Wateringen in oude ansichten deel 2

Wateringen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4322-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wateringen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. In 1904 hebben een kleine twintig Westlandse tuinders de vereniging "Westlandia" opgericht. Het was uitsluitend de bedoeling om met Westlandse produkten op belangrijke tentoonstellingen in binnen- en buiten1and uit te kornen. Dat de vereniging goed voor de dag gekomen is 1aat ons deze foto zien, toen de Westlanders voor het eerst hun produkten in het buitenland lieten bewonderen. De foto werd in 1904 gemaakt in het Duitse Dusseldorf, a1waar een keur van druiven, komkommers, aalbessen, meloenen enzovoort zorgden voor een echt Westlands hoekje, Na de Eerste Wereldoorlog is de organisatie voor tentoonstellingen toevertrouwd aan de landeliike veilingverenigingen.

50. Het aanleggen van een fundering was zo'n halve eeuw geleden nag een enorm karwei. Dit kwam vooral door het vele handwerk dat toen verricht moest worden. In vergelijking met nu gaat hier alles nag zeer primitief. Deze fundering zou enige tijd later het prachtige bejaardentehuis "Huize Sint Jan" te dragen krijgen, waarvan hier nag niets te merken is. "Huize Sint Jan" werd gebouwd door M. Bakker uit Princenhage voor f 126.445,- en de architect was de Rotterdammer Jos Margry. Op de voorgrond de heren Danek en Nederpelt, die toen nag niet konden vermoeden dat hun werk na bijna vijfenveertig jaar al weer afgebroken moest worden, toen het nieuwe centrum va or de bejaarden "De Ark" werd geopend.

Wateringen - Huize St. Jean

51. Het bejaardentehuis "Huize Sint Jan", dat in totaal nog geen vijftig jaar het dorpsbeeld van Wateringen heeft gesierd. In 1958 waren er plannen om het gebouw te moderniseren door middel van het ornhoogbrengen van het dak en het verbeteren van het zalensysteem, maar de bedragen die hiervoor nodig waren - enkele miljoenen - deed het gemeentebestuur bes1uiten van deze p1annen af te zien. "Huize Sint Jan" werd gebouwd in 1928, to en het oude "armenhuis" aan het Oosteinde verkocht werd. In 1971 gingen de bejaarden over naar het nieuwe centrum "De Ark".

52. De begrafenis van dominee Bernardus Cornelis Verhagen, die bijzonder populair was in Wateringen, yond plaats in maart 1934. Het was niet vreemd dat er een grate mensenmassa op de been was gekomen am deze op 61-jarige leeftijd overleden herder de laatste eer te bewijzen. De kerk was tot de laatste plaats bezet. Dominee Verhagen is ongeveer elf jaar predikant in Wateringen geweest. Hij werd opgevolgd door dominee Hendricus Jacobus Groenewegen.

- Kerklaan.

53. Zo zag de Kerklaan er zo'n halve eeuw geleden uit. De kleine slootjes die zich langs dezelaan bevonden zijn hier gedempt en daardoor is het een brede rijweg geworden, echter met nog maar weinig verkeer. De werkzaamheden zijn nog niet geheel voltooid, zoals de foto ons laat zien. De stenen voor deze rij huizen werden allemaal per schuit vanuit Delft naar Wateringen vervoerd. In deze rij bevonden zich onder andere de volgende bedrijven: de drogisterij van Piet Kerklaan, de melkhandel van Vermeulen en de slagerij van Gijs Maat.

54. Dit rustige dorpsgezicht laat ons het Oosteinde zien even voorbij de Kwaklaan, met ten overvloede nog eens de prachtige vaart die Wateringen rijk was. Links had mejuffrouw Cornelia Raaphorst - voor de Wateringers Keetje - haar winkeltje in manufacturen, eau de cologne, allerlei heerlijke so orten zeep en naaisters-fournituren gevestigd. Een van de achterste huizen was het oude " Arrnenhuis" , dat zijn functie verloor toen in 1928 "Huize Sint Jan" in gebruik werd genornen.

55. Het voormalige gemeentehuis op de hoek Heulweg en Plein, gefotografeerd in 1927. Vroeger was dit het zo bekende "Huis ten Hoek". In dit hotel was in vroeger jaren een kolfbaan, uniek in het Westland. Lange tijd heeft het gemeentebestuur het plan gehad om op deze plaats ook een nieuw gemeentehuis te bouwen, maar toen de provinciale weg Wateringen-Naaldwijk moest worden verbreed werd dit plan geschrapt. Op deze plaats, weI een stuk achterwaarts, is nu het levensmiddelenbedrijf annex slijterij van de firma Holtkamp gevestigd.

56. De oude buitenplaats "Suydervelt", die enige eeuwen in het bezit geweest is van Nederlandse adellijke geslachten, is altijd een imposante verschijning gebleven tussen Wateringen en Kwintsheul, ook toen het in latere jaren een boerderij geworden was. Zoais bij zovele boerderijen in het land, was ook hier een fraaie waterpomp op het bedrijf aanwezig. De familie Van der WeI, die sinds het begin van deze eeuw Suydervelt bewoonde, heeft deze pomp verwijderd omdat er overai waterleiding werd aangelegd en de pomp dus overbodig werd. Op deze in 1928 gemaakte foto zien we links Marie van der WeI en reehts haar zusje Mientje van der WeI. Achter laatstgenoemde Jo v.d. Ende, die "dienstbode" was bij de familie Van der WeI.

57. De harmonievereniging "De Phoenix", opgericht in 1923, deed aan het eind van de jaren twintig mee aan een allegorische optocht. Men ziet hier "verkleed", telkens van links naar rechts, bovenaan: dirigent Vrijhof, Dorus van Hagen, Jan Onings, Jan van der Scheer, Bas van der Hut, Anton van Zwet, Tinus van Hagen, Frans van Dijk, Jan van der Kley, Willem van Leeuwen, Nico van Zwet, Jan van Hagen, Piet van Zwet, Jan Eigermans, Kees van der Zijden en Bert van der Burg. Tweede rij: Kees van der Kraan, Piet van der Hoeven, Henk Laarhoven, Gerrit van der Burg, Koos Waardeloo en Janus van der Burg. Onderaan ten slotte: Sjaak Kerklaan, Dorus Grootendorst, Gerard de Gier, Han Born, Leo Donck, Jan van der Zanden, Lau Solleve1d en Kees van der Huysen.

58. Gelijk een schilderijtje zo laat de fotograaf ons de Wateringse Heulweg zien, De tweede brug gaf toegang tot de Dorpskade. Naast de korenmolen, door de Wateringers wel de "molen van Born" genoemd, een gedeelte van het gebouwencomplex van de Wateringse groente- en fruitveiling. Wateringen was het eerste Westlandse dorp waar een grote groenten- en fruittentoonstelling werd gehouden. Deze tentoonstelling, die in september 1899 in het eerste veilinggebouw werd gehouden en die door zeer vele Westlanders werd bezocht, werd tevens vereerd met een bezoek van de to en nog jeugdige koningin Wilhelmina.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek