Wemeldinge in oude ansichten

Wemeldinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Kapelle
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4487-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wemeldinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Schuller shof, ltJemelding.

27. We komen thans in het Schuttershof van Wemeldinge. Thans heet deze wijk de Wilhelminastraat. De aan weerszijden van de straat staande doornhagen zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen, evenals de telefoonpalen, daar de telefoonkabel ondergronds is aangelegd. Onder het houten schot aan de linkerzijde was een riool, Links kijkt naar alle waarschijnlijkheid Adriaan Lindenbergh ons aan, die daar met zijn kleindochtertje poseert. Bij de oude handkar zien we de oude schilder Geluk. Rechts zien we de toegang tot de woning van Eliza Lindenbergh. Juist achter de tweede telefoonpaal zien we nog de woning van de familie P. Cysouw. Op 1 augustus 1942 werd dit huis door een brandend vliegtuig volkomen verwoest, waarbij het gezin Cysouw het leven liet. AIleen Adrie Cysouw bleef uit dit gezin gespaard. Hij is bij de watersnoodramp in 1953 helaas in Rilland-Bath verdronken.

28. Ter gelegenheid van de ingebruikname van de vernieuwde bakkerij van J. Kok in Wemeldinge, werd deze foto gemaakt. We zien hicr de eigenaar met de zoons en het personeeI in deze bakkerij aan het werk. Helaas kon men ons niet aile namen meedelen, maar enkele voIgen hier dan toch. Links kijkt het dienstmeisje Sofie Wairave ons aan. Naast haar poseert Bennie Kok, die thans in Amsterdam een hotelbedrijf heeft. De vijfde van links is Jacob Kok. Rechts zien we zijn zoontje Jacobus met twee "achtjes" in zijn linkerarm. Op de muur ontwaren we een reclamebiljet van de Anti Revolutionaire Partij, met aIs devies: "Voig Vaste Koers in Stormgctij".

Wemeldingen

29. Hier kijken we in de Dorpsstraat van Wemeldinge. Let op de ouderwetse schrijfwijze van dit dorp op de foto. links van de ouderwetse kinderwagen poseren Mina Burger met haar moeder en mevrouw Adriana Burger-Wabeke, die in de rouw is gekleed. De bakkerij van de familie Burger verkeert hier nog in zijn oude toe stand. Links van de rij lindebomen zien we nog juist het torentje van het gemeentehuis. Rechts staat voor de wagenmakerij van P. Bliek een oude boerenwagen. De bestrating bestond in die tijd nog uit zogenaamde kinderkopjes. De schuur aan de linkerzijde komt in het huidige straatbeeld niet meer voor! Ook de betonnen paaltjes aan de rechterkant zijn in de loop der jaren verdwenen.

30. Een bekend echtpaar uit de Dorpsstraat in Wemeldinge was Piet de Vos en Cornelia de Vos-Marinissen, dat hier op de foto in de deuropening van de woning poseert. Vele ouderen zullen dit echtpaar zeer zeker nog weI herkennen. Mevrouw De Vos poseert in haar daagse Zuidbevelandse klederdracht zonder de grote muts. De Vos was lange tijd werkzaarn op "Plantlust", bij de farnilie Dominicus aan de Wilhelrninastraat. Bij de stoep zien we nog de oude bekende "kinderkopjes", die nu voor wat oudere mensen niet bepaald gemakkelijk waren om over te lop en. Maar deze straatbedekking behoort in Wemeldinge dan ook tot het verleden, voorzover het de straat zelf betreft. Onder de lindebomen komen deze kinderkopjes momenteel nog voor!

Dorpstraat - Wemeldinge

31. We kijken hier in de be ken de Dorpsstraat van Wemeldinge. Let op de oude schrijfwijze van het woord "Dorpstraat" met een letter s. Links zien we de inmiddels verbouwde bakkerij van Jacob Burger. Daarnaast woonde Jan de Groene, die huurkoetsier was en met de zogenaamde "brik" naar Goes reed. Dit had meestal op dinsdag plaats, als hij naar de markt in Goes ging. Rechts zien we een gedeelte van het kruidenierswinkeltje van Mattheus Schouwenaar met daamaast de wagenrnakerij van Piet Bliek. Verderop zien we nog de herberg van Steenland. Van de op deze foto voorkomende personen kon men ons de namen helaas niet meedelen! In de bakkerij van de familie Burger, links op de foto, woont thans P. Gideonse, warme bakker en kruidenier in Wemeldinge. Zijn vader, J. Gideonse, woont eveneens in Wemeldinge. Hij was onder andere onderwijzer aan de School met den Bijbel in Sint Annaland en later werkzaam aan de openbare lagere school in Stavenisse en Wolphaartsdijk. Het oud-hoofd woont thans in de Noordelijke Achterweg.

32. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Cooperatieve Boerenleenbank te Wemeldinge werd op 11 maart 1932 deze foto gemaakt. Deze bank werd op 11 maart 1907 opgericht. Staande poseren, van links naar rechts, P.A. Lindenbergh en A. Dominicus. (De heer Dominicus was kassier en tevens ambtenaar van de burgerlijke stand.) Zittend kijken ons aan: Johannes Pieterse, Leen Dominicus, Foort Dominicus, Jan Oele en Jac. de Zeeuw. Het onderschrift luidde: ,,1907 - 11 maart - 1932 Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Cooperatieve Boerenleenbank te Wemeldinge". Aileen de heer P.A. Lindenbergh komt ook op de foto van het gouden jubileum VOOf. Hij woont thans in het bejaardentehuis "Vredebest".

33. Een oude opname van het gemeentehuis in de Dorpsstraat van Wemeldinge, waar eertijds de vroede vaderen van de raad der gemeente hun vergaderingen hielden en besluiten namen. In de bovenste verdieping met twee ramen aan de straatzijde was de trouwzaal gevestigd. Wanneer een jong paar in het huwelijksbootje stapte, was het in de Dorpsstraat een gezellige drukte. Het torentje is in de loop der jaren weI veranderd. Vroeger sierde een rond torentje het gemeentehuis. Na de herindeling bij de gemeente Kapelle he eft dit gebouw zijn oorspronkelijke bestemming verloren. Links van de twee ramen zien we het aanplakbord met diverse gegevens voor de bewoners van Wemeldinge. Het ijzeren hek is inmiddels verwijderd. Thans is dit gebouw bewoond. Links van het gemeentehuis zien we op dit plaatje het vroegere hervormde verenigingsgebouw. Wemeldinge behoort thans tot de gemeente Kapelle met als burgemeester H.G. van Suijlekom, die in de Biezelingsestraat woont. Deze foto dateert van 1910.

ZtJeme/dinge Semeenlehuis

34. Bij festiviteiten in Wemeldinge werden tevens optochten gehouden door het dorp. Hier zien we zo'n optocht in de Dorpsstraat, waaraan medewerking werd verleend door de mondorgelvereniging "Concordia". Daarvoor zien we de commies uit Werneldinge, P. Smit, die de grote trom sloeg. Vele jongeren en ook ouderen waren getuige van deze muzikale manifestatie. Het was helaas niet mogelijk alle namen op te noemen. Ko Lourens droeg de grote trommel op zijn rug.

35. Een opname van de villa "Lusthof', gelegen aan het eind van de Dorpsstraat en het begin van de Hogeweg in Wemeldinge. Deze villa wordt ook weI "Ora et Labora" genoemd. Dit is een Latijnse spreuk, die betekent: "Bid en Werk". Hier woonde fruitkweker Johs. Pieterse en thans is Foort Dominicus de bewoner. Voor de oude gaslantaarn, die in de avonduren voor de verlichting moest zorgen, ontwaren we nog een kruiwagen, die we in de tegenwoordige tijd maar sporadisch meer aantreffen. De fietser stapt nog op de ouderwetse manier op zijn fiets. Helaas kon men ons de namen van de op deze foto staande personen niet meedelen. Op de achtergrond is tussen het geboomte nog juist de hervorrnde kerk zichtbaar.

36. Aan het goudenjubileum van de Cooperatieve Boerenleenbank van Wemeldinge (1907-1957) werd natuurlijk ook aandacht geschonken. Staande poseren, van links naar rechts: G. Beenhakker, Th.J. Visser, P. de Groene, J. Hamelink (de huidige directeur) en J. Slaakweg. (De heer Slaakweg was oud-kassier en is tevens jarenlang ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk geweest; zie elders een foto van de kerkeraad, waarop hij eveneens voorkomt.) Zittend kijken ons aan: Johs. Hamelink, P.A. Lindenbergh, M.C. Lindenbergh, J.E. Kole en A. Kosten. Het oude gebouw stond vroeger in de Dorpsstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek