Yerseke in oude ansichten deel 2

Yerseke in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4497-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Yerseke in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~.

19. We kijken hier in de Vierstraat van Yerseke. Links zien we het woonhuis en de winkel van rijwielhandel L Kramer, thans rijwiel- en bromfietsenhandel van de firma L.P.J. van Oeveren. Aan de overzijde van de straat kijkt men tegen de zijgevel van het schildersbedrijf van Kees Smit. Vervolgens waren daar de bakkerij van Kees van der Jagt en de wagenmakerij van Ko Luteijn gevestigd. Verder woonden daar de dames Hieftje, Kees Pekaar en Jaap Hieftje. Laatstgenoemd pand is afgebroken en opgegaan in het fraaie gebouw van de Rabo-bank. Rechts ziet men nog juist het raam van de familie Marteijn en de toegang tot de Mosselstraat. Verder kijkt men tegen het textiel- en woninginrichtingbedrijf van de firma A. Hollestelle aan. Op de achtergrond ziet men de hervormde kerk en de toren van voor 1940 en op de voorgrond een oude gaslantaarn, die in de loop der jaren uit het straatbeeld van Yerseke is verdwenen, omdat het dorp thans elektrisch wordt verlicht.

20. Nog een opname van de Vierstraat, maar nu genom en na 1940. Links zien we de openbare lagere school met daarvoor nog het ijzeren hek, geflankeerd door stenen paaltjes, dat inmiddels uit het straatbeeld van Yerseke is verdwenen. Rechts bij de geparkeerde auto zien we onder anderen burgemeester A.c. Willemsen en mevrouw Willemsen-Vetten. De heer Willemsen was van 1 september 1946 tot 1 juli 1965 burgemeester van het toen nog zelfstandige Yerseke en van 1 juli 1965 tot 1 januari 1966 was hij nog enkele maanden waarnemend burgemeester van dit dorp. Op de achtergrond zien we de hervormde kerk met links nog een klein gedeelte van de verwoeste toren. In het huis aan de rechterzijde, achter de woning met het neergelaten zonnescherm, woonde burgemeester A.C. Willemsen. In de oude voormalige open bare lagere school 1 aan de Vierstraat is momenteel de christelijke mavo gevestigd.

21. Omstreeks 1930 werd van het personeel van de openbare lagere school (men sprak in die tijd van de "Openbare School Dorp") deze foto gemaakt. Staande poseren mejuffrouw W. de Koster en J. (Jan) Ossewaarde. Zittend kijken J. Rage (hoofd der school) en M. (Marien) Steketee ons aan. De onderwijzers droegen in die tijd nag een zakhorloge, waarvan de ketting duidelijk zichtbaar is. De heer J. Rage is tegen 1 september 1930 vertrokken naar Dordrecht.

22. Een heel oud plaatje uit Yerseke van voor 1940. In het huisje links, dat inmiddels is afgebroken, woonde destijds Wantje Westplate. Verder zien we op de voorgrand de wagenmakerij van Jacobus Luteijn. Verder woonde daar nog schipper Willem Reingoudt. De houten schutting vormde de afscheiding van het schildersbedrijf van Jacob Kramer met de straat. Evert van der Peijl begon in deze buurt met een herstelplaats voor rijwielen; later werd het tevens rijwielhandel. Op de achtergrond de toren van voor 1940 met de monumen tale hervormde kerk.

23. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Cooperatieve Boerenleenbank in Yerseke, werd van het bestuur en de raad van toezicht deze foto gemaakt. Staande poseren, van links naar rechts:

Johs. Mol, J. van Schaik en kassier J. de Jonge. Zittend kijken ons aan: Fr. Stevense, J. Schipper, W. Poleij en P. de Koeijer. De vele bloemen verhogen de feestvreugde van dit gouden jubileum. Volgens het opschrift op de achterzijde van deze foto werd deze opname op 24 april 1956 gemaakt.

24. Een fraaie opname van de toren van de hervormde kerk in Yerseke van voor 1940. Links was de winkel van de Belg Camiel Boogert en reehts woonde Bouw Kievit. Links van de toren is nog juist een gedeelte van het verenigingsgebouw "Eben Haezer" te zien. Deze naam betekent: "Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen". Helaas is ten gevolge van de oorlogshandelingen in mei 1940 deze fraaie tor en verwoest. Het bovenste gedeelte werd eraf gesehoten en het onderste gedeelte, ofte weI de voet van de toren, heeft jarenlang als ruine tegen de hervormde kerk aan gestaan. Bij de laatste restauratie is ook dit gedeelte verwijderd en thansheeft de kerk een fraaie dakruiter. Op de plaats van de voormalige torenrume is thans een portaal gebouwd waardoor men in de kerk komt.

25. Van de kleuterschool in Yerseke werd in het begin van de jaren dertig deze foto gemaakt. We zien bij het raarn de hoofdleidster, mejuffrouw J. Pekaar, met naast zich Henk Lindenberg. Van links naar rechts kijken ons aan, op de bovenste rij: kleuterleidster mejuffrouw N. van Stee, Jo Srnit, Jaantje Kanaar, Izak Hage, Nelly Kooman, Willem Slabbekoorn, Kees Lindenberg en Lies Born. Op de tweede rij: Sien de Koeijer, Ko Bruijnzeel, Mies Born, Suze Born, Jo de Wee, Rinus van Stee, Wilma de Leeuw, Toos Born, Ko Ridderhof, Mies de Bel en Dies Moerland. Op de derde rij: Sien Hoebeke, Janna de Wee, Adrie de Koeijer, Adrie Steketee, Arnout Nieuwenhuize, Catrien Daane, Toos Ridderhof en Annas de Wee. Vooraan zitten Jo van Stee en Louw Lindenberg.

Jerseke, 1<eru. kerk

260 We zien hier een fraaie opname van de monumentale hervonnde kerk, die voor 1940 werd genom en. Oorspronkelijk was dit omstreeks 1200 gestichte gebouw een oude parochiekerk, waarvan slechts het koor met dwarspand, uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, is overgebleven. Het schip werd in 1532 door brand verwoest, terwijl de toren in 1821 werd gesloopt. Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden zowel de kerk alsook de toren op 16 mei 1940, ten gevolge van de beschieting, volkomen verwoest. Hierbij ging een merkwaardige reeks van niet minder dan drieendertig gesneden houten beelden, waarop de schinkels van het gewelf rustten, verI oren. In 1948 werd de kerk gerestaureerd. Deze monumentale kerk is gehee1 met ledesteen bedekt. Gewelfde sacristie met verdieping. Inwendig behoren de thans in ziende bakstenen herstelde pijlers en halfzuilen van de kruising tot dezelfde bouwperiode als het vroegere schip. Het poortje in de oostwand van het koor heeft een memoriesteen en wordt gef1ankeerd door schilddragende leeuwen, daterend van 16030 De oorspronkelijke toren werd in 1821 gesloopt. Deze toren dateert van 1887. Het ijzeren hek is in de loop der jaren verdwenen. Wie er op de foto staan, kon men ons helaas niet meedelen!

27. We gaan nu even een kijkje nemen in de hervormde kerk van voor 1940. Tegen de westgevel stond de kansel, waarboven het orgel stond opgesteld. Boven het orgellezen we de bekende tekst uit Lukas 2: "Eere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de menschen een welbehagen". Onder de pijpen van het orgel staat: "Looft den Heere". Deze kerk had in die tijd gasverlichting. Rechts ontwaren we de zogenaamde .Jrengejs", waarmee men's zondags collecteerde. Helaas zijn kansel en orgel op 16 mei 1940 volkomen verwoest. Op de panelen van deze kansel konden de kerkgangers de te zingen psalm en en gezangen aflezen. De laatste predikant die in deze kerk op de kanse! het Woord bediende, was ds. M. Bons, die van 16 december 1938 tot aan zijn overlijden op 27 oktober 1943 de Hervormde Gemeente van Yerseke heeft gediend. Ds, Bons heeft zich zeer beijverd voor de wederopbouw van de verwoeste kerk in mei 1940. Als postume dank voor al zijn inspanning en moeite werd in de consistoriekamer een gedenkplaat aangebracht, die de herinnering aan deze predikant levend houdt!

Yerseke Interieur Ned. Herv. Kerk

28. Uit dankbaarheid voor de verleende hulp bij de ramp van 1953 door de Yersekse bevolking, werd door de Kruiningse burgerij deze klokkestoel met luidklok geschonken aan Yerseke. Een grote groep afgevaardigden uit het naburige Kruiningen droeg het geheel over aan burgemeester A.c. Willemsen van Yerseke. Na de laatste restauratie is deze klokkestoel in 1975 uit het dorpsbeeld van Yerseke verdwenen, omdat de luidklok in de op de kerk staande dakruiter is aangebracht, waardoor deze klokkestoel overbodig werd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek