Vught in oude ansichten

Vught in oude ansichten

Auteur
:   H. Donkers en V. de Kort
Gemeente
:   Vught
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1772-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vught in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Hier nogmaals de voormalige uitspanning "Buitenlust", nu gezien in de riehting Boxtel. Tegen de zijmuur staan de voederbakken voor de paarden der vraehtrijders die hier niet aileen hun pleisterplaats hadden, maar ook hun bestelhuis, waar vraehtgoed werd besteld en afgehaald. Ret melodieuze gerinkel van de bellen aan de hamen van de voermanspaarden is nu voor altijd verstomd. Nog in de negentiende eeuw was "Buitenlust" een tolhuis; het heette toen .Jret Barrierke". Aehter de herberg lagen weleer de banen van de handboogsehutterij St-Joris, Reehts op de ansieht ziet u de rails van de paardetram naar Voorburg.

1D-1

30. Deze foto uit 1901 toont u het chalet "Dora" dat zich eertijds verhief langs de weg naar Boxtel, ongeveer op de plaats waar zich nu de villa Michielsrode bevindt, aan het begin van de weg naar St.-Michielsgestel. Dit huis, vermoedelijk daterend uit het laatste kwart der vorige eeuw, werd gebouwd door de heer Louis Spieringe, kassier te 's-Hertogenbosch. Het werd geruime tijd bewoond door de heer en mevrouw C. BrantjesSpierings. In 1929 viel het schilderachtige, in Zwitserse stijl opgetrokken chalet onder slopershanden.

Vugbr, bij 's- Bosch

H uize Reeburglo

t:ll&'. J. J. N. Loret., fa. Wed. J. Loretz, 's-Bosch.

31. Ret voormalige buitengoed "Reeburg" met zijn prachtige park en zijn klare vijver, die het huis als een foto weerspiegelde, was in Engelse stijl opgetrokken. Ret werd in 1825 gebouwd door baron Augustinus van Rijckevorsel van Kessel, geboren in Den Bosch in 1783 en op Reeburg overleden op 12 november 1846. Ret buitengoed was van januari 1847 tot mei 1850 eigendom van koning Willem II. Na diens dood kocht mevrou w Thomann Havelaar het huis van de erfgenamen van de koning. In de beginjaren van deze eeuw was "Reeburg" het zomerverblijf van de Bossche burgemeester jonkheer V.d. Does de Wille bois. Mede tengevolge van de tijdens de bevrijding door oorlogsgeweld aangebrachte vernielingen en van de huisvesting van Duitse en geallieerde legeronderdelen kwam de villa in een zeer deplorabele toestand te verkeren, die tenslotte leidde tot haar sloping in julifaugustus 1952.

c. fc Rustoor-I

I:eht

32. Deze foto uit 1906 toont u het kruispunt van de Boxte1seweg met de St.-MichielsGestelseweg en de Zandstraat (nu Glorieuxlaan). De paardetram naar Gestel, waar men kon overstappen op de stoomtram naar Schijnde1 en verder, heeft in 1917 zijn diensten gestaakt. De voormalige herberg "Rustoord" met de kleine speeltuin werd in deze jaren beheerd door de dames Langelaar. Het waren zeer conscientieuse vrouwen: zij schonken hun bezoekers nooit meer dan drie jenevertjes, Als men nu de drukke, door verkeerslichten beveiligde wegkruising beziet, krijgt men heimwee naar dit voormalige, door wee1derig geboomte overschaduwde oord van rust.

33. Villa Arnelie, hier op een foto uit 1901, is bij de oudere Vughtenaren beter bekend onder de naam "Orelio". Het is hethuis dat de beroernde opera- en concertzanger Josef Marie Theodoor Orelio in 1900 door architect Aerden liet bouwen aan de weg naar St.-Michie1sgestel. Hij noemde het huis naar zijn echtgenote Amelie 's Jongers, die a1s zangeres enige jaren was verbonden aan de Neder1andse Opera. In 't midden ziet u de heer Orelio (met strohoed); de dame met parasol is waarschijnlijk zijn echtgenote. Orelio overleed, 72 jaar oud, in Den Haag op 2S maart 1926. Thans draagt de villa de naam "Leeuwenhof".

Ges1elsche Weg Vught by's - Bosch Villa Ama,ie (van den Hecr Joe'.. M. Orclio)

tilt~. J. J X. Lcrere, Fu-ma Wed. J Lordz"" 5 Bosch

)817 -]902 ':~:.Lt->-)

"'Tf,,"~Jll IH.': kOll: .?.? I-If. 11:.1 WEI Kf':' (,Lllf·Cil. Hl.'·I .... fl .... uP IU, BA.': ...;Th: >(.1 r "" : r kl .?..?. (.Hf;.. LLLI! Io:U.K~",. .,1 'il '1' ,."1'( 'L 1.1 :f'fU ..':

"'lkl~"1T IIfIIL"f"{i Blot"t I' HIp M"'V'/902

,u'}10( /IJ. ??? 1J ??.. f" "I :Jt-.' ... UI vt :

Fragmcstt uit de B" .....? c/U! Orctso-Cont arr, i'niidd ;"(l1l Jail )1 .? ,mQIlS. Jlu~it:k .:an Th. r- 11 If 'amcl,

34. Dit is het portret van de beroemde bariton los M. Orelio, vervaardigd bij diens zilveren zangersjubileum in 1902. Voor die gelegenheid werd te 's-Hertogenbosch in de grate zaal van de Liedertafel "Oefening en Uitspanning onder leiding van Marinus Ogier een concert gegeven door het symfonieorkest der dienstdoende schutterij. De solisten waren: los Orelio, juffrouw Th. Alard, sopraan uit Amsterdam, W. van Son, tenor uit Den Bosch, Bernard Rehl, cellist en Peter Kallenbach, accompagnateur te Den Bosch. Orelia gaf bij bijzondere gelegenheden meermalen een solo ten beste in de St.Petruskerk in Vught.

Vught, Huize Bergen 1 j L

J

35. "Huize Bergen'" aan de weg naar Boxte1 is in 1915 gesloopt en werd in ongeveer dezelfde stij1 herbouwd aan de weg naar St.-Michielsgestel. Het nieuwe huis is genaamd "de Mijlpaal" en nu a1s jeugdherberg in gebruik. De oude villa "Bergen" werd bewoond door de heer en mevrouw Fentener van Vlissingen. In 1927 vestigde zich in de villa de heer W. van Beuningen-Fentener van Vlissingen, ere burger van Vught. Oudere Vughtenaren bewaren nog heerlijke herinneringen aan het voormalige "Bergen" en zijn bewoners, die de dorpsjeugd, na afloop van de kindsheidoptocht, inhetparkzeergulonthaa1denop choco1ade en gevulde koeken en de onderwijzers op wijn en sigaren.

36. De Vlasmeerstraat en Piekenhoek, gezien in de riehting van de Vliertstraat. Met deze erepoort werd een welkom toegeroepen aan mevrouw M. van Lanschot-Lagasse; zij maakte op 6 okto ber 1910 haar feestelijke entree in Vught a1s echtgenote van burgemeester August van Lanschot. Men lette op de sobere wegverharding: een smalle keiweg voor de karren, de bermen zijn nog niet bestraat. Zestig jaar geleden benutte men het fort (een lunet) dat aehter de huizen was gelegen, als was- en spoelplaats, Ret ontstaan van wasserijen in de omgeving van deze en andere lunetten is hiermede te verklaren.

Vucht, boj 's-Bosch

Gezicht Op kerk en klooS1er

U'lr. J. J. N. Lore", Fum. Wed. }. Lorttz,' Boach.

37. De prentbriefkaart uit 1903 toont u het bijna geheel onbebouwde terrein tussen de Elisabethstraat en de Vliertstraat, eens behorend bij het buitengoed "Rozenoord", dat gelegen was tussen "Leeuwenburg" en "Leeuwen stein". Het gelijknamige landhuis op de hoek Vliertstraat/Rozenstraat werd tot 1914 bewoond door het aan alle oude Vughtenaren bekende pastoorke Frans van Liempt die het grootste deel van zijn leven slotkapelaan in Belgie was geweest. In latere jaren werd "Rozenoord" het schoolhuis van de hoofden van de St-Petrusschool (Eijkemans en Ponten).

38. Herkent u de zeer oude boerderij van P. van de Meerendonk aan de Vliertstraat? Ze werd in 1952 wegens bouwvalligheid afgebroken. Tegen het woongedeelte leunt een merkwaardig gebouwtje dat volgens overlevering het restant is van een oorspronkelijk grotere veldkapel. Deze stond er reeds in 1630 toen met de kerksluitingsplakkaten van de overheid in de Meierij een hardvochtige godsdienstvervolging werd ingezet. In of bij de kapel lOU een muitende soldaat, die een ciborie en een miskelk had gestolen, door de wapenstok van de dorpsvorster (veld wachter) dodelijk zijn getroffen. In deze kapel werd vanouds de H. Machutus vereerd. Diens gepolychromeerde beeldje bevindt zich nu in de sacristie der St.-Petruskerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek