Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Toonstra
Gemeente
:   Eemsmond
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6249-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36 Oudedijk

Gezicht op de Oudedijk ten westen van het Noordpolderkanaal in 1957. Het was een dichtbevolkte arbeidersbuurt die bestond uit vijftien kleine arbeiderswoningen en twee veehouderijen. In het kanaalligt een schutsluis.

De schutsluis ofhet verlaat in het Noordpolderkanaal was teyens de scheiding tussen de peilen van de waterschappen Hunsingo en Noordpolder. Voor voetgangers is een rolbruggetje over de sluis gelegd. In de herfst was het hier vaak een drukte van belang. Talloze pramen, volgeladen met suikerbieten, voeren vanuit de polder naar de fabrieken in Groningen en Hoogkerk. Het vervoer van bieten per schip begon in 1904 en eindigde in 1964. Het kanaal werd in 1970 aan de scheepvaart onttrokken. Het verlaat werd toen afgesloten om lekkage van zout water uit de Noordpolder te voorkomen.

De sluis werd bediend door een waarman of verlaatsmeester. Deze werd benoemd door het waterschap Hunsingo maar was in dienst van het waterschap Noordpolder.

Vanaf 1900 waren dat: A. Kuiper, tot 1939; J. Sterenberg van 1940 tot 1958 en J. Roorda van 1958 tot 1970. Ze woonden in

een dienstwoning (staat niet op de foto) bij het verlaat.

De Oudedijk is de oudste zeewering langs de Waddenzee. Op 25 en 26 december 1717 werd deze dijk door een geweldige stormvloed, de kerstvloed, nagenoeg geheel vernield. In Warffum en Breede verdronken 64 mensen, 45 paarden, 142 stuks hoornvee, 1507 schapen en 20 varkens, terwi]l 28 huizen werden verwoest ofbeschadigd.

Op de plaats van een eveneens weggeslagen kadijk op de kwelder werd een nieuwe dijk gelegd; de tegenwoordige Middendijk,

Na de bedijking van de Noordpolder in 1811 namen veel arme mensen een stukje Oudedijk in bezit en bouwden er primitieve woningen. Anderen groeven grond nit de dijk en zetten daar een huisje neer. Er zijn nog pogingen in het werk gesteld am ze weer te verdrijven, maar zander resultaat. Langzamerhand werden de slechtste woningen vervangen door betere en thans is de Oudedijk een aardige woonbuurt.

37 Noordpolder

Een kijkje in de Noordpolder.

Rechts op deze foto uit 1957 het afwateringskanaal met evenwijdig daaraan de weg. Op de voorgrond de Klieftil over het Noordpolderkanaal. Direct daarachter de bocht in de weg naar het dorp.

Links van het kanaal de in 1955 aangelegde gemeentelijke opslag en vuilnisbelt met de een jaar later gebouwde Rechtoettil, die een houten brug verving.

De toren links is gebouwd van betonelementen en diende als waarnemingspost voor het Korps Luchtwacht Dienst (K.L.D.) Deze dienst had ondermeer als taak om eventuele vijandelijke laagvliegers op te sporen, landingen van parachutisten en luchtaanvallen waar te nemen en door te geven aan een centrale post. Het personeel bestond uit vrijwilligers die in hun vrije tijd oefenden. Door vorderingen van de techniek werd de K.L.D. overbodig en is in 1964 opgeheven. De toren werd afgebroken. Ook de vuilnisbelt wordt niet meer als zodanig gebruikt. Het afval gaat nu naar de centrale stortplaats in de Westerhorn te Usquert.

De Noordpolder is gelegen achter de dorpen Westernieland, Den Andel, Breede, Warffum en Usquert en is 2058 hectare groot. Met de uiterdijkslanden tussen Oudedijk en Middendijk vormde de polder een zelfstandig waterschap, groot 3480 hectare. Overtollig water werd via een uitwateringssluis, de Noordpolderzijl, op het wad geloosd. In 1980 werd deze taak overgenomen door een elektrisch gemaal.

Per 1 januari 1970 was het waterschap Noordpolder al opgeheyen en bij Hunsingo gevoegd.

38 Rottumeroog

Voor de Groninger kust ligt het Waddeneiland Rottumeroog. Tot 1594 was het eiland voor twee derde deel eigendom van het klooster te Rottum en voor een derde van het Oldenclooster in de Marne. Na de reductie in 1594 werd het eiland provinciaal bezit. Burgerlijk behoorde Rottumeroog tot de jurisdictie van Warffum en Breede en kerkelijk totWarffum. Na het insteIlen van het plaatselijk bestuur in 1798 kwam het bij de gemeente Warffum. Tegenwoordig heeft het eiland aIleen betekenis als natuurgebied. Vroeger was het groter, omstreeks 1 350 stonder er pakhuizen van stad-Groninger kooplieden die in 1438 door Hamburgers werden geplunderd.

Nadat het eiland particulier bezit was geweest kocht de provincie Groningen het in 1738 terug. Van 1 798 tot 1 81 9 was het in beheer en onderhoud bij het rijk, dan weer bij de provincie en sinds 1876 weer bij het rijk.

Vanaf 1 738 woonde een beheerder op het eiland, die Voogd werd genoemd. Door de verplaatsing van de geul Het Schild neemt het eiland aan de westzijde voortdurend af. Aan de oostzijde is er enige aanwas die minder groot is dan de afslag. Sinds

1570 is het eiland ongeveer zeven kilometer verschoven. Daardoor moest de woning van de voogd steeds verplaatst worden. Het huis op de foto uit de jaren twintig stond er tot 1930. Op het dak is een observatiepost geplaatst. Nieuwe huizen werden daarna nog gebouwd in 193 1 en 1956. Vanaf 196 5 woont er geen voogd meer op het eiland. Het wordt nu beheerd door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Ten dienste van de scheepvaart op de Eems stonden vroeger op het eiland de Embder- en de Groninger Kaap. De Embderkaap staat er nog en is al enige keren in oostelijke richting verplaatst. Van 1910 tot 1930 was een reddingboot van de Noord- en Zuid- HoIlandsche Redding maatschappij op Rottumeroog gestationeerd.

,.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek