Wormerveer in foto's, 1924-1984 Vereniging Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer in oude ansichten

Wormerveer in foto's, 1924-1984 Vereniging Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer in oude ansichten

Auteur
:   M. Gorter
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2601-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wormerveer in foto's, 1924-1984 Vereniging Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

door

M. Gorter

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXIV

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 2601 7 ISBN13: 978 90 288 26014

© 1984 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2010 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1984

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Zestig jaar Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer

Om de geschiedenis van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer te kunnen beschrijven, dienen we terug te gaan tot enige jaren v66r de oprichting van de vereniging, dus tot omstreeks 1920.

Toentertijd bestond de brand weer uit enige handspuiten, een aanta1 brandkranen en de in 1901 aangeschafte stoomspuit, waaraan in 1911 de afdeling ladders en redmateriaa1 was toegevoegd. De mannen van de stoomspuit voe1den zich nogal, omdat deze spuit met een capaciteit van 1500 liter per minuut meer water gaf dan aile handspuiten te zamen.

De stoomspuit met paarden naar een brand was altijd een indrukwekkend gezicht, zware rookwo1ken uit de schoorsteen en 'n gillen de stoomfluit.

De bemanning was verenigd in de vereniging "De Wormerveersche Stoomspuit". De brandweer bestond in 1920 uit circa 250 man, wat evenwe1 be1angrijk minder was dan in 1895, toen had bijvoorbee1d de no. 1 185 man en de no. 2142 man.

In 1923 werd een commissie uit de brandraad benoemd, bestaande uit de heren Corn. Klinkenberg, P. Klinkenberg Jzn., N.C. Kaper, W.J. Noordanus, Jb. Vonk en P. Gorter Kzn., die aan het gemeentebestuur reorganisatiep1annen voorlegden. Deze commissie wist de gemeenteraad er toe te bewegen deze p1annen uit te voeren. Er werd toen besloten tot de aanschaf van een Magirus autospuit van 1000 liter, een Magirus

vierwielige motorspuit van 800 liter en een Bikkers tweewielige motorspuit van 700 liter. Deze spuiten kwamen in februari 1924 in het bezit,

Inmidde1s werd op 17 januari 1924 besloten tot oprichting van een vrijwillige brandweervereniging, met als bestuurs1eden de heren P. Klinkenberg Jzn., voorzitter; W.J. Noordanus, secretaris; S. IIff Dzn., penningmeester, en A.J.E. Ferf en P. Gorter Kzn. a1s commissarissen.

De nieuwe vereniging, de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer (de G.V.B.), kon op 24 februari 1924 in werking treden en met gehee1 nieuw materiaa1 voor de dag komen. De stoomspuit kon in reserve gehouden worden, met twee betaa1de machinisten.

Al het overige personee1 trad vrijwillig in dienst, 51 man sterk. In 1928 vo1gde de aanschaffing van een tweede autospuit van 1100 liter, ter vervanging van de tweewielige motorspuit. Op 13 oktober 1928 werd deze nieuwe no. 3 in gebruik genomen. De tweewielige motorspuit werd naar West-Knollendarn verp1aatst a1s de no. 4, ter vervanging van de daar aanwezige handspuit.

De nieuwe brandweerkazerne werd gebouwd en op 21 november 1931 in gebruik genomen. Dit was een zeer grote verbetering, daar nu a1 het materiaa1 in een gebouw werd ondergebracht. Voorheen was het materiaa1 op drie p1aatsen in de gemeente verdee1d:

Marktstraat, Dubbe1ebuurt en Wande1weg.

In 1932 werd een nieuw model Chevrolet-chassis geheel in eigen beheer tot brandweerauto met aparte motor en pomp gebouwd. In 1938 kwamen de manschappen in het bezit van een materiaalwagen, voorzien van vele gereedschappen en een lichtaggregaat met schijnwerpers. Na de oorlog zijn de verschillende spuiten successievelijk vervangen door nieuwer materiaal. In 1954, voor het eerst in het bestaan van de G.V.B., een nieuwe hogedrukspuit, wat een geweldige verbetering was voor de eerste aanval van voora1 kleine branden.

De sterkte per 1 januari 1984 is: 1 ladderwagen, 2 hogedrukspuiten, waarvan er een in West-Knollendam is gestationeerd, 1 spuit groot vermogen en 1 hulpverlenings- /materiaa1 wagen.

Vanaf het begin in 1924 werd er gealarmeerd met wekschellen, werkend op de gasdruk. In het begin was dit systeem niet onaardig, doch door verschillende oorzaken werd het steeds onbetrouwbaarder, terwijl gedurende de oorlog, bij de gasloze dagen, het alarmeringssysteem geheel buiten werking was. Goede vervangers waren toen de luchtbeschermingssirenes, die bediend werden vanuit een post in de silo van de gasfabriek. Dit systeem werd vanaf 7 oktober 1948 vanuit het politiebureau bediend. Het systeem werkte zeer vlug, maar had als groot nadeel dat gelijk het hele dorp wist dat er brand was. Dit gaf soms grote hinder bij de uitvoering van de bluswerkzaamheden door de

brandweer, wegens de grote toeloop van mensen. Later is hier een zogenaamd stil alarm voor in de plaats gekomen. Bediening door de politie in het politiebureau via het telefoonnet met de brandbel. Tegenwoordig is de alarmering via de centrale meldingspost in Westzaan, die een 24-uurs bezetting heeft. Het huidige oproepsysteem via de "piepers" heeft als groot voordeel dat gelijk gehoord kan worden waar de brand is.

Ook de taak van de brandweer is enigszins gewijzigd, De afgelopen jaren is hier steeds meer een hu1pverleningstaak bijgekomen. Deze hulpverlening betreft dan hoofdzakelijk hulp bij ernstige verkeersongevallen.

Bij het samenstellen van dit boekje heb ik zoveel mogelijk getracht een gevarieerd beeld te geven van de afgelopen zestig jaar G.V.B. Het is dus beslist geen compleet overzicht.

Wat betreft de foto's met personen erop, heb ik getracht zovee1 mogelijk de namen van de desbetreffenden te achterhalen. Diegenen die mij hierbij behulpzaam zijn geweest ben ik zeer erkentelijk.

Van vee1 branden uit het verleden zijn geen foto's in het archief aanwezig. Dit is bijzonder spijtig,

M. Gorter

1. Spuit proberen met de stoomspuit op de Zaanweg, ter hoogte van nummer 16, omstreeks 1932. Van links naar rechts: Klaas Keijzer, Jan de Jong, een onbekende, Kruijver, Jan Timmerman, Henk van Delft, Jan Stevens, Henk Fortuin en Piet Klinkenberg.

2. De Magirus vierwielige motorspuit met, van links naar reehts: Willem van Orden, Leen de Jong, Jan Klinkenberg, Siem Uff, Dirk Lieshout, Thijs Ris, Hendrik Veenis, Bram de Jong, Merk Minnesma en Klaas Kaper.

3. De mannen van de no. 1 omstreeks 1924. Van links naar rechts: Bram de Jong, Thijs Ris, Siem IJff, Klaas Kaper, Merk Minnesma, Leen de Jong, Dirk Lieshout, Jan Klinkenberg, Willem van Orden en Henk Veenis.

4. De mannen van de no. 2 omstreeks 1924. Van links naar rechts: Willem v.d. Berg, Klaas Vonk, Niek Nol, Dirk Sluijs, Corn. Klinkenberg, Co Vonk, Klaas Landsman, Wil Noordanus, Louw Schaap, Jaap Bus (? ), Jan Dekker en Jacob Rem.

5. De stoomspuit omstreeks 1924. Van links naar reehts: Hendrik Fortuin, een onbekende, Kingma, Co Vonk, Wil Noordanus, Dirk Sehilp, Hendrik Bruijn, Henk van Delft en Aberkrom. Bij de stoompijp links Jan de Jong en reehts Jaap Rem.

6. De no. 3 omstreeks 1935 met de mansehappen. Van links naar rechts: Piet Gorter, Aat Bolding, Jo Spaander, een onbekende, Gerrit Roos, Dirk Schilp, Jaap Boot, Jan Roos en Hein Bruijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek