Zevenbergen in oude ansichten

Zevenbergen in oude ansichten

Auteur
:   B. de Heer
Gemeente
:   Zevenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4498-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zevenbergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ben boekdeel zou ik kunnen vullen, uitsluitend handelende over historisch Zevenbergen, Ik zal mij dienaangaande sterk beperken.

De naam "Zevenbergen" doet denken aan zeven bergen. Het is mogeliik, dat men aan de verschillende hoge en Iagere gedeelten, in de stad voorkomend, de naam van "bergen" gegeven heeft. Sommigen hebben beweerd, dat de naam Zevenbergen niet van het zelfstandig naamwoord zou zijn afgeleid, doch van het werkwoord "bergen", om vervolgens verder te verklaren, dat de schepen van de zeevaarders (de stad was immers een zeehavenstad) hier goed "geborgen" waren; zij kwamen dan door 7 kreken naar de haven. Door oudheidkundigen is ook wel beweerd, dat het woordje "zeven" zou zijn afgeleid van "Sueven", een volksstam die hier gewoond zou hebben. Vanouds namen de geleerden de meest letterlijke betekenis aan, Ben beroemd man, welke in Zevenbergen was geboren, namelijk Henricus (Regulier), kanunnik van de Norbertijner abdij te Tongerloo, werd genoemd Henricus Septimontius of Henricus de Septern Montibus (letterlijk vertaald: "van Zeven Bergen". Het oude stempel vertoonde reeds in 1396 links en rechts van het schild elk drie bergen en van onderen een, dus zeven bergen.

In oudere tijden was Zevenbergen gelegen in ZuidHolland en door middel van een dijk verbonden met het land van Strijen, Door de St.-Bllsabethsvloed op 19 november 1421 is deze verbinding verbroken. De stad kwam toen op een eiland te liggen. Later, in 1535 is men met inpolderen begonnen.

Zevenbergen is een zeer oude stad. Vanaf de vijftiende eeuw wordt er in officiele stukken reeds gesproken van "de Stad en de lande van Zevenbergen", De heren van Strijen lieten in de dertiende eeuw een versterkt kasteel bouwen, met de beroemde toren van Lobbe. Ben dikke muur omgaf de hele stad en slechts drie poorten verleenden toegang, Ook lieten zij een prachtige kerk bouwen, welke was toegewijd aan de H. Catharina, thans de hervormde kerk. Menige stad zou jaloers zijn op het verleden van Zevenbergen. Het heeft ook aan de lijve ondervonden wat oorlog is. Tijdens de tachtigjarige oorlog, heeft Zevenbergen z'n mannetje gestaan, Ook de laatste wereldoorlog, is niet ongemerkt voorbij gegaan,

Moge de nu volgende kaarten u een klein beeld geven van het vroegere Zevenbergen,

1. Deze reproduktie van het kerkgebouw, geschilderd op blik, naar een afbeelding uit de Franse tijd, uit de nalatenschap van wijlen mejuffrouw Adri Korteweg, is thans in het bezit van de heer A. Korteweg te Haarlem. De schilder heeft een zondag weergegeven, want de kerkgangers zijn in ruime mate aanwezig. Ook zijn er enkele Franse militairen, welke vermoedelijk hier gelegerd waren, te zien. Het huis uiterst links, met trapgevel, staat er nog en wordt bewoond door de familie Timmers.

1

2. Het stadscafe van Parels (Perels) rond 1900, een cafe, waar nog menig oudje met plezier aan terug denkt. In de deur staat vrouw Perels. Aangezien de orginele kaart gekleurd was en flink afgesleten, is het herkennen van personen welhaast onmogelijk geworden. In het huis er naast, aan de Zuid-Haven, woonde later Asmanneke, welke er rookartikelen verkocht en schoenen herstelde. Daarnaast woonde Bartels, de ontvanger.

3. Nadat "cafe Perels" was opgeheven, werd dit pand verbouwd tot winkel. Er kwam een modemagazijn van Ter Horst, een winkel met grote, moderne etalages en verlichting. Lang heeft Ter Horst het niet gemaakt, want door een andere winkelier werd hij op een slinkse manier weggewerkt. Toen werd er een filiaal van Albert Heijn gevestigd, dat er bleef tot 1969. De jongen met de pet scheef op, is de enkele jaren geleden overleden Koke de Klerk. De oudere man is Van Opstal.

or et

4. De gemeenschappelijke watervoorziening op de Markt. De stad bezat meerdere pompen, waar de inwoners gratis water konden halen. Op de Stoof en in de Stationsstraat stond er een, evenals op de hoek Molenstraat/Nieuwe Kerkstraat. Oud-gemeentearchitect Van Meer heeft deze hardstenen pomp in 1924 kapot laten slaan. Om's winters het bevriezen te voorkomen, werd de pomp, die een doorsnee had van ongeveer 1 meter 20, met strowissen bekleed. De pyramide was geheel masief.

Z v nberg n

5. Dit achttiende-eeuwse bouwwerk werd op 4 november 1944, juist een dag voor de bevrijding, een prooi van de Duitse vernietiging en ging gehee1 in vlammen op. In het torentje hing de brandklok, welke door iedere inwoner in werking kon wordengesteld. Toen in april 1924 het nieuwe stadhuis in gebruik was genomen, werd het gebruikt als belastingkantoor. Ook zetelde er de vleeskeuringsdienst met Jan Dumoulin aan het hoofd. Tijdens de mobilisatie en de tweede wereldoorlog was het distributiekantoor er gevestigd.

Zevenbergen . Markt m t oud tadhuis.

6. Ben echt alledaags stadsgezicht uit 1925. Sjel Roe1en heeft net z'n kar geladen en maakt een begin met het uitventen van melk, kaas, boter en eieren, zoals het opschrift van de kar luidt. De bussen van Bos & Overwater, met Janus achter het stuur, staan gereed tot vertrek. Deze onderhielden een vrij regelmatige verbinding met Breda. Ook de reisgelegenheid naar Klundert, Willemstad en Fijnaard werd met deze bussen onderhouden. In de jaren dertig werd dit bedrijf overgenomen door Tichelaar.

7. Tot 1930 werd op deze stenen bank e1ke vrijdag vis verkocht. Een ijzeren afscheiding zorgde er voor dat het publiek op enkele meters afstand bleef om afslager Piet Leijs niet voor de voeten te lopeno Het geheel werd door 3 lindebomen overkoepeld. Tussen deze bomen, aan een der takken, hing tot 1916 de eerste brandklok. Door de jaren heen is deze plaats het verzame1punt geweest voor "ouwe mannekes". Op de bank gezeten, werden sterke en ook minder sterke verhalen verteld, goed "in de week" gezet door de "kringetjes".

.-,

fIod. 0 H. If. <I. _ ?? !, : ?? 1"

r,*, 0. ?

_____ ~~~_r .P'V

8. De Markt, gezien aan de oostzijde met zicht naar de brug. In de eerste winkel was de hoedenzaak van de dames Schmidtman gevestigd. Daarnaast woonde Leentje de Lint, hande1ende in comestibles en grutten. Haar pakhuis was onder de winkel en alleen via een metalen afdekplaat toegankelijk, Als jongens stonden we daar vaak op te dansen hetgeen een flinke herrie gaf en een verbolgen Leentje. Dit gehele gedeelte van de Markt werd tijdens de bevrijding totaal verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek