Winschoten in oude ansichten deel 2

Winschoten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. Schrage
Gemeente
:   Winschoten
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4492-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Winschoten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Winschoten

Blijtiamsterstraat.

59. We zijn nu weer in de richting van het spoor gelopen en stoppen voorbij de Paul Krugerstraat am in de richting van het centrum een andere foto van de Blijhamsterstraat te maken. Gelukkig zijn de panden aan de ingang van de Paul Krugerstraat voor het nageslacht bewaard gebleven. Rechts van de Paul Krugerstraat zien we dan het huis van dr. AE. Wartena, die van 1917 tot 1936 rector van het gymnasium was. Wat niet bewaard is geb1even is het derde huis links op de foto. Dit karakteristieke achttiende-eeuwse huis, waarin omstreeks de tijd dat deze foto werd gemaakt de heer mr. D.H. Bas woonde, werd in 1957 afgebroken. Tussen de bomen, rechts, onderscheiden we nag net het grate huis dat rechter Cannegieter voor zich heeft laten bouwen.

60. AI sedert onheuglijke tijden stond aan het eind van de Blijhamsterstraat het hotel "Vrijheid", dat nu werkelijk het eind van de straat vormt, maar waar vroeger nog een boerderij naast heeft gestaan. Eigenlijk zou de achterkant van deze foto ook moeten worden afgedrukt, want het is een in 1933 aan notaris Offerhaus gepresenteerde rekening. Diegenen die vanuit Blijham kwamen von den hier een ideaal rustpunt. Uit de zijramen van het hotel keek men op de kantoren van de Stoomtram Maatschappij Oostelijk Groningen en met die maatschappij in de buurt zal het hotel het ook wel niet slecht hebben gehad. Het hotel behoort, sam en met nog een paar panden in Winschoten, tot de eerste huizen met een tweede verdieping zonder schuine wanden.

Blijhamsterstraat

Winschoten

61. We draaien ons bij het hotel nog even om, zodat we een laatste indruk kunnen krijgen van deze zo historierijke straat. De foto werd ongeveer in 1917 gemaakt. We kijken nog even naar de "Vrijheid". Het stucwerk rond de ramen en de kronen erboven, waamaar u thans tevergeefs zult zoeken, werden omstreeks de eeuwwisseling aangebracht. Links zien we de eenverdiepinghuizen, waarvan de meeste er nog staan. Hier was reeds de zaakwaarnemerfadministrateur P.D. Bodeker gevestigd, die sinds 1901 in Winschoten is gevestigd. De makelaardij van dezelfde naam is thans gevestigd in het voormalig gebouw van de Amrobank aan de Langestraat.

62. Ik wil nu nog graag een aantal foto's aan het gehee1 toevoegen, welke ik niet in mijn wandeling heb ingepast en zo gaan we eerst naar de Johan Modastraat. We staan op de driesprong met de Dr. D. Bosstraat en bekijken de voormalige bibliotheek. Hoewe1 deze foto door de tijd van de opname (ongeveer 1935) eigenlijk niet in dit boekje hoort, wil ik hem u toch niet onthouden. De open bare 1eeszaa1 en boekerij - zoa1s het officiee1 heette - werd in 1933 op initiatief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen gebouwd naar een ontwerp van D. Bolhuis. Reeds op 3 mei 1926 werd door het Nutsbestuur een vergadering gehouden, waarin de oprichting van een bibliotheek aan de orde kwam. In 1978 was de nieuwe bibliotheek gereed en kon dit pand worden ontruimd.

63. Nu we toch in de Johan Modastraat zijn, kunnen we meteen even het reeds genoemde gebouw van de H.B.S. bekijken, Toen in 1878 de wet op het hoger onderwijs in werking trad, zou het gymnasium in Winschoten moe ten verdwijnen, omdat het niet aan de in de nieuwe wet gestelde eisen voldeed. Toch zag men kans het gymnasium voor Winschoten te behouden en zelfs een jaar later verkreeg men toesternming om een H.B.S. te bouwen. Deze werd gebouwd op een gedeelte van het terrein van de kostschool van de heer Van Valkenburg. Door velen werd het gebouw "Tichelwerk" genoemd, hetgeen waarschijnlijk geen compliment was.

Vinschoten Hoeger burgerschool

t

(

I I

/

wmSrHOTEn.

64. Van de ene school gaan we naar de andere. Deze staat op een zeer oude p1ek van onze stad, namelijk aan het eind van het Engeland, de huidige Enge1selaan, over welke straat men in veel vroeger tijd waarschijnlijk is gelopen naar het bastion "Coningsmarck" van de Winschoter vestingswal, welke ongeveer ter hoogte van het huidige percee1 Oranjestraat 2 was gelegen. De hier getoonde school werd in 1911 gebouwd voor uitgebreid lager onderwijs (ulo). Toen in 1924 het gebouw moest worden ontruimd voor de rijkskweekschoo1 voor onderwijzers, was de heer E.J. Boltjes hoofd van de ulo-school, naar wie een 1atere u1o-schoo1 (thans mayo) aan de Hortensiastraat werd genoemd. Later was het gebouw nog in gebruik bij de Professor V1iegenhardschool, die is verhuisd naar het Bovenburen.

Oranjestraat, Winschoten

65. We lopen nu om de school heen om de aan de andere zijde gelegen Oranjestraat te bekijken. De foto werd rond 1927 in opdracht van de heer Polack gemaakt. Tien jaar eerder waren er aan de noordzijde van de straat (links op de foto) in opdracht van de gemeente Winschoten reeds vier huurwoningen gebouwd. Hiertoe had de gemeente gebruik gemaakt van de subsidies voor de opbouw, afkomstig van het Nationaal Steun Comite. In 1918 zijn twaalf woningen aan de andere kant van de straat gereedgekomen, die ook in dat jaar door de gemeente al konden worden verhuurd. In die tijd kwamen vele woningen in Winschoten tot stand onder het toeziend oog van stadsarchitect Bolhuis.

66. We gaan nu naar de Beertsterweg en daar zien we tegenover de Oosterhaven de prachtige villa van de familie Post. De woning staat v1ak bij een brug, welke bij velen bekend is a1s de "Posttille". Ret woord til of tille is van oudsher een Gronings woord, dat oorspronkelijk "houten brug" betekende. De brug voor de Kleine Bosstraat naar de Bosstraat werd in het begin van de vorige eeuw ook Posttille genoemd, naar een voorvader van de heer Post, van wie we hier de woning zien, die op de hoek Bosstraat/Venne een tuin had. De woning op bovenstaande foto is gebouwd in 1914 en werd op 14 april 1945 door de terugtrekkende Duitsers in brand gestoken.

Winschoten. Wilhelminasingel.

67. We zijn nu over de brug gelopen en bekijken dit schilderachtige plekje aan de Wilhelminasingel. De foto is genom en in de richting van het spoor, ter hoogte van de huidige Julianastraat. We zien weer de tram rails van de Stoomtram Maatschappij Oostelijk Groningen. De wissel op de voorgrond moest door de machinist zelf worden bediend. Links op de foto zien we de woning van de heer Kriegsman, die een verkooplokaal had. Het rangeerterrein dateert van 1914. Gelukkig heeft men bij het veranderen van tramvervoer in busvervoer de rails laten liggen en de locomotieven en wagons behouden, want nu kon men er in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog weer gebruik van maken. De autobussen waren to en door de bezetter gevorderd.

station O. 6. Winscholen

68. We lopen iets verder door en houden na ongeveer honderd meter weer halt. Naast de huidige Wilhelminaflat staat nog altijd het hier getoonde gebouw, hetwe1k tot voor kort in gebruik was a1s muziekschool. Tot 1962 herbergde dit pand echter het station van de reeds genoemde stoomtramwegrnaatschappij, waarvoor het in 1922 was gebouwd. De trammaatschappij, afgekort tot O.G., was bij de meesten het best bekend onder de naam ,,01 Grait", welke naam door de bevo1king ook aan de tram zelf werd gegeven. De tram kon rijden tot aan de tramhaven, waar de goederen konden worden overge1aden. Voor het goederenvervoer is deze tram dan ook zeer belangrijk geweest, voora1 omdat men ook dieht bij het station van de spoorwegen was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek