Wognum in oude ansichten deel 1

Wognum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.P.M. Groot
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4327-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wognum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met dit boekje, voorzien van oude prentbriefkaarten en fete's met een korte begeleidende beschrijving, willen wij trachten, W ognum zoals het vroeger was weer levendig te rna ken bij hen die het kenden, en te laten zien hoe hun huidige woonplaats er vroeger uitzag aan hen die hier kwamenwonen. Wantinde korte tijd van een goede halve eeuw, heeft de gemeente W ognum een gedaanteverwisseling ondergaan, z6 groot, dat degenen die het nu sleehts korte tijd kennen, zich niet meer voor kunnen stellen hoe het hier vroeger was. De drukte, de bedrijvigheid, het verkeer en vertier en de werkgelegenheid van nu, waren vroeger hier niet aanwezig, wat op deze kaarten duidelijk merkbaar is. De W ognumse mensen leefden toen hier een totaal ander leven, vol rust, eenvoud, sfeer, tradities, onderlinge belangstellingen kennis, roddelpraatjes en medeleven. Iedereen kende iedereen en wist nog meer van hem, dan de persoon in kwestie van zichzelf, Er was geen waterleiding, gas, riolering of elektriciteit, bijna geen verharde wegen (dus modderpaden in voor- en najaar) en geen snelverkeer. Er heerste hier een soort volmaakte rust welke d uidelijk op de kaarten aanwezig is.

W ognum, dat zich vele honderden heetaren uitstrekt benoorden Room, is vanouds een typiseh boerendorp. De bewoners waren door de eeuwen heen boeren. Zo ver het

oog reikte, zag men er de grazige weiden, die in de zomer werden gestoffeerd door het glanzende vee. De landhonger heeft ook hier de noodzaak gebraeht van een meer intensieve eultuur en allengs hebben tuinbouw en vooral de fruitteelt de overhand gekregen, waarmede het dorpsaspect een grondige wijziging heeft ondergaan.

Voor "Wognum in oude ansichten" is als volgorde een toeht door het dorp genomen, de plek waar eertijds bijna elke feeststoet of optoeht begon, de molen, op de grens met Nibbixwoud, via de Oosteinderweg, Raadhuisstraat, Kerkstraat, Westeinderweg in de riehting Wadway, en waar n odig verlaten wij de weg links of reehts.

Wognum is na de Tweede Wereldoorlog tereeht gekomen in de stroomversnelling des tijds, voortkomende uit de verdergaande industrialisering en de mechanisatie in de landbouw. Bovendien zal de gemeente in de komende jaren een steeds belangrijkere woonfunetie gaan vervullen voor de Randstad, met als gevolg een toenemende stroom woonf orensen.

Wij hopen, dat de bezitter van dit boekje veel vreugde mag beleven aan deze verzameling en dat hij bij het doorbladeren hiervan nog dikwijls de vreugde van .Jiet W ognum van toen" mag beleven.

I. Korenmo1en De Vriendschap (1931). Het moet rond 1892 zij n geweest, dat deze molen aan de straatweg stond.. op een laag voetstuk. Voor een betere windvang is de hier getoonde mo1en met een hoogte van bijna dertig meter, zo'n honderdvijftig meter naar achteren verplaatst. De loods bij de molen werd er in 1931 bijgebouwd. Op 8 juli 1968 is de molen bij winds til weer ingestort. Eigenaren waren respectievelijk K. Gootjes ende firma D. Commandeur.

2. Oostereinderweg. De oude boerderij van de familie D. Saal. met daarnaast het repetitielokaal van het wereldberoemde zangkoor "Jacob Kwast". Zeker de oudsten onder ons zullen zich nog weten te herinneren, dat in de beginperiode de repetities werdcn gehouden in de koestal van de directcur, in deze typisch Noordhollandse boerderij. Nog steeds leeft de herinnering aan de glorieuze dagen van weleer voort, toen Wognummer zangers hun triomfen vierden op de podia van vele wereldsteden.

3. Gemengd koor "Jacob Kwast" Wognum (1912). De geschiedenis vande Wognummer zangers kan hier niet in extenso worden verhaald. H et koor kwam later te staan onder de bezielende leiding van Willem Saal. In dezejaren van ongekende populariteit bleef de roem niet tot eigen land beperkt. In Brussel, Landen of Berlijn, men trok overvolle zalen. Het enthousiasme van het publiek was onbeschrijfelijk. Vermaarde critici putten zich uit in lof, zich afvragende, hoe eenvoudige boeren zoiets konden brengen.

4. Oosteinderweg (circa 1930). De kapitale boerderij van de familie C. Laan die op ongeveer tweehonderd meter afstand van de spoorwegovergang stond. De boerderij werd door de Duitsers in brand gestoken als represaillemaatregel op 14 maart 1945. Het vee mocht naar buiten worden gejaagd. Met het weinige lijfgoed, dat uit de reeds brandende boerderij mocht worden gehaald werd een onderduiker, door hem in 1akens te wikkelen, van een wisse dood gered.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek