van broeder ].G. Bos, dat de Loges in Januari van dit jaar was toegezonden, getiteld: 'De universele liga en het convenant van Luxemburg', ontspon zich een interessante gedachtenwisseling, ingeleid door de A.Mr. die de circulaire welke het geschriftje had begeleid, voorlas. 15/6- Brengt dan het laatste bouwstuk in dit werkjaar, dat van broeder Verkruissen: 'De Drie Grote Lichten'. Achtereenvolgens worden behandeld: de plaats van de Drie Grote Lichten op het Altaar der Wijsheid; de geschiedenis van de Drie Grote Lichten; de betekenis van de Bijbel als 1 ste Grote Licht; Winkelhaak en de Passer; verschillende meningen over de Drie Grote Lichten en de betekenis van deze bij de 1 ste-Graads-inwijding.

22/6- Is ons Sint-Jansfeest gevierd.

29/6- was er de laatste bijeenkomst met de vrouwen.

Achtbare Meester, ZeerWaarde Broeders, als wij bedenken, dat thans weder verscheidene Candidaten voor onze Loge zich hebben aangemeld en wij zien even met een gerechtvaardigde trots terug op ons werk van het verleden jaar, dan mogen wij tot onze grote vreugde constateren, dat het onze werkplaats goed gaat! Maar wij mogen bedenken, dat slechts een onverflauwde aandacht voor onze werkzaamheden en een intens medeleven met de Mac. arbeid buiten ons, in andere Loges, onze Loge op den duur het aanzien en de achting zullen kunnen do en verwerven die noodzakelijk zijn voor een A. 1. van Vrije Metselaren.

Uw Bestuur, broeders, twijfelt er niet aan, of gij zult U in deze steeds de woorden herinneren bij Uw Inwijding tot U gesproken: 'Op U komt het aan!'

Amsterdam, 14/9 1955 p.s. De secretaris, j.j.c, Rademaker

De Voorz. Mr., P.]. Th. Schuhmacher.'

(Tekst gescand en op ondergeschikte punten verbeterd - interpunctie, spelling, afkortingen - door Kees Kaldenbach, 2002.)

28

Geestelijk en sociaalleven in de LogeWending

Een greep uit de geschiedenis van 40 jaar bouwstukken 1953-1990

Thomas Herman Bianchi

De arbeid die, 'in opdracht van de Opperbouwmeester des Hcclals', in een Loge verricht wordt, kan men in twee hoofdafdelingen uiteenzetten. De eerste is de arbeid in de Werkplaats (of Tempel). Daar vinden de Open Loges plaats, in forma, zoals dat heet, daar worden de rituelen beleefd en op- en uitgevoerd, daar worden de jaarlijkse twee St.-]ansfeesten gevierd, daar worden nieuwe bestuursleden en eventuele Meesters van Eer gelnstalleerd en daar vinden ook de inwijdingen van nieuwe Leerlingen plaats, de bevorderingen tot Gezel en de verheffingen tot Meester. In die Open Loge - een wat onlogische benaming want ze zijn juist zeer gesloten - wordt niet dan bij uitzondering informeel het woord gevoerd. De Open Loges zijn zeer belangrijk want daar wordt een groot deel van de echte maconnerie beleefd in de gestalte van nauwkeurig uitgevoerde en vaak intens beleefde rituelen, die als het ware de ziel van de Loge vormen. Het zijn ook die rituelen die, omdat ze niet vrij toegankelijk zijn voor niet-Ieden, vaak toch de nieuwsgierigheid van buitenstaanders hebben opgeroepen.

Soms wordt er dan smalend verwezen naar de geheimzinnigheid van de maconnerie. Uiteraard heeft er door de jaren he en een geheimzinnige waas rondom de Ritualen van de Vrijmetselarij gehangen. Het is echter voor een buiterstaander niet geheel onmogelijk om kennis te nemen van de Ritualen via tweedehands boekwinkels ofzelfs via het Internet. of schoon ... Het thuis lezen van een tekst is toch nog heel wat anders dan het beleven van een Rituaal in een Logegebouw met alle zintuigen die men heeft: zicht, gehoor, tast, geur en smaak. Vanuit de Orde derVrijmetselaren zal men het daarom zeker niet aanbevelen.

Maar de aandacht die de rituelen van de Open Loge terecht ontvangen kan wel eens aanleiding zijn om, ten onrechte, aan het tweede even belangrijke deel van de maconnicke arbeid wat minder aandacht te besteden en dat is de arbeid die buiten de Tempel wordt verricht, de arbeid die plaatsvindt in wat men de 'Voorhof" noemt. In Nederland, en in vele andere landen, komen de leden van een Loge (behalve in de zomer) wekelijks bijeen in zogenaamde comparities. Deze samenkomsten zijn ook alleen voor de leden van de Vrijmetselarij toegankelijk maar kennen slechts een zeer beperkt ritueel. 'Cornparities' betekent eigenlijk 'verschijningen', afgeleid van het Franse woord 'compurution' wat oorspronkelijk betekent het 'verschijnen voor een offi-

29

Foto, van de constitutiebrief uit ]953, opgenomen in 2002, waarbij de tand des tijds zichtbaar is. Het Loqeorchief, ooit opgeborgen in een woonboot, heeft een duik in het water van Amsterdam niet perfect overleefd. (Zie pag. 26 en 27.)

eieel persoon'. Inderdaad, want de leden van de Loge worden grosso modo verwaeht te versehijnen op die wekelijkse eomparities. Het woord is in de bakermat van de maconnerie, Engeland, onbekend en het wijst op de grate invloed van de Franse Vrijmetselarij die Nederland vroeger gekend heeft. Tijdens die eomparities worden behalve de wekelijkse bestuurlijke mededelingen over een en ander, door een lid van de Loge (of van een andere Loge), geregeld zogenaamde bouwstukken gehouden, dat zijn lezingen die gevolgd worden door een diseussie.

Men spreekt van 'bouwstukken' omdat men wil vasthouden aan de zeer maconnicke gedaehte dat er in een Loge arbeid wordt

verrieht aan de symbolisehe opbouw van de Tempel van Salomo, een arbeid die natuurlijk tot het einde der dagen nooit af zal komen, wat niet kan en wat ook niet de bedoeling is. Die wekelijkse bouwstukken kunnen over typiseh maconnicke onderwerpen gaan, maar in feite kan er aan alles aandaeht worden besteed: geestelijke, euIturele en soeiale vraagstukken, maar ook aan religieuze of semi-religieuze onderwerpen - ook al heeft men religieuze en politi eke onderwerpen vroeger vaak gemeden - om te voorkomen dat er in de Loge religieuze of politi eke twisten zouden worden uitgelokt.

Die opgeleverde bouwstukken zijn uiteraard een enorme sehatkamer waaruit de historieus de ontwikkeling van het geestelijk en soeiale denken in een Loge kan leren kennen of afleiden. Helaas is sleehts van een klein deel van die bouwstukken de volledige tekst bewaard, aileen reeds omdat veel Logebroeders zon bouwstuk sleehts op punt en hebben uitgesehreven. Maar vaak heeft de redenaar, de seeretaris of de spreker zelf weI een kort verslag gemaakt van het bouwstuk zelf en soms ook van de diseussie die er op is gevolgd. Het merendeel van die verslagen is in de arehieven behouden.

Het is natuurlijk niet mogelijk om aan aile bouwstukken die in de Loge Wending in de afgelopen vijftig jaar zijn opgeleverd aandaeht te geven. Dat zou een dorre opsomming worden.

Een Nederlandse Loge is gemiddeld aeht maanden van het jaar aetief en per maand komt men gemiddeld twee tot drie keer in eomparitie bijeen, wat inhoudt dat per jaar gemiddeld 18-20

30

bouwstukken worden opgeleverd. Maar dat betekent dus ook dat er in het SO-jarig bestaan van de Achtbare Loge Wending zo'n kleine 1000 bouwstukken zijn opgeleverd. In de hier volgende bijdrage wordt uit die hoeveelheid dan ook slechts een kleine greep gedaan. Het is geen willekeurige greep want de bedoeling is om, voor zover dat mogelijk is, aan de hand van die bouwstukken de ontwikkeling van het geestelijk en/of sociale denken in die Loge af te leiden en te beschrijven. Vaak worden dan ook geen bouwstukken afzonderlijk besproken maar telkens wordt een aantal bouwstukken geplaatst in de tijdsperiode waarin ze werden opgeleverd en dat dan in samenhang met de onderwerpen die aan de orde werden gesteld. In deze bijdrage van mijn hand blijven de narnen van de broeders die de bouwstukken hebben voorgedragen anoniem, met een enkele uitzondering, namelijk die van de oprichters, die inmiddels allen overleden zijn. Veel broeders geven er de voorkeur aan dat hun namen niet genoemd worden, omdat zij dat wat voorgedragen werd, met de daarop volgende discussie, beschouwen als een intieme zaak van de Loge zelf waaraan later geen publiciteit beHoeft te worden gegeven.

In die bouwstukken komen begrijpelijkerwijs geregeld therna's naar voren die typisch maconniek zijn en waarin maconnicke gebruiken, feiten en gegevens besproken worden. Zo vinden we bouwstukken over het Rituaal dat in Loges in het algemeen en in de Loge Wending in het bijzonder gebruikelijk is - en de minieme afwijkingen hierin t.O.V. andere Loges, over de gebruiken in de Open Loges, over de betekenis van de symbolen maar ook over het bekende dragen van witte handschoenen.

BeeIdmerk van Loge Wending, ]953. Dit logo werd afgebeeld 0p ons briefpapier. Tevens werden er fraaie papieren stickers van gedrukt, met relief-oppervlak en uitgestanste stralende punten.

Want bijna alles in het Rituaal heeft een symbolische betekenis. Ook zijn er historische bouwstukken waarin b.v. de loopbaan wordt besproken van La Fayette, de leider van de Franse hulptroepen tijdens de Amerikaanse revolutie, die ook een Vrijmetselaar is geweest.

Maar anderzijds worden er ook heel wat bouwstukken gegeven die duidelijk een vaak zeer geengageerde reflectie inhouden op de profane (nietrnaconnieke) wereld en de problemen van de dag en de betreffende tijdsperiode aan de orde stellen. En deze zijn vaak typisch voor Wending, onmiskenbaar een uitvloeisel van de bedoeling der oprichters.

Een Vrijmetselaarsloge is overal ter wereld een unieke groep van mensen die er in groepsverband een eigen manier van handelen en samenzijn op na houden, of zoals dat in oude geschriften heet, een samenzijn waar een bijzondere verhoogde vorm en systeem van civiele moraliteit worden aangehouden. Voor buitenstaanders soms weinig begrijpelijk. Maar anderzijds

31

Het beeIdmerk van het architectenbureau van

Schuhmacher; hij gebruikte dit briefpapier ook voor berichten aan Loqebroeders,

Achterzijde: getypte tekst, aIs spiekbriefje, bij het vormen van de breeder keten.

,51 .

C~U~WAC~I:R ?

IlIlCUITECT IlIolSlmDllN

CIII 1lU

ClO

llyn Bbr.,

"'Ny zyn in de Broederketen, die is meer dan symbool,

die is het fluidum, de Goddelyke die in de wereld ~

die steunt op menselyk saamhorigheidsgevoel en overtuiging~

66n drang, 6!nkracht, !!n richting, vooruit/

mAt ons, dbbr ons, vbbr ons,

De Qpperbouwmeester over ons alle~

moge BY ons tewerkstellen naar zyn Plan en in di t verband,

~~.

ontbindt de keten, herneemt Uw plaats

is een Loge ook een groep mens en die in de wereld staat en duidelijk een weergave toont van het tijdsbeeld in een bepaald decennium.

Een en ander is al duidelijk merkbaar in het decennium dat volgde op de oprichting in 1953. Het Nederland van na 1945 tot ongeveer 1960 was een samenleving waarin naar ieders ge-

voelen hard gewerkt moest worden aan de wederopbouw, aan het herstel van een door de Tweede Wereldoorlog tot in zijn diepste kern en botten beschadigde natie, waar het leven in vergelijking met dat van nu, begin 21 ste eeuw; maar een armoedige zaak was. Men kan dit bijvoorbeeld merken aan het ontroerende verhaal dat enkele echtgenotes van de oprichters van de Loge heel hard met naaigerei hebben gewerkt om uit stoffen nieuwe regalia voor de Loge te kunnen toveren. In het land was to en echt nog niet alles te koop.

Die noodzaak tot wederopbouw had in Nederland een merkwaardig algemeen gevoelen tot gevolg: men wilde 'voor alles een zijn in gedachten en daden gericht op de wederopbouw'. Dit is des te merkwaardiger omdat de hele Nederlandse natie in die jaren nog sterk verzuild was in religieuze en levensbeschouwelijke kringen. Men kwam er in dat licht dan bepaald niet altijd voor uit als men tot een Vrijmetselaarsloge was toegetreden: de kerk of een bepaalde politi eke partij konden daar wel eens bezwaren tegen hebben.

Maar tegen het licht van dat tijdsbeeld van eenheid ondanks alles, moet ook de afscheiding van de oprichters van Wending uit de moederloge La Paix al bijna als een revolutionaire daad worden gezien, die niet door iedereen begrepen of positief gewaardeerd werd. Het was een daad die tegen de gewenste eenheid in ging. Dat het Hoofdbestuur der Vrijmetselarij van de oprichters van Wending een verontschuldiging verlangde, past dan ook in dat tijdsbeeld voor een gedrag dat men eigenlijk niet pass end yond. Des te opmerkelijker is het dat de oprichters aan die eis van het Hoofdbestuur hebben voldaan maar dat weI

32

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek