Zandvoort in oude ansichten deel 1

Zandvoort in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4184-0
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. Een echt Noordbuurtplaatje. Voor haar woning in het Zeemanshofje poseert Jobje Zwernmer, bijgenaamd "Job van Antefoe". Zij werd in 1857 te Zandvoort geboren en overleed aldaar op 4 februari 1930. Haar man Jacob Koper, die visser van beroep was, kwam in het voorjaar van 1900 om op zee. Een van hun rech tstreekse nazaten is hun zoon Floor Koper, oud-schipp er van de Zandvoortse reddingsboot.

40. In het dorpsbeeld van de jaren tachtig van de vorige eeuw paste ook de "waker" en "omroeper". Hier betreft het "De Puur", die toen deze beroepen uitoefende. Zijn eigenlijke naam was Jacob Molenaar; hij werd geboren op 27 februari 1817 en was gehuwd met Jannetje Koper. Vele Molenaars in Zandvoort behoren nog tot zijn nakomelingen. In zijn jonge jaren was "De Puur" visserrnan. Hij droeg altijd de baaien "boezee" met korte m ouwen. De meeste afbeeldingen tonen hem op oudere leeftijd, doch hier hebben we een foto van toen hij nog jonger was, poserend met de nodige attributen van zijn beroep op het kerkeland achter de hervormde kerk,

41. Een van de vele afbeeldingen van het vroegere Gasthuisplein met het in 1583 gebouwde mannenen vrouwengasthuis, dat - door velen nadien betreurd - in de jaren 1928/1929 wegens bouwvalligheid is afgebroken. Het beeld dat de topgevcl siert, stelt een gebaarde visserman voor. Het wordt nog steeds bewaard en heeft een plaats gekregen in de hal van de bovenverdieping van het raadhuis. Links van het gebouw Iiep de Baan en rechts de Rozenobelstraat. De foto is vermoedelijk na 1907 gernaakt, want de in dat jaar afgebroken vuurtoren, anders altijd zichtbaar op de achtergrond, ontbreekt. In hel witte huis rechts woonde indertijd wethouder Frans Zwaan. Het hoge gebouw daarvoor is het nog bestaande cafe "Het Wapen van Zandvoort".

42. De voorzijde van het voormalige mannen- en vrouwengasthuis aan het Gasthuisplein. Hier poseren de regenten Lb. Hollenberg (eerste van links) en Jb. van der Werff (vierde van rechts), die de goede gewoonte hadden om vooral 's zondags een bezoek aan het huis te brengen en met de oudjes een "bakkie" te doen. Verder staan op deze foto ook de vader en moeder van het huis, "ome Jaap Sok" (Koper) en tante Leunt]e , respectievelijk tweede van links en derde van rechts."Ome Jaap" was van 1868 tot 1910 roeier en daarna schipper van de Zandvoortse reddingsboot.

43. Een alledaags beeJd van de Strandweg in de jaren dertig: zwaar beladen schelpenwagens van het strand op weg naar een stortplaats in het dorp. Meestal lie ten de voerlieden de bezwete paarden bij "Muluru" even rusten. Op de stenen trap zitten een paar oude Zandvoorters, die dit toneel gadesJaan. De laatste schelpenkar werd de gemeente in 1968 ten geschenke aangeboden. Zij werd al enkele malen gebruik t voor culturele rnanif'estaties, ook buiten Zandvoort.

QUO ZANDVOQRT

44. Wie onder de oudere Zandvoorters z al ook in dit straatje niet onmiddellijk he t Zeemanshofje herkennen, dat toen als 't ware de westelijke begrenzing vormde van de Noordbuurt. Stoffelijke welvaart heerste er niet zozeer. Vanouds woonden hier de vissers en ... de jutters. Voor dit laatste had men slechts te letten op de "stook", die als "milde gave van de zee" na een storm van het strand was meegetorst en nu , tot het moment dat zij grotendeels in de kachel zou verdwijnen, een plaats had gekregen op het achtererf!

?.

45. Een beeld van de Pakveldstraat in 1898. De straat ontleent haar naam aan het vroegere Pakveld, een terrein waar de strandvonderijgoederen werden opgeslagen. Rechts achter de waterpomp stond de voermanderij van de heer P. Witkop. Links tegen de muur staat een visnet, een zogenaamde "kro", in de zon te drogen.

46. Het Zeemanshofje in de Noordbuurt bevond zich ongeveer op de plaats waar nu de tegenwoordige Noorderstraat Io op t. De witte huizen aan het einde van de straat staan er nog en maken nu deel uit van het voormalige Jan Snijerplein. Het Zeemanshofje met een groot deel van zijn omgeving vie I in de Tweede Wereldoorlog ten offer aan de sloop. Op de foto ziet men wijlen Pieter Keur - bij zijn leven beter bekend als "Piet van Wout" - en diens eveneens reeds overleden vrouw Aagtje Paap, in de jaren twintig bewoners van Zeemanshofje 3.

47. Het hoge pand op de scheiding van de Swaluestraat (links) en de Smedestraat (re chts), waarin thans nog de ijzerhandel van de heer Zantvoort is gevestigd , heeft vele jaren het dorpsbeeld in dit deel van de Noordbuurt bepaald , Het zal nu binnenkort worden afgebroken, waarna het in moderner trant op een vrijgekomen terrein aan de Swalues traat opnieuw zal verrijzen. In het oude pand dreef de heer Cornelis Schaap sr. vroeger een zaak in huishoudelijke artikelen onder de naam "Het Wonder van Zandvoort"! De heer Schaap - niet te verwarren met wijlen de jonge heer Corne lis Schaap, die daar na de oorlog eveneens een win kel had - was een zoon van de bijna legendarische Zandvoortse figuur Kees "de Laers", Deze laatste had een kruidenierswinkeltje links, juist waar een vrouw naar buiten korn t, Verder links op de achtergrond enkele ty peren de oude huisjes, die echter al geruime tijd geleden zijn afgebroken. Geheel rechts, bij de lantaarnpaal, was de schoenmakerij van Arie Keesm an , waar dagelijks de actuele dorpsnieuwtjes door de gaande en komende man werden verhandeld.

48. Een Ie uk tafereeltje uit 1919 in de Sp oorbuur tstraat, toen vader Thomas Loos, aldaar woonachtig in een ty p isch oud-Zandvoorts h uisje , voor z ijn kinderen een prachtige bokkewagen had gernaakt. Vader Loos had wei twaalf geiten en bokken, die hij elke dug trouw naar de noordelijke duinen aan de overzijde van de spoorbaan bracht om ze daar te laten grazen, De Zandvoorters gaven hem daarom de bijnaam "de bokketemmer"! Het was steevast z ijn gewoonte om's zondags met zijn kinderen in de bokkewagen een wandeling door het dorp te maken. In het gewone leven was Thomas Loos wegwerker aan de trambaan Zandvoort-Haarlem. Later was het bovendien zijn taak om de baan 's morgens in aile vroegte te "schouwen" op losse rails en bouten om mogelijke "ontsporingen" te voorkomen. Ruim veertig jaar was hij in dienst van de E.S.M.: de Electrische Spoorweg Maatschappij. Hij verhuurde ook nog handkarren, vooral in trek bij Amsterdamse marktkooplui om daarmee in de zomer in Zandvoort hun bananen en sinaasappelen uit te venten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek