Zandvoort in oude ansichten deel 1

Zandvoort in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4184-0
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Op 2 augustus 1901 vierde Dirkje Koning haar ruim vijftigjarig jubite um als badvrouw van de badinrichting van hotel "Groot Badhuis". Er werd op het strand een groot feest aangericht. En omdat Antje Draijer tegelijkertijd veertig jaar badvrouw was, werd deze mede in de huldiging betrokken. De heer Boissevain, in die tijd hoofdredacteur van het Aigemeen Handelsblad en stamgast van genoemd hotel, roemde Dirkje's ijver en toewijding en noemde haar: "De Koningin van het strand". Zijn rede werd door Dirkje met een zoen beloond. Nadat ds. G. Hulsman haar everieens op hartelijke wijze had toegesproken, weife lde ze even ... maar het talrijke publiek riep: "Maar Dirkje , krijgt dominee dan geen zoen?" Waarop Dirkje toeschoot en de enigszins verbouwereerde pre dikan t onder grote hilariteit der aanwezigen op zeker wei tien zoenen onthaalde! Het feestcom ite zorgde 's avonds zelfs voor een groots vuurwerk ter ere van beide populaire badvrouwen. Op de foto zien we Dirkje in oud-Zandvoortse kle der dracht.

20. In 1890 werden overal in den lande speciale bijeenkomsten belegd ter herdenking van de slag bij Waterloo in 1815, welke het einde betekende van de Franse overheersing van ons land. Dit geschiedde op de 18de juni van dat jaar ook in de hervormde kerk te Zandvoort, waarvan de geplaatste foto een indruk geeft. Voor de preekstoel zit het herdenkmgscornite. De twee figuren in het midden, met witte bef, zijn links de toenmalige burgemeester, mr. P.N. Engelberts, en rechts ds. O. Schrieke, die de feestrede zou uitspre ken , Vooraan in het middenschip zien we de "Zandvoortsche Zangvereniging", ten dele in vissersdracht. Als men de foto nauwkeurig bekijkt, zal men in de ouderlingeribank (rechts) op de eerste zitplaats koster Jan Snijer ontdekken. Deze bijeenkomst yond 's morgens om tien uur plaats, na afloop waarvan een grote optocht van schoolkinderen werd gehouden. 's Middags werden de feestelijkheden voortgezet met volksspelen "op den Schapenkamp aan den Hoogenweg, tijdens welke een big wordt verloot", aldus de aankondiging in het feestprogramma!

21. Het vooroorlogse Badhuisplein, gezien vanaf het dak van de garage van hotel "Groot Badhuis"; een beeld, dat velen zich ongetwijfeld zullen herinneren. Links z ijn de achterbalkons van hotel "Seinpost" en verderop is het witte front van hotel "Groot Badhuis". In het midden (met vlag) het oudste hotel van Zandvoort, hotel "Driehuizen" en rechts zien we het reisbureau van de vroegere gerneentesecretaris P. L. de Vries.

22. Nie t , zoals misschien nog wei eens wordt ge dach t, het in 1828 in gebruik genomen "Groot Badhuis", doch het in 1826 geopende hotel "Driehuizen" aan de kop van de Kerkstraat heeft inderdaad de oudste brieven op het gebied van het hotelwezen in Zandvoort. Stichter was de ondernemende he er Willem Driehuizen, een tuinder uit de bollenstreek, die tevoren naar Zandvoort kwam am zeesterren te kopen voor de bemesting van zijn teelland. Tot de sloop in de oorlogsjaren is het hotel in han den van de familie Driehuizen ge bleven , De bij he t hotel behorende stalhouderij en de onderaan de Strandweg gelegen badinrichting werden naderhand eigendom van Dirk Driehuizen, de latere wethouder en president-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente. Tot de ingebruikname van het raadhuis in de Kerkstraat, in 1873, vergaderde de gemeenteraad in het hotel. Ook de ambtenaar van de burgerlijke stand had er een kamer tot zijn beschikking. Hier he bben we een beeld van de omgeving van de Strandweg in de jaren tachtig van de vorige eeuw, met het hotel en onder andere de halte van de paardetram nabij het "Groot Badhuis".

ZA DVOORT

Strandgezicht

t;itg C. Keur.

23. De terugkeer "met slaande trom" van soldaten van het 4de bataljon van het lOde regiment infanterie uit het garnizoen te Haarlem, van een schietoefening op het strand ten noorden van het Grand Hotel, in augustus 1908. Zo te zien ontbreekt het niet aan jeugdige belangstelling.

24. Paard- en ezeltjerijden golden vroeger als de fijne geneugten van het strand. Wat konden bijvoorbeeld kinderen zich vermaken als z ij, bijgestaan door de ezeldrijver, op zomerdagen een ritje op zo'n ezelsrug langs de vlo edlijn mochten maken. Hier een plaatje uit 1910, dat aan deze sport herinnert. Misschie n zal het velen interesseren wie deze mensen, hoog te paard en ezel, weI waren! Nu, hun namen z ijn bijna aile bewaard gebleven. Hier volgen ze, van links naar rechts: te voet Lauw Terrnes, dan een onbekende jongen, Piet Zwemmer (Tientoptoje), de heer met strohoed is onbekerid, "Kibbis", Maarten Weber (van de ijsfabriek), Jan ter Wolbeek, Jb. Draijer (de Kokkerd), Hendrik Keur uit de Nieuwstraat, diens broer Cornelis Keur, op het linker ezeltje Jan de Wid en naast hem Leen Keur (Lee n bak ker tje ).

25. De aansluiting van Zandvoort op het waterleidingnet betekende opnieuw een schrede voorwaarts op de weg naar de modernisering van de badplaats. Hierbij behoorde ook een watertoren, die in 1912 ten noorden van de Strandweg - dus op een der hoogste punten van het dorp - verrees. Het gebouw zou echter niet alleen als watertoren dienen, doch bovenin werd tevens een restaurant met uitzichtgelegenheid geschapen. Tot 1943 - het jaar van de sloop - heeft deze toren ongetwijfeld voor een deel het dorpsbeeld van Zandvoort beheerst. Op de foto zien we het betonnen gevaarte nog in aanbouw met het werkvolk op de steigers en bovenop het ronde koepeldak.

26. Een van de o udste luchtfo tos uit het gemeentelijk foto-archief uit 1924. die ons een blik gunt op een deel van de noordboulevard. Men herkent onmiddellijk de Passage met het daarvoor in 1913 gebouwde tweede Kurh aus, Het spoorwegstation is er niet meer; dit heeft reeds lange tijd gele den zijn tegenwoordige plaats gekregen. Ter orienteririg diene dat de huidige Van Lennepweg duininwaarts precies in het verlengde van de Passage ligt. In 1924 werd in Zandvoort een tentoonstelling gehouden op het ge bie d van de sport en het red dingswezen. Dit laatste vie I niet geheel toevallig samen met de viering van het honderdjarig bestaan van de (Koninklijke) Noord- en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij. Op het Kurhausterras werd een expositie ingericht van reddingsmaterieeL Zo zien we op de foto hoe de zware roeireddingsboot tegen de trappen van het Kurhaus wordt opgehesen. In het gebouw waren vele attributen voor de sportbeoefening te zien, waaronder als bijzonderheid in het kader van de jach tsp or t - zo meld den de kranten - een speciale collectie hertengeweien, ingezonden door prins Hendrik. Rechts op de f'oto , aan de boulevard. zien we de villa van de familie Elzbacher, eigenares van Kurh aus en Passage.

In log.loluch!.

27. Een overzichtfoto van Zandvoort van omstreeks 1900 met op de achtergrond het circus "Palais d'Ete". De weg waarlangs het wagenverkeer zich beweegt is de Burge meester Engelbertsstraat, welke straat voorheen Brederodestraat heette. In het gebouw in het midden is de remise van de paardetram. De rails van dit trammetje z ijn duidelijk op het wegdek te onderscheiden. Geheel rechts de vroegere Noordbuurt met onder meer het Zeemanshofje.

28. Toen in 1881 de eerste spoortrein Zandvoort fluitend binnenreed, met naast de machinist de heer Elzbacher - de kapitaalverschaffer - en ir. Kuinders, die het baanvak Haarlem-Zandvoort onder zijn toezicht deed aanleggen, trad voor de ontluikende badplaats een geheel nieuwe periode in. De snellere verbinding met het achterland open de grote mogelijkheden voor zowel gasten als inwoners. In 1887 volgde een directe verbinding Bazel-Zandvoort, die tweemaal per week vele Duitse gasten naar het Noordzeestrand bracht. Op de foto zien we het eerste station van Zandvoort, een houten gebouw, dat voorheen dienst had gedaan als Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling in 1880 te Brussel. Op 7 augustus 1907 werden er nieuwe wagons in dienst gesteld. Die gebeurtenis gaf de fotograaf aanleiding dit plaatje te "schieten". De wagons waren gebouwd bij de Koninklijke Rijtuigenfabrie k Bey nes aan het voormalige Stationsplein te Haarlem.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek