Yerseke in oude ansichten deel 3

Yerseke in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1678-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Yerseke in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In de loop der jaren is er over het dorp Yerseke nogal het een en ander gepubliceerd. Het zou te ver voeren om aile destiids verschenen boeken, boekjes en verdere geschriften in deze inleiding te vermelden, maar enkele willen we hier toch noemen. Zo verscheen in 1973 het boek ,,1000 jaar Yerseke", geschreven door W.E.P. van IJsseldijk. Twee jaar later verscheen het door C.P. Pols uit Zierikzee samengestelde platenboekje .Yerseke in oude ansichten", waarvan aile uitgekomen exemplaren ziin uitverkocht en waarvan destijds een tweede druk uitkwarn! Dat deze boekjes zeer zeker in de smaak vailen, moge blijken uit het feit dat de huidige samensteiler reeds in 1976 de opdracht kreeg .Yerseke in oude ansichten" dee12 samen te stellen, waarvan in 1978 een tweede druk verscheen. In 1977 kwam het platenboekje "Kent u ze nog ... die van Yerseke" uit, dat ook in korte tijd geheel uitverkocht was. Er was echter nog zoveel materiaal aan oude ansichten en/of foto's dat we van de heer C.P. Pols uit Zierikzee de opdracht kregen zelfs twee platenboekjes samen te steilen over dit Zuidbevelandse dorp (1981) en wel .Yerseke in oude ansichten" deel 3 en "Kent u ze nog... die van Yerseke", deel 2.

Na 1 oktober 1809 heeft, na de vanouds bekende brief, de briefkaart zich vanuit Oostenrijk een plaats veroverd in onze samenleving. Al vrij spoedig kwam men ertoe die van een foto of tekening te voorzien en op die manier is de prentbriefkaart tot stand ge-

komen. Op internationaal niveau (Wereldpostvereniging) werd destijds het een en ander geregeld, bijvoorbeeld de portokosten. In de beginperiode van de ansichtkaart was de minimum porto slechts een halve cent, later een cent, anderhalve cent, enzovoort. Er werden ailerlei afdrukken in dit platenboekje opgenomen van diverse ansichtkaarten waarop verschillende postzegels geplakt waren van geringe waarde.

Op de nieuwe prentbriefkaart (later ansichtkaart genoemd) werden allerlei voorstellingen uitgebracht. De voor de samensteiler belangrijkste is wel de topografische, het stads- en dorpsgezicht. Het duurde echter tot 1890 voordat deze ansichtkaarten in Nederland in de handel kwamen. De drukkerij Zalsman te Kampen was de eerste in Nederland die een stadsgezicht het licht deed zien. Dat was in 1895, dus nog niet zo erg lang geleden. Aan de verzameling van deze kaarten is men toen direct begonnen. Goed en zorgvuldig opgebergen in albums, kan men er steeds van genieten. Het kost echter wel erg veel moeite om verzonden kaarten weer in de plaats van herkomst terug te krijgen! Yerseke als voorbeeld nemende, zijn ze van hieruit naar aile windstreken verspreid. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om, bijvoorbeeld door mid del van ruiling met gelijkgestemde verzamelaars in andere plaatsen, het beoogde doel te bereiken. In dit verband denken we aan de verzamelaars van onder andere kerkkaarten, molenkaarten, kaarten met gemeentehuizen, watertorens, en dergelijke, om er maar enkele

te noemen. Dat beoogde doel is in de eerste plaats: alle kaarten met ons goede dorp Yerseke als onderwerp hier terug te krijgen, om vervolgens anderen, zowel in als buiten Yerseke, ervan te laten genieten. Echter, het steeds van hand tot hand gaan van deze meestal waardevolle oude ansichten en/of foto's is ongewenst en komt dan ook een en ander niet ten goede, Daarom is het een prettige zaak dat er platenboekjes zoals deze kunnen worden samengesteld. En tevens een fijne ervaring dat er mensen zijn die vroeger aantekeningen hebben gemaakt van wat ze destijds om zich heen zagen gebeuren. In de begeleidende teksten onder de plaatjes is dat vermeld. Het kan echter voorkomen dat een en ander niet volledig vermeld is, hetgeen uit de aard der zaak een gevolg is van de beperkte plaatsruimte onder de plaatjes. In dit verband zij opgemerkt dat de samensteller zich te houden heeft aan het toegestane aantal lettertekens. Het was dan ook voor hem een hele opgave, om in een zo kort rnogelijke ruimte toch zo volle dig mogelijk te zijn. Daar waar geen afdruk van "echte ansichtkaarten" gemaakt is, werd van een foto gebruik gemaakt. Kortom, een brok historie over Yerseke, dat ongeveer begint rond de eeuwwisseling en eindigt bij de jaren vijftig, waarbij de samensteller echt niet op een jaartje ziet. Er zijn enkele uitschieters bii, zowel van voor 1900 als van na 1950.

Met het thans verschenen boekje .Yerseke in oude ansichten", dee13, is het aantal uitgaven over dit

Zuidbevelandse dorp weer met een uitgebreid. Mede door de vooruitziende blik van de opdrachtgever, C.P. Pols van "De Zeeuwsche Boekhandel" te Zierikzee, kan veel van het oude vertrouwde uit Yerseke voor het nageslacht bewaard blijven.

De samensteller heeft emaar gestreefd die plaatjes in dit boekje op te laten nemen die niet in de reeds verschenen uitgaven over Yerseke voorkomen. Het zal de inwoners van Yerseke duidelijk zijn dat we bij het samenstellen een bepaalde volgorde in acht genomen hebben. In het tweede deeltje zijn we begonnen in de Langeville en zijn we geeindigd op de Haven. In dit derde platenboekje zijn we begonnen rond de Haven, richting Langeville en centrum van het dorp. Veel van het oude verleden wordt in dit derde deeltje over Yerseke tentoongesteld. WeI komen er in dit platenboekje opnamen voor van wijken en/of straten, gebouwen en dergelijke uit het vroegere Yerseke, doch dan steeds vanuit een andere gezichtshoek, waardoor doublures werden vermeden.

Moge dit derde platenboekje "Yerseke in oude ansichten" een aangename herinnering zijn en blijven aan de jaren die nimmer weerkeren, maar waaraan de herinnering blijft,

Ten slotte wenst de samensteller u allen niet alleen veel lees-, maar ook veel kijkgenot op onze rondwandeling door het Yerseke uit grootvaders tijd, waarmee we thans gaan beginnen.

1. We beginnen onze rondgang uit grootvaders tijd met een heel oude opname. Dit is het oudste plaatje in dit derde deeltje over Yerseke. Ten oosten ligt het verdronken land van Zuid-Beveland, beter bekend als ReimerswaaJ. Dit is een plaatje uit de zestiende eeuw. Tijdens de watervloed van 1530 werd Zuid-Beveland nagenoeg helemaal door het zeewater overstroomd. Alleen Reimerswaal had geen last van het binnenstromende water. Reimerswaal was destijds zeer bekend om de "keten", waar in 1540 nog wit zout gemaakt werd. Maar de watervloed van 1557 was funest, want toen liep ook Reimerswaal geheel onder water, waardoor het grootste gedeelte van de huizen, zoutketen, poorten, het stadhuis en de diverse kerken totaal verwoest werden. In 1558 woedde er een hevige brand, die de rest van de nog aanwezige gebouwen volkomen in de as legde. De twee volgende watervloeden, van 1561 en 1563, deden Reimerswaal voorgoed van de kaart verdwijnen, zodat lange tijd deze naam alleen in de herinnering voortleefde. Bij de herindeling van de gemeenten van oostelijk Zuid-Beveland (op 1 januari 1970), werd de nieuwe gemeente Reimerswaal gevormd, waartoe naast Yerseke ook de kernen Hansweert, Rilland-Bath, Krabbendijke, Kruiningen en Waarde behoren. Ten gevolge van deze samenvoeging werd de oude naam Reimerswaal aan de vergetelheid ontrukt.

2. Tempora mutantur, nos est mutantur in illis. Deze latijnse spreuk betekent het volgende: De tijden veranderen en wij met hen. Op dit plaatje treffen we het wapen aan van Reimerswaal. De onder dit wapen staande naam luidt Reimerswale. Dit was de oude schrijfwijze van deze historische plaats, die ten gevolge van diverse watervloeden en een grote brand geheel verloren ging. De ornschrijving van het vroegere (en tevens huidige) gemeentewapen luidt als voIgt: "In keel, een zwaard van zilver met gevest van goud; een verb reed gevierendeeld schildhoofd met in I en IV schuin rechts spitsgeruit van zilver en azuur en II en III opnieuw gevierendeeld met in a. en d. in goud een gaande leeuw van sabel, getongd en genageld van keel en in b. en c. in goud een gaande leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Het schild met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

.??.?.

3. Een van de oudste plaatjes uit dit derde platenboekje "Yerseke in oude ansichten". Omsteeks 1900 werd deze opname gemaakt, die ons een aantal werklieden toont van de N.V'. Oesterkwekerij "Eendracht" aan de Oude Haven. Op de achterzijde van deze foto staat het opschrift in het Duits: "Das afstechen von mit brutbesetzten Ziegelen". Een aantal vissers met hun vrouwen is hier bezig met het afsteken van het oesterbroed van de dakpannen, die destijds bij de oesterteelt gebruikt werden. Ze zijn allen gekleed in de Zuidbevelandse klederdracht. Achter deze groep werklieden ligt een vissersvaartuig, de YE 116, en op de achtergrond staan enkele mossel- en oesterloodsen. De mensen werden helaas niet herkend. Mogelijk weten de ouderen uit Yerseke weI wie hier allemaal aan het werk zijn.

Drllkkerij van der Peij!, Ierseke , 1'0. H660.

4. Een heel oud plaatje, dat ons een kijkje geeft op de Dam-Kade in Yerseke. De schepen voeren in die tijd nog "op de zcilen". In het midden ligt het bekende jacht van Kakebeeke. Vooraan enkele roeibootjes. Op de achtergrond een oester- of mosselloods. Op de strekdam zien we de paalhoofden, houten palen om de golfslag te breken. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat van de op dit unieke plaatje staande personen niemand werd herkend. Let op het "zwaard", een zwaar houten blad aan de zijkant aan het aldaar liggende jacht. Dit zwaard was meestal aangebracht aan kleine binnenvaartschepen om het afdrijven en/of omslaan te voorkomen.

';'.

'-~

::"-"':.$ ~. -..~ J& .~). .~_

~ ...??.?? -::- :: ~ -l~ I ..

.? ;:.. -. . .~ . -':1 ...., if' . .- o<:""~ .. -

--: .-. ? -' 7~-=---

!':'""-~ .' :-'..;' .~. ~ -

Oesierperceelen in 3ee.

. .

5. We nemen een kijkje op de oesterpercelen in zee, in de onmiddellijke omgeving van Yerseke. Vooraan links ligt de YE 66, met daarop de gebroeders De WaaL Verderop liggen nog twee vissersvaartuigen, maar de samensteller kon er niet achter komen welke dat waren. Let op het zwaard aan de YE 66. Men kan op dit leuke plaatje geed zien dat men toen nog "ap de zeilen" voer.

l'

Aankomst van mosselschepet Yerseke

6. Wanneer de mosselschepen in de haven van Yerseke binnenliepen met hun vangst, was het op de kade een en al bedrijvigheid. Dit oude plaatje laat ons hiervan iets zien. Er zijn zowel mannen, vrouwen als kinderen bij betrokken. Iedereen stak de handen uit de mouwen. Let op de ouderwetse, tweewielige kar en de kruiwagen, waarmee de mossels, veelal in manden, tijdelijk naar de mosselloodsen vervoerd werden, am vandaar uit verder te worden getransporteerd. Op de achtergrond staan enkele van die mosselloodsen. Men draagt hier nag de steeds meer en meer verdwijnende Zuidbevelandse klederdracht. Het hondje was ook van de partij. Toen was men nog niet verplicht om de honden aan de lijn te houden.

Oesterwerkers ?

7. Yerseke is vanouds een vissersdorp geweest en is dat thans nog. Velen vonden en vinden werk in de mossel- en oesterteelt. Hier op dit plaatje zien we een tweetal vissers uit dit Zeeuwse vissersdorp bij hun werkzaamheden. Ze zijn bezig om de oesters uit de oesterputten in manden te deponeren, die dan per kruiwagen naar de oesterloods vervoerd werden om vandaar verder te worden getransporteerd. De twee oesterwerkers zijn, van links naar rechts: H. Bazen en J. van Sprundel.

~8. Dit plaatje toont ons de "Kade Ierseke", Let op de ouderwetse schrijfwijze van de plaats met een hoofdletter 1. In deze oude haven liggen de vissersschepen uit Yerseke. In het midden ligt de YE 224. De nieuwe en de oude haven boden destijds plaats aan 190 vissersschepen. De oude haven kon nu voor een gedeelte benut worden als jachthaven. Wanneer de Oosterschelde zal zijn afgesloten, kan de functie van jachthaven nog meer tot haar recht komen. Op de kade liggen de suikerbieten, die toen nog per schip naar de diverse suikerfabrieken vervoerd werden. Het vervoer per schip werd in de loop der jaren vervangen door het vervoer per as. Tijdens de suikerbietencampagne kon het op de kade in Yerseke dan ook een gezellige drukte zijn. Op de achtergrond staan de bomen van de Breedschendijk. Links was het in het bekende cafe ,,'t Veerhuis" van Chris van Liere-Nolet tijdens de bietencarnpagne een gezellige boel, omdat velen destijds daar "een vlekje wegwerkten". Waar is de tijd gebleven?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek