Wierden in oude ansichten deel 2

Wierden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Wierden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2788-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wierden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het eerste deeltje van "Wierden in oude ansichten" heeft zo'n warm onthaal bij de Wierdense bevolking gekregen dat een tweede deeltje niet uit kon blijven. We waren dan ook blij met het verzoek dit boekje te verzorgen. "Wierden in oude ansichten" was niet alleen bij de ouderen welkom, maar ook bij vele jongereno Vooral nu de regionale en lokale geschiedenis de laatste tijd meer aandacht heeft gekregen, is de serie "in oude ansichten" een belangrijke informatiebron geworden voor klein en groot en hoort thuis in de boekenverzameling van iedereen die de historie een warm hart toedraagt.

Aan onze oproep om oude prentbriefkaarten en foto's voor dit boekwerkje beschikbaar te stellen werd meer dan voldaan. Uit particuliere verzamelingen en uit de collecties van de Historische Kring "Vriezenveen en Omstreken", waarvan ook vele leden in Wierden woonachtig zijn, konden we een ruime keuze maken. Ook werd ons veel documentatiemateriaal ter hand gesteld, waaruit we ruimschoots konden putten.

We zouden dit fotoboekje "Wandelingen door oudWierden en haar omgeving" kunnen noemen. We willen, evenals Harm Boom, een neef van de bekende Drentse assessor, in 1846 en de auteur W.G.A.J. Raring in 1890 dat deden, een wandeling door de gemeente Wierden maken. Als er een vergelijking wordt gemaakt met het heden dan zult u zien hoeveel

van het oude is verdwenen. Karakteristieke boerderijen en riante herenhuizen werden opgeruimd of zo onherkenbaar verminkt door verbouwingen dat ze het oog niet meer boeien. Tot onze grote vreugde mocht worden geconstateerd dat enige fraaie boerderijen en een enkel herenhuis in oude luister zijn hersteld. Menigeen zal na inzage van dit boekje met weemoed terugzien op al datgeen wat voorbijging, maar laten we ook dankbaar vaststellen dat er in de laatste decennia veel in positieve zin is veranderd.

Volgens de reisbeschrijvingen van Harm Boom, bereikte hij de grens van de gemeente Wierden via de oude ophaalbrug over de Regge. Zijn tocht gaat "over de hobbelige keien", hetgeen hij als een "geduchte marteling" ervaart, waardoor het dorp Wierden door hem wordt afgeschilderd als een "uitmuntend akelig dorp". Zou deze reiziger zich echter minder blind gestaard hebben op de slechte wegen van die tijd en meer oog gehad hebben voor de fraaie flora en fauna, die bijvoorbeeld het Westerveen en de buurtschappen bieden, dan lOU zijn indruk geheel anders zijn geweest.

Het was in het jaar 1890 dat een zekere heer W.G.A.J. Raring een tocht maakte door Overijssel. Volgens zijn reisbeschrijving "Beschrijving van Overijssel en wan delingen door die provincie", uitgegeven door W. Hilarius Wzn. te. Almelo, bereikte hij via het Hoge Hexel de gemeente Wierden. Nadat hij een bezoek aan

Vriezenveen heeft gebracht, schrijft hij: Of we willen of niet, we moeten den weg, dien we gekomen zijn, nog eens afleggen; ons reisplan brengt dit mee. Een oogenblik gerust en dan weer moedig den terugtocht aangenomen! Aan ons punt van uitgang teruggekomen, gaan we de brug over, die hier over 't kanaal ligt, om den weg te volgen, die van hier naar Den Ham en Ommen leidt, welke ons weldra in de gemeente Wierden brengt, Door de buurtschap Hoogeheksel, een zeer gepaste naam, wegens de hoogte van den bodem, bereiken wij door eene streek, die weinig merkwaardigs oplevert, in 1!6 uur 't dorp Wierden. 't Ziet er net en welvarend uit, hoewel de mindere regelmatigheid van aanleg ons zegt, dat Wierden een Twentsch dorp is. Maandelijks worden hier druk bezochte veemarkten gehouden; vooral de Mei- en St. Maartensmarkten trekken bezoekers uit zeer wijden om trek. Toen wij te Nijverdal waren, zagen wij de Stoombleekerij, die op 't gebied der gemeente Wierden staat. Even buiten 't dorp, aan den weg naar Almelo, staat de Stoombontweverij: "Sophia, Koningin der Nederlanden ", Een klein deel der gemeente hebben we nu gezien. Toch wel zoo veel, om op te merken, dat landbouw het hoofdbedrijf der bewoners is. Wij vinden wellicht spoedig nog wel gelegenheid met andere deelen der gemeente kennis te maken. Dan zullen wii zien, dat in deze gemeente veel verscheidenheid van bodem bestaat. Behalve hooge,

meest schrale gronden, vindt men ten westen van 't dorp, veengrond, waaruit de gemeente van brandstof voorzien wordt. Eene lage streek, circa 3 uur lang en 2 uur breed, strekt zich langs de Regge uit. Deze gronden, die uit weiland bestaan, staan, door den gebrekkigen waterafvoer op de Regge, herhaaldelijk aan overstroomingen bloot, wat den landlieden, vooral in den zomer, zeer ongelegen komt, en dikwijls groote schade veroorzaakt, Het waterschap "de Regge", nog niet lang geleden opgericht, zal trachten aan dezen ellendigen toestand een einde te maken. Van onze gewoonte om te wandelen, willen wij nu eens afwijken. Te Wierden nemen wij plaats in den trein, die ons in enkele minuten brengt in het nijvere, bloeiende Almelo. Tot zover de reisbeschrijving van de heer W.G.A.J. Raring uit 1890.

Vanwege de beperkte ruimte die we kregen toegewezen, is het hier niet de plaats om uitvoerig stil te staan bij het Wierdense verleden. Hopelijk zuilen de "praatjes bij de plaatjes" de nodige aanvullingen geven. De beelden uit het verleden spreken overigens hun eigen taal.

Wij hopen dat de oude ansichten en foto's fijne herinneringen bij u zuilen oproepen en dat het boekwerkje een nuttige dienst zal kunnen bewijzen aan allen die aan onze rijke historie voort willen bouwen.

1. "Wandelingen door oud-Wierden en haar omgeving" hebben we in onze inleiding dit fotoboekje genoemd. Zoals in 1846 Harm Boom en in 1890 de reiziger W.G.A.J. Raring, hoofd ener school te Tubbergen, Wierden en haar omgeving te voet doorkruisten, willen we zoveel rnogelijk dezelfde wandeling maken, maar ons dan niet aileen beperken tot de in deze gemeente liggende dorpen Wierden en Enter, doch ook sommige buurtschappen bezoeken. Dit gezicht op Wierden maakt ons duidelijk dat Raring gelijk had to en hij schreef dat landbouw het hoofdbedrijf van de bewoners is. Toch heeft de industrie hier ook een belangrijk woordje meegesproken en dat doet zij nog.

2. We vangen onze wandeling aan in het centrum van Wierden, het Burgemeester J.e. van den Bergp1ein, van waaruit men alle richtingen uit kan, namelijk naar Rijssen, A1me10, Nijverda1 en Vriezenveen. Op deze ansicht ziet u het centrum van Wierden met rechts de onder Monumentenzorg va11ende woning van de familie P1aggemars. Links daarvan de hervormde kerk, die in 1928 werd vernieuwd.

3. In 1928 werd de oude hervormde kerk bijna geheel afgebroken en verrees dit fraaie bedehuis. De oude toren bleef echter behouden. In deze toren bevindt zich een luidklok, die in 1495 door Gherhardus de Wou werd gegoten. Over deze klok he eft de bekende Kampense historicus dr. C.N. Fehrmann uitvoerig geschreven.

4. Vanaf het centrum gaan we eerst richting A1me10 en vinden links, tussen het geboomte verscholen, de hervormde pastorie, aan de Almelosestraat. In deze pastorie hebben vele bekende Wierdense predikanten gewoond, zoals de dominees Van Asch, K. van de Pol, W. van Lokhorst en H. Talsma. De pastorie werd in 1962 afgebroken.en vervangen door een nieuw domineeshuis.

5. Verder in de richting Almelo gaande, zien we aan de rechterkant onder andere de vroegere garage van Sally Lindeman met woonhuis. In de daarnaast gelegen huizen woont onder anderen de oud-gemeentesecretaris G. Schipper. Op de achtergrond zien we de schoorsteenpijp van de firma Ten Bos, "Koningin Sophie der Nederlanden", eerder de firma Jannink. In 1958 werd de fabriek gesloten en nadat zij enige jaren had leeg gestaan werd zij na verbouwing later geexploiteerd als radiatorenfabriek (VEHA). Thans is in het fabriekspand Benraad Wierden b.v, ondergebracht.

6. Links zien we de voormalige ambtswoning van de vroegere burgemeester mr. B.D. Maa1drink, die in de oorlogsjaren (1942) werd benoemd tot eerste burger van de gemeente Wierden. Hij stond bekend als een uitstekend voge1kenner. De Twentse fauna was hem zeer lief. In zijn artike1 "Twente1and - vogelland", dat verscheen in het jaarboek Twente 1973, gaf hij de Twentenaren tot slot een wijze raad mee, namelijk: "Laten wij zorgen, dat Twente "vogelland" blijft."

7. Op deze "groetenkaart" staan twee fraaie afbeeldingen uit het oude Wierden. De onderste foto past precies op onze toeht in de riehting Almelo. U ziet hier het houten bruggetje in de weg Wierden-Almelo over de Aa nabij de fabriek van de firma Ten Bos, "Koningin Sophie der Nederlanden". In dit riviertje werd destijds veel vis gevangen, zodat men er dikwijls vele hengelaars kon aantreffen.

Op de bovenste foto ziet u links het voormalige postkantoor met beheerder Van der Kolk in gesprek met postbode Bos; reehts is een gedeelte van het vroegere gemeentehuis te zien.

8. Halverwege Wierden-Almelo zag men vroeger het bekende wegrestaurant "De Mosterdpot"aan de Alme1osestraat .. Jaren1ang werd hier een "tapnering" gedreven. Het was een geliefde pleisterplaats voor rondtrekkende marskramers en ander volk. "De Mosterdpot", met schuur en 1anderijen, werd in oktober 1977 door de gemeenteraad van Wierden aangekocht ten behoeve van de aan1eg van de aan- en afvoerwegen van het kruispunt in de Alme1osestraat, dat de naam "De Mosterdpot" verder de toekomst in zal dragen. Het is dan opnieuw de naam van de.streek en minder de naam van het thans verdwenen cafe-restaurant. De 1aatstebewoonstervan "De Mosterdpot" was mevrouw Versteegh.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek