Zandvoort in oude ansichten deel 1

Zandvoort in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4184-0
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

59. De maand maart van het jaar 1921 bracht een feestelijk hoogtepunt in het dorpsleven. In die maand namelijk vierde de heer J(an) Beeckman zijn zilveren ambtsjubileum als burgemeester van Zandvoort. Hij was een zeer werkzame en populaire figuur. Van de zijde der bevolking werd hem dan ook een grootse huldiging bereid. Over het Tramplein voor het raadhuis, een van de gebouwen tijdens zijn burgemeesterschap gesticht, werd te zijner ere een prachtige erepoort opgericht, ontworpen en gebouwd door het personeel van de toenmalige afdeling van p ub lie ke werken. Op de foto staan de terecht trotse ontwerpers en bouwers voor en op hun met vlaggen en veel dennegroen versierd kunstwerk.

60. Burgemeester 1. Beeckman in zijn werkkamer ten raadhuize; een foto die ter gelegenheid van de jubileumfeesten werd genomen.

ZAN DVOORT. - Ha:testreat.

61. Een aardig tafereeltje in 1919 in de Haltestraat. De schooljeugd komt juist uit de Schoolstraat (links), waar het "klompenschooltje" ston d, Rechts staat slager Siern van der Mije in de deuropening van zijn winkel. Op de achtergrond de schuin oplopende Oranjestraat, waaraan toen nog geen huizen waren gebouwd. In het grote woonhuis links woonde "bovenmeester" Schuhmacher, door de dorpsjeugd "Sjoempie" genoemd ... Waar de luifel uithangt had de familie Roest haar zaak in "koloniale en grutterswaren" .

62. De boerderij van Van Saase aan de Kleine Krocht (links) in 1880. Geheel rechts woonden moeder Nelletje (de we duwe P. Zwemmer-Draijer) en haar dochter Jaepie , Belden werden geschilderd door J ozef Israels, die in het badseizoen in een van de zornerhuisjes "onder de linden" woonde, die bij de boerderij behoorden. De oude boerderij stond in een omgeving die destijds als een van de schilderachtigste plekjes van ou d-Zan dvoor t werd aangernerkt.

63. Dit was een van de bekendste cafes uit het oude Zandvoort. Hier aan het ScheJpenplein had Comelis Draijer, beter bekend als "Ouwe Dappere Kees", een druk beklante zaak, waar menige borrel is gedronken. Als bijzonderheid kan hier nog worden bijverteld dat hij zich in noodgevallen ook met "kiezen trekken" bezighield. Als verdovingsmiddel b ij dit karwei werd alIeen pure jenever aangewend, die volgens de kastelein tevens goed was voor het verdrijven van de napijn. Tijdens het trekken werd de patient door drie man stevig in bedwang gehouden ... De plaatselijke folklorevereniging "De Wurf" heeft dit vroegere tafereel in 1974 nog eens met vee I succes over het voetlicht gebr acht. Het stuk heette - terecht - "Lawaai bij Dappere Kees" ...

64. Het Kerkpad: een schilderachtig hoekje ruim een halve eeuw geleden. Deze omgeving behoorde tot de Zuidbuurt, het vroegst bebouwde deel van Zan dvoor t, waar voor 1500 al huizen stonden. Rechts staat de schuur, waarin omstreeks 1890 de "gemeentepaarden" "Trui" en "Coba" hun stalling hadden. Huisapotheek en spreekkamer van dokter Smit (1850) en later ook van dokter Gerke bevonden zich in het gebouw links op de hoek van Kerkpad en Poststraat, waar ook de ingang was. De bevolking sprak daarom in die tijd niet van "Kerkpad". doch noemde deze vroegere duinweg zeer kenmerkend ,,'t Dointje van de dokter"!

65. Dit is de situatie in de kom van het dorp omstreeks 1900. De weg links leidt naar het Kerkplein en de Kerkstraat; rechts is de Kleine Kracht met onder andere de boerderij van Van Saase. Het nieuwe raadhuis zou in 1911 geheel rechts (niet zichtbaar) worden gebouwd. Met name de weelderige bornengroei schiep hier zulk een aparte sfeer. De oudere Zandvoorters zullen zich stellig de aanblik van deze plaats nog herinneren. Het weiland tussen de be ide wegen is de pJaats van het latere Tramplein, na de oorlog omgedoopt in Raadhuisplein.

Dorpspleil1

Zandvoort

~o.8 Edittur.J. H. chao er; AUl!"terda.m - 1)l!po,l!

66. Het Dorpsplein in 1898, kor t na de opening van het gebouw "Ons Huis", ontsproten aan een initiatief van de toenmalige hervormde predikant ds. G. Hulsman, met het doel de Zandvoortse jeugd, die zich nogal aan drankmisbruik sch uldig m aakte , van de straat te houden. Trouwens, het misbruiken van sterke drank blijk t ook in die tijd in het algemeen groot te z ijn geweest, want volgens een off'iciele opgave werd in zeven Zandvoortse herbergen in 1897 niet minder dan veertienduizend liter ge distilleerd uitgeschonken! Op enkele belangrijke punten in het dorp had men borden opgesteld, die naar dit "volkskoffiehuis" verwezen. De stichting was voor een beJangrijk deel mogelijk gemaakt door een aanzienlijke gift van de toen bekende filantroop P.W. Jansen. Ais beheerder werd aangesteld de heer L.N. Weber. Het gebouw diende vele jaren als verenigingscentrum, maar er konden ook gezelschapssp ele n , zoals dammen, worden beoefend. Op het terrein van de huisjes in het midden is na de oorlog het Gasthuishofje gesticht.

67. Hier zien we, in 1880, de vroegere woning van dr. C.A. Gerke op de hoek van de Kerkstraat en de Poststraat. Tegenwoordig is in dit historisch pand dus de bloemenzaak van de heer D. Vader gevestigd, Dokter Gerke was lange tijd de enige geneesheer van het dorp. Van hem gaat het verhaal dat er naar zijn mening maar een geneesmiddel tegen verkoudheid, griep en dergelijke zou z ijn , namelijk het drinken van hete "braemt". Nu, dit sap was in de winter in de gezinnen dan ook weI in voldoende mate voorhanden ... En naar verluidt hielp het nog ook!

68. De Kerkstraat in 1892, vermoedelijk op een rustige zondagmorgen. Het was in die tijd namelijk de gewoonte dat men, gedekt met hoge hoed, ter kerke ging. Blijkbaar spoedt men zieh nu naar huis. Rechts is de bazar van de familie Anth. Bakels, die toen nog op dit punt boven aan de Kerkstraat was gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek