Westkapelle in oude ansichten

Westkapelle in oude ansichten

Auteur
:   N. Flipse-Roelse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4489-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westkapelle in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Westkapelle, gelegen op de westelijke punt van Walcheren, heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Het was in 694 dat de Engelse prediker Willebrord er landde. In 810 voer een vloot Noormannen langs de kust om er te plunderen. Er wordt weI beweerd dat de Westkappelaars van deze Noormannen afstammen. West-capple, vroeger door scheepvaart en visserij een belangrijke handelsstad, kreeg in 1223 van Floris IV stadsrechten. In 1453 werd de stad door graaf Philips I van Bourgondie verkocht aan Hendrik van Borssele, waarmee zij uit de rang der grafelijke steden verdween en een heerlijkheid werd.

De eeuwige strijd met de zee werd de welvaart van Westkapelle noodlottig. In 1428 waren de duinen voor de stad geheel verdwenen en daarmee was ook de landingsplaats voor de schepen weg. De kerk en vele huizen die bedreigd werden moesten worden afgebroken. Dit gebeurde in 1458 met de kerk, die aan de oostelijke zijde van de stad herbouwd werd. Omstreeks 1470 was de bouw voltooid. De kerk, waarvan de toren er nog staat, kreeg de naam van Sint-Willebrord. In 1540 begon men een inlaagdijk te rnaken, de tegenwoordige zeedijk. Deze doorsneed de markt en zo kwam het westelijk gedeelte van de stad buitendijks

te liggen. Nu was het met de welvaart gedaan. Koopvaardij en visserij verplaatsten zich naar Vlissingen. De dijk, altijd een bron van zorg, werd een bron van inkomen voor de beroepsbevolking die daarna hoofdzakelijk uit dijkwerkers bestond. Bij flinke stormschade zat het goed voor de Westkappelaars, want dan was er volop werk. In het begin van de negentiende eeuw heeft de dijk gevaar gelopen verloren te gaan. Napoleon was van mening dat de land en van Zeeland het geld niet waard waren. Een Zeeuws waterbouwkundig ingenieur, Andries Schraver, heeft hem gelukkig kunnen overtuigen van het belang van het behoud van Zeeland voor overige Nederland. De Westkappelse zeedijk geniet nog steeds bekendheid als een der sterkste zeeweringen van Nederland.

De toren, overblijfsel van de Sint- Willebrordkerk, wordt sinds 1817 voor de kustverlichting gebruikt. De kerk werd in 1831 geheel door brand vernield. Of de naam Westkapelleisafgeleid van de West-kapel of van de Westkaap is tot op heden een vraag gebleven. De bevolking noemde zich vroeger en thans nog Westkappelaars, terwijl dit in feite Westkapellenaars zou moeten zijn. Het wapen van Westkapelle toont drie toegangspoorten tot de stad.

Hiermede wordt tot uitdrukking gebracht dat men de stad over land slechts van drie zijden kon binnenkomen. V66r de tweede wereldoorlog was Westkapelle een groot dorp met overwegend kleine huizen. Ret had een gesloten karakter; de meeste huwelijken werden met dorpsgenoten gesloten zodat er veel dezelfde namen voorkomen. De oorlog heeft hierin verandering gebracht. Door evacuatie en later door de opkomst van het toerisme werd deze geslotenheid verbroken. Ook de klederdracht, die bijna iedereen droeg, is sindsdien aan het verdwijnen, Zij wordt thans alleen nog door ouderen gedragen, voornamelijk door de vrouwen. Tijdens de Duitse bezetting was Walcheren een grote vesting met talrijke bunkers. Voor het vrij maken van de Scheldemond door de geallieerden werden gaten in de dijken gebombardeerd, waaronder de Westkappelse zeedijk en werd Walcheren onder water gezet. Vooral Westkapelle heeft to en zwaar te lijden gehad. Bij de bombardementen van 3 en 29 oktober 1944 en de daarop volgende geallieerde landing op 1 november werd tachtig procent van de huizen verwoest en kwamen honderdentachtig personen om.

Na de bevrijding werden de dijken gedicht - de Westkappelse zeedijk op 2 oktober 1945 - en het dorp weer opgebouwd. De opbouw geschiedde zoveel mogelijk met behoud van het eigen karakter. Nu brak voor Westkapelle een tijdperk aan als badplaats. Een stuk strand en een kreek, ontstaan door het dichten van de dijk, vergrootten de mogelijkheden voor recreatie, De badplaats wordt jaarlijks door duizenden vakantiegangers bezocht.

Van Westkapelle anna 1900 is met uitzondering van de beide vuurtorens, een kerkje, een molen en enkele huizen niets meer terug te vinden, zodat dit boekje voor velen een welkome herinnering zal zijn aan hoe het vroeger was.

De geschiedenis van oud-Westkapelle werd geschreven aan de hand van Westkapelle bevolking en dijk van K. Baart.

Tenslotte past mij een woord van dank aan allen die foto's beschikbaar ste1den en in het bijzonder voor de service van het documentatiecentrum van de provinciale bibliotheek te Middelburg, waar ik vele oude ansichten mocht fotograferen.

1. Gezicht vanafhet N oordkerkepad op de vuurtoren omstreeks 1890. De toren, overblijfsel van de Sint-Willebrordkerk, wordt sinds 1817 voor kustverlichting gebruikt. Eerst waren argandse lampen in gebruik. Daarna kwam tot 1907 een petroleumverlichting. Men heeft geen halve maatregelen genomen toen men in 1458 de oude kerk en de toren moest afbreken om zover oostwaarts vanaf de kust te herbouwen. Het heeft enkele eeuwen geduurd voordat de bebouwing de toren bereikte.

'uurloren. 1tJestkapell~

2. De vuurtoren omstreeks 1910 met de ijzeren bovenbouw, waarin een ingenieus lenzenstelsel het elektrisch draailicht versterkt. Het gebouw links was destijds marechausseekazerne en werd omstreeks 1902 gebouwd. Daarnaast is de winkel van bakker Herman. Dit gedeelte van de Zuidstraat heette vroeger het Zuidkerkepad. In dejaren 1924 tot en met 1932 werd de toren grondig gerestaureerd, zodat deze thans een veel fraaier aanzien heeft.

3. De Zuidstraat met op de voorgrond het gedeelte dat ook weI Markt genoemd werd. Op de achtergrond de vuurtoren met daarnaast het torentje van de hervormde kerk. Rechts het stadhuis en de open bare lagere school met daartussen de voormalige tuinmanswoning van de ambachtsheer. Links cafe "De Valk" en "Het Koffiehuis".

4. De voorgeve1 van de hervormde kerk. Deze kerk werd gebouwd in 1834 ter vervanging van de in 1831 afgebrande Willebrordkerk. Negen jaar later werd er een orgel in geplaatst. Dominee Jacob Binneweg was toen predikant.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek