Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen een wandeling door de historie

Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen een wandeling door de historie

Auteur
:   A.J.M. Sengers
Gemeente
:   West Maas en Waal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1349-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen een wandeling door de historie'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21 Nieuw bankgebouw in 1961

In 1915 werd in Beneden-Leeuwen de Boerenleenbank opgericht. Het kantoor werd gevestigd in het woonhuis annex café van Frits Lemmers aan de Zandstraat. Frits, de eerste kassier van de bank, was niet alleen caféhouder, maar bespeelde ook het orgel in zijn parochiekerk St. Alphonsus en had nog agrarische nevenactiviteiten.

Het eerste bestuur van de Beneden-Leeuwse Boerenleenbank bestond uit vijf maal Antoon: Antoon Sengers ( tevens directeur), Antoon van de Geijn, Antoon van Elk, Antoon Hol en Antoon Walraven. De bank had - vooral in de eerste jaren - heel wat verzoeken om geldleningen en dergelijke te honoreren. Met name de crisisjaren waren zowel voor de bankcliënten als voor het bestuur verre van gemakkelijk. In die tijd kwam het voor dat kredietaanvragers via een achterdeurtje bij de kassier naar binnen kwamen, onopgemerkt door de buitenwereld.

In de loop der jaren breidden de bankwerkzaamheden zich zodanig uit, dat naar een nieuwe lokatie moest worden uitgezien. Er werd een flinke ruimte gehuurd van een tegenover het huis van kassier Leo Lemmers - die intussen zijn vader was opgevolgd - gelegen pand. Daar heeft men heel wat jaren 'vooruit' gekund, maar in 1 961 moest toch naar een nieuw bankgebouw worden uitgezien. De bank zou korte tijd daarna Rabobank gaan heten, een naam die was afgeleid van Raiffeisen- en Boerenleenbank. Het nieuwe bankgebouw kwam te staan nabij de

korenmolen 'De Wielewaal' , die daar in 1857 werd gebouwd. De benaming bankdirecteur werd intussen veranderd in voorzitter en de kassier werd directeur.

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bankkantoor aan de Beneden-Leeuwse Zandstraat in 1961, werd deze foto gemaakt. Bestuur en raad van toezicht met personeel poseren hier op de trappen van het zojuist in gebruikgenomen kantoor. Voorste rij, van links naar rechts: Marinus van Heuvel, Hent Bouman, Wilma Megens uit Druten, administratief medewerkster; daarnaast Truus Bokken uitWamel, die met Herman de Rijk trouwde en in Dreumel woont (administratief medewerkster). De laatste op de voorste rij rechts is pastoor lans, geestelijk adviseur, die van juli 1952 tot Kerstmis 1966 pastoor van Beneden-Leeuwen was. Achterste rij: Dorus van Gelder, Hent van Oijen, Adriaan Sengers, directeur, later voorzitter, die deze functie 25 jaar heeft Uitgeoefend; hij was de zoon van Antoon Sengers, medeoprichter van de Beneden-Leeuwse Boerenleenbank. Dan kassier Leo Lemmers, later directeur. Geheel rechts Cor Hol, die Adriaan Sengers als voorzitter van de Rabobank

zou opvolgen.

Intussen is er een fusie met nabijgelegen banken ontstaan, waardoor de werkzaamheden op moderne wijze voortgang vinden. Er zal naar een groter en een naar de eisen des tijds ingericht bankgebouw in Beneden-Leeuwen worden uitgezien.

22 Ook de koeien vertrekken

Vanaf 1874 tot begin 1964 - dus ongeveer negentig jaren stonden op de grens van Boven-Leeuwen en Beneden-Leeuwen, nabij de Waalbandijk, een groot klooster, een rectoraat, een lagere school en een kook- en naaischool. In 1890 werd daar tevens een bejaardentehuis gebouwd. Helaas maakte een fatale brand op 21 januari 1964 een einde aan het bestaan van dit fraaie gebouwencomplex. De aldaar verzorgde ouderen zouden later in een nieuw verzorgingshuis 'De Hey-Acker' onderdak vinden. Dit gebouw verrees in het centrum van Beneden-Leeuwen aan de Rozenstraat.

De religieuzen, die dus ook met de ouderenzorg waren belast, trokken zich terug en de gemeente Wamel kocht het braakliggende perceel ten behoeve van industrie-uitbreiding.

Naast de verzorging van ouderen en het geven van les in allerlei vormen van onderwijs, hielden de Zusters Franciscanessen van Oirschot er in Boven-Leeuwen ook een boerderij op na. Er waren varkens voor de consumptie en een behoorlijk stuk teelland, maar ook melkvee ontbrak niet.

De foto werd gemaakt in januari 1965. Toen vertrokken de zusters uit Boven-Leeuwen, omdat na de catastrofale brand in 1964 hun werk in klooster, bejaardenhuis en onderwijsinstellingen, onmogelijk was geworden.

Ook de agrarische activiteiten werden beëindigd en dus moesten ook de koeien vertrekken. Bij die gelegenheid werd een foto

gemaakt en van links naar rechts zien wij Gradus van Os, destijds wonende aan de Florastraat in Boven-Leeuwen, intussen overleden. Achter de koeien staat Jan van de Geijn, die destijds in het bejaardentehuis 'St. Ioseph' was opgenomen. In het midden wijst Jan van den Hurk naar de koeien. Jan, eveneens een Boven-Leeuwenaar, was een vaste kracht bij de zusters. Hij trouwde met Sjaan van Emmerloot uit Boven-Leeuwen en vestigde zich aan de Tulpstraat in Beneden-Leeuwen, waar Sjaan nu nog woont. Jan van den Hurk is intussen gestorven. Gradus van Os, Jan van de Geijn en Jan van den Hurk waren trouwe vrijwilligers voor 'St. Ioseph' en sprongen altijd in de bres wanneer er extra werk op de zusters afkwam of allerlei klussen moesten worden geklaard.

Bij dit uitgeleide waren ook twee zusters aanwezig. Van links naar rechts zijn dat zuster Vivalda (moeder-overste), en zuster Oda, die op 2 mei 1993 in Gemert stierf Zuster Oda heeft in het onderwijs en in allerlei verantwoordelijke taken voor huize 'St. Joseph'lange jaren heel veel en verdienstelijk werk verzet.

23 Postkantoor Boven-Leeuwen

Zoals het gemeentehuis een centrale plaats inneemt, zo is ook het postkantoor in bijna elk dorp onmisbaar. Vooral toen de diverse betalingen nog niet veel via bank en giro werden gedaan, waren de plaatselijke bewoners in het algemeen op het postkantoor aangewezen. Het was dan nog al eens wachten voordat men aan de beurt was, want de postkantoor houder, vooral in de kleinere plaatsen, moest meestal helemaal alleen de administratieve handelingen verrichten.

Deze foto toont rechts het Boven-Leeuwense postkantoor, dat destijds was gevestigd aan de Steegsestraat, zoals die straat toen heette. Sinds het begin van de jaren zestig wordt die weg Bernhardstraat genoemd.

In het genoemde postkantoor werden niet alleen diverse posthandelingen afgedaan, maar moesten tevens alle brieven die in het dorp werden bezorgd, worden gesorteerd. En dat ging toen heus niet op volgorde van postcode of met andere moderne methodes zoals die tegenwoordig worden toegepast.

Maar postbode Adriaan Banken, die een lange reeks van jaren de brieven bij de inwoners bezorgde, had daar geen enkele moeite mee. Hij was niet alleen een trouwen verantwoordelijk brievenbesteller, maar kende tevens het hele dorp op zijn duimpje.

Dus een onvolledig adres was voor hem geen enkel bezwaar.

De briefkwarn altijd op het juiste adres terecht.

Op de foto zijn nog enkele karakteristieke panden te zien, zoals bijvoorbeeld naast het postkantoor de woning van de familie Gert van Somrneren-Rijsselberg, waar tevens Bertus van Zandvoort zou hebben gewoond. Bertus was getrouwd met Mien [anssen, ofwel in de volksmond 'Mien van Haske van Mook'. Het huis geheel links werd destijds bewoond door Kees van Mourik.

In het voormalige postkantoor woont nu Arnold Romijnders uit Boven-Leeuwen.

Postkantoor.

LEEUWEN (boven).

/

(

I

24 De noordzijde van de Molenstraat

De dorpen Boven-Leeuwen en Beneden-Leeuwen vormden voor 1 januari 1818 de gemeente Leeuwen. Met ingang van genoemd tijdstip werden deze twee Leeuwens met het naburige Wamel tot één gemeente Wamel samengevoegd. Leeuwen, dat in de geschiedenisboeken wordt beschreven als een langgerekt dorp langs de rivier de Waal, was tot 1900 voor het overgrote gedeelte één rooms-katholieke parochie Leeuwen. Bij het begin van deze eeuw werd deze parochie in tweeën gesplitst, in Leeuwen-Boveneind en Leeuwen-Benedeneind, zoals dat toen in de officiële stukken werd aangegeven. Deze aanduidingen worden ook nu nog - vooral door oudere inwoners - gebruikt, zodat de omschrijving op de foto verklaarbaar is.

Aan de Molenstraat - ter hoogte van de Trambaan - heeft lange jaren een korenmolen van de familie Van der Zande, een echte molenaarsfamilie, gestaan. Deze molen werd omstreeks 1426 gebouwd en werd tijdens de Eerste Wereldoorlog afgebroken. De molenstraatbenaming heeft dus een historische betekenis. Zo bestaat er in Beneden-Leeuwen een Molenlaan en in Wamel draagt een gedeelte van de westelijke Waalbandijk de benaming Molendijk, want ook daar stond in vroegere jaren een molen. Geheel rechts op de foto is het huis te zien van Albert Eijckmans, die evenals zijn vader, een kundig en bekend paardentuig- en zadelmaker was.

Daarnaast woonde Marinus van Kampen en thans heeft een zoon van hem daar zijn stekkie. Het huis verder naar links (aan dezelfde kant) met rieten dak, is later verbouwd tot de kruidenierswinkel van Antoon Koopmans, die met Marie Kolvenbach was getrouwd.

Nadat Antoon Koopmans was overleden, trouwde Marie met Felix van Haren, die daar ook de winkel voortzette.

Leeuwen (Beuenelnd) )nGlenstraat

25 De SteegsestraatinBoven-Leeuwen

De foto laat een opname zien zoals de Steegsestraat, thans Bernhardstraat genoemd, er destijds uitzag. Links zijn nog de bovengrondse elektrische leidingen te zien en de auto die ons tegemoetkomt is duidelijk van een ouder type. Dat model komt men in het huidige wagenpark niet meer tegen.

Vanwege de ruime en hoog opgaande bomen en struiken had men een mooie doorkijk in deze straat, waarvan thans nog verschillende panden te zien zijn. Gerekend van links naar rechts zijn dat het huis met achterhuis, waar voorheen bakker Thé Bolk woonde. Later is daar door Herman Reuser een nieuw huis gebouwd. Een huis verder woonde Cor van der Wielen en daarnaast was de winkel van slager Wim van Sommeren. In dit tot woonhuis verbouwde pand woont thans Ben van Sommeren, een zoon van Wim.

Het laatste huis links (het bovengedeelte van het dak is met riet gedekt) wordt thans bewoond door Gerrit Koeken, die met Dien van Sommeren is getrouwd. Eerder heeft Piet van Zwam, een kundig architect en bouwkundige, daar zijn intrek gehad. Piet, die voor heel wat inwoners van Boven-Leeuwen en naaste omgeving bouwtekeningen heeft vervaardigd en tevens ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht bij de gemeente Wamel was, trouwde met de Beneden-Leeuwse Marie van Frits Lemmers. Piet heeft ook nog een tijd in Beneden-Leeuwen zijn woonplaats gehad. Zijn tweede vrouw was Toos Adams.

Niet meer zichtbaar - ongeveer ter hoogte van de auto, achter de bomen links - staat nog steeds het woonhuis met de voormalige slagerij van de familie Van Kerkhof. Bedoeld pand is onlangs door de nieuwe eigenaar grondig verbouwd, uiteraard met behoud van het voorhuis, dat op de monumentenlijst staat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek