Waddinxveen in oude ansichten

Waddinxveen in oude ansichten

Auteur
:   W. Verboom
Gemeente
:   Waddinxveen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4483-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waddinxveen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Graag wil ik de directie van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel danken voor het genomen initiatief, ook over Waddinxveen een boekwerkje samen te stellen van oude ansichten.

Dit initiatief kwam juist op het moment, dat een commissie - onder leiding van de heer A. C. Kraneveld directeur van open bare werken te Waddinxveen - bezig was een tentoonstelling van oud-Waddinxveen te organiseren.

Een beter moment kon niet gekozen worden!

Dank ook aan de heer W. Verboom, die op mijn verzoek het werk voor de samenstelling van het boekwerkje op zich wilde nemen.

Hij is een kenner van oud-Waddinxveen en heeft grate belangstelling voor alles wat op de historie van Waddinxveen betrekking heeft.

Daarbij is hij naast zijn dagelijks werk ook amateurkunstschilder en zal hij het boekwerkje op de meest deskundige, kunstzinnige wijze samenstellen.

AI spoedig kreeg hij goede hulp van Henk Glasbeek en anderen, die enthousiast werken aan de tentoonstelling oud-Waddinxveen.

Voor een burgemeester is het een heerlijk gevoel te weten en te ondervinden dat velen hun dorp liefhebben en er veel voor willen doen.

Ik ben er van overtuigd, dat het boekje .Waddinxveen in oude ansichten" bij autochtone - maar ook bij allochtone - Waddinxveners aftrek zal vinden en dat in vele - hopelijk in aile - woningen dit boekje, als het gedrukt is, te vinden zal zijn. Het zou ook een teken kunnen zijn dat wij dankbaar blijven voor alles wat onze voorgangers voor ons hebben gedaan.

Het mag en kan ook in het teken staan van

"In het heden ligt het verleden in het nu - wat worden zal!"

C. A. van der Hooft

TER INLEIDING

"Tempus fugit" - de tijd vliedt - zo luidt een latijnse spreuk die op een klok staat, eigendom van een bejaarde inwoner van Waddinxveen. Die spreuk zou ook boven de titel van dit boekje .Waddinxveen in oude ansichten" kunnen staan.

Menigeen zal bij het doorbladeren ervan herinneringen ophalen en wat weemoedig zeggen dat er veel in de loop der jaren in ons dorp veranderd is. Maar wij moeten er bij zeggen, dat veel gunstig veranderd is. Ondanks dit feit is er tegenwoordig in veel opzichten een hang naar het verleden. De harde mod erne maatschappij van glas, beton en staal doet de mens dikwijls verlangen naar de "goeie ouwe tijd". Eerlijkheidshalve dient er bij gezegd te worden, dat dit niet voor alles geldt. Bepaalde dingen zouden we wei weer terug willen hebben, maar andere - om aileen maar het wooncomfort van nu te noemen - zouden wij voor geen prijs willen ruilen.

Waddinxveen, gunstig gelegen aan weg en water, is inderdaad de laatste jaren sterk veranderd en maakt op velerlei gebied nog steeds een krachtige ontwikkeling door en weet zich, onder de stu wende kracht van haar gerneente-bestuur, zeer goed aan de tijd aan te passen. Waddinxveen is niet in de eerste plaats een gemeente

van de historie, maar weI van de toekomst. Ondanks dat heeft onze huidige burgemeester, met zijn vooruitziende blik en steeds het beste voor ons dorp zoekende, ook vee I belangstelling voor Waddinxveen in het verleden.

Om dit verI eden lev end te houden en ook als sprekend contrast met het heden, is het een goede gedachte geweest van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel om de bekende serie boekjes "In oude ansichten" uit te geven.

Een dezer dagen stond in een tijdschrift, dat de ansicht ongeveer 100 jaar oud is. De ansicht is afkomstig uit Duitsland, hier ook weI genoemd prentbriefkaart, ansichtkaart of aanzichtkaart. Die woorden waren echter vee I te lang, de naam "ansicht" is het meest gebruikelijk gebleven.

De ansicht-drukkerij nam een grate vlucht, al spoedig werden er albums gernaakt, waar de kaarten in verzameld konden worden en hieraan is het in hoofdzaak te danken dat zo veel oude ansichten bewaard zijn gebleven.

Interessant is het dat de uitgave van dit boekje samenvalt met de herdenking van een gemeentelijke bijzonderheid. Op 1 juli 1970 zal het 100 jaar geleden zijn dat

de drie gemeenten Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek tot een gemeente n.l. Waddinxveen werden samengevoegd, door de Wet van I juni 1870, ingaande I juli d.a.v.

De reeks ansichten in dit boekje (ook aangevuld met enige oude foro's) sluit daar ongeveer op aan en loopt tot hetjaar 1935.

Waddinxveen is altijd een uitgestrekt dorp geweest. Dit blijkt uit de vele ansichten, die hiervan een goed beeld geven. Over het verleden zou veel te schrijven zijn, maar deze inleiding zou te uitgebreid worden als uitvoerig op de historie van Waddinxveen voor 1 ~70 zou worden ingegaan. Dit is trouwens ook al eerder gepubliceerd. De naam van onze gemeente werd in het verleden met gs geschreven, maar officieel, volgens de wet van 1 juni 1870, is de naam Waddinxveen.

Met behulp van oude ansichten, vergeelde foto's en kaarten was het mogelijk Waddinxveen in de jaren 1880-1935 in beeld te reconstrueren. Veel materiaal was al in het bait van de samcnstellcr van dit boekje , hij heeft daaruit een keuze moeten doen. Veel hulp heeft hij ontvangen van W. A. van der Bijl, H. Glasbeek en van enige andere bevriende inwoners. Voor hun bijdrage hartelijk dank.

De foto's no. 52 tim 58 en 66, 67 en 68 werden destijds gemaakt door wijlen A. Noteboom, de boekhandelaar, die aan de Kerkweg (naast schoenmaker Asscheman) zijn winkel had. Hij was een goede fotograaf. Zijn donkere kamer beyond zich onder de winkelvloer! Veel interessante opnamen van Waddinxveen uit de dertiger jaren, die de samensteller destijds van hem kocht, zijn van hem afkornstig. Hij klom met zijn toestel zelfs op de kerktoren en in de nieuwe hefbrug! Zijn foto's worden nu misschien met meer interesse bekeken dan vroeger en de sehrijver wil gaarne bij deze, de verdienste van deze fotograaf naar voren brengen.

De samenstelling van dit boekje (op verzoek van de burgemeester en in overleg met de Europese Bibliotheek te Zaltbommel) heeft ons vee! genoegen verschaft. Wij hopen dat dit genoegen ook zal blijken, niet aileen voor de ouderen als zij in dit boekje bladeren en menig plekje zullen thuis kunnen brengen zonder de onderschriften gelezen te hebben, maar ook voor de jongeren, die zieh zullen verbazen hoe Waddinxveen, sinds grootmoeders tijd, zo'n enorme verandering heeft ondergaan,

Waddinxveen, 27 maart 1969.

W. Verboom

rnorrxcrs ZrJD-1I0LU:'iD.

rr ;« 7.ERS 11"0 lIfJE

80S 1 ~--:'~--'--"-: .? -.:.: .. '.r

\ .?? ~,JJo' I/~'-

. ----_ ... _.--.. ..,,- .

.B£ 1" rrr c: / X F: .v

, ,

;

.'

s

!

fl ££e:rVJ./ K . __ ._j.;:-'::;'" [M.<Jd .. lb .... Z

,

,

;

o

F.'

r.~~~~~~.~::

.

K

.

,

s:'~I~~;~~/:/~)() 0;.0. -,

~:--" ???? '.f-.,.";

Kaartje van Noord-Waddinxveen, ornstreeks 1866. De Putteplas was toen nog niet drooggemaakt; dit vond plaats in 1872. Thans bevinden zich daar de nieuwe woonwijken Oranjewijk en Groenswaard.

Deze kaartjes zijn destijds (ca. 1866) getekend door J. Kuyper en behoorden tot de Gerneente-Atlas van Nederland.

P:ROVL:-OC J E Z l'lll.ROLI.A. ·D.

-.1;0_

_ .~_J:--,

-~.~.

-D.rI.".~

. ,;;;.,,.... ? x."

. ( .w.J-~

i

I

1

I

,I

[' "

'- .l.- "- -O ????? <-- ..??

Kaartje van Zuid-Waddinxveen, omstreeks 1866. De Zuidplas was in 1839 reeds drooggemalen.

8

De oude draaibrug over de Gouwe, omstreeks 1880, gezien vanuit de Nesse in zuidelijke riehting. De woning van de brugwaehter werd zo dieht mogelijk bij de brug gebouwd, dit was weI gemakkelijk voor de brugwaehter, maar niet voor het verkeer. Eerst werden de bomen (reehts) gerooid, later werd de woning afgebroken. Deze draaibrug werd in 1858 in gebruik genomen, de brug daarv66r was een klapbrug.

..

Waddinxveen in vogelvluch,t __ ..?..

Dezelfde brug in vogelvlucht ca. 1915. Links van de brug de aanplakborden van de Gemeente. Voor de brug links jongens om het knikkerkuiltje. Op de achtergrond de molens "de Bijenkorf" en "d'Oranjeboom".

9

IO

Schip met volle zeilen bij de brug, omstreeks 1880. Deze schepen, meestal in fraaie kleuren, rood, groen of bruin geschilderd, pasten goed in het landschap. Dichtbij de brug stonden omstreeks 1920 borden met opschriften "Stoom verminderen, zeilen strijken". De schipper maakt, zo te zien op deze ansicht, aanstalten om de zeilen te strijken. Geheel rechts de boerderij van T. van Es.

De oude draaibrug omstreeks 1890 aan de zuidzijde. De was van het brugwachtersgezin hangt lekker te drogen in de zon. De ton en de stamper staan bij de deur. Een manier om met meer gemak de was te doen, lag zelfs nog niet in het verschiet. Links de ijzerwinkel van de firma Gebr. de Rooy, geheellinks de slagerij van Van der Hee. later de drogisterij van Van der Heiden.

11

;

. . '

2479

12

Uit protest tegen het openbreken van de bevroren Gouwe, werd de brug onklaar gemaakt (stuk gedanst) door een groep schaatsliefuebbers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek