Weerselo in oude ansichten

Weerselo in oude ansichten

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4486-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weerselo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

De gemeente Weerselo is, zoals de meeste gemeenten in het voormalige Drostambt Twente, ontstaan uit de samenvoeging van de plaatselijke oude marken.

Deze marken werden gevormd door de buurtschappen Dulder, Deurningen, Hasselo, Klein Driene, Lemselo, Rossum en Volthe. De meeste markegronden in de gemeente Weerselo werden verdeeld in het jaar 1860. Weerselo lag voorheen in de grote marke Dulder en werd reeds in het jaar 1150 genoemd. De marke Dulder werd in oude handschriften reeds genoemd in 797. De overige marken werden genoemd in het tijdperk van 900 tot 1300. In de middeleeuwen was Weerselo niet geheel onbetekenend. De marke Dulder was bekend door Saasveld en het slot Saterslo, waaraan deze buurtschap zijn naam te danken heeft. Het klooster van Weerselo, behorende tot de grote marke Dulder, had in die tijden veel te verduren onder de Van Reedes, heren van Saterslo. Zij beheersten in hun kasteel, omgeven door moeras, de gehele omgeving. Van daaruit ondernamen zij hun rooftochten tot in verre omtrek. De groei van de bevolking in de volgende eeuwen was gering. Weerselo lag enigszins geiso-

leerd en het was een streek van echte esdorpen. De oude heidevelden zijn nu goeddeels verdwenen, maar de boerenerven geven aan de essen ook nu nog een schilderachtige omlijsting. De oude kern van Weerselo werd gevorrnd rond het voormalige Stift. De concentratie der bebouwing richtte zich op het klooster en het slot Saterslo, waaruit de huidige kerkdorpen zijn voortgekomen. De gemeente Weerselo heeft vele herinneringen uit het verleden. Het slot Saterslo was alom bekend en enkele havezathen werden ook op haar gebied aangetroffen. Het kasteel Saterslo raakte in verval en werd in 1818 gesloopt. De ha vezathen zijn eveneens aan de tand des tijds ten offer gevallen. Aileen in de buurtschap Volthe ligt nog de oude havezathe .Jiet Everlo", thans een bekende theeschenkerij. De Stiftskerk en het Stiftshuis vormen met hun naaste omgeving een fraai geheel. De tegenwoordige hervormde kerk, welke dateert van rond 1400, is de voormalige Stiftskerk. Het is alsof hier nog de geest van het verleden rondwaart onder de eeuwenoude bomen. In 1884 bezat de gemeente Weerselo nog maar ruim een kilometer harde weg. Dit was een grindweg gelegen nabij het Stift in de

richting van Fleringen, Kort voor 1914 werd het wegennet uitgebreid en kwamen er provinciaJe wegen tot stand. Gelukkig zijn er nu ook nog enkele fraaie landwegen gespaard gebleven, die wonderwel passen in het landschap. Openbaar vervoer was er destjjds aileen in de buurtschap Rossurn. Dit dorp had een halte aan de stoorntrarnlijn Oldenzaal-Denekarnp, doch deze lijn werd weinig voor personenvervoer gebruikt. De mensen rnoesten zich verplaatsen te voet of per koets, terwijl veel later de fiets meer in gebruik kwam. Landbouw en veeteeJt zijn altijd de middelen van bestaan geweest in Weerselo. Met het groeien der bevolking deden handwerklieden hun intrede in de gemeenschap, In Deurningen en Hasselo werken velen in de metaal- en textielfabrieken van Hengelo (0.). Na de Tweede Wereldoorlog werden de dorpen uitgebreid met nieuwe woonkernen. Tevens werden nieuwe bedrijven gevestigd, o.a. een timmerfabriek en een confectiebedrijf. Weerselo heeft zijn natuurreservaat "Het Molenven", gelegen aan de weg van Dulder naar Borne. Prachtige natuurgebieden zijn nog te 'linden in Volthe en Lemselo. Aileen Saasveld bezit nog een korenmolen: de

overige zijn reeds jaren gesloopt, De gerneente Weerselo be staat thans uit vier kerkdorpen, te weten: Weerselo, Saasveld, Rossum en Deurningen. De oppervlakte van haar grondgebied bedraagt in afwachting van een eventuele grenswijziging, 10.600 ha. De bevolking bedroeg op 31 december 1969 8.950 zielen. Na de bezetting is Weerselo tot enige welvaart gekomen. Op 24 september 1955 werd een prachtig gemeentehuis in gebruik genomen, fraai gelegen in de kom van het dorp Weerselo. In Weerselo en Deurningen zijn momenteel in aanbouw een zgn. gerneenschapshuis, bestemd voor recreatie van jong en oud. Weerselo heeft zich de laatstejaren steeds meer ontwikkeld tot een dorp van allure, waar het goed wonen is. Aan de hand van oude fore's en ansichten in dit boekje bijeen gebracht, kan de beJangsteliende lezer zien hoe het vroeger was, voor de komst van het moderne verkeer. Gaarne wil ik allen die op enigerlei wijze hun medewerking verleenden bij de totstandkoming van dit boekje, mijn welgemeende dank betuigen,

PROVn;CIE On:RUSSEL.

GE)JI::E~n: WF.ERSELO.

s ?.? _~oo.ooo . . t. Jf.,v-:~_. ,

=i- .???. ~.

.t!

-,-$~ .

-~-~

_c.-~

-"""'"

...... ,

,.'M/.o

1869.

WEERSELO. Een oude kaart van de gemeente Weerselo uit 1869. De gemeente telde toen 5.450 inwoners (thans bijna 9.000).

5

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN DE STIFTSKERK TE WEERSELO.

6

In de Eerste Wereidooriog werd Weerselo geconfronteerd met het probleem van Belgische vluchtelingen die door het geweld van de oprukkende Duitse troepen van huis en haard verdreven waren. Op zachte aandrang van het hoofd der gemeente, stelden dadelijk de kerkvoogden hun bedehuis voor de Belgen open.

B1:'LGI on I ).CCIITU.I."(;f:-." IX in: TIFT 1I:'RI':: 7T ivt.t.u .t t.o.

I/I.T I'I.N/'JI" .111.1' f/(I'eIlTSJ iI/oF ,"10IU'I;."Ill."I.-.

Veertig vluchtelingen werden in de Weerselose gemeenschap tijdelijk opgenomen en van het nodige voorzien. Op de kerkbanken van de oude Stiftskerk werden de bedden gespreid, terwijl een kolomkachel de ruimte voldoende verwarmde. Naast de Twentse sproak van de stille boerenbevolking, werd nu ook het Vlaams gehoord van de gevluchte Guillaume, Pierre, Clementina, Clotilde en anderen.

7

8

Gezieht vanaf het Stift op de oude boerenplaats, thans bewoond door de farnilie H. J. ter Keurs, gelegen aan de weg van Weerselo naar Fleringen. Dit gebouw is in de negentiende eeuw in gebruik geweest als logement. De sehoolopziener H. Boom schreef in zijn boek "Mijne reisportefeuille", dat hij op zijn reizen door Twente in 1846 in dit logement heeft overnaeht. Ook was hier later een tijdelijk hulppostkantoor gevestigd. Deze oude foto van 1885 toont het oude logement, terwijl aan de buitenmuur nog een antieke brievenbus te zien is. De personen zijn: van links naar reehts: B. Wolbers, eehtgenote van H. Wolbers. De man die het paard aan de teugel heeft is H. Wolbers (kruselt). In het rijtuigje G. Bolk, naast haar J. Bolk. De instappende heer is de logementhouder J. Bolk (jan-com).

In 1925 bezochten de koorzangers van de St.-Remigiuskerk te Weerselo de Heilige Land Stichting in Nijmegen. Bij deze gelegenheid werd tevens een roeitochtje gemaakt op de Waal. Onder hilariteit van zijn kunstbroeders geraakte een van hen letterlijk tussen de wal en het schip. Moeiteloos herinneren allen zich de vergeefse pogingen van de onfortuinlijke zanger die met gestrekte hals probeerde zijn fraaie baard droog te houden. Op deze foto het gezelschap bijeen even voor deze gebeurtenis. Van links naar rechts: J. ter Borgjr., A. Vreeswijk, G. Banierink, H. Banierink, H. Vos, G. Weiden, H. Bijen, J. Weiden sr., B. Booijink, J. van Frankenhuijsen, G. Pots (Legtenberger graads) en J. ter Borg Sf. In het midden Willemsboer (Luhen).

9

Groeten nit Weerseloo

Kath. Kerk met Pastorie

10

Met de bouw van de katholieke kerk te Weerselo, waarvan hier een foto uit 1912, werd in 1846 begonnen. Het was een zgn. waterstaatskerk. Op 23 november 1847 werd het bedehuis plechtig ingewijd, terwijl de heer G. Brinkhorst, coadjutor van de staatspriester en pastoor te Denekamp, de eerste H. Mis celebreerde. In 1904 werd de kerk versierd met nieuwe gebrandschilderde ramen, o.a. een groot raam achter het orgel met een medaillon, voorstellende de Heilige Gregorius. Deze ramen werden geschonken door de familie Wenshof te Weerselo. In de loop der jaren raakte de oude kerk met pastorie steeds meer in verval. De kalk viel van plafond en rnuren, terwijl de beminde gelovigen soms tijdens de dienst hoorden dat het orgelspel werd overstemd door het meer profane geknars van duizenden houtwormen. De oude kerk werd in 1966 gesloopt.

De jeugd van Weerselo, gezellig bijeen in een .Jos hoes", mensen en vee in een vertrek, hetgeen weI juist het landelijk karakter van deze plaats aangeeft. Het ging er nog niet zo uitbundig toe als in deze tijd met zijn beatfeesten en het rijden en rossen door het land op bromfietsen. Op deze foto, gemaakt in 1912, op de voorgrond van links naar rechts: H. Engbers (Spikkert Herm), G. Haarman (Harink Trui), H. Franke (Franken Dika), G. Haarman (Harink Sien), J. Engbers (Spikkert Ham), F. Engbers (Spikkert Mijke), G. Meulenbroek (Goozens Graats). Op de achtergrond: J. Haarman (Haarboer), B. Hunder (Pots) en B. Oedinkhof (Berend Jenske).

II

Openb. School en Ned. Herv. Kerk Weerselo

12

De indruk bij het zien van deze foto (gemaakt in 1920) is als een blijde herinnering uit onze jeugd. Als je het ziet word je er zo hartelijk blij van. Een inmense rust gaat uit van dit beeld mel de eenvoudige dorpsschool en op de achlergrond de hervormde kerk onder de schaduw van eeuwenoude eiken. De beide kinderen op de voorgrond zijn:

Dientje Huizink, thans mevrouw Steenhagen en Krabben-Johan, nu de heer J. Krabbe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek