Wageningen in oude ansichten

Wageningen in oude ansichten

Auteur
:   A.G. Steenbergen
Gemeente
:   Wageningen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4138-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wageningen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Deze opname uit omstreeks 1930 van het interieur van de hervormde kerk laat ons duidelijk zien dat het meubilair anders gerangschikt was dan thans. Deze indeling dateert voornamelijk van de achttiende eeuw toen, in 1741, een nieuwe preekstoel v66r het Princeglas tussen de pilaren van het zuidelijk dwarspand werd geplaatst. In 1804 plaatste men het orgel erboven. De verwoeste gewelven van het schip werden bij de restauratie in 1942/43 vervangen door een houten gewelf. Ret orgel kreeg een plaats tegen de torenmuur.

10. U ziet hier een ongebruikelijke foto van het Kerkstraatje, genomen in de richting van de Kape1straat. De eerste deur links behoorde tot de achteruitgang van sigarenwinkel Holleman. Achter de tweede deur liep een trap naar boven, waar zich een kleedlokaal van de "Wageningsche Begrafenis Onderneming" bevond. Het pakhuis met de hijsbalk was van Zij1stra's kruideniersbedrijf. Dan volgde cafe ,,'t Anker". Aan de overzijde woonde mandenmaker Van Beijnum. Deze pandjes zijn vermoedelijk vroeger het oude schoo1gebouw en weeshuis (uit 1611) geweest. In het midden de ops1agp1aats van drogisterij Scholten.

11. Deze opname van de Kapelstraat werd gemaakt in de riehting van de Heerenstraat. Het cafe, reehts op de hoek van het Kerkstraatje, was de tapperij van Karel Verbrugge. Naast garage Rosenboom (Henri Bakker heeft er ook gezeten) kreeg men de bierbottelarij van A. Mulder. Verder woonden er een paar slagers aan deze zijde van de straat, onder anderen Elings en Lodewijk van Thijn, Deze kant van de Kapelstraat werd in de oorlogsdagen voor een groot deel verwoest; wat nog overeind stond, werd gesloopt in verband met de uitbreiding en sanering van de binnenstad.

12. We staan hier op de kruising Vijzel-, Nieuw- en Kapelstraat en kijken in de Kapelstraat in de richting van de Hoogstraat. Zij ontleent haar naam aan de St-Nicolaaskapel, behorende bij het gasthuis dat op de hoek van het Kerkstraatje stond. Kapel en gasthuis waren zeer oude stichtingen ten dienste van arme burgers. Na de hervorming heeft de kapel nog als raadhuis dienst gedaan, In het witte hoge pand links achteraan zouden restanten van de kapel aanwezig geweest kunnen zijn. Rechts op de voorgrond staat de in 1924 gebouwde bakkerij van de rooms-katholieke cooperatie "De Volharding".

13. De Vijzelstraat ontleent haar naam aan het uithangteken "De Viizel", dat een achttiende-eeuwse apotheker aan de gevel van zijn winkel had bevestigd. Ook deze straat bezat een aantal bepleisterde huizen. De grote "blokken" moesten natuursteen suggereren. De afgebeelde winkels en woningen verdwenen in 1940 uit het stadsbeeld. Op de hoek van de Markt dreven de gezusters Holleman een cafe en hun broer Hein bezat op de hoek van de Hartogsteeg een schoenwinkel. De kinderen staan voor de kruidenierswinkel van Van Veelen, die in het gesloten huis ernaast woonde. Het laatste raam behoorde tot de werkplaats van loodgieter G. Maassen.

Hecrenstraat met Landbouwschool.

? Wagcningen.

I

14. De Heerenstraat heette tot 1875 de Achterstraat. Bewoners van de hoge herenhuizen in deze straat vonden deze naam niet passen bij de stand van hun straat en voerden met sueees een aetie voor naamsverandering. Er bestaan zeer weinig prentbriefkaarten van deze straat. Deze kaart werd omstreeks 1903 vervaardigd en laat ons een gedeelte zien in de riehting van de Molenstraat. Reehts ontdekt u een zijvleugel van het gebouw van de Rijkslandbouwsehool; vervolgens de rooms-katholieke pastorie. Ret vooruitspringende pand was de houthandel van C. Endt. Ret herenhuis, eerste van links, herbergde onder meer drukkerij Van Ponsen en Looijen,

15. Vanaf 1853 tot 1925 kerkten de Wageningse katholieken in de zogenaamde Waterstaatskerk in de Heerenstraat. Rechts ziet u de pastorie met een klein dee1 van de voorgeve1 en de toren, die met een koepeldak bedekt was. Meester-timmerman H. Hoorneman uit Elst (Over-Betuwe) ontwierp het bouwplan. Van de zijde van de regering ontving men een subsidie, hetgeen dankbaar werd gememoreerd in de gevelsteen boven de ingang, De pastorie werd, na jaren dienst te hebben gedaan als studentensocieteit, enkele jaren geleden afgebroken. Van de kerk staat nog een gedeelte, thans in gebruik als offsetafdeling van de Landbouwhogeschool.

16. Op 19 september 1925 werd de te klein geworden rooms-katholieke kerk in de Reerenstraat buiten gebruik geste1d, daar er op dezelfde datum een fonke1nieuwe in de Bergstraat in gebruik werd genomen. Talloze Wageningers hebben rijke herinneringen aan dit kerkje met zijn fraai interieur. Ret meubilair zoals het altaar en de bee1den, was voornamelijk afkomstig uit de ateliers van Sto1zenberg en Cuypers te Roermond. Een foto uit omstreeks 1906 geeft ons een goed bee1d van het priesterkoor van deze Waterstaatskerk.

17. Deze gezellige foto van de Molenstraat hoek Heerenstraat mag zeker niet ontbreken. De versiering werd aangebracht ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten in 1913. We zien hier de oude Latijnse school (1724), waarin aan de voorzijde J. Stachhouwer Sf. woonde. Het groepje mannen bestaat uit: Jan Stachhouwer, slager Beekman (Veerstraat), E. en W. Stachhouwer en Hent Nieuwenhuis. De Mo1enstraat ontleende haar naam aan het feit dat in de achttiende eeuw in deze straat een rosmolen stond. Wanneer u langs de oude school1oopt, komt u bij het vroegere Algemeen Ziekenhuis.

/

BO'"dllspark

18. Ret terrein waarop voorheen in de zuid-oost van de stad het kasteel stond, werd in 1882 verkocht aan steenfabrikant J.S. Bowles. Hij liet er het hier afgebeelde huis bouwen, dat later weer moest worden gesloopt. Kort na 1890 bracht hij het terrein in exploitatie en bouwde er verschillende blokken herenhuizen en villa's, die voor het merendeel nog aanwezig zijn. De naam Bowles werd hiermede voorgoed aan het park verbonden. Dat de drukker de "e" in Bowlespark vergat, zuIlen we maar buiten beschouwing laten. De opname werd genomen vanaf de grachtzijde in de richting van de Markt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek