Winschoten in oude ansichten deel 2

Winschoten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. Schrage
Gemeente
:   Winschoten
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4492-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Winschoten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Winschoten.

39. Vanuit de Westerstraat gaan we via de Bosstraat naar het Bosplein en dan speciaal naar het gedeelte hetwelk voorheen Kastanjelaantje werd genoemd. Deze kaart werd op 10 februari 1915 (tijdens de Eerste Wereldoorlog dus) verstuurd door een militair, die op de kaart vermeldde dat hij behoorde tot het detachernent Winschoten. Links op de achtergrond de manege. Toen de foto werd gemaakt was het terrein links nog onbebouwd, want het pand voor de Raad van Arbeid, nu kantoor van de rijks belastingen, lOU pas in 1920 worden gebouwd. Dat terrein was reeds in 1830 egaal gemaakt en bood als zodanig ruimte voor het houden van markten (vandaar de naam Marktkamp), feesten en andere activiteiten. Zelfs deed het terrein enige tijd dienst als voetbalveld.

WINSOBo'rEN.

. Boschsingel, - .

40. We blijven nog even op het Bosplein en zo omstreeks 1910 zullen we de gebouwen iets nader bekijken. De woning rechts, welke er thans ook nog staat, werd gebouwd als herenhuis door de gemeente Winschoten en wei als huurwoning voor "middenstanders en ambtenaren", Rechts naast de voordeur is een bordje ingemetseld, hetwelk niet op de foto is te zien, waarop de letters S.P.Q.W. zijn aangebracht. Dit betekent Senatus Populus Quo Winschotanum en dit betekent dan weer dat de woning tot stand is gekomen door en eigendom is van de overheid en het volk van Winschoten. Deze vier letters zijn ook aangebracht in het balkon van het gemeentehuis. Links zien we de reeds genoemde manege, welke ruimte moest maken in het centrum en moest verhuizen naar het terrein van de gemeentelijke waterleiding aan de Watertorenstraat.

41. Vanaf het Bosplein lopen we de Bosstraat in en stoppen op de plaats waar nu ongeveer het N.V.V.-gebouw staat om daar eens rond te kijken. Rechts zien we de joodse synagoge, waar het op de zaterdag, de sabbath, waarschijnlijk zeer druk is geweest, want Winschoten behoorde tot de steden, waar verhoudingsgewijs bijna de meeste joden woonden. In 1860 behoorde zelfs tien pro cent van de Winschoter bevolking tot de joden. Na het geweld van de Tweede Wereldoorlog was hun aantal aanzienlijk geslonken. Thans is in het gebouw een jeugdcentrum gevestigd. Aan het eind van de straat zien we het torentje van bakkerij Israel, waar thans de zaak van de firma Dresselhuis is gevestigd. Ret hoge huis links is van het aannemingsbedrijf Heikens, De vroegere naam van de Bosstraat is de Oude Weg, in tegenstelling tot de Stationsstraat, die de Nieuwe Weg werd genoemd.

Boschstraat '1 (l"). r

'¥Y rnocbotcn,

~

iJ~J

42. De fotograaf is iets verder in de richting van de Venne gelopen, waarbij hij dan ook over een aantal jaren is heen gestapt. Op de hoek van de Wilhelminastraat (thans Vissersdijk) vinden we de theepakkerij en koffiebranderij van de firma O. de Wiljes, welke we reeds aan de Binnen Venne zagen. Aan de andere kant van de Wilhelminastraat zien we het pand waarin laatstelijk de heer Horstman zijn meubelzaak dreef. Dit pand ging in 1977 door brand verloren. Naast het perceel van de genoemde bakker Israel zien we reeds de winkel welke thans toebehoort aan de firma Roben, maar die bij velen beter bekend is als het snoepwinkeltje van Meis. In het derde huis van links had de heer Verheek reeds een firma voor centrale verwarming.

Boschstraat. Winschoten

43. Om de serie van de Bosstraat comp1eet te maken, thans nog een kiekje genomen vanaf de Venne. De spoorlijn is van de tram, die na enige prob1emen in de gemeenteraad en met de betreffende ondernemer toch was ge1egd over de reeds genoemde Binnen Venne, nadat deze was gedempt. De tram kon dus door de Bosstraat over het Bosplein naar het station toe. De heer J. van Dijk had met zijn hondekar ook niet kunnen weten dat in de jaren zeventig van de eeuw waarin hij 1eefde de hondekar abso1uut niet meer in het straatbee1d zou voorkomen. Ret derde huis links was eigendom van de reeds bij foto 4 genoemde firma Wildeman. Tot 1978 was op die p1aats het expeditiebedrijf van de firma Wildeman gevestigd onder de naam "Stad Winschoten". Een cafe met die naam staat er thans nog.

7isschersdijk, Winschoten.

44. We lopen nu weer de Bosstraat in en gaan bij de Wilhelminastraat linksaf. We komen dan bij de Vissersdijk en we draaien ons even om, zodat we bovenstaande foto kunnen bekijken. De grote doorbraak in 1967 heeft veel vernield in Winschoten en daarbij is ook dit mooie perceel, hetwelk laatstelijk in gebruik was bij rijwielgroothandelaar Epi Kuiper. Dit pand stond in de huidige situatie ongeveer op de parkeerplaats achter de Vendet in een ongeveer rechte hoek met de nog bestaande woning van de heer Veldhuyzen van Zanten. De meest linkse woning op de kaart was ten tijde van de opnarne de meubel- en stoffeerzaak van de firma Smid.

45. We lopen verder de Vissersdijk op, dus in de huidige situatie zuidelijk langs Vendet, en dan zo verder naar het stukje tussen Torenstraat en Venne dat ook nu nog Vissersdijk heet. De Venne hield tot de grote doorbaak op op de plaats waar nu ongeveer de stoplichten zijn. Ret pand links op de foto zou nu ongeveer middenop de Venne staan. Ret nieuwe kantoorgebouw (1915) waarin nu de Algemene Bank Nederland is gevestigd staat er nog niet. Op diezelfde plaats stond wel al het bankgebouw van de heren Schortinghuis en Stikker, welke bank later zou opgaan in de Groningerbank.

6asterstraat, Winscholen.

46. Na ons uitstapje naar het andere einde van de Vissersdijk lopen we weer terug en gaan dan aan het eind linksaf, waar dan omstreeks 1919 dit beeld valt te zien. Rechts zien we het hotel Dommering, dat in 1899 werd gebouwd als de opvolger van het hotel "Schoongezicht" en to en werd omgedoopt in "De Harmonie". Tot en met 1964 zetelden hier het hypotheekkantoor en het kadaster. De grote, witte woning op de achtergrond, waarin tegenwoordig dokterspraktijken zijn gevestigd, is vandaag de dag vanaf de Vissersdijk niet meer te zien, omdat daar het huidige belastingkantoor voor is gebouwd. De kaart vermeldt als opschrift Gastestraat en of dit een tegemoetkoming is voor de hotelgasten weet ik niet, maar wel weet ik dat de officiele naam nooit Gastestraat is geweest, maar altijd Garstestraat.

WINSCHOTEN,

47. We lopen een aanta1 passen verder en een negenta1jaren terug en kijken weer naar de Garstestraat. Weinig huizen die worden getoond kan men nu nog terugvinden. Rechts zien we weer de Marktkamp, waar ze1fs de bij de vorige foto genoemde dokterspraktijken nog niet zijn gebouwd. De huizen helernaal op de achtergrond horen bij de in 1883 gebouwde Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting. Het gedeelte links op de foto werd, onder andere op het kadaster, aangeduid als "Tusschenwegen" en wel vanaf de apotheek tot het gebouw van de afdeling loonbe1asting (voormalige Raiffeisenbank), waar vroeger de heer M. van der Veen zijn zaak dreef. Hij verhuurde onder andere fietsen.

)tatiGnsweg en G,arstestraat

WinsehGten

48. Doorlopend komen we aan het einde van de Garstestraat op de driesprong met Steringa Kuiperweg en Stationsweg. Van Garstestraat en Stationsweg ziet u hier een foto. Velen zullen dit plekje onmiddellijk herkennen als de plaats waar de heer P. de Heer vaak met zijn ijswagentje stond. De foto is echter van een oudere datum, namelijk van ongeveer 1905. Links zien we het grote huis van de heer dr. S. Braak, die leraar aan het gymnasium was. Dit huis herbergt thans (nog) het kindertehuis "Zonnegloren". Het stukje groen op de voorgrond heeft reeds lang het veld moeten ruimen voor de verbreding van de Steringa Kuiperweg. Om nog even te illustreren hoe gemakkelijk de post vroeger was, zij nog vermeld dat de kaart is geadresseerd aan de "Meesterschoenmaker te Werversoof", dus zonder nader adres of postcode.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek