Zandvoort in oude ansichten deel 1

Zandvoort in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4184-0
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Strandgezicht

Zandvoort

49. Met veel fanfare was in 1899 de aankomst van de eerste .,blauwe tram" in het dorp begroet. En terecht, want haar kornst betekende een belangrijke srirnulans voor het bezoek aan de badplaats, vooral toen enkele jaren later de lijn van Haarlem naar Amsterdam werd doorgetrokken. Hier het eindpunt, waar het altijd een druk komen en gaan was. Ter weerszijden van het emplacement z ijn de wachtgelegenheden, die al spoedig in de volksmond enigsz ins oneerbiedig de "schapehokken" zouden worden genoemd. In de zomermaanden waren zij dikwijls overvol met wachtenden, doch men behoefde zijn reisdoel niet te m issen als men slechts lette op de duidelijke aanwijz ing boven de ingangen, Toen in de avonduren van de 31ste augustus 1957 dit bij vele n in de loop der jaren zo vertrouwd geworden vervoermiddel onder grote belangstelling de ba dplaats voor de laatste r it verliet, om ruim baan te geven aan het modern ere autobusvervoer, verdween daarmee ontegenzeglijk opnieuw een stukje romantiek uit de laatste eeuw.

50. De Haltestraat zag er omstreeks 1890 wei geheeJ anders uit dan tegenwoordig. Toen nog een gemoedelijk beeJd van een verharde zandweg naar het dorp, die in tegenovergestelde riehting naar de noordelijke duinen le id de. De mestkar links is vermoedelijk op weg naar de daar aanwezige aardappeJvelden. De bebouwing was nog zeer eenvoudig en bestond hoofdzakelijk uit Jage huisjes. Hier zouden in de loop der jaren tal van winkeJpanden verrijzen. Rechts op de afbeelding zien we de toen al bestaande Aehterweg. De varkens Iiepen vaak rustig over de straat en niemand zou daaraan aanstoot nemen. Zoals wij eehter elders in deze verzameling z ullen Jezen, werd in 1911 he t varkenshouden bij huis verboden.

51. Vroeger ging men er nog eens echt voor "staan" als een fotograaf een plaatje maakte. Dat zien we ook hier gebeuren, op een dag in 1920, op de driesprong van de Haltestraat, de Kostverlorenstraat en de Zeestraat. Een gemoedelijk straatbeeld zonder geparkeerde auto's en knetterende brommers. Rechts staan het huis en - achter de waterpomp - het zomerhuis van de heer Jb. Hollenberg, onder andere kerkelijk ontvanger van de Hervormde Gemeente in die tijd. Huis en zomerhuis werden na de verkoop in 1928 door de firma M. Koning verbouwd tot winkelpanden.

52. Vanaf het toen nog onbebouwde land van Groen een blik op de hervormde kerk en het aan de noordboulevard ge bouwde hotel "d'Orange" in de jaren negentig van de vorige eeuw, Onder de windmolen op het dak, welke diende ter opwekking van elektriciteit voor de interne verlichting van het hotel - Zandvoort was toen nog niet van stroom voorzien - zien we de bovenbouw van de vuurtoren. Op de foto, ongeveer onder de toren, zien we ook de in 1728 aangebrachte ruirnte , waarin zich de grafkapel bevindt van de vroegere ambachtsheer van Zandvoort, Paulus Loot. Als men goed toekijk t, is tussen het kerkgebouw en de voermanderij van Keur de dorpsp ornp op het Kerkplein te z ie n.

53. Op de voorgrond staat de toenmalige voermanderij van Keur, bijgenaamd "de big", aan het Kerkplein. De heer Keur was er een van "de Porder". Dit gebouw werd omstreeks 1903 afgebroken om plaats te maken voor een woning voor bakker W. van der Werff uit de Kerkstraat. Gelet op de uitstalling op straat, zou de foto herinneren aan de open bare verkoping in verband met de opheffing van het voermanderijbedrijf. Het andere gebouw is de zogenaamde landsschuur van Groen, op welke plaats restaurant Rinkel en enkele jaren geleden de Hema zijn verrezen. Geheel links het torentje van de voormalige katholieke kerk, nu verenigingsgebouw "De Krocht".

Zendvoo:

I' /.

t"-

I

54. Rond de laatste eeuwwisseling volgden de veranderingen in de kom van het dorp elkaar nag al sne l op, Links van de vier vrouwenfiguren - de m eisjes Van den Bos en Neeltje Weber (met lang haar) ligt de reeds afgepaalde plaats, waar eerst een plantsoen en later het Raadhuisplein - aanvankelijk Tramplein - zouden worden aangelegd. Het nieuwe postkantoor stond er al; de "blauwe" tramdienst was ingesteld. Ook de eerste bebouwin g aan de oostzijde van de Grote Kracht was inmiddels een fe it geworden. De aanleg van de Oranjestraat zou nag tien jaar op zich laten wachten.

Zandvoorf

'Postkantoor

'xe. $1 Editcur J. H. eb aefer, Amsterdam. dfopO$e

55. Een karakteristiek plaatje van de Haltestraat omstreeks 1900. Rechts het pas gereedgekomen nieuwe postkantoor en links het toen nog onbebouwde terrein, waar later het raadhuis zou komen. Men mag aannemen dat dit een van de oudste prentjes is na de bouw, want op de zijgevel ontbreekt nog de aanduiding "Post- en telegraafkantoor". Een twintigtal jaren eerder liep hier een modderige zan dweg, die naar de daargelegen duinen leidde. Ter hoogte van het tegenwoordige cafe Bluijs begon namelijk het Vispad , waarlangs de vislopers naar Kraan tje Lek en Haarlem togen om daar hun viswaar te slijten. Bij het begin van dit Vispad stond de zogenaamde "Kousepael", waar zij z ich van kousen en schoenen of klompen ontdeden om ver der blootsvoets door het duin te trekken.

56. Var kens voor de huisslacht werden door de dorpsbewoners bij huis gehouden. Doch in 1911 brak er onder de bevolking een besmettelijke ziekte uit , waardoor van gemeentewege werd bepaald dat alle m estvaalten in het dorp m oesten worden opgeruimd en dat de varkensfokkerij diende te worden verplaatst naar een terrein buj te n het dorp. De gemeente wees hiervoor een duinterrein aan ten noorden van de spoorlijn, achter de tegenwoordige algemene begraafplaats. Door de tijdsomstandigheden nam deze fokkerij in de Eerste Wereldoorlog een geweldige vlucht. Op he t terrein verrezen wei een tweehonderd varkenshokken, dikwijls niet van de beste soort. In de volksmond werd het terrein de E.N. T.O.S. genoemd; een soort persiflage van een in 1913 te Amsterdam gehouden tentoonsteUing van die naam: "Eerste Nederlandsche TentoonstelJing Op Scheepvaartgebied". De E.N.T.O.S. blee k echter spoedig een broeinest van ongedierte te worden, met name van ratten. Er werden toen pogingen gedaan om he t terrein daarvan te zuiveren. In de cr isisjaren hielden vooral de jeugd en vele werklozen zich daarmee bezig, aangelokt door de uitgeloofde bijverdienste van een stuiver per staart, in te leveren bij het politiebureau!

" .

57. Zandvoort na 1912, van de oostzijde gezien. Waar de tram rijdt, bevindt z ich nu de "Busweg" in de richting van de Zandvoortselaan. Op het duinterrein vooraan staan thans onder andere de huizen aan de Wilhelminaweg.

Plantsoen

ZASDVOORT

58. Het Tramplein - later Raadhuisplein genoemd - na 1911, toen het nog een fraai aangelegd plantsoen was. Lange tijd heeft vooraan bij de straat , als bezienswaardigheid, een tijdens de Eerste Wereldoorlog op het strand aangespoelde mijn gelegen. Rec hts zijn inmiddels ook enkele kapitale huizen aan de westzijde van de Grote Krocht verrezen, terwijl eveneens het beginpunt van de in 1911 aangelegde Oranjestraat is te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek