Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Toonstra
Gemeente
:   Eemsmond
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6249-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16 Haven Warffum

Aan de haven omstreeks 1 91 7.

Op de voorgrond rechts de Stationsweg met daarachter in het verlengde daarvan de Hoofdstraat. Links de zogenoemde schipsloat die vroeger doorliep tot de in 1912 afgebrande koren- en pelmolen Cronje,

Voor de wal een tjalk die vermoedelijk turfheeft gelost. Links een motorboat van de beurtschippers.

Links op de achtergrond het schippers- ofveerhuis. Dit huis dateert van de tijd toen de Vereniging van Trekschippers op het Boterdiep met haar trekschuiten van Warffum naar Groningen vice versa voer. Daarna werd het een dubbel woonhuis. Omstreeks 1931 is het afgebroken en vervangen door een nieuwe woning.

Rechts van het schippershuis het cafe met kruidenierswinkel van H.E. Dijkema. Na de aanleg van de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool kreeg het de naarn "Spoorzicht". Oak dit pand heeft een lange geschiedenis. Reeds omstreeks 1828 was hier een herberg met winkel, schuur en stalling.

Aa

de haven te Warffum.

,

17 Station Warffinn

Het spoorwegstation te Warffum omstreeks 1 9 1 7.

De spoorweg Sauwerd-Roodeschool werd op 16 augustus 1893 in gebruik genomen. In Sauwerd sloot hij aan op de lijn Groningen - Delfzijl. De lijn werd aangelegd door de Groninger Locaal Spoorweg Maatschappij en geexploiteerd door de StaatsSpoorwegen, later door de Nederlandse Spoorwegen. Gehjke stations stonden ook in Baflo en Usquert. Er waren een 2e en een 3e klas wachtkamer. Op de verdieping woonde de stationschef Rechts naast het station staat de goederenloods.

Door een gewijzigde bedrijfsvoering bij de spoorwegen werd het station overbodig. Het werd in 1971 afgebroken en vervangen door een eenvoudige wachtruimte.

S ation

'ar ium .

.,.

18 Pollen

Het begin (ofhet einde) van hetWarffumermaar.

De weg achter de haven is de Stationsweg. Rechtsachter de villa Welgelegen in 1880 voor f 15.468,- gebouwd voor notaris

mr. A. [ansenius de Vries. Ten tijde van deze opname, circa 1931, wordt het bewoond door zijn zoon F.H. ]ansenius de Vries. Na zijn overlijden in 1960 werd de villa een tehuis voor geestelijk gehandicapten.

Links van Welgelegen de banketfabriek Albatros van de gebroeders 1. en H. de Boer. Voordien was mer van 1 874 tot 1 920 de gereformeerde lagere school gehuisvest. De school kreeg een nieuw gebouw in de Noorderstraat (no 16).

In de haven de toen vermoedelijk al uit de vaart genomen beurt- ofkorenschepen. Omstreeks 1930 kochten de schippers een vrachtauto voor hun vervoer.

De haven met directe omgeving wordt de Pollen genoemd. Het woord pollen is het meervoud van pol of poel. Ter weerszijden van het maar, ten zuiden en zuidwesten van de wierde, lagen eens twee laag gelegen gelijke stukken land. In het winterhalfjaar waren ze met water overdekt. Wilde zwanen hadden dan hier hun pleisterplaats en bij vorst werd de vlakte gebruikt als ijsbaan. De laagte moet ontstaan zijn door het afgraven van de grand die gebruikt werd voor het ophogen van de wierde. In de loop van de tijd zijn deze laagten opgehoogd, doordat er grand werd gestort die vrijkwam bij het uitdiepen van de vaart en het graven van het Noorderpolderkanaal. Het hoogteverschil met de omgeving is nu dan ook nauwelijks meer waar te nemen.

19 Haven Warffum

Een overzicht van de havenkom met omgeving omstreeks 1948. Links de Torenweg en rechts de Hoofdstraat. Daartussen, links van cafe Spoorzicht en nauwelijks zichtbaar, het Zuiderkerkpad. Het huis op de hoek van de Torenweg is gebouwd op de plaats van het oude schippershuis.

Op de voorgrond een deel van de banketfabriekAlbatros. Daarachter, op de hoek met de Oosterstraat, twee aan elkaar gebouwde woonhuizen. Het rechterhuis is de oude voorbehuizing van een in 1897 afgebrande boerenschuur. Op die plaats werd een herenhuis gebouwd.

De bocht met de Oosterstraat is in verb and met het toegenomen verkeer met subsidies van onder andereA.N.WB. en K.N.A.C. in 1925 verruimd.

20 Gezicht op Warffum

Gezicht op de zuidwestkant van het dorp, gezien vanaf de Boykema's til omstreeks 1955. Hier begint het Noordpolderkanaal. De huizen op de achtergrond zijn gebouwd in de jaren twintig en staan aan de Groot Hofstraat. Deze straat is genoemd naar de behuizing Groot Hof (Havenstraat 3).

Boven de huizen het hoge schilddak van de hervormde pastorie. De oudste delen van deze pastorie dateren nog van voor het jaar 1300.

Links op de achtergrond over het kanaal de dorninee's til. Deze brug was een verbinding tussen de pastorie en het pastorieland. Op de plaats van de landweg ligt nu de A.G. Bellstraat die in de jaren zeventig is aangelegd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek