Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Toonstra
Gemeente
:   Eemsmond
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6249-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6 Oosterstraat

Een gedeelte van de Oosterstraat, gezien naar het noorden in 1923. Links de ingang naar de Schoolstraat: het eerste huis is de manufacturenwinkel van Ph. van Dam. De verdere bebouwing tot aan de Noorderstraat is tussen 1945 en 1973 verdwenen. Hier verrezen een nieuw postkantoor (1978), thans kapsalon Rian, een kantoortje voor gortpellerij Offeringa (1953) en garage Havinga (1955).

Aan de rechter (oost- )zijde tussen het eerste en tweede perceel de ingang van het Zijlsterpad. Het derde huis is van loodgieter, koperslager en rijwielhandelaar 1. van Houten. Hiernaast de ingang van de Touwslagersgang. Dan het huis van meubelmaker 1. Meima, vervolgens schoenmaker ]. van der Wijk. Achter de bomen de boerenbehuizing bewoond door de weduwe van G.K. van Dijk en haar dochter. G.K. van Dijk was van 1865 tot 1908 voogd van het eiland Rottumeroog.

Langs de straat staan de houten palen voor de elektriciteitsdraden.Omstreeks 1930 kwamen er ondergrondse kabels. Riolering is nog niet aanwezig, aan weerszijden van de straat ligt een molgoot voor de afvoer.

In de politieverorderning was bepaald dat aanwonenden verplicht waren om eenmaal per week op zaterdag de stoepen en goten te reinigen. De bewoners van de hoogstgelegen huizen moesten daarmee vroegtijdig beginnen, daarna successievelijk de bewoners van de lager gelegen huizen. Iedere zaterdagmiddag om vier UUT moest deze schoonmaak gereed zijn.

7 ZijIsterpad

Het Zijlsterpad in de jaren dertig. Dit pad loopt vanaf de Oosterstraat tot de sloot aan de voet van de wierde. Vroeger liep het pad door de landerijen verder naar de boerderij ZijIemaheerd, Oostervalge 37 en kwam uit op de weg van Usquert naarWarffum. Oostelijk van deze boerderij beyond zich in de Oude Delthe, een oude waterloop op de grens van Warffum en Usquert, een zijl of uitwateringssluis. Hierdoor werd overtollig water uit de omtrek op het wad geloosd. Door aanslibbing kon deze sluis, ook weI de Oosternijezijl genoemd, niet meer gebruikt worden. Sinds 1458 wordt geloosd via de Winsumer- en Schaphalsterzijlen.

In 1231 werd hier strijd geleverd tussen Hunsingoers en FiveIingoers waarbij de kerk van Usquert in brand werd gestoken. In 1499 had bij de Warffumerzijl een veIdsIag plaats tussen troepen van de stad Groningen tegen die van hertog Albrecht van Saksen. De Groningers werden daarbij verslagen, waarop Albrecht de stad belegerde.

Het Zijlsterpad werd vroeger veel gebruikt door voetgangers. De onverharde wegen waren vooral in natte perioden vrijwel onbegaanbaar.

De laatste woning, thans verdwenen, was eertijds een kroegje met de naam "De Leste Stuver".

In ruilverkavelingsverband is in 1994 de verbinding met de Oostervalge weer hersteld. Dit pad heeft echter een geheel ander trace gekregen en komt nu tussen de huizen Oostervalge 44 en 45 weer op de weg.

8 Rijks-HBS

De Rijks Hogere Burgerschool, staande op de zuidoosthoek van de Oostervalge (links) en Oosterstraat (rechts), omstreeks 1927.

In 1868 is deze school gebouwd als eerste R.H.B.S. met een drie-jarige cursus op het platteland. In 1918 werd de school een vijf-jarige H.B.S.

Aanvankelijk was het gebouwd in een bouwlaag, maar door verbouwingen en uitbreidingen kreeg het dit aanzien. Op de verdieping, geheellinks, was het tekenlokaal. Rechts, aan de kant van de Oosterstraat was boven, tot 1952, de woning van de directeur.

In het gebouw waren ook ondergebracht: de Landbouwschool (1870-1874), de M.U.L.o. (1874-1880) en de Avondtekenschool voor ambachtslieden (1903-1943); aile drie waren gemeentelijke instellingen.

In 1967 werd in de Westervalge een nieuwe school in gebruik genomen. In het oude gebouw waren van 1976 tot 1994 de kantoren van de Maatschappelijke Dienstverlening Noord Groningen ondergebracht.

9 Oostervalge

De Oostervalge, richting Usquert, omstreeks 1952. De woningen links zijn tussen 193 1 en 1939 gebouwd.

In 1849 werd de onverharde weg een grindweg die in1930 is geasfalteerd. Toen zijn op dit nieuwe wegdek ter gelegenheid van de kermis fiets- en rolschaatswedstrijden gehouden.

Aan beide zijden van de weg zijn de bermsloten nog aanwezig. Dit zou in 1 964 veranderen; de provincie liet de sloten dempen, rioleringen en voetpaden aanleggen en de weg verbreden tot tien meter.

Rechts, achter de bomen de bloernisterij en kwekerij "Het Noorden" van Jacob Dekker Hzn.

Op het Groninger Hoogeland liggen bij verscheidene dorpen op een enigszins verheven zandgrond - die zich van het westen naar het oosten langs de oude dijk uitstrekt - stukken land die valgen worden genoemd en die de oudste bouwlanden van deze streek zijn. De grond is zeer geschikt voor tuinbouw. Men trof in de Oostervalge dan ook een vijftal tuinbouwbedrijven aan waar groenten, bloemen, druiven en tomaten onder glas werden geteeld. Thans zijn ze nagenoeg verdwenen.

Hoewel de grond hoger ligt dan het omliggend land zegt men toch dat iemand "ien Vaalg" woont.

10 Oostervalge

De Oostervalge in westelijke richting, ornstreeks 1927. De villa aan het eind van de weg, gelegen aan de Oosterstraat, is in 1902 gebouwd voor P.Welt, landbouwer op Oude Laan te Usquert. Tijdens de bezettingsjaren 1941/45 waren hier Duitse rnilitairen gehuisvest. Van 1957 tot 1959 woonden er enige vluchtelingen uit Hongarije, nadat het huis door vrijwilligers was opgeknapt.

Links de Rijks Hogere Burgerschool. Het weggedeelte voor de school is in 1868 aangelegd. Voordien boog de weg achter de bornen linksaf naar het dorp en kwarn ongeveer ter hoogte van huisnurnrner 59 weer op de Oosterstraat.

Door de bouw van de school is de situatie dus gewijzigd. De drie woningen rechts zijn ook in die tijd gebouwd.

Rechts vooraan zou in 193713 8 de Juffer Marthastraat op de Oostervalge worden aangesloten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek