Wateringen in oude ansichten deel 2

Wateringen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4322-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wateringen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

1 S 3 3. - 1 S S 3.

GODS IE~'ST_G AA.'DE 'KE

VA!' BET

BUITENVELDERT, VlAARDINGEN, WATER~NGEN,

VAK

DEX W£I£ERWAARDEX·HEER

ANDREAS MATTHEUS VA LOTTOM

PASTOOR

Tt;

"W" ATERINGEN.

PLECBTIG GEYIERD

9. In dit boekje mag de markante figuur van pastoor Andreas van Lottum met ontbrekcn. Hij heeft bijzonder vee1 betekend voor de Wateringse en Heulse parochianen. De grote wens van deze herder om tijdens zijn pastoraat een nieuwe kerk te kunnen bouwen is niet verwezenlijkt. Hij moest zich tevreden stellen met een vergroting van de bestaande kerk. Tijdens zijn pastoraat werd in 1854 een zusterhuis en in 1857 een lagere school voor meisjes gebouwd. Pastoor Van Lottum werd in 1849 benoemd en ruim veertig jaar later, op 20 april 1890, kwam hij te overlijden,

10. Toen pastoor Van Lottum in 1883 vijftig jaar pastoor was werd ook in Kwintsheul feest gevierd. We zien hier de pastoor, zittend naast zijn trouwe koetsier Koos van Sehie. Deze heeft twintig jaar lang, geheel belangeloos, de pastoor van Wateringen naar Kwintsheu1 vervoerd, to en het kleine dorp nog geen zelfstandige paroehie was. De feestelijke stoet die hier riehting Kwintsheul gaat, heeft zojuist het Wateringse dorpseentrum verlaten. Voorop in het koetsje het illustere tweeta1, daaraehter de open landauers.

11. De prachtige neo-gotische kerk van Sint Jan de Doper, waarvan de eerste steen ge1egd werd op 17 juli 1900 door deken Spoorman uit Delft. De consecratie vond plaats op 11 juni 1901 door de toenmalige bisschop van Haarlem, monseigneur Bottemanne. Deze kerk, waarvan het oude interieur voor een groot gedeelte bewaard is gebleven, staat nu op de monumentenlijst,

R. K. Kerk. WATERINGEN. r

WATERINGEN

Heerenstraat

12. De Herenstraat even voorbij het Plein laat ons, zoa1s zovele Wateringse foro's, hruggen en bornen zien. De eerste brug bracht ons naar het huis van de weduwe van H.P. van Velden, van wie ook het schuitje is dat aan de kant ligt. In het eerste huis aan de rechterkant woonde Kees Valstar, dan volgde het huis van veldwachter Dijee en in het hoge huis achteraan woonde rnijnheer Straus, die onderwijzer was aan de openbare school. Links was de levensrniddelenzaak van de farnilie Zuiderwijk.

13. In 1912 poseerden de kinderen van de derde en vierde klas van de christelijke school voor de fotograaf. Geheel bovenaan staat de onderwijzer, Cor Binnekade. Verder, steeds van links naar rechts, bovenste rij: Maartje Eisberg, Nel van der Kruit, Cor v.d. Berg, Aaltje Bogaard, Beertje Bogaard, Jo van der Ban, Jo van der Hout en Rien Vellekoop. Tweede rij: Jansje v.d. Berg, Pietje v.d. Meer, Lena v.d. Toom, Nel van Velden, Corrie A1blas, Julia Alblas, Lena v.d. Ende en Hannie Vellekoop. Onderaan: Arie van Brakel, Wim v.d , WeI, Nic. Moor, Cor Moor, Bram van Eendenburg, Kees van Zanten, Piet Voogd en Geer Riemer.

WATERINGEN

Christelyke school

14. De christelijke school aan de Heulweg, die in later jaren de Pieter-van-der-Plasschool genoemd werd. De school bestond aanvankelijk slechts uit het rechter gedeelte, waarin enkele lokalen waren. Pieter van der Plas kwam in 1851 vanuit Berkel naar Kwintsheul, om daar de toen al oude scheepmakerij voort te zetten. In 1855 ging de Hollewatering, waar Van der Plas woonde, kerkelijk over van Monster naar Wateringen. Kart daarna werd hij diaken bij de Hervormde Gemeente aldaar. De school is vernoemd naar zijn zoon Pieter jr.

15. De eerstesteenlegging van het Juliagesticht vond, evenals die van de katholieke Mariaschool voor meisjes, plaats in 1913. Midden op de foto staat, gebukt onder de paraplu, pastoor Jacob Goense, die het ceremonieel verrichtte voor het te bouwen zusterhuis. Tijdens zijn pastoraat kwamen oak een nieuwe jongensschool, een verenigingsgebouw en "Huize Sint Jan" tot stand. Dat het voor Wateringen een feestelijke gebeurtenis was bewiist de grote belangstelling van vooral veel jeugdige Wateringertjes, die onder leiding van de zusters naar het "gebeuren" kwamen kijken.

16. De R.K.-Kerklaan, zeals dit 1aantje in vroeger jaren genoernd werd. Ret is de tegenwoordige Julia1aan, enke1e jaren na de voltooiing van het Juliagesticht en de katholieke rneisjessehoo1, die in 1913 onder het pastoraat van pastoor Jaeob Goense (1910-1933) gebouwd werden. Daarvoor rnoest het oude Aloysiusgesticht, dat zeer bouwvallig was geworden, afgebroken worden. Reehts de pastorie van de katholieke kerk en op de aehtergrond reehts de oude kosterswoning, die te bereiken was via het tweede bruggetje. Aehter op de laan de tuinderij van de farnilie Zwinkels.

17. Ret Wateringse Plein, waar de VIOS-bussen aan het eind van de jaren twintig af en aan reden. Ret bedrijf, dat in 1922 geopend werd, exploiteerde vanaf 1924 al zes lijnen. In oktober 1923 kon men van de lijn Kwintsheul-Wateringen-Riiswiik zeven keer per dag gebruik maken en op zondag zelfs acht keer. In 1925 had het bedrijf twintig autobussen in gebruik en was het al een van de grootste autobusondernemingen van Nederland. In 1929 vervoerde het in totaal meer dan een half miljoen passagiers.

18. De beroemde reis-slaapwagen van VIOS was de eerste tour-auto bus met twee verdiepingen in Nederland. In februari 1930 arriveerde deze wagen in het autopark van Piet Lipman. De wagen werd gebouwd door de firma C. Lith te Rotterdam en had bene den zevenentwintig en boven tweeentwintig zitplaatsen. Van de bovenste plaatsen konden tevens bedden gemaakt worden. Deze wagen is voor het bedrijf een geweldige reclame geweest. De "dubbeldekker" werd, zoals de foto laat zien, ook gebruikt voor schoolreisjes, Tijdens de bezetting werd de reis-slaapwagen door de Duitsers gevorderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek