Vught in oude ansichten

Vught in oude ansichten

Auteur
:   H. Donkers en V. de Kort
Gemeente
:   Vught
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1772-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vught in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

'U2hl :: Cafe de Klc c')

rarnhaue

9. Deze prentbriefkaart geeft een beeld van het rustige en gezellige dorpsleven in het begin van deze eeuw (1909). Zij laat het voormalige cafe en tramstation "de Klok" zien dat to en geexploiteerd werd door Jan de Veer. Nu ligt ter plaatse de showroom van autobedrijf Denisse. Oude Vughtenaren zullen, gewapend met een leesglas, op het terras verschillende borrelende heren herkennen: Princee sr. (zittend met strohoed), Jan de Veer en Theodoor Rijkers; ook Marie de Veer is herkenbaar. Ten noorden van "de Klok" lagen de oude, nu gesloopte panden, waarin een kuiperij en de slagerij van Bernard de Veer (later Hogeveen) waren gevestigd.

10. Dit statige huis Parva Domus/Domus Rosalia aan de Taalstraat tegenover autobedrijf Denisse is zeer oud. Het werd in de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd en in 1955 verkleind gerestaureerd. Het huis heeft de naam "Domus Rosalia" in de negentiende eeuw gekregen; in 1 77 6 heette het nog "den Prince van Orange". V oar 1644 was het de bezitting van de adellijke familie van der Stegen. Nicolaas van der Stegen "de Jonge " was secretaris van Willem de Zwijger en Johan was president-schepen van Vught. Op het einde van de zeventiende eeuw is het huis een herberg geworden en dat was het in 1726 nog. Toen was het reeds in twee woonhuizen gesplitst. Oude Vughtenaren herinneren zich nog de bewoning door de familie De la Court. Thans lijkt het deftige dubbelhuis in verval te geraken.

II. Wie herinnert zich niet meer het in 1873 gestichte cafe ,,'t Bijltje " toen het nog een gezellig terras had? AIle bezoekers zijn opgestaan om zich te Iaten fotograferen met de paardetram to en deze zijn 1aatste betaalde rit deed in rnei 1929. Men had nog weinig haast want zowei de conducteur a1s de koetsier lie ten de fotograaf aIle tijd om zijn plaatje te schieten. Op het terras ziet u, van links naar rechts: H. Donkers, Pieta van den Akker, juffrouw Vennix, Jan van Embden, de heer Vennix, Koosje Pijnenburg, Toos Vriend, Henri van den Akker en de buffetjuffrouw Marie Steur. Op het balcon van de m 1889 gebouwde societeitsverdieping staat bakker Theodoor Rijkers,

,... ~ ...? s e .. ~oI;. < ,-1. ~.

12. Dit is het cafe ,,'t Bijltje" in 1902. Op het balcon staat een drietal leden van de societeit "Amicitia" en de bedienster Marie Konings, Op de posten van de toegangspoort stond toen de naam "Spreeuwenburg". Het is de naam van het kasteeltje dat in de negentiende eeuw zich achter ,,'t Bijltje" verhief. Op de binnenplaats, bij de voerbak staat huishoudster Antje Verbruggen, door aile Vughtenaren gekend. Zij heeft de familie Van den Akker een mensenleven lang gediend.

1{elvoirtsche

13. Het fraaie herenhuis, links op de hoek TaalstraatfHelvoirtseweg is, naar ik meen, tussen 1910 en 1920 gedeeltelijk verbouwd tot sigarenwinkel. Door de verbouwing zijn twee ramen links van de hoofdingang komen te vervallen. Tot in de beginjaren van deze eeuw werd het pand bewoond door Cato van Heeswijk, de ongehuwde dochter van Petrus Johannes van Heeswijk, de vij fde burgemeester van Vught, Deze overleed op 19 juli I 881. Naast het huis van de familie Van Heeswijk ziet u .Jiet Oude Raadhuis". Het is het eerste gemeentehuis van Vught, het werd in 1770 in gebruik genomen. In de loop der eeuwen hebben zowel aan de voorgevel als aan het interieur ingrijpende verbouwingen plaatsgehad. Mevrouw Bos-Van der Harten en haar dochter steken zonder gevaar de straat over naar hun huis naast ,,'t Bijltje."

Vught Taalstraat

14. Deze foto toont het huis van Van Heeswijk nadat het hoekgedeelte was verbouwd tot sigarenwinkel. Oorspronkelijk deed W. van Lamoen, later Am. Paashuis er zijn zaken. Thans maakt de winkel deel uit van het kantoor van notaris Mombers. In de Taalstraat grensde het huis eenmaal aan de herberg ,,'t Oude Bijltje " waarvan u het uithangbord ziet. Deze herberg bestond reeds in 1649. Na de sloping van het zeer oude pand werd ter plaatse een winkel met woonhuis opgericht dat thans bewoond wordt door de kunstsmeden de gebroeders J. en A. van den Bosch. Naast 't Oude Bijltje stond de voormalige woning van Tinus Brandenburg, conducteur Van de paardetram.

15. Dit gedeelte van de Taalstraat, in vroegere eeuwen "de Waterkant" geheten, heeft in de loop der jaren niet veel van zijn oorspronkelijk uiterlijk verloren. Zie hoe de mensen op straat zijn gegaan om zich door de fotograaf te laten vereeuwigen. Links onder de straatlantaarn staan de dienstbode en de werkster van gemeentesecretaris Van Hooff. Rechts, met strohoed, ziet u de strenge meester Van der Pas van de open bare lagere school. Ter hoogte van het bakfietskarretje staat smid Engels in hemdsmouwen voor de poort van de smederij. Links op de achtergrond de voormalige behangerij en stoffeerderij van Pieter Vriend. Hoe vredig is de Taalstraat nu nog ondanks de mobilisatie 1914/18.

16. Deze foto toont het zuidelijke gedeelte van de Taalstraat tot aan het Maurickplein. Op de linker hoek staat nog het "oude klooster", waarvan op een volgende pagina meer verteld wordt. Tot 1856 was dit klooster de brouwerij en mouterij van A.W. Heuvelmans. Nadien waren in de bijgebouwen, links op de voorgrond, een meisjesschool en een bewaarschool van de zusters Franciscanessen ondergebracht. De twee heren op de voorgrond zijn gemeentesecretaris Van Hooff (in lange jas) en naast hem burgemeester Aug. van Lanschot.

J{otel Cafe 5t Joris

Tramstation I u

17. Aan het uiterlijk van de herberg St.-Joris, waar indertijd Piet Burgers van den Akker de waard was, is sedert 1910 niet bijster vee1 gewijzigd, V66r de tram, die hier op de route Den Bosch-Vught zijn begin- en eindpunt had, poseert conducteur Piet van Gool. De herberg, waarvan de stichtingspapieren teruggaan tot het jaar 1763, had eertijds een vee1 groter erf dan de nu nag bestaande tuin. Het strekte zich uit tot aan cafe "Modern" op de Markt (vroeger .Jiet Hert") en aan de Taa1straat tot v66r de voormalige bakkerij Van der Heijden. Vermoedelijk heeft het huidige cafe zijn naam te danken aan het schuttersgi1de St-Joris, dat bier zijn domicilie za1 hebben gehad.

18. In 1926 vierde de harmonie "Kunst en Vriendsehap" haar vijftigjarig bestaan. De oudste (bestuurs)leden zittend op de voorste rij zijn, van links naar reehts: Frits Grips, Henri Sehellekens, dokter Hillen sr., Janus van den Akker, Frans van de Laarsehot, Henri Linsen, direeteur Van den Akker, Henri Bas, Eduard Tervooren, Piet van Goal en Toon Verhoeven. Oudere Vughtenaren zuilen de overige leden zeker herkennen. De foto werd genomen in de tuin van dokter Hillen onder de eeuwenoude noteboom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek