Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3255-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

29. Ook in Wolphaartsdijk kon het tijdens de fcestelijkheden een gezellige boel zijn. We zien hier aan het begin van de Lepelstraat een erepoort, die prachtig was versierd ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana in 1909. Verderop ontwaren we nog een dergelijke poort. Van het groepje dat hier poseert, herkennen we onder anderen mejuffrouw Sien Kole, de latere echtgenote van wethouder Adriaan van der Vliet.

30. Boven: van de hervormde meisjesvereniging "Bid en Werk" te Wolphaartsdijk werd in 1928 dczc 01'name gemaakt. Fen dankbarc herinnering aan het 01' 1 maart van dat jaar vertoonde tableau "Lentebloemcn" tijdens de jaarvergadering in de zogenaamde "leerkamer", waar diverse activiteiten plaats vonden van de Nederlands Hervormde Kerk, zoals de knapenvereniging, de jongclingsvereniging, de meisjesvercniging en de vrouwenvercniging. die cr hun vcrgaderingen en jaarfeesten hielden. Oak gaf de predikant er ca teehisatie. 01' de bovenste rij posercn: Maa tje Eggebeen, Lena Polderrnan, Betje Bliek, Lena de Regt, Keetje Verstelle, Jaantje Huissoon, Trui van Strien en Koos Beenhakker. 01' de tweede rij kijken oris aan: J annetje Hanncwijk. Martina Dronkers, J aantje Westerweel, Marie Knuit en Adriana van Damme. Vooraan zitten Trui van Wcl, Pietje Zuurveld, Marie Bcrkeveld en Maatje Sinke. Aan de muur hangen de kartonnen bijbelse platen als hulpmiddcl bij het bijbels onderwijs. Onder: tijdens de ambtsperiode van dominee J.K.F. Mantz, die de Hervorrndc Gcrnccntc van Wolphaartsdijk van 22 februari 1920 tot 21 juli 1929 hecft gediend, werd deze foto gemaakt van de hervorrnde mcisjesvcrcnigmg "Bid en Werk". (Dorninee Mantz stand, voordat hij in Wolphaartsdijk kwam, in hct naburige Bicze lingc.) Op de bovenste rij posercn, van links naar rcchts: Marie de Regt, Mina Berkeveld, Sien Dingemansc, Koos de Boks. Dirkje van Boven, Dien Vcrschuurc, Pietje van Dalen, Tannetje Harpe en Trui van Strien. 01' de tweede rij kijken oris aan: Dien Dingcmansc, Lena de Regt, Betje Verhcule, NeeItje Walhout, Martina Zuurveld, Keetje Kloosterman, Keetje Verstellc, Maatje Meijaard, Maatje Koole, Pietje Berkeveld en Maatjc Koolc. 01' de derde rij zitten:

Johanna Hannewijk, Adriana van Damme, Coba Hannewijk, Jaantjc Huissoon, Johanna Polderman, mevrouw Joh. Mantz-Wagenaar (presidente), Marie Knuit, Koos Beenhakker en Maatjc Sinke. Aan weerszijden van de tafel kijken ons aan: Pietje Zuurveld en Geertruide van WeI. Vooraan op de grond zitten:

Janne tjc Hanncwijk, Betjc van Loa, Kaatje de Regt, Koos Harpe, Janna Krijnsen, Maatje Harpe, Pietje van dcr Giezen en Betje Sinke.

31. Wanneer men het prachtige hervormde kerkje van Wolphaartsdijk binnentreedt, valt het direct op dat het kerkgebouw keurig werd en wordt onderhouden. In veel kcrken is er een koster, maar in Wolphaartsdijk is jarenlang een kosteres gewecst, die er zijn mocht. We zien haar hier op de foto. Het is mejuffrouw Dirkje van Boven, die hier in de zogenaamde "tuin van de kerk" voor de fotograaf poseert. Links zien we een gedeelte van de fraaie mahoniehouten kansel die is vervaardigd uit een zestal verschillende soorten mahoniehout. Daarvoor zien we het doopvont, met zilveren doopbekken, dat eveneens van mahoniehout is vervaardigd. Boven mejuffrouw Van Boven zien we nog een oude petroleumlamp die vroeger dienst deed bij de verlichting. Tijdens haar werkzaamheden in de kerk werd deze foto genomen. Een woord van waardering voor haar accurate werkzaamheden in de kerk is hier zeer zeker op zijn plaats! Tijdens de ambtsperiode van dominee P. van Die is deze ijverige kostercs overleden. Haar nagedachtenis zal bij velen in dankbare herinnering blijven voortleven!

Ned Herv Pestorie

WOLPHIlIlRT50IJ/(.

32. Tijdens het begin van de ambtsperiode van dominee 1.K.F. (Johannes Karel Frederik) Mantz, die van 22 februari 1920 tot 21 juli 1929 de Hervormde Gemeente van Wolphaartsdijk heeft gediend, is in 1920 de nieuwe hervormde pastorie gebouwd. Blijkens een zwarte marmeren steen bij de ingang (links) is de eerste steen gelegd door Eva Geertruij Mantz op 26 mei 1920. Zij was de dochter van dominee Mantz, die voorheen hervormd predikant was in het naburige Biezelinge. Hij was de eerste bewoner van de nieuwe pastorie, die niet vlak aan de straatzijde is gebouwd, maar meer naar achteren. Hij staat nagenoeg aan het eind van de Hoofdstraat, vlakbij de hervormde kerk.

33. Boven: het personeel van de School met den Bijbel uit Wolphaartsdijk kijkt ons hier aan. Deze foto werd in het begin van de jaren twintig genomen. Bovenaan poseert. staande, onderwijzer J. van Wuijckhuijse; zittend, van links naar rechts, zien we het hoofd der school, W.A. van Wijk en onderwijzer A. Sluimer. Vooraan op de grond zit mejuffrouw N. Wandel, afkornstig uit Hellevoetsluis, waar de bestuursleden J. van WeI en David Goedheer haar, tijdens een proef1es, hadden beluisterd. Mejuffrouw Wandel is tot haar pensioen de school trouw gebleven. Ze nam aetief dee I aan het verenigingsleven. Bekend zijn haar fraaie dia's van Wolphaartsdijk.

Het onderste plaatje is een foto van de hoogste klassen van de School met den Bijbel uit Wolphaartsdijk. Links kijkt ons het hoofd der school, W.A. van Wijk, aan, terwijl rechts onderwijzer J. van Wuijekhuijse poseert. De opname is uit 1914. Het oude schoolgebouw doet als zodanig geen dienst meer en heeft een andere bestemming gekregen. Er is nag een machinefabriek in dit gebouw gevestigd geweest. Thans beschikt men over een modern schoolgebouw, dat voldoet aan de eisen des tijds.

1

j~ยท:~:-~su:;k. Schoo; r.'l~. dzr, B"~C::

34. Aan het eind van de jaren twintig, omstreeks 1928, werd deze foto gemaakt op het plein voor de open bare lag ere school in de Dorpsstraat. Het kiekje stelt niet een of twee klassen voor, maar het is een groepfoto, omdat het in die tijd de gewoonte was dat de kinderen uit een gezin zoveel mogelijk op een portret zouden staan. Dan konden de ouders volstaan met de aankoop van een enkel exemplaar. Op de bovenste rij poseren de jongens en wel, van links naar reehts: Geert van Loo, Jaap Kole, Leen Viergever, Willem van Liere, Jan Viergever, Piet van Gernert, Jan Kole, Ko Boon en onderwijzer M. Vos. De tweede rij toont ons de meisjes met de volgende namen: Corrie Blok, Janna Westveer, Marie van Strien, Adriana van Strien, Marie Ridderhof, Nellie van der Giezen, Nellie Krijnsen, Jannie Leijs, Jo Boon, Jannie Tazelaar, Lien Tazelaar, Jaantje Wagenaar, Annie Bareman, Cor Saaman en Jannie Lobbezoo. Middenin staat een rijtje van vijf jongens. Het zijn, weer van links naar rechts: Frans van Loo, Krijn Krijnsen, Jan Tazelaar, Adri Blok en Marien Phernambueq. Op de voorste rij kijken ons aan: Arjaan van Strien, Ko Ridderhof, Piet Kole (? ), Lena van Gernert, Mientje Kole, Louw Westveer, Adrie Krijnsen, San Westveer, Pietje Saaman, Antje Kraak, Lientje Kraak, Piet de Leeuw (thans hoofd van de hervormde school in Zaamslag), Rinus Barentsen en Tonnie Preuninger.

:..-

Wo/jaartsdijl( Ve"rweg.

Ulig. lz. Y. Boven. 04600

35. Hier kijken we in de Veerweg van Wolphaartsdijk. Deze opname dateert van het begin van deze eeuw. Op de foto poseren onder anderen, links, Jacobus van Boven (in de volksmond kortweg Ko van Boven genoemd) en rechts Izak van Boven. Vroeger was het op deze weg soms erg druk, omdat men via de Veerwegnaar hct veer kon, waar men werd overgezet naar Kortgene op het voormalige eiland Noord-Beveland. De woningen die we zien verkeren nog in hun oude toestand. Omdat de slotcn aan weerszijden van deze weg in de loop der jaren zijn gedempt, komen de bruggetjes, die we hier zien, niet meer in dit straatbeeld voor,

36. Boven: vele ouderen uit Wolphaartsdijk zullen zieh dit plaatje nog best herinneren. We zien hier het oude veerhuis. Daarvoor poseert veerman J. van de Voorde. Tevens zien we juist de aankomst van de Zierikzeese boot. Ook de boot Middelburg-Zierikzee haaide passagiers op. Later kwam het Katseveer, waarmee men van Kats naar Zierikzee kon varen. Een oude Ford of Chevrolet staat te wachten om te worden overgezet. Aan de overkant van de ZuidvIiet of Zandkreek zien we het voormalige eiland Noord-Beveland. Thans kan men via een dam dit gebied bereiken. Het veerhuis is nu een restaurant waar het, vooral in de zomer, erg druk kan zijn, gezien de steeds toenemende waters port op het Veerse Meer.

Onder: tijdens de strenge winter van 1929 was het water tussen Zuid- en Noord-Beveland, de ZuidvIiet of ook wel Zandkreek genoemd, dieht gevroren. Men kon de overkant niet met de veerboot bereiken. Te voet ging men over het ijs naar de overzijde, Aan de steiger ligt de veerboot. Op de voorgrond kijkt de kapitein van deze boot, J. van de Voorde, ons aan.

VVOlTaanSCIJK

37. In het begin van deze eeuw werd in de Dorpsstraat te Wolphaartsdijk deze foto genomen. De oudere vrouwen poseren nagenoeg allen in de Zuidbevclandse klederdracht. Het valt op dat de meisjes veelal burgerkleren dragen en de jongens voor het grootste gedeelte zogenaamd "op zijn beers" zijn gekleed. Helaas konden we niet aile namen achterhalen. Staande kijken ons onder anderen aan: Maatje van Sabbcn, Betje Flipse, Mina van der Linde, Jannetje van der Linde, Johanna Valkier, Kaatje Wisse, Marien Verburg, Dina Schipper, mevrouw Katsman, Adriana Flipse, met hoed Adriana Florijn (rnejuffrouw Florijn was werkstcr bij de hervormde dorninee), H.P. Stegenga, Koba Tange, Johannes Buteijn, Izak van Boven, Neeltje Kole, Kees Nagclkerke en, met kind op de arm, Gerard Broekhoven, Bij de kinderwagen staan onder anderen: Cornelia van den Berge, Aagje Verstelle, Mina Katsman, Cornelia Klap en nog enkele anderen. Vooraan zitten heel wat mcisjes en jongens van wie we de volgende namen konden achterhalen: Johanna Zweedijk, Cornelia van Waarde, Jannetje Schipper, de jongen met de hoed is Marinus Tolhoek, Mina Tramper, Cornelia Butcijn, Leentje Hoogesteger, Neeltje Fggebcen, Ko Bliek en Izak Kooiman. Verder een le uk zoekplaatje voor de wat oudere inwoners van Wolphaartsdijk. Het vierde huis van links is de oude hervormde pastorie van voor 1921. Op de achtergrond zicn we de hervormde kerk.

". .

38. Ter gelegenheid van de installatie van burgerneester S.A.N. van Oeveren, in 1937, werd in Wolphaartsdijk burgemeestersfeest gevierd. Men was blij met de kornst van de eerste burger, getuige het opschrift op de ereboog: "Welkom". Deze ereboog stond in de zogenaamde Karnemelkspot. Deze wijk heet thans de Molendijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek