Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3255-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

19. W olphaartsdijk heeft een tijd gehad dat er een wagenrnaker en een schaapherder tot de inwoners van dit dorp behoorden. Ook deze beroepen zijn uit het dorpsbeeld verdwenen. Boven zien we de wagenmakerij van Frederik Bebelaar die, samen met zijn vrouw Petronella Schippers, ons aankijkt voor de wagenmakerij. Deze foto werd in juli 1934 genomen. Onder: hier zien we de schaapherder Jan Verburg met zijn hond Kas, die de schapen trouw bewaakt. De opname dateert van juni 1932 en is genom en bij het zogenaamde "Landhuisje" op het Wolphaartsdijkse Veer. In dit dijkhuisje werd het gereedschap van de dijkwerkers opgeborgen.

Hoek Papeweg en Ned Herv Kerk,

WOLPHf1f1RTSDIJK,

20. Een oude opname van de Papeweg uit het begin van deze eeuw. Op deze foto staan de huizen nog in hun oude toestand. De heiningen links zijn uit het huidige straatbeeld verdwenen. Tussen de bomen zien we de hervormde kerk. Later, in 1930, was aan het einde van de Papeweg het beginpunt van de autobusdienst van de firma Eggebeen. De autobus van de firma zien we voor de benzinepomp klaar staan om de passagiers te vervoeren. De heer Eggebeen onderhield een busdienst op Middelburg, Your een re tourtje Wolphaartsdijk-Middelburg moest de passagier het luttele bedrag van een kwartje betalen. Links was de werkplaats van aannemer Den Herder. Een aantal iepebomen siert thans nog de dorpskern. De houten heining, reehts op de foto, is thans eehter uit het straatbeeld verdwenen.

21. Een tweetal vriendinnen uit Wolphaartsdijk heeft in 1917 een foto laten maken bij de fotograaf in Goes. Op de stoel zit Lena van Loa en naast haar staat Dina Pieternella Kale, de latere echtgenote van wethouder Adriaan van der Vliet. Dina Kale is in de rouw in verband met het overlijden van haar tante. Let op het kleine verschil van de Zuidbevelandse muts (de zogenaamde "kap"). Het gouden slot van de kralen ketting droeg men op de hals, zodat men dit niet op de foto ziet, maar ze hebben wel het slot als sluiting van het snoer.

22. Daar Wolphaartsdijk vroeger uitsluitend een agrarisch dorp was, bestond er indertijd ook in dit dorp een land- en tuinbouwschool, waar men zich kon voorbereiden op de werkzaamheden in deze branche. We zien hier een opname, genomen omstreeks 1920, van deze school. Op de achterste rij kijken ons aan, van links naar rechts: Kees Kaboord, Jacobus van Strien, Giljam Smallegange en Piet Kloet. Op de bank poseren: Dies Huissoon, David Lindenberg, meester K. van der Slikke, Piet Koeman en David Kloosterman.

23. In de jaren twintig bestond er in Wolphaartsdijk een bloeiend verenigingsleven. Van hervormde zijde yond dit voornamelijk plaats in de zogenaamde Leerkamer. Een van de takken daarvan was het jongenswerk van het Nederlands Jongelings Verbond met als plaatselijke afdeling de jongelingsvereniging "Dient den Heer" met als onderafdeling de knapenvereniging "TimotlH~us", waarbij vele jaren als leiders optraden Jac. van der Schaaf en D.N. Berkeveld. Tussen de oudsten en de jongsten ontstond ook nog de jongensclub .Wees een Zegen" waar de heren L. Kraak (godsdienstonderwijzer) en A. van Damme zich lang voor inzetten, in het begin ook bijgestaan door G. Slabbecoorn. Hier is deze laatste club op reis door Noord-Brabant, Op de bovenste rij poseren: L. Kraak, Henri Broyl, Adriaan van der Schraaf, Jaap Rijn, Willem Leijs en Willem van Oeveren. Op de middelste rij, zittend, kijken ons aan:

Piet de Leeuw, Geert van Loo, Jan van Waarde, Jan Schipper, Adriaan van Strien en Leen Viergever. Vervolgens het drietal Han van WeI, Jaap Kole en Kees Katsman. Vooraan liggen: Jan Sinke, Mas van de Kreeke en Piet den Herder. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de leider, L. (Leen) Kraak, nog bakkersknecht is geweest bij bakker M. Geluk en M. Zuidweg in Serooskerke op Walcheren, waar hij onlangs nog het Woord heeft bediend in de hervormde kerk.

/A WOLPHflflRTSDIJK.

24. Vroeger kon men Wolphaartsdijk per tram bereiken. Hier zien we het station Wolphaartsdijk met het lokaalspoor. Dit trammetje onderhield vanaf 1927 de verbinding met Goes en reed zo verder, aansluitend op de lijn die door de zogenaamde "Poel" liep. In de jaren 1926/1927 werd deze spoorlijn aangelegd, waarvan tijdens de Duitse bezetting een gedeelte is verwijderd. Een gedeelte in middenZuid-Beveland (in de volksmond spreekt men van "De Zak van Zuid-Bevcland") is nog aanwezig, In de zomer rijdt het stoomtrammetje voor de toeristen. Het stationsgebouwtje, dat later nog dienst heeft gedaan als aardappelbewaarplaats van de heer Flipse, is afgebroken. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat de latere C.H.U.-wethouder A. van der Vliet, die vijfendertig jaar deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van Wolphaartsdijk, nog heeft geholpen bij het aanieggen van de spoorlijn. Ook dit oude vertrouwde dorpsbeeld behoort tot het verleden en leeft aileen nog voort in de herinnering!

- '''-

25. Op het eind van de jaren twintig werd een grondige reconstructie van de Nieuwendijk, een stuk van de route van Wolphaartsdijk naar Goes, tot stand gebracht. Onder supervisie van de provinciale waterstaat, in de persoon van technisch ambtenaar 1. Pouwer uit Goes, werd dit werk uitgevoerd door het aannemersbedrijf Van der Linde te Kattendijke. Er was daarbij veel handwerk. Macadam, fijnere grint en grond werden meestal aangevoerd door "vrachtrijders", bijvoorbeeld F. Francke of J. van Waarde, terwijl deze materialen daarna met "schuierwagens" (zie foto) en ballastschop werden uitgespreid. Men ging er met een sproeiwagen en wals over en daarna werd een teerlaag aangebracht. Meestal was er een vaste ploeg van werkers. Op de foto zien we van links naar rechts: Bas de Leeuw (van 1906 tot 1944 provinciaal kantonnier), Arjaan Zuidijk, Piet Zuidijk, Ben Kole (van Kloctinge), walsmachinist Dorus en uitvoerder Jac. van der Linde.

26. Dit is een opname van de boerderij van landbouwer Tonnie Koert uit Wolphaartsdijk, gelegen aan de Zuiderlandseweg. Links zien we de kapitale boerenschuur, die in de loop der jaren is afgebroken. De woning staat er nog, al is die wei wat gemoderniseerd, vooral wat het interieur betreft. Thans woont daar zijn zoon, Jan Koert, die ook landbouwer is en er tevens nog een manege op nahoudt. De oude Zeeuwse werkpaarden zijn nagenoeg uit de landbouw verdwenen en vervangen door de trekker, maar de rijpaarden komen weer in trek. Men gaat steeds meer de ruitersport beoefenen, terwijl de jeugd graag op een pony rijdt. Men kan in Wolphaartsdijk dan ook naar hartelust van de paardesport genie ten, zowel de al wat ouderen, alsook de jeugd.

27. We gaan eens een kijkje nemen op de Noorddijk in Wolphaartsdijk. (Let op de schrijfwijze van deze naam.) In het huisje links, met raam in de zijgevel, woonde het echtpaar Piet Kole-Adriana Kole-de Schipper. Mevrouw A. Kole-de Schipper staat op de nog onverharde Noorddijk ons aan te staren. Naast P. Kole woonde het echtpaar Willem Verstelle-Jacoba Verstelle-de Back. In het tweede blokje huizen woonden onder anderen Jan Tramper en Jan Sinke. Laatstgenoemde had een handicap aan zijn handen en leurde met een kruiwagen, waarop een kist stond met galanterien, spelden, lint enzovoort. In Wolphaartsdijk woonde toentertijd een aantal boomrooiers, zoals Kees de Jonge en Adriaan Tramper. Later waren als zodanig werkzaam Adriaan van der Vliet en Martinus de Jonge, die de op de foto staande olmen hebben gerooid. Aileen het huisje links verkeert nog in de oude toestand. Door het gordijntje wat opzij te schuiven, konden de bewoners ver over de Noorddijk kijken. In de winter woonde men in het voorhuis van waaruit men een prachtig uitzicht had op de polder.

I
.
, 28. Hier een le uk plaatje, genom en omstreeks de eeuwwisseling, van de zogenaamde "hazenkar" van Piet Kole, die aan de Noorddijk in Wolphaartsdijk woonde. Hier poseert hij met de jager (met geweer) voor de woning van de "Johannahoeve" in de Heerenpolder. Tijdens de openstelling van de jachttijd werden vele hazen "het haasje" en moest Piet Kole de geschoten hazen met zijn kar ophalen en vervoeren. Een oud vertrouwd dorpsbeeld, dat tot het verleden behoort, maar waaraan deze foto de herinnering levendig houdt!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek