Wieringermeer in beeld

Wieringermeer in beeld

Auteur
:   A.C.M. Geers en H. Langereis
Gemeente
:   Wieringermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3438-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wieringermeer in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Wieringermeer in beeld

A.CM. Geers en H. Langereis

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN10: 90 288 3438 9 ISBNI3: 978 90 288 3438 5

© 1986 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2008 Reproductie van de derde druk uit 2001

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

INLEIDING

Omstreeks het begin van de jaartelling was er in deze omgeving veelland. De Zuiderzee bestond nog niet. Door stijging van de zeespiegel kwam het water van de Noordzee steeds meer opdringen. Als gevolg van hevige stormen en vloeden waarvan die in 1170 en 1395 het meest berucht waren, is een heel gebied steeds verder weggeslagen. Door het opwerpen van dijken en wallen kon men het water niet afdoende keren, maar met de ontwikkeling van de techniek kreeg men meer mogelijkheden om het water terug te dringen. Na de drooglegging van onder andere de Purmer en de Heer Hugowaard werden in 1667 plannen gemaakt om een deel van de Zuiderzee en zelfs de Waddenzee droog te maken.

Na meer dan twee eeuwen discussieren werd het plan van if. Comelis Lely bij de wet van 14 juni 1918 aangenomen. Met man en macht werd de uitvoering van het werk ter hand genomen. Op 29 juli 1929 kwam de dijk van Medemblik naar Wieringen gereed, maar if. Lely mocht dit helaas niet meer aanschouwen want op 22 januari 1929 overleed hij inzijn kantoor in Amsterdam. Op lOfebruari 1930werd het gemaal Lely in werking gesteld en samen met het gemaal Leemans werd de polder droog gemalen.

Veel randbewoners gingen vaak op de Westfriese zeedijk

kijken naar het zakken van het water en zagen na enige tijd de reeds gegraven kanalen en de kreken in zicht komen. Dat waren momenten om nooit te vergeten. Op 21 augustus 1930 was een waterpeil van vijf meter min A.P. bereikt en werd de polder geacht droog te zijn. Het in cultuur brengen en de sociaal economische opbouw van de polder werden opgedragen aan de Wieringermeerdirectie.

Men begon met het maken van paden van gewalst slakkenzand, vaste ponten en zelfbedieningsvletjes werden bij de kanalen aangebracht en er werden keten voor de arbeiders zoals bij Sluis I gebouwd.

In de jaren dertig was er grote werkloosheid, dus veel arbeiders probeerden in de polder werk te krijgen. Vanuit heel Nederland trokken de werkers naar de Wieringermeer. Zo was er een inwoner van Amsterdam, die met de trein naar Medemblik ging. Vandaar liep hij door de modder van de nieuwe dijk helemaal naar de Oude Zeug om te proberen werk te krijgen, hetgeen hem ook lukte.

In korte tijd werd Slootdorp gebouwd. Ondertussen was de strenge selectie van de landarbeiders begonnen. Niet alleen werd gekeken naar de bekwaamheden van de man, maar bij gehuwden werd ook door een landbouwhuishoudkundige het gezin bezocht om een eerste indruk te krijgen

van de kwaliteiten van de huisvrouw met be trekking tot haar netheid enzovoorts,

Reeds op 5 september 1931 werden de eerste tien woningen in Siootdorp bewoond. Het noodschooltje werd op 1 november 1931 door mejuffrouw Van Harlingen in gebruik genomen. Slootdorp werd steeds groter, een jaar later vestigden de eerste inwoners zich in Middenmeer, in 1935 werd Wieringerwerf gebouwd en ieder jaar werden er nieuwe boerderijen betrokken. In de dorpen werden kerken, scholen, winkels en gymnastiekgebouwen gebouwd. Bij de dorpen werden bosjes aangelegd en er kwam een beplanting langs de polderwegen en rond de boerderijen. De Wieringermeer werd steeds mooier, vooral in de zorner, totdat tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 17 april 1945, 's middags om twaalf uur, de Duitsers de polderdijk lieten exploderen. Miljoenen kubieke meters water stroomden de polder binnen door een gat in de dijk van 150 meter lengte en 30 meter diepte en een gat van 200 meter lengte en 23 meter diep. Gelukkig wist de bevolking te evacueren.

Toen na enkele dagen ook nog een storm opstak, verdwenen er al verschillende gebouwen in de golven en in de

maanden daarna ging het afbraakproces door. Al op 25 juni 1945 begon men met het herstel van de dijk en op 10 december 1945 viel de polder voor de tweede maal droog. De aanblik was vreselijk. Nagenoeg alles was vernield. Met grote voortvarendheid werd het puin geruimd en begon de wederopbouw.

Het devies van de Maaier .Hier werd een toekomst geboren, bouwt voort" werd terdege ter harte genomen en een ieder kan hiervan getuige zijn. In de loop van enkele jaren werd alles herbouwd, de dorpen werden groter dan tevoren, er kwamen meer scholen en andere voorzieningen. Er werd zelfs een vierde dorp, Kreileroord, gebouwd.

De geschiedenis van de Wieringermeer is vooral voor de pioniers "hun" leven. Gekomen van aile windstreken, hebben zij hier een hechte gemeenschap opgebouwd, met voor ieder een eigen geschiedenis. Het lOU zeer interessant zijn al deze belevenissen, die nooit meer voorkomen, van een ieder van hen te kunnen vernemen. De tastbare bewijzen in de vorm van foto's zijn bij velen met de inundatie verloren gegaan. Gaan met de oude pioniers ook aile verhalen ten grave? We hopen van niet.

1. Op de dijk van de bouwput van het gemaal Lely nabij Medemblik werden de dienstwoningen voor de hoofdmachinist en de machinisten gebouwd. Op de achtergrond zien we de nieuwe dijk van Medemblik naar Wieringen met aan weerszijden water.

MLDE SLIK BRUGGE BOUW DE WIERINGERM>=e~P()I..DFR

2. Dit is de brug in de Medemblikkerweg dichtbij Medemblik. Het geheel is nog niet klaar en er zijn ook nog geen op- en afritten gemaakt, Tussen de peilers kunt u de dienstwoningen en het gemaal Lely zien.

3. Varende op de Zuiderzee, die vaak heel onstuimig en dan ook weer rimpelig stil kon zijn, had men dit uitzicht op Medemblik. De keien moesten de golfslag breken. Bij storm beukte het water hoog tegen de dijk.

4. Toen de Wieringermeer was drooggevallen werd, zodra dit maar even mogelijk werd geacht, alles met graan en koolzaad ingezaaid. Hier het graan in hokken, om te drogen voordat het binnen gehaald kon worden, of op een grote stapel getast kon worden alwaar op de dorsmachine werd gewacht. Door de komst van de combine krijgt men zo'n landschap helaas niet meer te zien.

5. De bouwput in de Zuiderzee nabij Medemblik. In de put wordt het elektrisch gemaal Lely gebouwd. Zodra het gemaal met toebehoren gereed is, wordt de ringdam verwijderd en kan de Lely, wanneer de dijk van Medemblik naar Wieringen en de dijk om het Amstelmeer klaar zijn, beginnen met het leeg pompen van de Wieringertneer. Het gemaal krijgt drie pompen met een capaciteit van 400 m3 per pomp per minuut. Elke pomp wordt aangedreven door een elektromotor van 1000 pk.

6. Voor en tijdens het droogmalen van de Wieringermeer werden in volle zee de kanalen gegraven. Het droogvaJlende land vormde veel eilandjes. Er waren nog geen wegen en geen bruggen. Toch moest het land worden bewerkt. Over onverharde paden of soms schelpenpaden begaf men zich naar het volgende kanaal waar wei weer een pont was, zodat men zich over het kanaal kon trekken. Hier wordt gebruik gemaakt van een vroegere rivierpont om met het materiaal van het ene werkterrein naar het andere te varen. Het was overal behelpen en improviseren. Veel ouderen kijken nu terug op een avontuurJijke tijd, die af en toe zeer vermakelijk was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek