Zandvoort in oude ansichten deel 2

Zandvoort in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4185-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Aan het verzoek van de uitgever om - gezien het succes van de eerste uitgave - een tweede deel van "Zandvoort in oude ansichten" sam en te stellen, heb ik met genoegen gevolg gegeven. Het resultaat - opnieuw een greep uit het overvloedige materiaal - is in de hiema volgende verzameling vervat. Allen die mij bij dit werk in welke vorm ook van dienst zijn geweest, wil ik op deze plaats gaarne mijn hartelijke dank betuigen. Daarbij denk ik in het bijzonder aan mevrouw E.C. Paap-Paap, Koninginneweg 12 alhier, die fotomateriaal ter beschikking wilde stellen uit de uitgebreide verzameling van wijlen haar man Come lis Paap. Ook geldt mijn dank het gemeentebestuur van Zandvoort, dat mij toestemming gaf het gemeentelijk fotoarchief te raadplegen. Verder noem ik de naam van nu wijlen de heer Anth. Bakels, met wie de idee van een fotoboekje in de geest zoals thans wordt aangeboden, in een eerder stadium reeds werd besproken en waarbij deze zich tevens bereid toonde een bepaalde inbreng te verzorgen. Van dit laatste is echter helaas niets gekomen, aangezien de heer Bakels in

augustus 1979 op bijna 84-jarige leeftijd kwam te overlijden. WeI mag met erkentelijkheid worden opgemerkt, dat in deze verzameling diverse foto's me de aan zijn vakmanschap te danken zijn! In de Tweede Wereldoorlog is het "ansicht" van Zandvoort als gevolg van de bevolen "sloop" op verschillende plaatsen wel grondig veranderd. Hierbij kan worden gedacht aan het zeefront, maar onder andere ook aan de oude Noordbuurt!

Wij meenden, dat het zin kon hebben in dit herdenkingsjaar in dit fotoboekje ook een bescheiden ruimte te bieden aan indrukken van die plaatsen in de gemeente, die een bijzondere sfeer hadden en waaraan vele Zandvoorters ook nu nog hun eigen herinneringen bewaren!

Wij vertrouwen, dat ook dit boekje - evenals zijn voorgangers - zijn weg zal weten te vinden. Wij hopen, dat al degenen - jong en oud - die het ter hand zullen nemen, er veel lees- en vooral kijkgenot aan zullen beleven!

1. Wij openen dit fotoboekje graag met dit enigszins roman tisch aandoend plaatje. Als men namelijk ruim driekwart eeuw geleden vanaf de Hereweg de weg naar Zandvoort koos, passeerde men onder andere deze brug over de Leidsevaart. En wanneer men het zich in die dagen kon permitteren reed men in een open rijtuig met een koetsier op de bok! De brug is er ook nu nag, doch van de fraaie aanblik van de omgeving is niets meer over!

2. Herbestrating na 1911 van de in 1828 aangelegde Zandvoortselaan. Het huisje links - reeds lang afgebroken - stond ongeveer op de plaats van de huidige ingang naar de A.G. Bodaanstiehting in Bentveld. Men kijkt op de foto dus in de riehting van Zandvoort.

Zandvoort cbe Iaan.

3. Op de voorgrond de vroegere "Gritweg", een aftakking van de Zandvoortselaan ter hoogte van het tegenwoordige restaurant ,,'t Boeckaniersnest". De weg liep in zuidwestelijke richting de duinen in en was in 1844 aangelegd als toegangsweg naar de toenmalige "Renbaan". Bij de wedstrijd tijdens de feestelijke opening van deze baan, waarbij ook koning Willem II aanwezig was, won het paard van prins Frederik een prijs van f 800,-. Later is de "Gritweg" meer gebruikt voor het aanvoeren van materialen voor het graven van duinkanalen door het terrein van de Amsterdamse Waterleiding. Tot aan de Tweede Weretdoorlog hebben aan deze weg ook enkele huisjes gestaan, waarin onder anderen de families Van Deursen en Stokman woonden. Evenals de bewoners van de Zandvoortselaan noemden ook zij zich graag naar oud gebruik "weggers".

4. In 1905 werd de Zandvoortselaan, toen nog de enige verharde weg naar de badplaats, al druk bereden. Het lawaai van het steeds moderner wordende verkeer nam hand over hand toe. En toch had men aan diezelfde weg nog plekjes, die de indruk wekten alsof daar de tijd had stil gestaan; waar men zich althans naar het scheen nog aan een rustig landleven kon overgeven. Zulk een plekje was de duinboerderij "Stuifzand" bij Zandvoort aan de Zandvoortselaan, waar in die tijd de familie Zwemmer woonde. Op deze foto een blik over het erf van deze boerderij.

5. Dit idyllische plaatje werd "geschoten" omstreeks 1900 en heeft betrekking op de omgeving bij het tolhuis aan de Zandvoortselaan. Het kind in de bokkeslee is Gerrit Hendrik Heck, toen ongeveer vijf jaar oud, later de bekende slager Heck aan het Kerkplein. Toen hij zich uit de zaak terugtrok was hij tot over zijn tachtigste jaar een dagelijkse verschijning op de noordelijke boulevard in de richting van kop-Zeeweg. Niet in een rustige kuier, doch met grote passen zich voortreppend volbracht hij door weer en wind zijn lange wandelingen, daarbij steeds vergezeld van zijn trouwe zwarte viervoeter.

6. Een beeld uit al weer lang vervlogen dagen: de fraai begroeide Haarlemmerstraat uit omstreeks 1922 met de vroegere tramhalte "De Tol", zo genoemd omdat hier in de nabijheid in de riehting van de slagersjongen met de fiets tot 1917 een Tolhuis stond. Dit gedeelte "tram"baan is nu "bus"baan. Op de achtergrond de vage eontouren van het dorp. Enkele forensen wachten op de tram, die hun naar Haarlem of wellicht Amsterdam zal vervoeren.

7. De Haarlemmerstraat omstreeks 1906 met gezicht op de vroegere roorns-katholieke kerk en de pastorie, waarvan het kerkgebouw nu dienst doet als verenigingsgebouw "De Krocht". In het huis rechts - thans niet meer aanwezig - woonde de heer Volkert Bierenbro odspot, oorspronkelijk stammend uit een Hoorns geslacht. Deze Volkert of Vok Bierenbroodspot was een van de zonen van Albert Bierenbroodspot, welke laatste als bootsman een van de geredden was van het marinevaartuig "De Cycloop", dat in de nacht van 1 op 2 januari 1855 tijdens een zware storm op het strand ten zuiden van Zandvoort verdaagde. Tijdens zijn verblijf in Zandvoort kreeg hij kennis aan een Zandvoorts meisje, Aaltje Draijer, met wie hij later trouwde. Vok Bierenbroodspot verzame1de in zijn jaren vele bijzonderheden over oud-Zandvoort en hield over dit onderwerp ook lezingen in "Ons Huis". Men ziet hem op deze foto met zijn vrouw in de voortuin van hun woning staan.

8. "Toevallige" ijspret in de duinen achter de Haarlemmerstraat. Voor de aansluiting van Zandvoort in 1912 op het waterleidingnet werd van Haarlem naar Zandvoort een brede sleuf gegraven, waarin een buisleiding werd gelegd. Lekkage in deze leiding had tot gevolg dat deze sleuf over een grate afstand vol water liep, De invallende winter zorgde voor een prachtige ijsbaan, waarvan, zoals de foto toont, een druk gebruik werd gemaakt. Het "koek en zopie" rechts is van "Dappere Kees" (Cornelis Draijer),

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek