Waarde in oude ansichten

Waarde in oude ansichten

Auteur
:   C. van den Bovenkamp en M.J. Goud
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4482-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waarde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

AIs we in de zomermaanden naar Waarde rijden, dan zien we het dorp daar liggen te midden van de golvende graanakkers en de rijk met vruchten beladen boomgaarden. De vrij hoge, stompe toren is echter al van ver te zien. Hij staat daar reeds vele eeuwen (vanaf omstreeks 1380) en "blikt" neer op de kerk en de huizen die er random liggen. Wanneer we onze blik omhoog werpen, dan is het net of deze toren gaat spreken. En als hij eens spreken kon ... De toren zou ongetwijfeld "spreken" over de vele geslaehten, die hij zag opgroeien, maar ook zag heengaan. Talrijke stormen heeft hij moeten trotseren. Van vele watervloeden was hij een stille getuige. Hij luidde zijn klok op blijde dagen, maar dezelfde klok luidde ook voor de dood en andere droeve gebeurtenissen. Hij "zag" de bewoners uit hun lage huizen vluehten voor wateren oorlogsgeweld. Dim bleef hii aileen staan, het natuurelement of het moordend lood trotserend.

Wij weten eehter beter! We weten dat een toren niet zien, noeh spreken kan. Daarom willen wij in deze

uitgave u iets laten zien van het dorp Waarde en zijn bewoners in het t~jdvak van omstreeks 1900 tot rand 1940.

AI is Waarde een klein dorp, toeh heeft het een grootse geschiedenis. Die gaat terug tot rand het jaar 1187. Toen was Waarde nog een sehorrengebied, dat in eigendom toebehoorde aan Hendrik van Seoten, heer van Breda, die echter deze schorren voor zijn "zieleheil" aan de cistercienser abdij van Ten Duinen in Vlaanderen schonk. Rond 1200 begonnen de monniken van deze abdij het schorrengebied in te polderen. Zij deden dit poldertje voor poldertje. De monniken van Ten Duinen bouwden een grote kloosterboerderij op een van de hoogste punten van de huidige polder, namelijk op een pereeel, gelegen even aehter het voormalige gemeentehuis. In 1222 verkochten zij eehter hun grand en aan Wolfert, zoon van Wisse van Burgh, en aan Dankert en Hugo, zonen van Willem van Welle. Zij noemden zieh heer van Waarde. Deze personen, of hun nazaten, hebben waarsehijnlijk

een kasteel gebouwd op de plaats, waar de kloosterboerderij stond. Hoe lang het kasteel hier heeft gestaan is niet bekend. Onder ons is de plaats nog bekend als de "kasteelberg". De toren en de kerk werden gebouwd rand 1400. In 1583 deed de eerste hervormde predikant, Guilemus Camerlinck, hier zijn intrede. In 1589 brandde de kerk bijna geheel af. Een klein gedeelte werd opnieuw opgebouwd. Toch is het oude, eerwaardige kerkje een der mooiste van ZuidBeveland, In de kapel vindt men het grafmonument van Gilles van der Nisse. Hij was ambachtsheer van Waarde en werd bij een volksoproer te Goes in 1657 vermoord.

Het dorp heeft, evenals vele andere dorpen in Zeeland, met vele watervloeden te kampen gehad. Het is wel zeker dat dit ruim tien keer het geval is geweest. De voorlaatste dijkdoorbraak was op 18 februari 1683. Ten slotte ligt ons nog vers in het geheugen de watervloed van 1 februari 1953.

Ondanks vee1 tegenspoed en tegenslagen, die het in de

loop der eeuwen heeft moeten ondergaan, mag het dorp Waarde bestaan tot op de huidige dag, In hoofdzaak mag de bevolking van ons dorp haar bestaan vinden in de land- en tuinbouw. Met name vinden de uien en de wijnpeen op veel plaatsen aftrek, soms tot ver buiten onze landsgrenzen. We mogen met gepaste trots zeggen dat het een welvarend dorp is. Helaas heeft Waarde zijn zelfstandig bestaan per 1 januari 1970 prijs moeten geven en maakt het thans deel uit van de gemeente Reimerswaal.

We uiten de wens, dat de rust die er thans nog is te vinden, zal mogen blijven bestaan en dat wij bewaard mogen bliiven voor rampen en tegenspoed!

Ten slotte willen wij nog vele dorpsgenoten dank en voor het afstaan van fotomateriaal en het verstrekken van de benodigde informatie.

De samenstellers

Waarde uane] den lerkwe~

1. Deze ansicht toont ons een gezicht op het dorp Waarde, gezien vanaf de Kerkweg. Links is de wei van Thorenaar, later van Piet Overbeeke. In het midden staat het "brandweerkotje". Links hiervan het huis mel aangebouwd schuurtje, dat onder anderen bewoond is geweest door Joh. Koeman. Rechts staat de schuur van De Looze. De Kerkweg was toen nog vrijwel geheel onverhard.

OORPSTRAAT, WAARDE

2. Een bijzonder fraai gezicht van de Dorpsstraat met aan weerszijden lindebomen. De straat bestond uit zogenaamde "kinderkopjes". De vrouw rechts op de kaart is Coba Schouwenaar, huishoudster bij Frans Levien. Cob a miste haar linkerhand. In verband met haar handicap had zij van koningin Wilhelmina een prachtige naaimachine gekregen.

3. Gedeeltelijk is op deze kaart de "Vacte" nog waar te nemen. Links staan het huis en de oude timmermanswerkplaats van Marinus Allewijn. Rechts op de kaart het zogenaamde "Vaetuusje". De ouderen onder ons weten DOg weI hoe onder andere de paarden van Thorenaar uit de "Vaete" kwamcn drinken.

·VIJVERZICHT. WAARDE

4. Vijverzicht of Ouddorp met de "Vaete". In het eerste huis links woonden Bram Roggenband en zijn zuster Antie. Ret tweede huis werd bewoond door M. Wisse en Maatje Krijnsen, Op hun zestigjarig huwelijksfeest kregen ze de fanfare voor de deur. In het derde huis woonde Toon van Boven met Maria Kopmels, in het vierde M.A. Al1ewijn en in het vijfde Jan Oranje. In de verte is nag een stuk van de schuur van Thorenaar te zien. De twee mannen met witte kielen zijn Marien en Frans Kopmels. Ret huisje achter de vrouw met de kinderen werd bewoond door de weduwe Bramsen, beter bekend als Kaatje Oranje, Die houten schuur rechts hoorde toe aan bakker A. de Jager. In het huis van M. Wisse werd drank verkocht. Ret derde en vierde huis links zijn later door brand verwoest.

5. Ouddorp met een stukje van de "Vaete". In het huis links woonde Marien Westveer, die slager was; de slachtbank staat buiten. De vrouw in de deuropening is Dina Roggenband. Naast haar woonde A. van Fraassen. De grote woning links was de timmermanswoning van M. Kopmels. Daarnaast woonde P. den Herder, die in galanterien deed en naast hem woonde meester Oudshoorn. Reeht voor zien we het armhuis met in de deuropening Jannetje van Loo. Dan de pastorie, vervo1gens het huis van J. Braam, met in de deuropening Josina de Goffau, dan het huis van Maarten Daane, met ervoor Betje van Fraassen. Dan zien we de zijgevel van de Lange Ville, dan het huis van Bram Roggenband en ten slotte het huis van M. Wisse. Zijn vrouw, Maatje, staat net buiten. Vooraan staat een ouderwetse olie1antaarn. Bij het groepje mensen staan reehts mevrouw en dominee Snoep, die van 1896 tot 1912 de pastorie bewoonden. De foto dateert van rond 1900.

6. Ben prachtig panorama van een gedeelte van het dorp, gezien vanaf de toren (omstreeks 1925). Vele fraaie oude pan den, die nu reeds lang geleden ziin afgebroken, zijn er nog op waar te nemen.

7. Hier ziet men een gedeelte van de Havenstraat, komende vanaf de richting van de zeedijk. Het eerste huis links was tevens winkel en het werd bewoond door J. Dramsen. De fraaie bomen die men in de verte ziet staan, stonden voor de boerderij van L. Overbeeke (thans van Olivier Gaud). Rechts staat het huis waarin toentertijd Sam Waterman woonde, die opzichter van de polder was. Nu woont Jaap Sinke er.

8. Deze ansicht geeft ons een beeld van het "Wegje", nu Havenstraat genaamd. Wat is er inmiddels hier veel veranderd, Vele huizen zijn in de loop der [aren afgebroken en nieuwe ziin er voor in de plaats gebouwd. Ook is het weiland thans volgebouwd met huizen en een tweetal scholen. Achter de huizen liep toentertijd nog een grote watergang. Deze is echter tijdens de herverkavelingswerkzaamheden gedempt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek