Vught in oude ansichten

Vught in oude ansichten

Auteur
:   H. Donkers en V. de Kort
Gemeente
:   Vught
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1772-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vught in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Het huis "Zionszicht" op de hoek van de Dorpsstraat en de Helvoirtseweg, werd gebouwd in 1828, met de bedoeling er een uitspanning van te maken. In de tuin werden vijvers gegraven en een stalling voor twintig paarden gebouwd. In de bovenzaal is de societeit "Amicitia" opgericht (circa 1873). Zionszicht, dat in de loop der jaren in twee woonhuizen werd gesplitst, is uitwendig slechts weinig veranderd. De prachtige boompartijen waarvan thans niets meer over is, verdienen onze bewondering. Rechts ziet u de toegangspoort naar de buitenplaats "Zionsburg" van mr. W.F.E. Marggraff.

60. Uit deze foto blijkt duideliiker dan uit de vorige, dat "Zionszicht" in het begin van deze eeuw een aantrekkelijk hotel was en dat het des zorners heerlijk moet zijn geweest op het terras te vertoeven. Als jange knapen kachten wij bij de explaitant voor 10 cent zagenaamde afgewerkte tennisballen waarmee werd gevoetbald. Op de achtergrond staat het huis van de heer en mevrouw Diepen, de ouders van de latere bisschap van 's-Hertogenbosch. Dit huis is in later tijd door het tegenwaordige "Torengaard" vervangen. Oudtijds heette dit gedeelte van de Dorpsstraat het "Leijsegat".

61. Deze foto toont u de Helvoirtseweg in 1915 op de plaats waar de Koestraat en de Heikantstraat op deze weg uitkomen. Links op de voorgrond staat het huis van Mieke Latour, de om haar excentrieke kleding door de jeugd meest geplaagde vrouw van het dorp. Omstreeks 1914 werd dit hoog ge1egen huis tot winkel verbouwd. Rechts ziet u de broodbakkerij van Janus en Antje Couwenberg, bij veel Vughtenaren geliefd orndat ze in de jaren 1914/18 ook wel brood verkochten aan gezinnen, wier distributiebonnen niet toereikend waren. In die jaren had de Helvoirtseweg tot de spoorwegovergang een prachtige beplanting,

R. Ii. KERK.

62. In het jaar 1919 had de Koestraat slechts gedeeltelijk een bebouwing. De straat dankte haar naam aan de omstandigheid, dat 1angs deze weg de koeien naar de "Gement" werden gebracht, nadat ze bij hoefsmid Vriens op het Marktve1d van een brandmerk waren voorzien. Bovendien werden ook dagelijks door deze straat de koeien ge1eid door de koeherder van de Wittenboer; hij haa1de des morgens de koebeesten op bij de arbeiders die er een stuk vee op na hielden, bracht de dieren naar de "Gement" en keerde er 's avonds mee terug, De St-Petruskerk, in 1884 in gebruik genomen, domineert 00 deze foto. Vooral de achterziide van dit gebouw in laat-romaanse stiil is zeer aantrekkeliik,

??. C. VIt'tHEES: '~- RO~C ?

...

63.0p de voorgrond van deze afbeelding ziet u de Esschestraat, eertijds Schoonveldseweg geheten. Op 16 juni 1906 werd de complete installatie van een "steenkolengasfabriek" aanbesteed. De fabriek werd aanvankelijk verhuurd aan de Duitse firma Carl Franke te Bremen. Oudere Vughtenaren herinneren zich directeur Bellut. Ingaande 1 januari 1920 werd de fabriek door het gemeentebestuur in eigen exploitatie genomen en werd de heer J. Homoet directeur. De productie duurde tot december 1933 toen de gemeente het gas van de staatsmijnen ging betrekken.

HUIZE DE BRAACKEN, VUGHT

64. Huize "de Braacken" met zijn prachtige beplanting was gelegen aan de Loyolalaan, op de plaats waar thans het bejaardencentrum met dezelfde naam staat. Van 1874 tot 1886 woonde er de bekende Henri Banning, hoofdredacteur van de Katholieke Illustratie. Latere bewoners waren G. Teulings, uitgever te 's-Hertogenbosch en G. Tilman, bankier te 's-Hertogenbosch, Deze laatste familie verliet het pand in 1942. Daarna was de villa enige tijd cursuscentrum voor meisjes en jonge vrouwen van het lekeninstituut "Maria Annuntiatie"; na 1950 diende het tot opvangcentrum voor gerepatrieerd KNIL-personeel. In verband met de bouw van het bejaardencentrum werd de villa rond 1958 gesloopt.

65. Velen herinneren zich de mo1en en het woonhuis met bedrijfsgebouwen van de familie Coppens aan de Esscheweg. Zeer jammer voor het landschap is dat deze molen in 1919 is afgebroken. Men ging toen over op machinaal malen, waartoe het bedrijf werd uitgebreid en een verbinding tot stand werd gebracht tussen de beide op deze foto nog vrijstaande gebouwen. Nog zeer onlangs werd het gehele complex geamoveerd. De herinnering aan deze molen blijft gelukkig nog bewaard in een aantal straatnamen in deze omgeving, zoa1s de Molenstraat, de Molendwarsstraat, het Moleneindplein, de Moleneindstraat en de Molenriinselaan.

Parochiekerk ean 1el Eucharisfich H. Hart van Jezus, te lJughl Ii J..1; 1"3

66. De kerk, toegewijd aan het "Eucharistisch Hart van Jezus," maar in de volksmond de H. Hartkerk geheten, werd gebouwd op Lunet V. Voor de bebouwing rondom deze kerk werd een gedeelte van de oude fortgracht gedempt. De consecratie van dit godshuis had plaats in 1924. De architect was F. Donders uit Tilburg en de bouwheer pastoor Van den Rout, later ere burger van Vught. In 1954 werd deze kerk vergroot met een toren waardoor het vooraanzicht aanrnerkelijk gewijzigd en verbeterd werd.

Vucht bij 's-Besch

Penslsnnet "Re~ina Coeli" /106-

67.0p 5 november 1903 legde pater H. Raijmakers van het missiehuis Sparrendaal de eerste steen voor de bouw van het pensionaat "Regina Coeli". Het machtige bouwwerk kwam in 1905 gereed, evenwel nog zonder verdieping op de zijv1eugels en zonder kapel; deze 1aatste kwam in 1908 gereed. Architect was de heer Dony te 's-Hertogenbosch. Door de bouw van de kapel, de verhoging der zijv1euge1s en de restauratie na een brand in 1952 is het vooraanzicht aanzienlijk veranderd. Het nog schaars begroeide voorplein is bij de verbreding van de weg naar He1voirt aanmerkelijk versmald.

Vught bij 's -Bosch /QlJQ

Pensionaat "Ree:ina Co~ltlr/ /

68. Deze foto uit 1909 toont u het "franse pensionaat" Regina Coe1i na de vergroting met kape1 en verdieping, waarvan bij de vorige ansicht sprake is. De restauratie na de brand, waarbij middenfront en dakuitbouw waren betrokken, komt hier nog niet tot uitdrukking; men vergeliike deze afbee1ding met de feitelijke aanblik van heden. In 1935 is het onderwijs in Regina Coeli vernederlandst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek